Axit môi trường bazơ

TRƯá»NG THPT Là THẾ HIẾU

Äá» THI THỬ THPT QUá»C GIA

MÃN HÃA Há»C

NÄM Há»C 2021-2022

Thá»i gian là m bà i 50 phút

Câu 41: Cho 5,4 gam bá»t Al tác dụng vá»i dung dá»ch H2SO4 loãng, dÆ°. Sau khi phản ứng xảy ra hoà n toà n thu Äược V lít khí hiÄro (Äktc). Giá trá» của V là :

A. 4,48. B. 8,96. C. 3,36. D. 6,72.

Câu 42: Những tính chất vật lý chung của kim loại (dẫn Äiá»n, dẫn nhiá»t, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bá»i:

A. các electron tự do trong tinh thỠkim loại.

B. khá»i lượng riêng của kim loại.

C. tính chất của kim loại.

D. cấu tạo mạng tinh thỠcủa kim loại.

Câu 43: Chất nà o sau Äây Äông tụ khi Äun nóng?

A. Tinh bá»t. B. Ancol etylic. C. GlucozÆ¡. D. Anbumin.

Câu 44: Chất khí nà o sau Äây là nguyên nhân chủ yếu gây ra mÆ°a axit?

A. N2. B. H2. C. SO2, NOx. D. CO2.

Câu 45: Chất nà o sau Äây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. MgCl2.

Câu 46: Hòa tan hết m gam Mg bằng dung dá»ch HNO3 loãng, thu Äược 4,48 lít NO (sản phẩm khá»­ duy nhất, Äktc). Giá trá» của m là :

A. 2,4. B. 7,2. C. 9,6. D. 4,8.

Câu 47: Chất nà o sau Äây là chất hữu cÆ¡?

A. CaCl2. B. Na2CO3. C. Fe2O3. D. C2H5OH.

Câu 48: Xà phòng hóa hoà n toà n 7,4 gam etyl fomat bằng dung dá»ch NaOH vừa Äủ, thu Äược m gam ancol. Giá trá» của m là :

A. 4,6. B. 6,8. C. 8,2. D. 3,2.

Câu 49: Chất nà o sau Äây không có phản ứng tráng bạc?

A. GlucozÆ¡. B. Metyl fomat. C. Tinh bá»t. D. AnÄehit axetic.

Câu 50: Chất nà o sau Äây thuá»c loại polisaccarit?

A. Saccarozơ. B. Fructozơ. C. Xenlulozơ. D. Glucozơ.

Câu 51: Axit nitric thá» hiá»n tính oxi hóa khi phản ứng vá»i chất nà o trong các chất sau?

A. Cu. B. NaOH. C. Na2CO3. D. Fe(OH)3.

Câu 52: Thí nghiá»m nà o sau Äây có xảy ra Än mòn Äiá»n hóa há»c?

A. Nhúng thanh Cu và o dung dá»ch Fe2(SO4)3.

B. Nhúng thanh Fe và o dung dá»ch CuCl2.

C. Nhúng dây Mg và o dung dá»ch HCl.

D. Äá»t dây thép trong bình Äá»±ng khí Cl2.

Câu 53: Kim loại nà o sau Äây Äiá»u chế Äược bằng phÆ°Æ¡ng pháp thủy luyá»n?

A. Ag. B. Mg. C. Al. D. K.

Câu 54: Dung dá»ch nà o sau Äây có pH < 7?

A. NaOH. B. NaCl. C. HCl. D. Ca(OH)2.

Câu 55: Polime nà o sau Äây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Xenlulozơ. B. Polietilen. C. Amilozơ. D. Amilopectin.

Câu 56: Chất X có công thức Fe2O3. Tên gá»i của X là :

A. sắt (III) hiÄroxit. B. sắt (III) oxit.

C. sắt (II) oxit. D. sắt (II) hiÄroxit.

Câu 57: Cho 45 gam glucozÆ¡ lên men rượu vá»i hiá»u suất 100% thu Äược bao nhiêu gam C2H5OH?

A. 18,4. B. 36,8. C. 23,0. D. 46,0.

Câu 58: Tên gá»i nà o sau Äây là của este HCOOCH3?

A. Metyl fomat. B. Metyl axetat. C. Etyl fomat. D. Etyl axetat.

Câu 59: Polime nà o sau Äây Äược tá»ng hợp bằng pahnr ứng trùng ngÆ°ng?

A. Polietilen. B. Poli (etylen terephtalat).

C. Poli (vinyl clorua). D. Poliacrilonitrin.

Câu 60: Axit fomic không tác dụng Äược vá»i dung dá»ch chất nà o sau Äây?

A. NaOH. B. Na2CO3. C. AgNO3 trong NH3. D. NaCl.

Câu 61: Cho Fe lần lượt tác dụng vá»i các dung dá»ch: H2SO4 loãng, CuSO4, HCl, HNO3 loãng (dÆ°). Sau khi các phản ứng xảy ra hoà n toà n, sá» trÆ°á»ng hợp sinh ra muá»i sắt (II) là :

Xem thêm: Những điều cần biết về bệnh u nang, u bã đậu vùng tai và cách chăm sóc sau bóc u

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 62: Chất béo là trieste của glixerol vá»i:

A. axit béo. B. cacbohiÄrat. C. amin. D. axit axetic.

Câu 63: Phát biá»u nà o sau Äây Äúng:

Xem thêm: COVID-19: Cảnh báo nguy cơ BA.4 và BA.5 trở thành biến thể chủ

A. Phân tử Gly-Ala-Ala có 3 nguyên tử oxi.

B. Anilin là chất lá»ng tan nhiá»u trong nÆ°á»c.

C. Dung dá»ch protein có phản ứng mà u biure.

D. Phân tá»­ lysin có má»t nguyên tá»­ nitÆ¡.

Câu 64: Khi cho chất nà o sau Äây và o nÆ°á»c không thu Äược dung dá»ch bazÆ¡?

A. Na. B. CaO. C. Ba. D. KCl.

Câu 65: Cho các sÆ¡ Äá» phản ứng:

(1) X (C6H11O4N) + NaOH â Y + Z + H2O.

(2) Y + HCl â HOOC-CH(NH3Cl)-CH2-CH2-COOH + NaCl.

Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cÆ¡. Phát biá»u nà o sau Äây Äúng?

A. Y là axit glutamic. B. X có 2 cấu tạo thá»a mãn.

C. Phân tử X có hai loại chức. D. Z là ancol etylic.

Câu 66: Thá»±c hiá»n thí nghiá»m phản ứng mà u biure theo các bÆ°á»c sau:

BÆ°á»c 1: Cho và o á»ng nghiá»m 1 ml dung dá»ch lòng trắng trứng 10%.

BÆ°á»c 2: Nhá» tiếp và o á»ng nghiá»m 1 ml dung dá»ch NaOH 30%.

BÆ°á»c 3: Cho tiếp và o á»ng nghiá»m 1 giá»t dung dá»ch CuSO4 2% rá»i lắc nhẹ á»ng nghiá»m, sau Äó Äá» yên và i phút.

Cho các phát biá»u sau:

(a) á» bÆ°á»c 1 có thá» thay 1 ml dung dá»ch lòng trắng trứng bằng 1 ml dầu Än.

(b) á» bÆ°á»c 3 có xảy ra phản ứng mà u biure.

(c) á» bÆ°á»c 2 có thá» thay 1 ml dung dá»ch NaOH 30% bằng 1 ml dung dá»ch KOH 30%.

(d) Sau bÆ°á»c 3 thu Äược dung dá»ch Äá»ng nhất có mà u xanh lam.

(e) Sau bÆ°á»c 3 thu Äược dung dá»ch Äá»ng nhất có mà u tím Äặc trÆ°ng.

Trong sá» các phát biá»u trên, có bao nhiêu phát biá»u Äúng?

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 67: Cho há»n hợp A gá»m 0,1 mol alanin và 0,15 mol glyxin tác dụng vá»i 300 ml dung dá»ch NaOH 1M, sau phản ứng thu Äược dung dá»ch X. Cho X phản ứng vừa Äủ vá»i dung dá»ch HCl, thu Äược dung dá»ch chứa m gam muá»i. Giá trá» của m là :

A. 46,825. B. 44,425. C. 45,075. D. 57,625.

Câu 68: Cho khí CO Äi qua m gam oxit Fe2O3 nung nóng, thu Äược 6,69 gam há»n hợp X (gá»m 4 chất rắn). Hòa tan X và o HNO3 dÆ°, thu Äược 2,24 lít (Äktc) khí Y gá»m NO và NO2 (không có sản phẩm khá»­ khác). Tá» khá»i của Y Äá»i vá»i H2 bằng 21,8. Giá trá» của m là :

A. 8,0. B. 10,2. C. 9,6. D. 7,73.

Câu 69: Cho há»n hợp E gá»m 2 ancol ÄÆ¡n chức X, Y là Äá»ng Äẳng kế tiếp (MX < MY) phản ứng vá»i CuO nung nóng, thu Äược 5,4 gam H2O và há»n hợp hÆ¡i Z (gá»m 2 anÄehit tÆ°Æ¡ng ứng và 2 ancol dÆ°). Äá»t cháy hoà n toà n Z thu Äược 11,2 lít CO2 (Äktc) và 10,5 gam H2O. Mặt khác cho toà n bá» lượng Z trên tác dụng vá»i lượng dÆ° dung dá»ch AgNO3 trong NH3 Äun nóng, kết thúc các phản ứng thu Äược 1,1 mol Ag. Hiá»u suất tạo anÄehit của X là :

A. 83,33%. B. 50,45%. C. 93,75%. D. 41,15%.

Câu 70: Este X hai chức mạch há» có công thức phân tá»­ C7H10O4. Thủy phân hoà n toà n X trong dung dá»ch NaOH Äun nóng, thu Äược ancol Y và 2 chất hữu cÆ¡ Z và T (MZ < MY < MT). Y tác dụng vá»i Cu(OH)2 á» nhiá»t Äá» thÆ°á»ng, tạo dung dá»ch mà u xanh lam. Cho các phát biá»u sau:

(a) Chất Z có phản ứng tráng gương.

(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp vá»i chất X.

(c) Chất T là m mất mà u nÆ°á»c brom.

(d) Chất Y là propan-1,2-Äiol.

(e) Nung chất T vá»i NaOH và CaO á» nhiá»t Äá» cao, thu Äược khí etilen.

Sá» phát biá»u Äúng là :

A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 71: Cho các phát biá»u sau:

(a) Tinh bá»t, xenlulozÆ¡ và saccarozÆ¡ khi thủy phân Äá»u thu Äược má»t loại monosaccarit.

(b) Dung dá»ch metylamin là m quỳ tím Äá»i sang mà u xanh.

(c) Trong công nghiá»p dược phẩm, saccarozÆ¡ Äược dùng Äá» pha chế thuá»c.

(d) Tất cả các polime tá»ng hợp Äá»u Äược Äiá»u chế bằng phản ứng trùng ngÆ°ng.

(e) Dầu thá»±c vật và mỡ bôi trÆ¡n có cùng thà nh phần nguyên tá».

Sá» phát biá»u Äúng là :

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 72: Há»n hợp E gá»m este Äa chức X (mạch há») và este ÄÆ¡n chức Y. Thủy phân hoà n toà n m gam E bằng lượng vừa Äủ dung dá»ch NaOH 12,8%. Cô cạn dung dá»ch sau phản ứng, thu Äược há»n hợp rắn khan T gá»m ba muá»i N, P, Q (MN < MP < MQ < 120) và 185,36 gam chất lá»ng Z. Äá»t cháy hoà n toà n T cần vừa Äủ 2,18 mol O2, thu Äược 0,32 mol Na2CO3, 1,88 mol CO2 và 0,72 mol H2O. Phần trÄm khá»i lượng của X trong E có giá trá» gần nhất vá»i

A. 53. B. 64. C. 35. D. 46.

Câu 73: Há»n hợp X gá»m hai este có cùng công thức phân tá»­ C8H8O2 và Äá»u chứa vòng benzen. Äá» phản ứng hết vá»i 0,25 mol X cần tá»i Äa 0,35 mol NaOH trong dung dá»ch, thu Äược m gam há»n hợp hai muá»i. Giá trá» của m lÃ

A. 17,0. B. 30,0. C. 13,0. D. 20,5.

Câu 74: Cho 33 gam há»n hợp X gá»m R, RS, RCO3 tác dụng vá»i dung dá»ch H2SO4 Äặc, nóng, dÆ° thu Äược dung dá»ch Z và há»n hợp khí Y gá»m SO2, CO2. Há»n hợp khí Y là m mất mà u tá»i Äa 480ml dung dá»ch KMnO4 0,5M. Mặt khác, nếu cho há»n hợp khí Y tác dụng vá»i dung dá»ch Ca(OH)2 dÆ° thì dung dá»ch thu Äược sau phản ứng có khá»i lượng giảm 42 gam so vá»i dung dá»ch Ca(OH)2 ban Äầu. Cho NaOH dÆ° và o Z, lấy kết tủa Äem nung Äến khá»i lượng không Äá»i thu Äược 32 gam oxit. Các phản ứng Äá»u xảy ra hoà n toà n. Phần trÄm khá»i lượng của hợp chất RS trong há»n hợp X là :

A. 52,73%. B. 13,33%. C. 33,94%. D. 15,36%.

Câu 75: Tiến hà nh các thí nghiá»m sau:

(a) Cho dung dá»ch NaOH và o dung dá»ch (NH4)2SO4.

(b) Cho kim loại Na và o dung dá»ch CuSO4.

(c) Cho dung dá»ch Na3PO4 và o dung dá»ch AgNO3.

(d) Cho dung dá»ch NaHSO4 và o Äung dá»ch Ba(HCO3)2.

(e) Cho (NH4)2CO3 và o dung dá»ch Ca(OH)2.

Sau khi kết thúc các phản ứng, có bao nhiêu thí nghiá»m vừa thu Äược kết tủa, vừa có khí thoát ra?

Xem thêm: Những điều cần biết về bệnh u nang, u bã đậu vùng tai và cách chăm sóc sau bóc u

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 76: Este X có công thức phân tá»­ là C4H6O2. Thủy phân X trong môi trÆ°á»ng axit, thu Äược 2 chất Äá»u có khả nÄng tráng gÆ°Æ¡ng. Công thức cấu tạo của X là :

A. HCOOC(CH3)=CH2. B. HCOOCH=CHCH3.

C. CH3COOCH=CH2. D. CH2=CHCOOCH3.

Câu 77: Hợp chất hữu cÆ¡ X no có công thức là C7HyO6Nt (y < 17) . Cho X tác dụng vá»i NaOH thu Äược ancol etylic, amin Z và há»n hợp T gá»m 2 muá»i, trong Äó có má»t muá»i của axit cacboxylic không có phản ứng tráng bạc và má»t muá»i của alpha amino axit. Cho các phát biá»u sau:

(1) X có 14 nguyên tử H

(2) Z tạo khói trắng khi Äá» cạnh HCl Äặc

(3) alpha amino axit cấu tạo nên X có tên bán há» thá»ng là 2-aminoaxetic

(4) X có 2 Äá»ng phân cấu tạo

(5) Axit cacboxylic cấu tạo nên X là thà nh phần chủ yếu của giấm Än

Sá» phát biá»u Äúng là :

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 78: Há»n hợp E gá»m amin X (no, mạch há») và ankan Y, trong Äó sá» mol X lá»n hÆ¡n sá» mol Y. Äá»t cháy hoà n toà n 0,09 mol E cần dùng vừa Äủ 0,67 mol O2, thu Äược N2, CO2 và 0,54 mol H2O. Khá»i lượng của X trong 7,28 gam há»n hợp E lÃ

A. 3,52 gam. B. 5,28 gam. C. 4,40 gam. D. 3,60 gam.

Câu 79: Thủy phân hoà n toà n 42,38 gam há»n hợp X gá»m hai triglixerit mạch há» trong dung dá»ch KOH 28% (vừa Äủ), cô cạn dung dá»ch sau phản ứng, thu Äược phần hÆ¡i Y nặng 26,2 gam và phần rắn Z. Äá»t cháy hoà n toà n Z thu Äược K2CO3 và 152,63 gam há»n hợp CO2 và H2O. Mặt khác, cho 0,2 mol X tác dụng tá»i Äa vá»i dung dá»ch chứa x mol Br2. Giá trá» của x là :

A. 0,21. B. 0,32. C. 0,24. D. 0,18.

Câu 80: Cho sÆ¡ Äá» chuyá»n hóa Al + X â AlCl3; AlCl3 + Y â Al(OH)3 (má»i mÅ©i tên ứng vá»i má»t phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c). Hai chất X, Y lần lượt là :

A. HCl, NaCl. B. HCl, Al(OH)3.

C. NaCl, Cu(OH)2. D. Cl2, NaOH.

Câu 41: Dung dá»ch nà o sau Äây có môi trÆ°á»ng axit?

A. NaOH. B. KOH. C. Ba(OH)2. D. HCl.

Câu 42: TÆ¡ nà o sau Äây Äược Äiá»u chế bằng phÆ°Æ¡ng pháp trùng hợp?

A. Tơ nitron. B. Tơ visco. C. Tơ tằm. D. Tơ nilon-6,6.

Câu 43: Chất nà o sau Äây là axit béo?

A. HCOOH. B. C15H31COOH. C. CH3COOH. D. (COOH)2.

Câu 44: Thủy phân tất cả các triglixerit Äá»u thu Äược sản phẩm hữu cÆ¡ X. Công thức của X lÃ

A. C17H35COOH. B. C6H5OH. C. C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3.

Câu 45: Thủy phân hoà n toà n há»n hợp etyl propionat và etyl fomat trong dung dá»ch NaOH, thu Äược sản phẩm gá»m

A. 2 muá»i và 2 ancol. B. 1 muá»i và 1 ancol.

C. 1 muá»i và 2 ancol. D. 2 muá»i và 1 ancol.

Câu 46: Dung dá»ch chất X hòa tan Cu(OH)2 thu Äược dung dá»ch mà u xanh lam. Mặt khác, X bá» thủy phân khi Äun nóng trong môi trÆ°á»ng axit. Chất X lÃ

A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. amilozơ.

Câu 47: Hấp thụ hoà n toà n 1,12 lít (Äktc) khí CO2 và o dung dá»ch Ca(OH)2 dÆ°, thu Äược m gam kết tủa. Giá trá» của m lÃ

A. 3,94. B. 5,00. C. 19,70. D. 10,00.

Câu 48: Chất nà o sau Äây tham gia phản ứng tráng bạc?

A. Etanol. B. Axetilen. C. Metanal. D. Propilen.

Câu 49: TrÆ°á»ng hợp nà o sau Äây chá» xảy ra Än mòn hóa há»c?

A. Nhúng hợp kim Zn-Cu và o dung dá»ch HCl.

B. Nhúng thanh Fe và o dung dá»ch Fe2(SO4)3.

C. Nhúng thanh Fe và o dung dá»ch CuSO4.

D. Äá» gang, thép trong không khí ẩm.

Câu 50: Cho 90 gam glucozÆ¡ lên men rượu vá»i hiá»u suất 80% thu Äược V lít (Äktc) khí CO2. Giá trá» của V lÃ

A. 17,92. B. 11,20. C. 8,96. D. 22,4.

—(Äá» xem tiếp ná»i dung từ câu 51 Äến câu 80 của Äá» thi sá» 2 các em vui lòng xem Online hoặc ÄÄng nhập và o Thần Đồng Äá» tải vá» máy)—

Câu 41. Phản ứng của Al vá»i chất nà o sau Äây gá»i là phản ứng nhiá»t nhôm?

A. O2. B. Fe2O3. C. HCl. D. NaOH.

Câu 42. Chất nà o sau Äây tác dụng vá»i dung dá»ch KOH tạo thà nh kali axetat?

A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH2=CHCOOCH3. D. C2H5COOCH3.

Câu 43. Chất nà o sau Äây có liên kết ba trong phân tá»­?

A. Axetilen. B. Propen. C. Metan. D. But-1-en.

Câu 44. Axit béo là axit ÄÆ¡n chức, có mạch cacbon dà i và không phân nhánh. Công thức cấu tạo thu gá»n của axit béo panmitic là :

A. C17H31COOH. B. C17H33COOH. C. C17H35COOH. D. C15H31COOH.

Câu 45. Kim loại nà o sau Äây không phản ứng vá»i dung dá»ch Fe(NO3)3?

A. Cu. B. Ag. C. Zn. D. Fe.

Câu 46. Trong Äiá»u kiá»n thích hợp glucozÆ¡ lên men tạo thà nh khí CO2 vÃ

A. CH3CHO. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C2H5OH.

Câu 47. FeO phản ứng vá»i chất nà o sau Äây mà vẫn giữ nguyên hóa trá»?

A. HNO3. B. H2SO4 Äặc. C. H2. D. HCl.

Câu 48. Cho phản ứng sau: Fe(NO3)3 + X â Y + KNO3. Vậy X, Y lần lượt lÃ

Xem thêm: Môi trường có lactozo

A. K2SO4, Fe2(SO4)3. B. KCl, FeCl3. C. KBr, FeBr3. D. KOH, Fe(OH)3.

Câu 49. Kim loại nà o sau Äây có sá» oxi hóa +2 duy nhất trong hợp chất

A. Fe. B. Al. C. Na. D. Mg.

Câu 50. Dẫn 8,96 lít khí CO2 (Äktc) và o dung dá»ch Ca(OH)2 dÆ°. Phản ứng kết thúc thu Äược m gam kết tủa. Giá trá» của m lÃ

A. 40. B. 30. C. 20. D. 25.

—(Äá» xem tiếp ná»i dung từ câu 51 Äến câu 80 của Äá» thi sá» 3 các em vui lòng xem Online hoặc ÄÄng nhập và o Thần Đồng Äá» tải vá» máy)—

Câu 41. Chất nà o sau Äây là hợp chất hữu cÆ¡?

A. CO2. B. CS2. C. CH4. D. Na2CO3.

Câu 42. Cho m gam há»n hợp kim loại Zn, Cu và o dung dá»ch HCl (dÆ°). Sau khi các phản ứng xảy ra hoà n toà n, thu Äược 4,48 lít H2 (Äktc), dung dá»ch X và 2,0 gam chất rắn. Giá trá» của m là :

A. 18,0. B. 15,0. C. 8,5. D. 16,0.

Câu 43. Äun nóng tristearin trong dung dá»ch NaOH vừa Äủ thu Äược glixerol vÃ

A. C17H35COONa. B. C15H31COONa. C. C17H33COONa. D. C17H31COONa.

Câu 44. Cho dãy các dung dá»ch riêng biá»t sau: NH2CH2COOH, NH4Cl, Na2CO3, NaCl, C6H5ONa, CH3NH2. Sá» dung dá»ch có pH >7 lÃ

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 45. Phân tích hợp chất hữu cÆ¡ X (C, H, O) ngÆ°á»i ta thu Äược kết quả % khá»i lượng: %C = 40,00% và %H = 6,66%. Tá» khá»i hÆ¡i của X so vá»i H2 là 30. Công thức phân tá»­ X lÃ

A. CH2O. B. C3H6O2. C. C2H4O2. D. C2H4O2.

Câu 46. Thá»i gian trÆ°á»c Äây, theo kinh nghiá»m thâm canh lúa nÆ°á»c, sau má»i mùa vụ, nhà nông thÆ°á»ng hay Äá»t Äá»ng (Äá»t gá»c rạ còn lại trên Äá»ng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác Äó, mục Äích chính của viá»c Äá»t Äá»ng lÃ

A. cung cấp thêm cho cánh Äá»ng á» mùa vụ sau má»t lượng Äạm dÆ°á»i dạng N2.

B. là m sạch phần lúa bá» rÆ¡i rụng khi thu hoạch Äá» chuẩn bá» gieo giá»ng má»i.

C. cung cấp thêm cho cánh Äá»ng á» mùa vụ sau má»t lượng kali dÆ°á»i dạng K2CO3.

D. loại bá» dÆ° lượng thuá»c trừ sâu cho cánh Äá»ng Äá» chuẩn bá» mùa vụ má»i.

Câu 47. Kim loại nà o sau Äây chá» Äiá»u chế Äược bằng phÆ°Æ¡ng pháp Äiá»n phân?

A. Ca. B. Fe. C. Cu. D. Ag.

Câu 48. Chất nà o sau Äây không có phản ứng tráng gÆ°Æ¡ng?

A. GlucozÆ¡. B. SaccarozÆ¡. C. AnÄehit axetic. D. Etyl fomat.

Câu 49. Thí nghiá»m nà o sau Äây không sinh ra chất rắn?

A. Cho Cu và o dung dá»ch Fe2(SO4)3 dÆ°.

B. Cho dung dá»ch NaOH và o dung dá»ch Ca(HCO3)2.

C. Cho mẩu Na và o dung dá»ch CuSO4.

D. Cho Cu và o dung dá»ch AgNO3.

Câu 50. Chất nà o sau Äây là chất không Äiá»n li?

A. NH2CH2COOH. B. CH3COOCH3. C. C6H5ONa. D. H2O.

—(Äá» xem tiếp ná»i dung từ câu 51 Äến câu 80 của Äá» thi sá» 4 các em vui lòng xem Online hoặc ÄÄng nhập và o Thần Đồng Äá» tải vá» máy)-

Câu 41. Phản ứng của Al vá»i chất nà o sau Äây gá»i là phản ứng nhiá»t nhôm?

A. O2. B. Fe2O3. C. HCl. D. NaOH.

Câu 42. Chất nà o sau Äây tác dụng vá»i dung dá»ch KOH tạo thà nh kali axetat?

A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH2=CHCOOCH3. D. C2H5COOCH3.

Câu 43. Chất nà o sau Äây có liên kết ba trong phân tá»­?

A. Axetilen. B. Propen. C. Metan. D. But-1-en.

Câu 44. Axit béo là axit ÄÆ¡n chức, có mạch cacbon dà i và không phân nhánh. Công thức cấu tạo thu gá»n của axit béo panmitic là :

A. C17H31COOH. B. C17H33COOH. C. C17H35COOH. D. C15H31COOH.

Câu 45. Kim loại nà o sau Äây không phản ứng vá»i dung dá»ch Fe(NO3)3?

A. Cu. B. Ag. C. Zn. D. Fe.

Câu 46. Trong Äiá»u kiá»n thích hợp glucozÆ¡ lên men tạo thà nh khí CO2 vÃ

A. CH3CHO. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C2H5OH.

Câu 47. FeO phản ứng vá»i chất nà o sau Äây mà vẫn giữ nguyên hóa trá»?

A. HNO3. B. H2SO4 Äặc. C. H2. D. HCl.

Câu 48. Cho phản ứng sau: Fe(NO3)3 + X â Y + KNO3. Vậy X, Y lần lượt lÃ

Xem thêm: Môi trường có lactozo

A. K2SO4, Fe2(SO4)3. B. KCl, FeCl3. C. KBr, FeBr3. D. KOH, Fe(OH)3.

Câu 49. Kim loại nà o sau Äây có sá» oxi hóa +2 duy nhất trong hợp chất

A. Fe. B. Al. C. Na. D. Mg.

Câu 50. Dẫn 8,96 lít khí CO2 (Äktc) và o dung dá»ch Ca(OH)2 dÆ°. Phản ứng kết thúc thu Äược m gam kết tủa. Giá trá» của m lÃ

A. 40. B. 30. C. 20. D. 25.

—(Äá» xem tiếp ná»i dung từ câu 51 Äến câu 80 của Äá» thi sá» 5 các em vui lòng xem Online hoặc ÄÄng nhập và o Thần Đồng Äá» tải vá» máy)—

Trên Äây là trích dẫn má»t phần ná»i dung Bá» 5 Äá» thi thá»­ THPT QG môn Hóa há»c nÄm 2021-2022 có Äáp án TrÆ°á»ng THPT Lê Thế Hiếu. Äá» xem toà n bá» ná»i dung các em ÄÄng nhập và o trang Thần Đồng.net Äá» tải tà i liá»u vá» máy tính.

Hy vá»ng tà i liá»u nà y sẽ giúp các em há»c sinh ôn tập tá»t và Äạt thà nh tích cao trong há»c tập.

Ngoà i ra các em có thá» tham khảo thêm má»t sá» tÆ° liá»u cùng chuyên mục tại Äây:

  • Bá» 5 Äá» thi thá»­ THPT QG môn Hóa há»c nÄm 2021-2022 có Äáp án TrÆ°á»ng THPT Lý Tá»± Trá»ng
  • Bá» 5 Äá» thi thá»­ THPT QG môn Hóa há»c nÄm 2021-2022 có Äáp án TrÆ°á»ng THPT Hà Huy Tập

Thi Online:

  • Äá» thi thá»­ THPT QG nÄm 2022 môn Hóa há»c – TrÆ°á»ng THPT Lý Tá»± Trá»ng

Chúc các em há»c tá»t!