Bảo vệ môi trường gdcd 7

Những viá»c là m nà o em có thá» tá»± là m á» nhà , á» trÆ°á»ng Äá» thá» hiá»n tính tá»± lập.

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Liên há» kiến thức bản thân, xác Äá»nh những viá»c bản thân có thá» tá»± là m á» nhà , á» trÆ°á»ng Äá» thá» hiá»n tính tá»± lập.

Xem thêm: Tên an nhiên có ý nghĩa gì

Lá»i giải chi tiết:

Những viá»c là m nà o em có thá» tá»± là m á» nhà , á» trÆ°á»ng Äá» thá» hiá»n tính tá»± lập là : quét nhà , lau nhà , tá»± há»c bà i và là m bà i tập vá» nhà , giúp mẹ nấu cÆ¡m, tá»± giác há»c bà i và là m bà i tập; tá»± giác thức dậy sá»m chuẩn bá» Äá» dùng cá nhân Äá» Äi há»c;â¦

2.2.1. Sá»ng tá»± lập

Quan sát hình ảnh và trả lá»i câu há»i

a) Những biá»u hiá»n trên thá» hiá»n tính cách gì?

b) Bản thân em Äã tá»± là m Äược những viá»c nà o trong những viá»c trên?

c) Em hiá»u thế nà o là tá»± lập?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Äá» trả lá»i câu há»i nà y, các em tiến hà nh quan sát trá»±c quan, phân tích ná»i dung câu há»i rút ra câu trả lá»i.

Xem thêm: Tên an nhiên có ý nghĩa gì

Lá»i giải chi tiết:

a) Những biá»u hiá»n trên thá» hiá»n tính cách tá»± lập:

Xem thêm: CÔNG THỨC HÓA 11

1) Há»c bà i và là m bà i tập.

2) Äi há»c.

3) TÆ°á»i cây.

4) Gấp chÄn mà n.

b) Bản thân em Äã tá»± là m Äược tất cả những viá»c trên, ngoà i ra em còn tá»± là m Äược những viá»c khác nhÆ°: Trông em, nấu cÆ¡m cho bá» mẹ, dắt chó Äi dạo, tá»± giác há»c tập,â¦

c) Theo em tá»± lập là tá»± là m lấy công viá»c bằng khả nÄng, sức lá»±c của mình.

2.2.2. Biá»u hiá»n của tính tá»± lập

a) Quan sát hình ảnh sau và cho biết biá»u hiá»n của tính tá»± lập

b) Hãy kẻ bảng và o vá» rá»i liá»t kê các biá»u hiá»n của tính tá»± lập và trái vá»i tá»± lập theo mẫu dÆ°á»i Äây:

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Quan sát trá»±c quan kết hợp kiến thức bà i há»c liên há» thá»±c tế Äá» trả lá»i câu há»i.

Xem thêm: Tên an nhiên có ý nghĩa gì

Lá»i giải chi tiết:

a) Biá»u hiá»n của tá»± lập:

– Tá»± tin, tá»± là m lấy viá»c của mình.

Xem thêm: Môi trường marketing số là gì

– Bản lÄ©nh, tá»± mình tìm cách vượt qua khó khÄn.

– Có ý chí ná» lá»±c phấn Äấu, kiên trì, bá»n bá» thá»±c hiá»n kế hoạch Äã Äá» ra.

b) Các biá»u hiá»n của tính tá»± lập và trái vá»i tá»± lập

2.2.3. à nghĩa của tự lập

Câu a

Äá»c thông tin và trả lá»i câu há»i

Long là há»c sinh giá»i môn Toán và các môn khác nhÆ° VÄn, Hoá, Sinh, Tiếng Anh. NÄm lá»p 12, Long Äã Äoạt giải nhất môn Toán trong kì thi há»c sinh giá»i cấp tá»nh.

Từ nÄm lá»p 10, Long Äã chủ Äá»ng xin ba mẹ cho Äi là m thêm á» má»t quán cà phê. Vì xót con, mẹ Long ngÄn cản, sợ con Äi là m gặp những tình huá»ng không hay. Sau khi Äã thuyết phục mẹ Äá»ng ý, Long thấy mình có thá»i gian rảnh rá»i nên Äi là m thêm Äá» trải nghiá»m. Nhá» Äó, Long có má»t khoản tiá»n nho nhá» mua sách vá» và những món Äá» mình yêu thích mà không phải xin tiá»n ba mẹ.

Theo Long, tinh thần tá»± lập trong má»i ngÆ°á»i rất quan trá»ng. Nó không chá» giúp bạn trẻ tá»± chủ, bản lÄ©nh trong cuá»c sá»ng, mà còn là cách Äá» giảm bá»t gánh nặng cho ba mẹ.

a) Em có suy nghĩ gì qua thông tin trên?

b) Vì sao anh Long có thá» mua sách vá» và những món Äá» mình yêu thích mà không cần phải xin tiá»n ba mẹ?

c) Có ý kiến cho rằng, ngÆ°á»i tá»± lập là ngÆ°á»i không cần sá»± giúp Äỡ từ ngÆ°á»i khác. Em có Äá»ng tình vá»i quan Äiá»m trên không? Vì sao?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Äá» trả lá»i câu há»i nà y, các em Äá»c kÄ© ná»i dung câu chuyá»n, phân tích câu há»i từ Äó rút ra câu trả lá»i.

Xem thêm: Tên an nhiên có ý nghĩa gì

Lá»i giải chi tiết:

a) Sau khi Äá»c thông tin trên em có suy nghÄ© nhÆ° sau:

Em Äá»ng tình vá»i vá»c là m của Long, viá»c bạn Äi là m thêm tại quán cà phê có thêm trải nghiá»m dà y dạn hÆ¡n trong cuá»c sá»ng, có má»t khoản tiá»n nho nhá» mua sách vá» và những món Äá» mình yêu thích mà không phải xin tiá»n ba mẹ. Nó không chá» giúp bạn trẻ tá»± chủ, bản lÄ©nh trong cuá»c sá»ng, mà còn là cách Äá» giảm bá»t gánh nặng cho ba mẹ.

b) Anh Long có thá» mua sách vá» và những món Äá» mình yêu thích mà không cần phải xin tiá»n ba mẹ vì nhá» viá»c Äi là m thêm mà anh Long có thêm má»t khoản tiá»n mà không cần phải xin bá» mẹ.

c) Em không Äá»ng ý vá»i quan Äiá»m ngÆ°á»i tá»± lập là ngÆ°á»i không cần sá»± giúp Äỡ từ ngÆ°á»i khác Äó, vì tá»± lập Äôi khi cÅ©ng cần những ngÆ°á»i khác giúp Äỡ và góp ý Äá» mình có hÆ°á»ng Äi Äúng Äắn hÆ¡n. Không phải tá»± lập là hoà n toà n không cần sá»± giúp Äỡ từ bá» mẹ, thầy cô, có những viá»c rất cần sá»± giúp Äỡ, Äá»nh hÆ°á»ng và khi bản thân là m sai có ngÆ°á»i sá»­a Äá»i thì má»i có thá» thà nh công Äược.

Câu b

Thảo luận cùng các bạn vỠý nghĩa của tự lập

– Äá»i vá»i kết quả há»c tập và là m viá»c của bản thân

– Äá»i vá»i má»i cá nhân, gia Äình và xã há»i.

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Các em tiến hà nh chia nhóm thảo luận theo nhóm chủ ÄỠý nghÄ©a của tá»± lập Äá»i vá»i:

+ Kết quả há»c tập là m viá»c của bản thân

+ Má»i cá nhân, gia Äình và xã há»i.

Xem thêm: Tên an nhiên có ý nghĩa gì

Lá»i giải chi tiết:

– Äá»i vá»i kết quả há»c tập và là m viá»c của bản thân: Tá»± lập trong há»c tập và là m viá»c giúp chúng ta có kết quả tá»t hÆ¡n, chủ Äá»ng trong má»i công viá»c và Äược thầy cô, bạn bè yêu quý.

– Äá»i vá»i má»i cá nhân, gia Äình và xã há»i: tá»± lập là má»t Äức tính tá»t giúp chúng ta là m chủ Äược suy nghÄ© và tá»± chá»u trách nhiá»m trÆ°á»c những viá»c mình là m; Tá»± lập giúp chúng ta tá»± tin, bản lÄ©nh, giải quyết các công viá»c và nhận Äược sá»± kính trá»ng của má»i ngÆ°á»i.