Bảo vệ môi trường lop 3

Em biết những quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản nà o của em và của má»i ngÆ°á»i xung quanh?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Dá»±a và o kiến thức Äã há»c vá» quyá»n của trẻ em, và liên há» thá»±c tế xác Äá»nh các quyá»n cÆ¡ bản của trẻ em và má»i ngÆ°á»i xung quanh.

Lá»i giải chi tiết

Những quyá»n cÆ¡ bản của em và má»i ngÆ°á»i xung quanh là : Quyá»n há»c tập; quyá»n Äược bá» mẹ, ông bà yêu thÆ°Æ¡ng và chÄm sóc; quyá»n Äược vui chÆ¡i giải trí; quyá»n tá»± do Äi lại; quyá»n tá»± do ngôn luận; quyá»n bất khả xâm phạm vá» thân thá»; quyá»n tá»± do tín ngưỡng; quyá»n tá»± do kinh doanh; quyá»n Äược bí mật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín; quyá»n tham gia quản lý nhà nÆ°á»c và xã há»i,â¦

2.2.1. Tìm hiá»u quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản của công dân theo Hiến pháp 2013

Câu a

a) Thế nà o là quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản của công dân?

Quan sát hình ảnh, Äá»c thông tin và trả lá»i câu há»i:

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bất khả xâm phạm vá» Äá»i sá»ng riêng tÆ°, bí mật cá nhân và bí mật gia Äình.

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bí mật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín và các hình thức trao Äá»i thông tin riêng tÆ° khác. Không ai Äược bóc má», kiá»m soát, thu giữ trái luật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín và các hình thức trao Äá»i thông tin riêng tÆ° của ngÆ°á»i khác.

– Công dân có quyá»n và nghÄ©a vụ há»c tập.

a) Hình ảnh và thông tin trên Äây thá» hiá»n những quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản nà o của công dân?

b) Em hiá»u thế nà o là quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản của công dân?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Quan sát hình ảnh, Äá»c thông tin, phân tích ná»i dung thông tin và trả lá»i câu há»i.

Lá»i giải chi tiết:

a) Hình ảnh và thông tin trên Äây thá» hiá»n quyá»n:

1, Có quyá»n và nghÄ©a vụ há»c tập.

2, Quyá»n bắt khả xâm phạm vá» Äá»i sông riêng tÆ°, bí mật cả nhân và bí mật gia Äình.

=> Hai hình ảnh trên Äá» cập Äến hai quyá»n cÆ¡ bản của con ngÆ°á»i không ai Äược xâm phạm Äến những quyá»n nà y của ngÆ°á»i khác.

b) Quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản của công dân là các quyá»n và nghÄ©a vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết vá»i Äá»i sá»ng của má»i công dân, Äược ghi nhận trong Hiến pháp; quy Äá»nh má»i quan há» cÆ¡ bản nhất giữa Nhà nÆ°á»c và công dân. Quyá»n công dân không tách rá»i nghÄ©a vụ của công dân.

Câu b

Äá»c các ná»i dung sau Äây của Hiến Pháp và trả lá»i câu há»i

Hiến pháp nÄm 2013 (trích)

Äiá»u 20

1. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bất khả xâm phạm vá» thân thá», Äược pháp luật bảo há» vá» sức khá»e, danh dá»± và nhân phẩm,â¦

Äiá»u 21:

1. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bất khả xâm phạm vá» Äá»i sá»ng riêng tÆ°, bí mật cá nhân và bí mật gia Äình; có quyá»n bảo vá» danh dá»±, uy tín của mìnhâ¦

2. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bí mật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín và các hình thức trao Äá»i thông tin riêng tÆ° khác. Không ai Äược bóc má», kiá»m soát, thu giữ trái luật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín và các hình thức trao Äá»i thông tin riêng tÆ° của ngÆ°á»i khác.

Xem thêm: :3 NGHĨA LÀ GÌ? Colon Three Nghĩa Là Gì Trên Facebook

Äiá»u 22

2. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bất khả xâm phạm vá» chá» á». Không ai Äược tá»± ý và o chá» á» của ngÆ°á»i khác nếu không Äược ngÆ°á»i Äó Äá»ng ý.

Äiá»u 24

1. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n tá»± do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo má»t tôn giáo nà oâ¦

Äiá»u 25

Công dân có quyá»n tá»± do ngôn luận, tá»± do báo chí, tiếp cận thông tin, há»i há»p, lập há»i, biá»u tình,â¦

Äiá»u 27

Công dân Äủ mÆ°á»i tám tuá»i trá» lên có quyá»n bầu cá»­ và Äủ hai mÆ°Æ¡i má»t tuá»i trá» lên có quyá»n ứng cá»­ và o Quá»c há»i, Há»i Äá»ng nhân dân.

Äiá»u 28

1. Công dân có quyá»n tham gia quản lý nhà nÆ°á»c và xã há»i, tham gia thảo luận và kiến nghá» vá»i cÆ¡ quan nhà nÆ°á»c vá» vấn Äá» của cÆ¡ sá», Äá»a phÆ°Æ¡ng và cả nÆ°á»c

Äiá»u 30

1. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n khiếu nại, tá» cáo vá»i cÆ¡ quan, cá nhân, tá» chức có thẩm quyá»n vá» những viá»c trái pháp luật của cÆ¡ quan, tá» chức, cá nhân.

Äiá»u 32

1. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n sá» hữu vá» thu nhập hợp phápâ¦

Äiá»u 33

Má»i ngÆ°á»i có quyá»n tá»± do kinh doanh trong những ngà nh nghá» mà pháp luật không cấm.

Äiá»u 38

1. Má»i ngÆ°á»i có quyá»n Äược bảo vá», chÄm sóc sức khoẻ,â¦

Äiá»u 39

Công dân có quyá»n và nghÄ©a vụ há»c tập.

Äiá»u 43

Má»i ngÆ°á»i có quyá»n Äược sá»ng trong môi trÆ°á»ng trong là nh và có nghÄ©a vụ bảo vá» môi trÆ°á»ng. Bảo vá» Tá» quá»c là nghÄ©a vụ thiêng liêng và quyá»n cao quý của công dân.

Äiá»u 45

1. Bảo vá» tá» quá»c là nghÄ©a vụ thiêng liêng và quyá»n cao quý của công dân

Äiá»u 46

Công dân có nghÄ©a vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật;â¦

Äiá»u 47

Má»i ngÆ°á»i có nghÄ©a vụ ná»p thuế theo luật Äá»nh.

Công dân có những quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản nà o theo Hiến Pháp nÄm 2013?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Äá»c ná»i dung thông tin các Äiá»u luật trên

– Phân tích xác Äá»nh ná»i dung, giải quyết vấn Äá».

Lá»i giải chi tiết

Xem thêm: Công cha như núi thái sơn

Theo hiến pháp 2013 công dân có quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản là :

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bất khả xâm phạm vá» thân thá», Äược pháp luật bảo há» vá» sức khoẻ, danh dá»± và nhân phẩm,â¦

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bất khả xâm phạm vá» Äá»i sá»ng riêng tÆ°, bí mật cá nhân và bí mật gia Äình; có quyá»n bảo vá» danh dá»±, uy tín của mìnhâ¦

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bí mật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín và các hình thức trao Äá»i thông tin riêng tÆ° khác. Không ai Äược bóc má», kiá»m soát, thu giữ trái luật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín và các hình thức trao Äá»i thông tin riêng tÆ° của ngÆ°á»i khác.

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n bất khả xâm phạm vá» chá» á». Không ai Äược tá»± ý và o chá» á» của ngÆ°á»i khác nếu không Äược ngÆ°á»i Äó Äá»ng ý.

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n tá»± do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo má»t tôn giáo nà oâ¦

– Công dân có quyá»n tá»± do ngôn luận, tá»± do báo chí, tiếp cận thông tin, há»i há»p, lập há»i, biá»u tình,â¦

– Công dân Äủ mÆ°á»i tám tuá»i trá» lên có quyá»n bầu cá»­ và Äủ hai mÆ°Æ¡i má»t tuá»i trá» lên có quyá»n ứng cá»­ và o Quá»c há»i, Há»i Äá»ng nhân dân.

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n sá» hữu vá» thu nhập hợp pháp.

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n tá»± do kinh doanh trong những ngà nh nghá» mà pháp luật không cấm.

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n Äược bảo vá», chÄm sóc sức khoẻ,â¦

– Công dân có quyá»n và nghÄ©a vụ há»c tập.

– Má»i ngÆ°á»i có quyá»n Äược sá»ng trong môi trÆ°á»ng trong là nh và có nghÄ©a vụ bảo vá» môi trÆ°á»ng. Bảo vá» Tá» quá»c là nghÄ©a vụ thiêng liêng và quyá»n cao quý của công dân.

– Công dân có nghÄ©a vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật;â¦

– Má»i ngÆ°á»i có nghÄ©a vụ ná»p thuế theo luật Äá»nh.

2.2.2. Thá»±c hiá»n quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản của công dân

Câu a

1. Tình huá»ng 1:

Thá»±c hiá»n quyá»n tá»± do ngôn luận của công dân, má»t sá» trÆ°á»ng trung há»c cÆ¡ sá» tá» chức lấy ý kiến Äóng góp của giáo viên và há»c sinh và o viá»c xây dá»±ng trÆ°á»ng lá»p. Nhiá»u bạn há»c sinh bÄn khoÄn, không biết há»c sinh có quyá»n tá»± do ngôn luận hay không? Vì thế, sá»± tham gia của các bạn cÅ©ng khác nhau.

– Nhóm há»c sinh thứ nhất tích cá»±c tham gia Äóng góp ý kiến vá»i trÆ°á»ng vá» những ná»i dung liên quan Äến há»c tập của há»c sinh.

– Nhóm há»c sinh thứ hai thì cho rằng Äây là quyá»n của các thầy cô giáo, không phải của mình, nên không tham gia.

a) Em hãy nhận xét viá»c thá»±c hiá»n quyá»n tá»± do ngôn luận của há»c sinh trong trÆ°á»ng hợp nà y.

b) Theo em, trong trÆ°á»ng hợp nà y há»c sinh có thá» phát biá»u á» Äâu và phát biá»u nhÆ° thế nà o?

2. Tình huá»ng 2:

Nhà Ỡmặt ÄÆ°á»ng, nên chá» Äiá»p muá»n má» cá»­a hà ng bán quạt Äiá»n. Chá» Äã là m thủ tục há» sÆ¡ và Äược cÆ¡ quan ÄÄng kí kinh doanh của huyá»n cấp Giấy chứng nhận ÄÄng kí kinh doanh. Ká» từ khi má» cá»­a hà ng kinh doanh. chá» Äiá»p luôn khai báo và ná»p thuế Äầy Äủ cho Nhà nÆ°á»c.

Em hãy cho biết ý kiến của mình vá» viá»c thá»±c hiá»n quyá»n tá»± do kinh doanh và nghÄ©a vụ Äóng thuế của chá» Äiá»p.

3. Tình huá»ng 3:

Nhà máy X chuẩn bá» Äi và o hoạt Äá»ng sản xuất nÆ°á»c giải khát. Má»i viá»c Äã Äược lên kế hoạch cụ thá». Tuy vậy, vấn Äá» gây tranh luận nhiá»u nhất trong Ban lãnh Äạo nhà máy là viá»c xá»­ lý nÆ°á»c thải từ hoạt Äá»ng sản xuất. Có hai ý kiến:

– à kiến thứ nhất cho rằng, cần phải xây dá»±ng há» thá»ng xá»­ lý nÆ°á»c thải Äá» bảo vá» môi trÆ°á»ng xung quanh nhà máy.

– à kiến thứ hai thì cho rằng, công viá»c nà y rất tá»n kém, nên có thá» xả nÆ°á»c thải xuá»ng dòng sông bên cạnh nhà máy.

Theo em, ý kiến nà o trên Äây là thá»±c hiá»n Äúng quyá»n và nghÄ©a vụ bảo vá» môi trÆ°á»ng?

4. Tình huá»ng 4:

T và D có mâu thuẫn cá nhân vá»i nhau từ mấy tháng nay mà vẫn chÆ°a giải quyết Äược. T quyết tâm hạ uy tín, danh dá»± của D bằng cách tung tin xấu vá» D trong trÆ°á»ng há»c. T nói vá»i các bạn trong lá»p rằng D há»c kém, nhÆ°ng hay nhìn bà i của bạn khác nên Äược Äiá»m cao. D ấm ức và xấu há» vì bá» vu oan, nói xấu, nhÆ°ng không biết phải là m gì?

Xem thêm: Mô hình agency

a) Em Äá»ng tình hay phản Äá»i viá»c là m của T? Vì sao?

b) Trong trÆ°á»ng hợp nà y, D có thá» là m gì Äá» bảo vá» quyá»n của mình?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Äá»c ná»i dung thông tin, liên há» kiến thức bản thân

– Phân tích xác Äá»nh ná»i dung từng tình huá»ng, giải quyết vấn Äá».

Lá»i giải chi tiết

Tình huá»ng 1:

a) Viá»c thá»±c hiá»n quyá»n tá»± do ngôn luận của há»c sinh trong tình huá»ng trên:

– Nhóm há»c sinh thứ nhất tích cá»±c tham gia Äóng góp ý kiến vá»i trÆ°á»ng vá» những ná»i dung liên quan Äến há»c tập của há»c sinh.

=> Nhóm há»c sinh nà y bà y tá» quan Äiá»m Äóng góp ý kiến Äúng vì viá»c xây dá»±ng trÆ°á»ng lá»p là viá»c chung, há»c sinh cÅ©ng cần phải có trách nhiá»m.

– Nhóm há»c sinh thứ hai thì cho rằng Äây là quyá»n của các thầy cô giáo, không phải của mình, nên không tham gia.

=> Nhóm há»c sinh nà y bà y tá» quan Äiá»m sai vì viá»c xây dá»±ng nhà trÆ°á»ng cÅ©ng là trách nhiá»m của há»c sinh nên các bạn cần phải tham gia và Äây cÅ©ng là quyá»n của các bạn Äược bà y tá» quan Äiá»m ý kiến.

b) Theo em trong trÆ°á»ng hợp nà y há»c sinh có thá» phát biá»u khi cô giáo yêu cầu thảo luận hoặc há»c sinh có thá» viết thÆ° Äá» Äóng góp ý kiến.

Tình huá»ng 2:

Chá» Äiá»p Äã thá»±c hiá»n Äúng quyá»n tá»± do kinh doanh và thá»±c hiá»n nghiêm túc nghÄ©a vụ Äóng thuế Äầy Äủ cho nhà nÆ°á»c.

Tình huá»ng 3:

Theo em, ý kiến sau thá»±c hiá»n Äúng quyá»n và nghÄ©a vụ bảo vá» môi trÆ°á»ng:

– à kiến thứ nhất cho rằng, cần phải xây dá»±ng há» thá»ng xá»­ lý nÆ°á»c thải Äá» bảo vá» môi trÆ°á»ng xung quanh nhà máy.

=> Má»i công ty, xí nghiá»p cần là m Äúng trách nhiá»m và nghÄ©a vụ của mình trong viá»c bảo vá» môi trÆ°á»ng xung quanh, vì hiá»n tại vấn Äá» môi trÆ°á»ng Äang ô nhiá»m nghiêm trá»ng Äang tà n phá nặng ná» Äến của cải, sức khá»e, tính mạng của nhân dân.

Tình huá»ng 4:

a) Em không Äá»ng tình viá»c là m của T.

=> Vì T có hà nh Äá»ng hạ uy tín, danh dá»± của ngÆ°á»i khác bằng cách tung tin Äá»n sai trái vá» D, Äiá»u nà y Äang vi phạm pháp luật, vi phạm quyá»n Äược pháp luật bảo há» vá» sức khá»e, tính mạnh, nhân phẩm và danh dá»± của công dân.

b) Trong trÆ°á»ng hợp nà y, Äá» bảo vá» quyá»n của bản thân D có thá» báo vá»i nhà trÆ°á»ng vá» sá»± thật của tin Äá»n, nguyên nhân dẫn Äến sá»± viá»c trên Äến thầy cô và nhà trÆ°á»ng Äá» có biá»n pháp giải quyết.

Câu b

Các nhóm trao Äá»i, thảo luận vá» thá»±c hiá»n quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản của công dân theo các câu há»i sau:

a) Là há»c sinh, các em Äã và Äang thá»±c hiá»n những quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản nà o của công dân?

b) Các em Äã và Äang thá»±c hiá»n những quyá»n và nghÄ©a vụ Äó nhÆ° thế nà o?

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Tiến hà nh thảo luận nhóm, liên há» thá»±c tế bản thân trao Äá»i giữa các thà nh viên.

Lá»i giải chi tiết

a) Là há»c sinh, các em Äã và Äang thá»±c hiá»n những quyá»n và nghÄ©a vụ cÆ¡ bản của công dân gá»m: Quyá»n bất khả xâm phạm vá» thân thá»; Quyá»n bất khả xâm phạm vá» chá» á»; Quyá»n Äược pháp luật bảo há» vá» tính mạng, sức khá»e, danh dá»± và nhân phầm; Quyá»n Äược giữ bí mật thÆ° tín, Äiá»n thoại, Äiá»n tín; Quyá»n Äược tham gia quản lý nhà nÆ°á»c và xã há»i;â¦

b) Em Äã và Äang thá»±c hiá»n những quyá»n và nghÄ©a vụ Äó nhÆ° sau:

Là há»c sinh em chÄm chá» há»c hà nh; Hiếu thảo vá»i ông bà , cha mẹ; Yêu thÆ°Æ¡ng, Äoà n kết, giúp Äỡ những ngÆ°á»i có hoà n cảnh khó khÄn; tuân thủ Äúng các quy Äá»nh của nhà nÆ°á»c; Tôn trá»ng ngÆ°á»i khác; Không bôi nhá» danh dá»± nhân phẩm của ngÆ°á»i khác; Tham gia Äóng góp ý kiến Äá» phát triá»n tập thá» và xã há»i nÆ¡i Äá»a phÆ°Æ¡ng em sinh sá»ng; â¦