Bảo vệ môi trường powerpoint

Kinh Thánh:

Exodus 20 Exodus 34

1 Bấy giá», Ãức Chúa Trá»i phán má»i lá»i nầy, rằng: 2 Ta là Giê-hô-va Ãức Chúa Trá»i ngÆ°Æ¡i, đã rút ngÆ°Æ¡i ra khá»i xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. 3 TrÆ°á»›c mặt ta, ngÆ°Æ¡i chá»› có các thần khác. 4 NgÆ°Æ¡i chá»› là m tượng chạm cho mình, cÅ©ng chá»› là m tượng nà o giống những vật trên trá»i cao kia, hoặc nÆ¡i đất thấp nầy, hoặc trong nÆ°á»›c dÆ°á»›i đất. 5 NgÆ°Æ¡i chá»› quì lạy trÆ°á»›c các hình tượng đó, và cÅ©ng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ãức Chúa Trá»i ngÆ°Æ¡i, tức là Ãức Chúa Trá»i kỵ tà , há»… ai ghét ta, ta sẽ nhÆ¡n tá»™i tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn Ä‘á»i, 6 và sẽ là m Æ¡n đến ngà n Ä‘á»i cho những kẻ yêu mến ta và giữ các Ä‘iá»u răn ta. 7 NgÆ°Æ¡i chá»› lấy danh Giê-hô-va Ãức Chúa Trá»i ngÆ°Æ¡i mà là m chÆ¡i, vì Ãức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tá»™i kẻ nà o lấy danh Ngà i mà là m chÆ¡i. 8 Hãy nhá»› ngà y nghỉ đặng là m nên ngà y thánh. 9 NgÆ°Æ¡i hãy là m hết công việc mình trong sáu ngà y; 10 nhÆ°ng ngà y thứ bảy là ngà y nghỉ của Giê-hô-va Ãức Chúa Trá»i ngÆ°Æ¡i: trong ngà y đó, ngÆ°Æ¡i, con trai, con gái tôi trai tá»› gái, súc vật của ngÆ°Æ¡i, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngÆ°Æ¡i, Ä‘á»u chá»› là m công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngà y Ãức Giê-hô-va đã dá»±ng nên trá»i, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngà y thứ bảy thì Ngà i nghỉ: vậy nên Ãức Giê-hô-va đã ban phÆ°á»›c cho ngà y nghỉ và là m nên ngà y thánh. 12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngÆ°Æ¡i, hầu cho ngÆ°Æ¡i được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ãức Chúa Trá»i ngÆ°Æ¡i ban cho. 13 NgÆ°Æ¡i chá»› giết ngÆ°á»i. 14 NgÆ°Æ¡i chá»› phạm tá»™i tà dâm. 15 NgÆ°Æ¡i chá»› trá»™m cÆ°á»›p. 16 NgÆ°Æ¡i chá»› nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. 17 NgÆ°Æ¡i chá»› tham nhà kẻ lân cận ngÆ°Æ¡i, cÅ©ng đừng tham vợ ngÆ°á»i, hoặc tôi trai tá»› gái, bò, lừa, hay là vật chi thuá»™c vá» kẻ lân cận ngÆ°Æ¡i. 18 Vả, cả dân sá»± nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chá»›p nhoáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa. 19 Dân sá»± bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình ngÆ°á»i hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhÆ°ng cầu xin Ãức Chúa Trá»i chá»› phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. 20 Môi-se đáp rằng: Ãừng sợ chi, vì Ãức Chúa Trá»i giáng lâm đặng thá»­ các ngÆ°Æ¡i, hầu cho sá»± kính sợ Ngà i ở trÆ°á»›c mặt các ngÆ°Æ¡i, cho các ngÆ°Æ¡i không phạm tá»™i. 21 Vậy, dân sá»± đứng cách tận xa, còn Môi-se đến gần đám mây Ä‘en kịt có Ãức Chúa Trá»i ngá»± ở trong. 22 Ãức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: NgÆ°Æ¡i hãy nói cho dân Y-sÆ¡-ra-ên nhÆ° vầy: Các ngÆ°Æ¡i đã thấy ta từ trên trá»i phán xuống cùng; 23 vậy, chá»› đúc tượng thần bằng bạc hay bằng và ng mà sánh vá»›i ta. 24 NgÆ°Æ¡i hãy lập cho ta má»™t bà n thá» bằng đất, trên đó phải dâng của lá»… thiêu, cùng của lá»… thù ân của ngÆ°Æ¡i, hoặc chiên hay bò. Phà m nÆ¡i nà o có ghi nhá»› danh ta, ta sẽ đến và ban phÆ°á»›c cho ngÆ°Æ¡i tại đó. 25 Nếu ngÆ°Æ¡i lập cho ta má»™t bà n thá» bằng đá, chá»› dùng đá chạm, vì nếu ngÆ°Æ¡i dùng đồ để chạm thì sẽ là m đá đó ra ô uế. 26 NgÆ°Æ¡i chá»› Ä‘i từ bá»±c thang lên bà n thá» ta, hầu cho sá»± lõa lồ ngÆ°Æ¡i không tố lá»™. 1 Ãức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng đá nhÆ° hai bảng trÆ°á»›c; rồi ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lá»i đã ở nÆ¡i hai bảng kia, mà ngÆ°Æ¡i đã là m bể. 2 Ngà y mai, hãy chá»±c cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Si-na -i, đứng trÆ°á»›c mặt ta tại đó. 3 Không ai nên lên theo cùng ngÆ°Æ¡i hết, khắp núi không nên thấy có ngÆ°á»i, và chiên, bò cÅ©ng chẳng nên ăn cá» nÆ¡i núi nầy nữa. 4 Môi-se bèn đục hai bảng đá, y nhÆ° hai bảng trÆ°á»›c; dậy sá»›m, cầm theo tay hai bảng đó lên trên núi Si-na -i, y nhÆ° lá»i Ãức Giê-hô-va đã phán dặn. 5 Ãức Giê-hô-va ngá»± xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. 6 Ngà i Ä‘i ngang qua mặt ngÆ°á»i, hô rằng: Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Ãức Chúa Trá»i nhân từ, thÆ°Æ¡ng xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thà nh thá»±c, 7 ban Æ¡n đến ngà n Ä‘á»i, xá Ä‘iá»u gian ác, tá»™i trá»ng, và tá»™i lá»—i; nhÆ°ng chẳng kể kẻ có tá»™i là vô tá»™i, và nhÆ¡n tá»™i tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn Ä‘á»i. 8 Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thá» lạy, mà thÆ°a rằng: 9 Lạy Chúa! Nếu tôi được Æ¡n trÆ°á»›c mặt Chúa, xin hãy Ä‘i giữa chúng tôi, vì dân nầy là má»™t dân cứng cổ. Xin hãy tha sá»± gian ác cùng tá»™i lá»—i, và nhận chúng tôi là m cÆ¡ nghiệp Chúa. 10 Ãức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta lập má»™t giao Æ°á»›c. TrÆ°á»›c mặt các dân sá»± của ngÆ°Æ¡i, ta sẽ là m các phép lạ chÆ°a há» có là m trên cả mặt đất, hay là nÆ¡i dân nà o; và toà n dân sá»± mà trong đó có ngÆ°Æ¡i, sẽ xem thấy việc Ãức Giê-hô, vì Ä‘iá»u ta sẽ là m cùng ngÆ°Æ¡i là má»™t Ä‘iá»u đáng kinh khiếp. 11 Hãy cẩn thận vá» Ä‘iá»u ta truyá»n cho ngÆ°Æ¡i hôm nay. Nầy, ta sẽ Ä‘uổi khá»i trÆ°á»›c mặt ngÆ°Æ¡i dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít. 12 Hãy cẩn thận đừng lập giao Æ°á»›c cùng dân của xứ mà ngÆ°Æ¡i sẽ và o, e chúng nó sẽ thà nh cái bẫy giữa ngÆ°Æ¡i chăng. 13 NhÆ°ng các ngÆ°Æ¡i hãy phá hủy bà n thá», đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó. 14 Vì ngÆ°Æ¡i đừng sấp mình xuống trÆ°á»›c mặt Chúa nà o khác, bởi Ãức Giê-hô-va tá»± xÆ°ng là Ãức Chúa Trá»i kỵ tà ; Ngà i thật là má»™t Ãức Chúa Trá»i kỵ tà vậy. 15 Hãy cẩn thận đừng lập giao Æ°á»›c cùng dân của xứ đó, e khi chúng nó hà nh dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ má»i, rồi ngÆ°Æ¡i ăn của chúng há» chăng. 16 Lại đừng cÆ°á»›i con gái chúng nó cho con trai ngÆ°Æ¡i, e khi con gái chúng nó hà nh dâm vá»›i các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngÆ°Æ¡i cÅ©ng hà nh dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng. 17 NgÆ°Æ¡i chá»› đúc thần tượng. 18 NgÆ°Æ¡i hãy giữ lá»… bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trá»—, hãy ăn bánh không men trong bảy ngà y, nhÆ° ta đã truyá»n dặn ngÆ°Æ¡i; vì nhằm tháng đó ngÆ°Æ¡i ra khá»i xứ Ê-díp-tô. 19 Các con trưởng nam Ä‘á»u thuá»™c vá» ta; cùng các con Ä‘á»±c đầu lòng của bầy súc vật ngÆ°Æ¡i, hoặc bò hoặc chiên cÅ©ng vậy. 20 NhÆ°ng ngÆ°Æ¡i sẽ bắt má»™t chiên con hay là dê con mà chuá»™c má»™t con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuá»™c nó, ngÆ°Æ¡i hãy bẻ cổ nó. NgÆ°Æ¡i sẽ chuá»™c các con trưởng nam mình; và chá»› ai Ä‘i tay không đến chầu trÆ°á»›c mặt ta. 21 Trong sáu ngà y ngÆ°Æ¡i hãy là m công việc, nhÆ°ng qua ngà y thứ bảy hãy nghỉ, dẫu mùa cà y hay mùa gặt ngÆ°Æ¡i cÅ©ng phải nghỉ vậy. 22 Ãầu mùa gặt lúa mì, ngÆ°Æ¡i hãy giữ lá»… của các tuần lá»…; và cuối năm giữ lá»… mùa mà ng. 23 ThÆ°á»ng năm ba lần, trong vòng các ngÆ°Æ¡i, má»—i ngÆ°á»i nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va, là Ãức Chúa Trá»i của Y-sÆ¡-ra-ên. 24 Vì ta sẽ Ä‘uổi các dân khá»i trÆ°á»›c mặt ngÆ°Æ¡i, ta sẽ mở rá»™ng bá» cõi ngÆ°Æ¡i; và trong khi ngÆ°Æ¡i lên ra mắt Giê-hô-va Ãức Chúa Trá»i ngÆ°Æ¡i, má»—i năm ba lần, thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ ngÆ°Æ¡i hết. 25 NgÆ°Æ¡i chá»› dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men; thịt của con sinh vá» lá»… Vượt-qua chá»› nên giữ đến sáng mai. 26 NgÆ°Æ¡i sẽ Ä‘em dâng hoa quả đầu mùa của đất sanh sản và o đến Giê-hô-va, là Ãức Chúa Trá»i ngÆ°Æ¡i. NgÆ°Æ¡i chá»› nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. 27 Ãức Giê-hô-va cÅ©ng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các lá»i nầy; vì theo các lá»i nầy mà ta lập giao Æ°á»›c cùng ngÆ°Æ¡i và cùng Y-sÆ¡-ra-ên. 28 Môi-se ở đó cùng Ãức Giê-hô-va trong bốn mÆ°Æ¡i ngà y và bốn mÆ°á»i đêm, không ăn bánh, cÅ©ng không uống nÆ°á»›c; Ãức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lá»i giao Æ°á»›c, tức là mÆ°á»i Ä‘iá»u răn. 29 Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng Ä‘i xuống núi Si-na -i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rá»±c bởi vì mình hầu chuyện Ãức Giê-hô-va. 30 NhÆ°ng A-rôn cùng cả dân Y-sÆ¡-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt ngÆ°á»i sáng rá»±c, sợ không dám lại gần. 31 Môi-se bèn gá»i há», A-rôn cùng các há»™i trưởng đến gần; rồi nói chuyện cùng há». 32 Kế sau, cả dân Y-sÆ¡-ra-ên đến gần, ngÆ°á»i truyá»n dặn các Ä‘iá»u của Ãức Giê-hô-va đã phán dặn mình nÆ¡i núi Si-na -i. 33 Môi-se thôi nói chuyện cùng há», liá»n lấy lúp che mặt mình lại. 34 Khi Môi-se và o trÆ°á»›c mặt Ãức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngà i, thì dở lúp lên cho đến chừng nà o lui ra; Ä‘oạn ra nói lại cùng dân Y-sÆ¡-ra-ên má»i lá»i Ngà i đã phán dặn mình. 35 Dân Y-sÆ¡-ra-ên nhìn mặt Môi-se thấy da mặt ngÆ°á»i sáng rá»±c, thì Môi-se lấy lúp che mặt mình cho đến khi nà o và o hầu chuyện Ãức Giê-hô-va. Translation: Vietnamese