Bộ phận sinh dục nam tiếng anh là gì

PhÆ°Æ¡ng Anh, phóng viên Äà i RFA

HÆ°á»ng ứng lá»i kêu gá»i trong lá thÆ° của Äức Tá»ng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiá»t gá»­i linh mục, tu sÄ©, chủng sinh và giáo dân và o ngà y 15 tháng 12, xin má»i ngÆ°á»i cầu nguyá»n cho các cấp chính quyá»n sá»m giải quyết trả lại Tòa Khâm Sứ cho giáo phận Hà Ná»i, và o Äêm 18 tháng 12 vừa qua, sau buá»i thánh ca vá»i khoảng 4000 ngÆ°á»i tham dá»±, tất cả má»i ngÆ°á»i Äã tụ há»p trÆ°á»c Toà Khâm Sứ của giáo phận Hà Ná»i Äá» thắp nến, và cầu nguyá»n.

  • Bấm và o Äây Äá» nghe tiết mục nà y
  • Download story audio

Lần Äầu tiên xảy ra

Trong lá»ch sá»­ Giáo phận Hà Ná»i, Äây là lần Äầu tiên sá»± kiá»n nà y xảy ra. TrÆ°á»c Äó, á» miá»n Nam, và o ngà y 3 tháng 12, bức tâm thÆ° của Äức Há»ng Y Tá»ng Giám Mục Giáo phận TPHCM, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, vá» khu nhà 11 Nguyá»n Du, Sà igòn, của Äại Chủng Viá»n Sà igòn trÆ°á»c Äây, cÅ©ng Äược gá»­i Äến toà n thá» các giáo xứ trong Äiạ phận Äá» kêu gá»i má»i ngÆ°á»i hợp ý cầu nguyá»n.

Cả hai sá»± viá»c xảy ra trÆ°á»c ngà y Äại lá» Giáng Sinh nhÆ° má»t sÆ° nhắn gá»­i và mong chá» và của tất cả các tín Äá» theo Äạo Công Giáo. Kỳ nà y, PhÆ°Æ¡ng Anh má»i qúi vá» nghe những thông tin liên quan Äến hai sá»± kiá»n Äặc biá»t nà y.

TrÆ°á»c hết, vá» cÆ¡ sá» 11 Nguyá»n Du, thuá»c Giáo Phận TPHCM, Äược biết rằng suá»t từ nÄm 1976 Äến nay, nhà nÆ°á»c Äã giao cho Viá»n Quy Hoạch và Thiết Kế thuá»c Bá» Xây Dá»±ng Äá» là m vÄn phòng, sau Äó là m xÆ°á»ng cÆ°a và cuá»i cùng thì lại là m thà nh nhà Ỡcho cán bá» công nhân viên, gá»i là khu nhà tập thá» 11 Nguyá»n Du. Hiá»n nay, Äang có 50 há» gia Äình sá»ng á» Äây.

Suá»t nhiá»u nÄm qua, nhiá»u lần Toà Giám Mục Äã gá»­i vÄn thÆ° Äá» xin nhà nÆ°á»c trả lại, nhÆ°ng không Äược Äáp ứng. Cho Äến cuá»i tháng 11 vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân TPHCM lại gá»­i cho Toà Giám Mục Sà igòn má»t vÄn thÆ° xác nhận rằng âkhông có cÆ¡ sá» xem xét giải quyếtâ. Linh mục Huỳnh Công Minh, tá»ng Äại diá»n giáo phận cho biết:

âÄức Há»ng Y Äã công khai, chính thức viết thÆ° cho các linh mục, tu sÄ© và giáo dân trong giáo phận Äá» cho giáo dân biết tình hình của cÆ¡ sá», má»t phần của Äại chủng viá»n, má»t khu nhà Äất, nhà nÆ°á»c Äã tá»ch thu sau 30-4-75, toà Giám Mục cÅ©ng khiếu nại từ lúc Äó, ngÆ°á»i ta không giải quyết và toà Giám Mục cÅ©ng vẫn khiếu nại.

Xem thêm: Cách nở trứng trong play together

Cho nên Äức Há»ng Y thông báo cho biết tình hình. NhÆ° Äã nói trong thÆ°, Äức Há»ng Y Äã có vÄn bản khiếu nại vá»i nhà nứơc, chính quyá»n, và kêu má»i má»i ngÆ°á»i cầu nguyá»n, trong tinh thần Công Giáo, không muá»n tạo thà nh má»t chuyá»n Äá»i Äầu hay gây rắc rá»i. NhÆ°ng quyá»n lợi của mình, mình yêu cầu, không Äược giải quyết thì mình khiếu nại.

Äức Há»ng Y Äã công khai, chính thức viết thÆ° cho các linh mục, tu sÄ© và giáo dân trong giáo phận Äá» cho giáo dân biết tình hình của cÆ¡ sá», má»t phần của Äại chủng viá»n, má»t khu nhà Äất, nhà nÆ°á»c Äã tá»ch thu sau 30-4-75, toà Giám Mục cÅ©ng khiếu nại từ lúc Äó, ngÆ°á»i ta không giải quyết và toà Giám Mục cÅ©ng vẫn khiếu nại.

CÅ©ng hy vá»ng vá»i tinh thần Äó thì nhà nÆ°á»c sẽ giải quyết. Và không phải chá» có trÆ°á»ng hợp nà y mà những trÆ°á»ng hợp khác cÅ©ng sẽ nhÆ° vậy. Giáo Há»i cÅ©ng nhÆ° giáo dân, mình có quyá»n yêu cầu Äá» giải quyết cho thoả Äáng.â

Chá» Hạnh, má»t giáo dân á» xứ Tân Äá»nh cho hay: âÄất thì Äất của nhà mình, tá»± nhiên giá»ng nhÆ° má»t cái gì Äó không phải của mình nữa và không hợp lý. Trong tâm thÆ° của Äức Há»ng Y, chá» xin cầu nguyá»n thôi.â

Anh Nguyá»n VÄn Tri, giáo dân á» Bắc Hải cÅ©ng phát biá»u: â Tôi nghÄ© là chắc chắn Äòi Äược nhÆ°ng cái vấn Äá» là phải có hÆ°á»ng trao Äá»i nhÆ° thế nà o vì dù sao thì khu Äất Äó giao cho phiá nhà nÆ°á»c, ngÆ°á»i ta giao cho các cán bá» công nhân viên á» quá lâu rá»i, thà nh thá»­ nhìn chung thì mình phải có cách nà o Äó Äá» trao Äá»i, há» trợ sao Äó.â

Nguyên nhân

Trong khi Äó thì á» ngoà i Bắc, nguyên nhân nà o Äã dẫn Äến biến cá» Äêm 18 tháng 12 vừa qua, nữ tu Lê thá» ÄÆ°á»ng, dòng Mến Thánh Giá Hà Ná»i cho hay:

âMấy hôm trÆ°á»c, ngÆ°á»i ta biến sân toà Khâm Sứ của mình thà nh cái bãi xe của má»t siêu thá» má»i má», Äầy cả má»t sân xe, 3, 4 ngà y nay há» là m nhÆ° vậy. Trong khi Äó, nhà dòng chúng em ngay bên cạnh, bức xúc lắm, và dân chúng á» Äây cÅ©ng bức xúc lắm. Khi Äược tin là cha Quế nói rằng tất cả má»i ngÆ°á»i cùng hÆ°á»ng vá» Äó, và tất cả cùng ra Äấy, chúng em cảm thấy có má»t cái gì Äó Äược an ủi rất nhiá»u, vì trÆ°á»c Äấy thì không biết là m thế nà oâ¦

Xem thêm: Gan heo xào hành tây

Khi Äó má»i ngÆ°á»i Äá»u ra ngoà i Äó và cầu nguyá»n rất sá»t sắng, mình cảm thấy rất phấn khá»i. Má»i lần Äi qua Äó lại dâng má»t lá»i cầu nguyá»n vì Äó là Äất của mình mà ngÆ°á»i ta là m nhÆ° thế. Từ hôm nay trá» Äi, cứ thứ bảy, là mình sẽ ra khu Äó Äá» cầu nguyá»n ngoà i Äó, Có má»t lá thÆ° của Äức Tá»ng Äã gá»­i chung cho tất cả các giáo dân Äá» kêu gá»i má»i ngÆ°á»i cầu nguyá»n Äá» ngÆ°á»i ta trả lại mảnh Äất Äó cho mình, không phải chá» trong muà Giáng Sinh nà y mà liên tục cho Äến khi nà o mình lấy lại mảnh Äất Äó.â

Äá» tìm hiá»u rõ thêm vá» ngôi nhà Toà Khâm Sứ nà y, PhÆ°Æ¡ng Anh Äã liên lạc vá»i linh mục Nguyá»n Khắc Quế, ngÆ°á»i Äã lên tiếng kêu gá»i giáo dân tham dá»± thắp nến cầu nguyá»n trong Äêm 18-12 vừa qua. Từ giáo xứ Thạch Bích, linh mục cho biết:

âNói vá» bằng khoán Äiá»n thá», thá»i tôi là m quản lý, thì Äất của Nhà Chung, nhà nÆ°á»c mượn mấy chục nÄm nay, má»i khi chúng tôi cấm phòng thì nhạc rock má» sập sình, chúng tôi rất là khá»â¦

Chúng tôi xin bá» Äược rá»i thì vừa qua, các vá» lại dỡ mái nhà , là m nÆ¡i chưá thuê xe máy, cả nghìn cái xe, mà trong khi Äó, chúng tôi Äang xin lại nhà nÆ°á»c theo pháp lá»nh Äất tôn giáo mà nhà nÆ°á»c mượn thì phải trả lạiâ¦thế mà nhà nÆ°á»c cÅ©ng không trả lại, cÅ©ng không có ý kiến gì, thì chúng tôi chá» còn cách là cầu nguyá»n.

Má»t phần là của chúng tôi, má»t phần là quận Hoà n Kiếm là m kinh tế, bán phá», là m ngân hà ng, trông xe⦠mà chúng tôi thì thiếu nhà . Há»i Äá»ng Giám Mục là cÆ¡ sá» lá»n, không có phòng nà o riêng của Há»i Äá»ng Giám Mục Viá»t Nam cả. Chúng tôi Äã là m ÄÆ¡n từ 10 nÄm qua, cÅ©ng không giải quyết.

á» Sá» Kiá»n, nÄm ngoái Äã trả lại cho chúng tôi, trÆ°á»ng Lý Äoán, cÅ©ng thuá»c Nhà Chung, khoảng 10 mẫu ta, vừa Äất, vừa ao, vừa nhà â¦Chúng tôi nghÄ© rằng chá» có cách tá»t nhất là cầu nguyá»n thôi, vá»i Æ¡n Chúa, vá»i thiá»n chí của cÆ¡ quan cao cấp nhà nÆ°á»c thì sá»m giải quyết trả lại cho chúng tôi. Äó là nhu cầu bức thiết nhất.â

Linh mục cÅ©ng cho biết rằng, tuy Äã lên tiếng Äòi lại chủ quyá»n của Giáo Phận Hà Ná»i từ hÆ¡n 10 nÄm nay, nhÆ°ng thái Äá» của nhà nÆ°á»c vẫn im lặng. Linh mục Quế nói tiếp:

âCác Giám Mục, Linh Mục và giáo dân vẫn thao thức từ lâu rá»i, có những bức thÆ° của Äức Há»ng Y từ xÆ°a, Äức Tá»ng cÅ©ng có thÆ° rá»i, dân thì ngÆ°á»i ta bức bách quá, nhÆ°ng mà chúng tôi vẫn ngÄn cản, không Äược dùng cái gì không Äúng vá»i Tin Mừng, nên khi chúng tôi kêu gá»i thì 100% ngÆ°á»i ta hÆ°á»ng ứng ngay.

Xem thêm: のコンテンツ TL-WN727N V4

Há» cÅ©ng có thÆ° trả lá»i chúng tôi nhÆ°ng trả lá»i chung chungâ¦Há» cứ nói là nếu Toà Giám Mục cần, yêu cầu, thì cần phải có cấp trên. Há» cứ Äá» cấp trên, mà thÆ° của chúng tôi thì Äã gá»­i Thủ TÆ°á»ng, gá»­i các cÆ¡ quan tá»i cao cả rá»i.

Äây là quận Hoà n Kiếm, mục Äích Äá» là m kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi tin tÆ°á»ng và o sắc lá»nh 234, nghá» Äá»nh 69, pháp lá»nh má»i của nhà nÆ°á»c, chúng tôi khiêm tá»n, nhẫn nại và bao dung, hiá»n hoà nhÆ° thế thì chắc chắn chúng tôi rất hy vá»ng sá»m giải quyết. Giáng sinh nÄm nay thì chÆ°a, nhÆ°ng chúng tôi rất hy vá»ng.â

Hy vá»ng

Các Giám Mục, Linh Mục và giáo dân vẫn thao thức từ lâu rá»i, có những bức thÆ° của Äức Há»ng Y từ xÆ°a, Äức Tá»ng cÅ©ng có thÆ° rá»i, dân thì ngÆ°á»i ta bức bách quá, nhÆ°ng mà chúng tôi vẫn ngÄn cản, không Äược dùng cái gì không Äúng vá»i Tin Mừng, nên khi chúng tôi kêu gá»i thì 100% ngÆ°á»i ta hÆ°á»ng ứng ngay.

Và o sáng 20 tháng 12, tại Giáo Phận Hà Ná»i, cÅ©ng có 17 tu sÄ© Äược truyá»n chức linh mục. Ngay sau khi thánh lá» kết thúc, tất cả má»i ngÆ°á»i tham dá»± cùng vá»i các tân linh mục cÅ©ng kéo ra Toà Khâm Sứ Äá» cầu nguyá»n. SÆ¡ Nguyá»n Thá» Là nh, ká» lại:

âSáng hôm qua, Äoà n rÆ°á»c Äức Mẹ ra, Äặt trÆ°á»c gá»c cây, tất cả các cha và các tân linh mục, Äược tặng hoa cÅ©ng dâng lại hết các bó hoa, Äá» trÆ°á»c tượng Äức Mẹ Sầu Bi, trÆ°á»c toà nhà Khâm Sứ. Tá»i hôm qua thì em thấy há» hất hết hoa xuá»ng Äất, sáng nay, thì các chá» bên Dòng Mến Thánh Giá lại sang xếp lên. Hiá»n nay thì cái sân Äấy há» không coi xe nữa.â

Bác Kiá»u Ngá»c Khanh, má»t giáo dân á» phá» Nhà Chung, thì cho hay rằng: âCủa mình thì mình phải Äòi lại Äá» xá»­ dụngâ¦Rất hy vá»ng thà nh công, nhà nÆ°á»c sẽ trả. Cái nà y phải lâu dà i má»i Äược, phải kiên trì lâu dà i, tuần nà o cÅ©ng ra Äấy Äá»c kinh, chứ còn nhanh thì không Äược. Bây giá» há» không giữ xe nữa mà khoá cá»ng hết và o rá»i. Chá» Äứng á» ngoà i ÄÆ°á»ng,. Tượng Äức Mẹ há» vất hoa xuá»ng thì giáo dân lại chui và o, bên dÆ°á»i cá»ng có khe há», má»t ngÆ°á»i chui lá»t, chui và o và nhặt hoa xếp lên.â

ThÆ°a quí vá», Äá» rá»ng ÄÆ°á»ng dÆ° luận, PhÆ°Æ¡ng Anh Äã cá» gắng liên lạc vá»i Ủy Ban Nhân Dân TPHCM và Phòng Quản Lý Xây Dá»±ng Äô Thá» của Ủy Ban Nhân Dân Quận Hoà n Kiếm, Hà Ná»i Äá» há»i thÄm thông tin vá» hai cÆ¡ sá» tôn giáo nà y, nhÆ°ng rất tiếc, cả hai nÆ¡i ngÆ°á»i trá»±c Äiá»n thá»ai Äá»u yêu cầu phải gá»­i vÄn thÆ° Äến trÆ°á»c rá»i má»i cho là m viá»c sau.

Mong rằng, vá»i pháp lá»nh má»i và chủ trÆ°Æ¡ng của nhà nÆ°á»c Viá»t Nam, và trong thá»i kỳ há»i nhập thế giá»i, niá»m mÆ¡ Æ°á»c của tất cả tín Äá» Công Giáo thuá»c hai Äá»a phận lá»n của Viá»t Nam sẽ sá»m thà nh hiá»n thá»±c. PhÆ°Æ¡ng Anh xin dừng nÆ¡i Äây. Hẹn gặp lại quí vá» và các bạn và o kỳ sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *