Kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 166/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07-NQ/TU NGÀY 29/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 07-NQ/TU);

Căn cứ Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 94-KH/TU);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 94-KH/TU; nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 07- NQ/TU để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Theo đó, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 94-KH/TU đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

2. Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, cơ cấu hợp lý, đảm bảo kế thừa và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 94-KH/TU.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 94-KH/TU và nội dung của Kế hoạch này, đánh giá tình hình và yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả; kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp ngang tầm nhiệm vụ, có tư duy khoa học, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các ngành, lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính đột phá của tỉnh; Phấn đấu đến năm 2025, lãnh đạo các Sở, ban, ngành: tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; những cơ quan, đơn vị có từ 1/3 cán bộ, công chức nữ trở lên thì phải có cán bộ lãnh đạo là nữ; cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành; Phấn đấu đến năm 2030, lãnh đạo các Sở, ban, ngành: tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 15% trở lên; những cơ quan, đơn vị có từ 1/3 cán bộ, công chức nữ trở lên thì phải có cán bộ lãnh đạo là nữ. Cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu quản lý của ngành. Phấn đấu từ 25-30% cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

II. VỀ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể như sau:

1. Tăng cường quán triệt và chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu sâu sắc, toàn diện những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Kịp thời uốn nắn, cương quyết chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế về công tác cán bộ; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác cán bộ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nội dung xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới hằng năm phù hợp với từng đối tượng cán bộ; kết hợp đào tạo với rèn luyện qua thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ các cấp. Khắc phục tình trạng lười học, ngại học, xem nhẹ việc học tập lý luận chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, nêu gương những điển hình tiên tiến, những cá nhân tiêu biểu có tinh thần tận tụy, nhiệt huyết với công việc, dám hy sinh vì lợi ích chung, gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với các trường hợp sai phạm.

4. Nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; tuyển dụng đúng người, bố trí đúng việc, tạo môi trường thuận lợi, cơ hội, điều kiện để cán bộ phát huy sở trường, yên tâm công tác, cống hiến, trưởng thành. Quan tâm chăm lo đào tạo phát triển nguồn nhân lực; bồi dưỡng và trọng dụng cán bộ có trình độ cao, cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt các cấp hợp lý về cơ cấu, giảm số lượng, nâng cao chất lượng theo vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh theo quy định gắn với việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

5. Tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp theo hướng: Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, của Tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy tắc đạo đức công vụ, nội quy, quy chế, quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài giờ làm việc để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; thường xuyên cập nhật thông tin phản ánh về cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kịp thời. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Kiên quyết thay thế kịp thời đối với những cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, uy tín thấp, không bảo đảm sức khỏe, có sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

6. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ, công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo chặt chẽ quy định, quy trình công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

7. Cụ thể hóa tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; mở rộng, phát huy dân chủ, tăng cường cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin, chất vấn, phản biện và giải trình khi có yêu cầu trong công tác cán bộ; đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, công chức, viên chức. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

8. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự.

9. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ các cấp “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”; chú trọng đào tạo chuyên nghiệp, chuyên sâu gắn với luân chuyển, điều động, bổ sung cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn về công tác tại các cơ quan tham mưu công tác tổ chức cán bộ các cấp.

10. Xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn hóa văn bản pháp quy; tin học hóa trong quản lý và điều hành.

11. Triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

III. VỀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 94-KH/TU và nội dung của Kế hoạch này theo phương thức phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 (hoàn thành trong tháng 01/2022).

b) Chủ động nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung trong Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là những việc cần phải làm ngay; rà soát, chủ động hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các chính sách, các quy định có liên quan đến cán bộ và công tác tổ chức cán bộ phù hợp với các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và bố trí kinh phí để thực hiện; xây dựng kế hoạch hằng năm hoặc từng giai đoạn để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế (thực hiện từ năm 2022).

c) Kịp thời sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế và những chủ trương triển khai thí điểm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác tổ chức, cán bộ. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo về công tác tổ chức, cán bộ.

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ ở địa phương có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm các địa phương trong nước.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh để tạo nguồn lao động chất lượng cao cho địa phương.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

a) Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh.

b) Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức (nhất là đào tạo ngoài tỉnh và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng) vào thời điểm phù hợp trong thời gian tới trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện ngân sách của tỉnh.

5. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cấp để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU (thực hiện thường xuyên – từ năm 2022 đến năm 2025).

6. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giao đất ở, nhà ở nhằm hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức kể cả trước mắt và lâu dài.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện mộ t số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Rà soát, hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đồng bộ với các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế.

b) Tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai, minh bạch nhu cầu, vị trí và thông tin trong tuyển dụng công chức thông qua phương thức thi tuyển cạnh tranh gắn với vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.

c) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch phải được cử đi học nâng cao về lý luận chính trị, quốc phòng – an ninh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức mới về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, hội nhập quốc tế, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tin học… cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trong các ngành, lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính đột phá phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Quan tâm đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp (thực hiện thường xuyên).

d) Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mở 03-04 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện và xây dựng Chương trình, Đề án đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng việc thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng (thực hiện thường xuyên).

e) Sửa đổi, bổ sung chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện về xã.

g) Xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính đột phá của tỉnh; thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học về công tác tại tỉnh.

h) Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ bổ sung (ngoài các chế độ, chính sách hiện hành của Chính phủ quy định) đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

i) Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông, lượng hóa tiêu chí đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng nhóm lãnh đạo, quản lý.

k) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo về công tác tổ chức, cán bộ qua triển khai thực hiện Kế hoạch này.

(Kèm theo Phụ lục danh mục nhiệm vụ trọng tâm và phân công cụ thể các Sở, ban, ngành chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện Kế hoạch này (hoàn thành trước ngày 25/01/2022) gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng năm (trước ngày 05/12 kể từ năm 2022) – trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Kế hoạch này và theo Phụ lục đính kèm, đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; rà soát kết quả thực hiện để lồng ghép trong xem xét tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện theo thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh hoặc vướng mắc; các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu, phối hợp giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật ./.

Nơi nhận: – TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; – CT và các PCT UBND tỉnh; – Ban Tổ chức Tỉnh ủy; – Các Sở, ban, ngành; – Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh; – Các tổ chức Hội đặc thù; – Các Huyện, thành ủy; – UBND các huyện, thành phố; – VPUB: LĐ, các phòng, ban, đơn vị: – Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

CHỦ TỊCH Trần Quốc Nam

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07-NQ/TU NGÀY 29/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI (Kèm theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì, tham mưu thực hiện

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Chương trình ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, địa phương

Nghị quyết của HĐND tỉnh

Tháng 7/2022

2

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh để tạo nguồn lao động chất lượng cao cho địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ngành, địa phương

Kế hoạch của UBND tỉnh

Quý III/2022

3

Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức (nhất là đào tạo ngoài tỉnh và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng).

Sở Tài chính

Các Sở, ngành, địa phương

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Theo tình hình thực tế, trước năm 2025

4

Tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương

– Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

– Quý I/2022.

– Quý I hàng năm (thực hiện từ năm 2022).

5

Tham mưu cấp có thẩm quyền quy hoạch nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, địa phương

Quyết định của UBND tỉnh

Trong năm 2023

6

Tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật bảo đảm đồng bộ với các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Các Quyết định của UBND tỉnh

Theo tình hình thực tế và quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương (cơ bản hoàn thiện trong năm 2023)

7

Tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai, minh bạch nhu cầu, vị trí và thông tin trong tuyển dụng công chức thông qua phương thức thi tuyển cạnh tranh gắn với vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Các Quyết định, Kế hoạch, Thông báo của UBND tỉnh

Trong năm 2022

8

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mở 03-04 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của UBND tỉnh

Quý I hàng năm (thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025)

9

Xây dựng Chương trình, Đề án đào tạo ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Quyết định của UBND tỉnh

Trong năm 2022 (sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ)

10

Sửa đổi, bổ sung chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ chủ chốt cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện về xã

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Nghị quyết của HĐND tỉnh

Quý II/2022

11

Xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính đột phá của tỉnh

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Nghị quyết của HĐND tỉnh

Quý IV/2022

12

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ thêm (ngoài các chế độ, chính sách hiện hành của Chính phủ quy định) đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Nghị quyết của HĐND tỉnh

Trong năm 2022

13

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông, lượng hóa tiêu chí đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng nhóm lãnh đạo, quản lý.

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, địa phương

Quyết định của UBND tỉnh

Quý II/2022

Related Posts