Lính cứu hỏa tiếng anh là gì

Video Lính cứu hỏa tiếng anh là gì

1. Ná»i dung cần nhá»

a) Lá»ch sá»­ thế giá»i:

Châu Ãu giữa 2 cuá»c chiến tranh thế giá»i.

Chiến tranh thế giá»i thứ hai (1939 – 1945)

b) Lá»ch sá»­ Viá»t Nam từ nÄm 1858 Äến nÄm 1918:

Cuá»c kháng chiến chá»ng thá»±c dân Pháp từ nÄm 1858 Äến cuá»i thế ká» XIX.

Xã há»i Viá»t Nam từ nÄm 1897 Äến nÄm 1918.

Câu 1. Nguyên nhân, diá»n biến, hậu quả của cuá»c khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

Câu 2. Tại sao nói: trong thập niên 20 của TK XX, nÆ°á»c MÄ© trá» thà nh trung tâm kinh tế – tà i chính thế giá»i? Nguyên nhân ÄÆ°a Äến sá»± phát triá»n Äó?

Câu 3. Nêu hoà n cảnh, ná»i dung, tác dụng của Chính sách má»i của Tá»ng thá»ng MÄ© RudÆ¡ven?

Câu 4. Trình bà y nguyên nhân, kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giá»i thứ hai? Liên há» tình hình thế giá»i hiá»n nay? Nhiá»m vụ của chúng ta?

Câu 5. Nguyên nhân, nguyên cá» thá»±c dân Pháp xâm lược nÆ°á»c ta?

Câu 6. Thá»±c dân Pháp Äánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất, lần thứ hai nhÆ° thế nà o?

Câu 7. Trình bà y chiến thắng Cầu Giấy lần 1, lần 2? ý nghĩa?

Câu 8. Trình bà y ná»i dung cÆ¡ bản của hiá»p Æ°á»c Nhâm Tuất, hiá»p Æ°á»c Giáp tuất, hiá»p Æ°á»c Hác-mÄng, Pa-tÆ¡-ná»t.

Câu 9. Tại sao nói từ nÄm 1858 Äến 1884 là quá trình triá»u Äình Huế Äi từ Äầu hà ng từng bÆ°á»c Äến Äầu hà ng toà n bá» trÆ°á»c quân xâm lược?

Câu 10. Trình bà y cuá»c phản công của phái chủ chiến tại kinh thà nh Huế.

Câu 11. Nêu hiá»u biết của em vá» Phong trà o Cần VÆ°Æ¡ng? Vì sao nói khá»i nghÄ©a HÆ°Æ¡ng Khê là cuá»c khá»i nghÄ©a tiêu biá»u nhất trong phong trà o Cần vÆ°Æ¡ng?

Câu 12. Nêu những nét chính của khá»i nghÄ©a Yên Thế (1884 – 1913)? So sánh khá»i nghÄ©a Yên Thế và những cuá»c khá»i nghÄ©a lá»n của phong trà o Cần vÆ°Æ¡ng.

Câu 13. Cải cách duy tân cuá»i thế ká»· XIX.

Câu 14. Và o cuá»i thế ká» 19 Äầu thế ká» 20 TDP Äã thi hà nh những chính sách gì vá» chính trá», kinh tế, vÄn hóa, giáo dục á» Viá»t Nam? Mục Äích của các chính sách Äó? Tác Äá»ng của chính sách khai thác thuá»c Äá»a Äó Äá»i vá»i kinh tế, xã há»i Viá»t Nam.

Câu 15. Ká» tên các phong trà o yêu nÆ°á»c Äầu thế ká» XX? Trình bà y những nét chính vá» các phong trà o nà y.

Câu 16. Vì sao Nguyá»n Tất Thà nh ra Äi tìm ÄÆ°á»ng cứu nÆ°á»c?

Câu 1. Nguyên nhân, diá»n biến, hậu quả của cuá»c khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

a. Nguyên nhân, diá»n biến

Nguyên nhân: Do các nÆ°á»c TB chạy theo lợi nhuận, sản xuất Ỡạt …=> khủng hoảng “thừa”…

Diá»n biến: Bắt Äầu từ MÄ© => lan nhanh khắp các nÆ°á»c TBCN.

=> Là cuá»c khủng hoảng trầm trá»ng, kéo dà i, có sức tà n phá chÆ°a từng thấy, gây nên hậu quả hết sức nặng ná».

b. Hậu quả:

Tà n phá nặng ná» ná»n kinh tế các nÆ°á»c Châu âu và thế giá»i (Äẩy lùi sức SX hà ng chục nÄm).

Hà ng chục triá»u CN thất nghiá»p tÄng, hà ng trÄm triá»u ngÆ°á»i rÆ¡i và o tình trạng Äói khá», phong trà o Äấu tranh của nd lên cao.

=> Äá» thoát ra khá»i KH, 1 sá» nÆ°á»c TB nhÆ° Anh, Pháp…tiến hà nh cải cách KT-XH…1 sá» nÆ°á»c khác nhÆ° Äức, Italia, NBản tiến hà nh phát xít hóa bá» máy c/q(…) và phát Äá»ng chiến tranh Äá» chia lại thế giá»i.

Câu 2. Tại sao nói: trong thập niên 20 của TK XX, nÆ°á»c MÄ© trá» thà nh trung tâm kinh tế – tà i chính thế giá»i? Nguyên nhân ÄÆ°a Äến sá»± phát triá»n Äó?

– Sau chiến tranh thế giá»i nhất, trong những nÄm 20 nÆ°á»c MÄ© bÆ°á»c và o thá»i kì phá»n vinh, trá» thà nh trung tâm kinh tế – tà i chính sá» má»t của TG:

+ 1928 chiếm 48% SLCN toà n thế giá»i vượt SLCN toà n Châu âu.

+ Chiếm 60% dá»± trữ và ng thế giá»i.

+ Äứng Äầu thế giá»i vá» sản xuất ôtô, Äầu lá»­a, thép…

– Nguyên nhân: Không bá» chiến tranh tà n phá; Thu lợi từ chiến tranh; Ứng dụng KHKT và o sản xuất; TÄng cÆ°á»ng bóc lá»t công nhân…

Câu 3. Nêu hoà n cảnh, ná»i dung, tác dụng của Chính sách má»i của Tá»ng thá»ng MÄ© RudÆ¡ven?

Hoà n cảnh: NÆ°á»c MÄ© lâm và o cuá»c khủng hoảng 1929 – 1933…

-> 1932 Tá»ng tá»ng má»i Äắc cá»­ RudÆ¡ven má»i Äắc cá»­ Äã thá»±c hiá»n “Chính sách má»i”

Ná»i dung: (SGK)

Tác dụng:

+ ÄÆ°a nÆ°á»c MÄ© thoát ra khá»i cuá»c khủng hoảng.

+ Giải quyết phần nà o khó khÄn của ngÆ°á»i lao Äá»ng.

+ Duy trì Äược chế Äá» dân chủ tÆ° sản á» MÄ©.

Câu 4. Trình bà y nguyên nhân, kết cục, tính chất của Chiến tranh thế giá»i thứ hai? Liên há» tình hình thế giá»i hiá»n nay?Nhiá»m vụ của chúng ta?

* Nguyên nhân:

Sau chiến tranh thế giá»i nhất, mâu thuẫn giữa các ÄQ vá» quyá»n lợi, thá» trÆ°á»ng và thuá»c Äá»a tiếp tục nảy sinh…

Cuá»c KH kinh tế 1929 – 1933 => mâu thuẫn giữa các ÄQ gay gắt hÆ¡n => CNPX Äức, Italia, Nhật ra Äá»i, phát Äá»ng 1 cuá»c chiến tranh thế giá»i má»i…

* Kết cục:

Chiến tranh kết thúc vá»i sá»± thất bại hoà n toà n của của các nÆ°á»c phát xít Äức, Italia, Nhật. Khá»i Äá»ng minh Liên xô – MÄ© – Anh chiến thắng.

Là cuá»c chiến tranh lá»n nhất, khá»c liá»t nhất trong lá»ch sá»­ loà i ngÆ°á»i: 60 triá»u ngÆ°á»i bá» chết, 90 triá»u ngÆ°á»i bá» thÆ°Æ¡ng, thiá»t hại gấp 10 lần chiến tranh TG thứ nhất và bằng t/cả các cuá»c chiến tranh của 1000 nÄm trÆ°á»c Äó cá»ng lại.

Chiến tranh kết thúc Äã dẫn Äến những biến Äá»i cÄn bản của tình hình thế giá»i.

* Liên há» tình hình thế giá»i hiá»n nay: Cần liên há» tình hình khủng bá», biá»n Äông, tranh chấp lãnh thá», biên giá»i á» 1 sá» nÆ°á»c…

* Nhiá»m vụ của chúng ta: phải là m gì trÆ°á»c tình hình Äó, và biá»n pháp Äá» tránh chiến tranh xảy ra?

Câu 5. Nguyên nhân, nguyên cá» TDP xâm lược nÆ°á»c ta?

* Nguyên nhân:

Cuá»i thế ká»· XIX CNTB phát triá»n mạnh cần thá» trÆ°á»ng và nguá»n nguyên liá»u

Viá»t Nam có vá» trí Äá»a lí thuận lợi, già u tà i nguyên khoảng sản

Chế Äá» Pk Viá»t Nam Äang trong giai Äoạn khủng hoảng, suy yếu nghiêm trá»ng.

* Nguyên cá»: Lấy cá» bảo vá» Äạo Gia Tô => Pháp xâm lược Viá»t Nam.

Câu 6.

a. Thá»±c dân Pháp Äánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất nhÆ° thế nà o?

* Nguyên nhân:

Lợi dụng viá»c triá»u Äình Huế nhá» Äem tà u ra vùng biá»n Hạ Long Äánh dẹp cÆ°á»p biá»n

Lấy cá» giải quyết vụ Äuy- puy.

=> Hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỠhuy từ Sà i Gòn kéo ra Bắc.

* Diá»n biến:

Xem thêm: Tháng 7 có bao nhiêu ngày

Sáng ngà y 20-11-1873 quân Pháp ná» súng Äánh thà nh Hà Ná»i.

7000 quân triá»u Äình dÆ°á»i sá»± chá» huy của Nguyá»n Tri PhÆ°Æ¡ng cá» gắng cản Äá»ch nhÆ°ng thất bại. Buá»i trÆ°a thà nh mất. Nguyá»n tri PhÆ°Æ¡ng bá» thÆ°Æ¡ng sau Äó ông bá» giặc bắt.

* Kết quả

Quân Pháp chiếm Äược thà nh Hà Ná»i

Tá»a quân Äi chiếm Hải DÆ°Æ¡ng, HÆ°ng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Äá»nh.

b. Thá»±c dân Pháp Äánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai nhÆ° thế nà o

* Bá»i cảnh:

Hiá»p Æ°á»c Giáp Tuất (1874) Äã gây nên là n sóng phản Äá»i mạnh mẽ trong dân chúng cả nÆ°á»c.

Ná»n kinh tế Äát nÆ°á»c ngà y cà ng kiá»t quá», nhân dân Äói khá», giặc cÆ°á»p ná»i lên khắp nÆ¡i.

Các Äá» nghá» cải cách Duy tân bá» khÆ°á»c từ, tình hình rá»i loạn cá»±c Äá».

Tư bản Pháp cần tà i nguyên khoáng sản ỠBắc Kì nên chúng quyết tâm xâm lược.

* Diá»n biến:

Lấy cá» triá»u Äình Huế vi phạm h/Æ° 1874 ngà y 3/4/1882 quân Pháp do Ri-vi-e chá» huy Äã Äá» bá» lên Hà Ná»i.

25/4/1882 Ri-vi-e gá»­i tá»i hậu thÆ° cho Tá»ng Äá»c Hoà ng Diá»u Äòi ná»p khí giá»i và giao thà nh không Äiá»u kiá»n.

Không Äợi trả lá»i quân Pháp ná» súng tấn công

Quân ta anh dÅ©ng chá»ng trả nhÆ°ng chá» cầm cá»± Äược má»t buá»i sáng.Äến trÆ°a thà nh mất. Hoà ng Diá»u tá»± vẫn.

Triá»u Äình Huế cầu cứu quân Thanh và cá»­ ngÆ°á»i thÆ°Æ¡ng thuyết vá»i Pháp Äá»ng thá»i ra lá»nh cho quân ta rút lên mạn ngược

* Kết quả: Quân Pháp thắng, nhanh chóng tá»a Äi chiếm Hòn Gai, Nam Äá»nh và các tá»nh khác thuá»c Äá»ng bằng Bắc Kì.

Câu 7.

a. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 1:

* Diá»n biến: 21/12/1873 khi quân Pháp Äánh ra Cầu Giấy chúng Äã bá» Äá»i quân của Hoà ng Tá Viêm phá»i hợp vá»i quân cá» Äen của LÆ°u VÄ©nh Phúc phục kích, Gác-ni-ê cùng nhiá»u sÄ© quan thá»±c dân và binh lính bá» giết tại trận.

* à nghÄ©a: Chiến thắng Cầu Giấy là m quân Pháp hoang mang còn quân ta thì phấn khá»i hÄng hái quyết tâm Äánh giặc.

b. Chiến thắng Cầu Giấy lần 2?

* Diá»n biến: Ngà y 19/5/1883 hÆ¡n 500 tên Äá»ch kéo ra Cầu Giấy Äã lá»t và o trận Äá»a mai phục của quân ta. Quân cá» Äen lại phá»i hợp vá»i quân của Hoà ng Tá Viêm Äá» ra Äánh. Nhiá»u sÄ© quan và lính Pháp bá» giết trong Äó có Ri-vi-e.

* à nghÄ©a: Là m cho quân Pháp hoang mang dao Äá»ng, cá» vÅ© tinh thần Äấu tranh của nhân dân ta. Nhân dân phấn khá»i, quyết tâm tiêu diá»t giặc.

Câu 8.

a. Ná»i dung cÆ¡ bản của h/Æ° Nhâm Tuất 1862?

Triá»u Äình thừa nhận quyá»n cai quản của nÆ°á»c Pháp á» ba tá»nh miá»n Äông Nam Kì (Gia Äá»nh, Äá»nh TÆ°á»ng, Biên Hòa) và Äảo Côn lôn

Má» ba cá»­a biá»n: Äà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho Pháp và o buôn bán cho phép ngÆ°á»i Pháp và Tây Ban Nha tá»± do truyá»n Äạo Gia Tô, bãi bá» lá»nh cấm Äạo trÆ°á»c Äây.

Bá»i thÆ°á»ng cho Pháp má»t khoản chiến phí tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng 288 vạn lạng bạc.

Pháp sẽ trả lại thà nh VÄ©nh Long cho triá»u Äình chừng nà o triá»u Äình buá»c Äược dân chúng ngừng kháng chiến.

b. Ná»i dung cÆ¡ bản của h/Æ° Giáp tuất 1874?

TD Pháp rút quân khá»i Bắc kì

Triá»u Äình chính thức thừa nhận 6 tá»nh Nam kì hoà n toà n thuá»c Pháp

c. Ná»i dung cÆ¡ bản của h/Æ° Hác-mÄng 1883

Triá»u Äình Huế chính thức thừa nhận ná»n bảo há» của Pháp á» Bắc Kì và Trung Kì, cắt tá»nh Bình Thuận ra khá»i Trung Kì Äá» nhập và o Äất Nam Kì thuá»c Pháp.

Ba tá»nh Thanh – Nghá» – TÄ©nh Äược sáp nhập và o Bắc Kì

Triá»u Äình chá» Äược cai quản vùng Äất trung kì nhÆ°ng má»i viá»c Äá»u phải thông qua viên khâm sứ của Pháp á» Huế.

Công sứ Pháp á» các tá»nh Bắc Kì thÆ°á»ng xuyên kiá»m soát những công viá»c của quan lại triá»u Äình, nắm các quyá»n trá» an và ná»i vụ.

Má»i viá»c giao thiá»p vá»i nÆ°á»c ngoà i (ká» cả vá»i Trung Quá»c) Äá»u do Pháp nắm.

Triá»u Äình Huế phải rút quân Äá»i từ Bắc Kì vá» Trung Kì.

d. Ná»i dung H/Æ° Pa-tÆ¡-ná»t:

Ná»i dung cÆ¡ bản giá»ng H/Æ° Hác-mÄng

Chá» sá»­a Äá»i Äôi chút vá» ranh giá»i khu vá»±c trung kì nhằm xoa dá»u dÆ° luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.

=> Chấm dứt sá»± tá»n tại của triá»u Äại phong kiến nhà Nguyá»n vá»i tÆ° cách là má»t quá»c gia Äá»c lập, thay và o Äó là chế Äá» thuá»c Äá»a ná»­a phong kiến kéo dà i Äến cách mạng Tháng Tám nÄm 1945.

Câu 9. Từ nÄm 1858 Äến nÄm 1884 là quá trình triá»u Äình Huế Äi từ Äầu hà ng từng bÆ°á»c Äến Äầu hà ng toà n bá» trÆ°á»c quân xâm lược Pháp.

HS nêu Äược các ý sau:

Quá trình triá»u Äình Huế Äầu hà ng quân xâm lược Pháp Äược thá» hiá»n qua các Hiá»p Æ°á»c 1862, 1874, 1883 và 1884.

Hiá»p Æ°á»c Nhâm Tuất 1862: triá»u Äình Huế cắt ba tá»nh miá»n Äông Nam Kì dâng cho Pháp…

Hiá»p Æ°á»c Giáp Tuất 1874: triá»u Äình Huế chính thức thừa nhận sáu tá»nh Nam Kì hoà n toà n thuá»c Pháp. Äây là Hiá»p Æ°á»c là m mất má»t phần quan trá»ng chủ quyá»n lãnh thá», ngoại giao và thÆ°Æ¡ng mại của Viá»t Nam.

Hiá»p Æ°á»c Quý Mùi 1883: triá»u Äình Huế chính thức thừa nhận ná»n bảo há» của Pháp á» Bắc Kì và Trung Kì, nhÆ°ng cắt tá»nh Bình Thuận ra khá»i Trung Kì Äá» nhập và o Äất Nam Kì thuá»c Pháp. Ba tá»nh Thanh – Nghá» – TÄ©nh Äược sáp nhập và o Bắc Kì. Triá»u Äình Huế chá» Äược cai quản vùng Äất Trung Kì, nhÆ°ng má»i viá»c Äá»u phải thông qua viên Khâm sứ Pháp á» Huế…

NhÆ° vậy, vá» cÆ¡ bản Hiá»p Æ°á»c 1883 Äã biến nÆ°á»c ta thà nh thuá»c Äá»a của Pháp, các Äiá»u khoản, Äiá»u kiá»n trong Hiá»p Æ°á»c ngà y cà ng nặng ná».

Hiá»p Æ°á»c Pa-tÆ¡-ná»t 1884 Äã chấm dứt sá»± tá»n tại của triá»u Äại phong kiến nhà Nguyá»n vá»i tÆ° cách là má»t quá»c gia Äá»c lập, thay và o Äó là chế Äá» thá»±c dân ná»­a

Câu 10. Trình bà y cuá»c phản công của phái chủ chiến tại kinh thà nh Huế:

* Nguyên nhân:

Phái chủ chiến vẫn nuôi hi vá»ng già nh lại chủ quyá»n từ tay Pháp khi có Äiá»u kiá»n.

Thá»±c dân Pháp lo sợ tìm cách tiêu diá»t phái chủ chiến.

* Diá»n biến:

Äêm 4 rạng sáng 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lá»nh tấn công quân Pháp á» tòa Khâm sứ và Äá»n Mang Cá.

Quân Páp nhất thá»i rá»i loạn.

Sau khi củng cá» tinh thần chúng Äã má» cuá»c phản công chiếm Hoà ng thà nh .

Trên ÄÆ°á»ng Äi chúng xả súng tà n sát, cÆ°á»p bóc hết sức dã man. Hà ng trÄm ngÆ°á»i dân vô tá»i Äã bá» thất bại.

* Kết quả: Cuá»c phản công của phái chủ chiến thất bại.

* à nghÄ©a: Phản ánh ý chí giữ nÆ°á»c của phái chủ chiến.

Câu 11.

PHONG TRÃO CẦN VÆ¯Æ NG : Khi cuá»c tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải ÄÆ°a vua chạy ra Tân sá» (Quảng Trá»). Tại Äây, ngà y 13 – 7 – 1885, ông nhân danh vua Hà m Nghi ra âChiếu Cần vÆ°Æ¡ngâ, kêu gá»i vÄn thân và nhân dân Äứng lên giúp vua cứu nÆ°á»c. Từ Äó. má»t phong trà o yêu nÆ°á»c chá»ng xâm lược Äã dâng lên sôi ná»i, kéo dà i Äến cuá»i thế ká» XIX, Äược gá»i là phong trà o cần vÆ°Æ¡ng, vá» diá»n biến của phong trà o, có thá» chia thà nh hai giai Äoạn : 1885 – 1888 và 1888 – 1896. á» giai Äoạn 1885 – 1888, phong trà o bùng ná» khắp cả nÆ°á»c, sôi Äá»ng nhất là các tá»nh Trung Kì và Bắc Kì. Tháng 11 – 1888, nhá» có tay sai dẫn ÄÆ°á»ng, quân Pháp và o Äược nÆ¡i á» của nhà vua, bắt và ÄÆ°a Hà m Nghi Äi Äà y sang An-giê-ri (châu Phi). Tuy Hà m Nghi bá» bắt nhÆ°ng phong trà o cần vÆ°Æ¡ng vẫn Äược duy trì và dần quy tụ thà nh những cuá»c khá»i nghÄ©a lá»n, có quy mô và trình Äá» tá» chức cao hÆ¡n trong giai Äoạn 1888 – 1896. Khá»i nghÄ©a HÆ°Æ¡ng Khê là cuá»c khá»i nghÄ©a tiêu biá»u nhất trong phong trà o Cần VÆ°Æ¡ng, vì: – Quy mô, Äá»a bà n hoạt Äá»ng rá»ng lá»n, gá»m 4 tá»nh bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghá» An, Hà TÄ©nh, Quảng Bình. – Trình Äá» tá» chức quy củ: gá»m 15 quân thứ, má»i quân thứ có từ 100 Äến 500 ngÆ°á»i do các tÆ°á»ng lÄ©nh tà i ba chá» huy. – Thá»i gian tá»n tại dà i nhất trong các cuá»c khá»i nghÄ©a của phong trà o Cần VÆ°Æ¡ng, 10 nÄm từ nÄm 1885 Äến nÄm 1896. – Khá»i nghÄ©a thất bại Äánh dấu má»c kết thúc của phong trà o Äấu tranh chá»ng Pháp dÆ°á»i ngá»n cá» Cần VÆ°Æ¡ng.

Câu 1. Khi xâm lược nÆ°á»c ta, thá»±c dân Pháp lấy cá» lÃ

A. bảo vá» Äạo Gia-tô.

B. má» rá»ng thá» trÆ°á»ng buôn bán.

C. âkhai hóa vÄn minhâ cho nhân dân Viá»t Nam.

Xem thêm: Sau will have là gì?

D. nhà Nguyá»n tấn công các tà u buôn của Pháp trên Biá»n Äông.

Câu 2. Chá» huy cuá»c kháng chiến của quân dân ta á» Äà Nẵng chá»ng lại quân Pháp lÃ

A. Nguyá»n Trung Trá»±c.

B. Nguyá»n tri PhÆ°Æ¡ng.

C. Phan Thanh Giản.

D. TrÆ°Æ¡ng Äá»nh.

Câu 3. TrÆ°á»c thái Äá» chá»ng Pháp má»t cách yếu á»t của quân triá»u Äình tại Gia Äá»nh, nhân dân Äá»a phÆ°Æ¡ng Äã

A. sÆ¡ tán khá»i Gia Äá»nh.

B. tá»± Äá»ng ná»i dậy Äánh giặc.

C. tham gia cùng quân triá»u Äình Äánh giặc.

D. ná»i dậy chá»ng cả quân Pháp và quân triá»u Äình.

Câu 4. Câu nói: âBao giá» ngÆ°á»i Tây nhá» hết cá» nÆ°á»c Nam thì má»i hết ngÆ°á»i Nam Äánh Tâyâ là của

A. TrÆ°Æ¡ng Äá»nh.

B. Phan Tôn.

C. Nguyá»n Äình Chiá»u.

D. Nguyá»n Trung Trá»±c.

Câu 5. Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chá» huy quân Pháp bá» tiêu diá»t lÃ

A. Äuy – puy.

B. Ri-vi-e.

C. Gác-ni-ê.

D. Hác-mÄng.

Câu 6. Nguyên nhân trá»±c tiếp dẫn Äến cuá»c phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thà nh Huế lÃ

A. thá»±c dân Pháp tìm má»i cách tiêu diá»t phái chủ chiến trong triá»u Äình Huế.

B. phái chủ hòa trong triá»u Äình Huế Äứng vá» phía Pháp, cô lập phái chủ chiến.

C. quân Pháp ra lá»nh bắt vua Hà m Nghi Äá» ÄÆ°a Äi Äà y á» An-giê-ri.

D. quân Pháp ra lá»nh bắt giam Tôn Thất Thuyết.

Câu 7. NgÆ°á»i chá» huy cuá»c phản công quân Pháp tại kinh thà nh Huế lÃ

A. vua HÃ m Nghi.

B. Tôn Thất Thuyết.

C. Nguyá»n Thiá»n Thuật.

D. Phan Äình Phùng.

Câu 8. Sá»± kiá»n Äánh dấu má» Äầu phong trà o Cần vÆ°Æ¡ng lÃ

A. khá»i nghÄ©a Ba Äình bùng ná».

B. khá»i nghÄ©a Bãi Sậy bùng ná».

C. khá»i nghÄ©a HÆ°Æ¡ng Khê bùng ná».

D. âChiếu Cần vÆ°Æ¡ngâ Äược ban bá».

Câu 9. Cuá»c khá»i nghÄ©a tiêu biá»u nhất trong phong trà o Cần vÆ°Æ¡ng lÃ

A. khá»i nghÄ©a Ba Äình.

B. khá»i nghÄ©a Bãi Sậy.

C. khá»i nghÄ©a HÆ°Æ¡ng Khê.

D. khá»i nghÄ©a Yên Thế.

Câu 10. Khá»i nghÄ©a Yên Thế bùng ná» là Äá»

A. chá»ng lại chính sách cai trá» và bóc lá»t nông dân má»t cách hà khắc của triá»u Äình.

B. chá»ng lại sá»± bình Äá»nh và bóc lá»t của Pháp.

C. chá»ng lại sá»± cÆ°á»p phá của quân Thanh.

D. hÆ°á»ng ứng Chiếu Cần vÆ°Æ¡ng của vua Hà m Nghi.

Câu 11. Vá» thủ lÄ©nh có uy tín nhất của phong trà o nông dân Yên Thế trong những nÄm 1884 – 1892 lÃ

A. Nguyá»n Thiá»n Thuật.

B. Phan Äình Phùng.

C. Äá» Nắm.

D. Äá» Thám.

Câu 12. Nét ná»i bật của tình hình nÆ°á»c ta ná»­a cuá»i thế ká» XIX lÃ

A. triá»u Äình Huế thá»±c hiá»n các chính sách ná»i trá», ngoại giao lá»i thá»i, lạc hậu.

B. bá» máy chính quyá»n mục rá»ng; nông nghiá»p, công thÆ°Æ¡ng nghiá»p Äình trá»; tà i chính cạn kiá»t.

C. Äá»i sá»ng nhân dân vô cùng khó khÄn.

D. mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tá»c gay gắt hÆ¡n bao giá» hết.

Câu 13. Hạn chế cÆ¡ bản nhất của các Äá» nghá» cải cách cuá»i thế ká» XIX lÃ

A. mang tính chất lẻ tẻ, rá»i rạc.

B. chưa xuất phát từ cơ sỠbên trong.

C. chÆ°a giải quyết Äược vấn Äá» cÆ¡ bản là mâu thuẫn chủ yếu trong xã há»i Viá»t Nam lúc bấy giá».

D. nhiá»u ná»i dung cải cách dập khuôn hoặc mô phá»ng của nÆ°á»c ngoà i khi mà Äiá»u kiá»n nÆ°á»c ta có khác biá»t.

Câu 14. Công cuá»c khai thác thuá»c Äá»a lần thứ nhất của Pháp Äược tiến hà nh bắt Äầu và o nÄm

A. 1884.

B. 1888.

C. 1897.

D. 1914.

Câu 15. Há» thá»ng giáo dục phá» thông Äược thá»±c dân Pháp chia là m

A. 2 bậc: Tiá»u há»c và Trung há»c.

B. 3 bậc: Ấu há»c, Tiá»u há»c và Trung há»c.

Xem thêm: IPhone 12 Pro Max Màu Nào Đắt Nhất? Nên Mua Loại Nào?

C. 3 bậc: Tiá»u há»c, Trung há»c và Trung há»c nghá».

D. 4 bậc: Ấu há»c, Tiá»u há»c, Trung há»c và Trung há»c nghá».

Câu 16. Những giai cấp, tầng lá»p á» nÆ°á»c ta lúc bấy giá» có thá» tham gia phong trà o cách mạng giải phóng dân tá»c lÃ

A. Äá»a chủ, nông dân, tÆ° sản.

B. công nhân, nông dân, tiá»u tÆ° sản, tÆ° sản dân tá»c.

C. công nhân, nông dân, tiá»u tÆ° sản, tÆ° sản.

D. công nhân và nông dân.

Câu 17. Há»i Duy tân do Phan Bá»i Châu Äứng Äầu Äược thà nh lập nÄm

A. 1901.

B. 1902.

C. 1903.

D. 1904.

Câu 18. Phong trà o Äông du tan rã vì

A. phụ huynh Äấu tranh Äòi ÄÆ°a con em há» vá» nÆ°á»c.

B. thá»±c dân Pháp câu kết vá»i Nhật, trục xuất những ngÆ°á»i yêu nÆ°á»c Viá»t Nam.

C. Phan Bá»i Châu nhận thấy viá»c há»c không có tác dụng.

D. Phan Bá»i Châu bá» bắt giam.

Câu 19. Äông Kinh nghÄ©a thục là trÆ°á»ng há»c Äược sáng lập bá»i

A. Phan Bá»i Châu.

B. LÆ°Æ¡ng VÄn Can.

C. CÆ°á»ng Äá».

D. Phan Châu Trinh.

Câu 20. Mục Äích của Äông Kinh nghÄ©a thục lÃ

A. giáo dục lí luận cách mạng, chuẩn bá» thà nh lập chính Äảng á» Viá»t Nam.

B. truyá»n bá tÆ° tÆ°á»ng Tá»± do – Bình Äẳng – Bác ái của Äại cách mạng Pháp.

C. bá»i dưỡng, nâng cao lòng yêu nÆ°á»c, truyá»n bá ná»i dung há»c tập, nếp sá»ng má»i.

D. tuyên truyá»n chủ nghÄ©a Mác và o tầng lá»p thanh niên.

ÄÃP ÃN

1

A

6

A

11

C

16

B

2

B

7

B

12

D

17

D

3

B

8

D

13

D

18

B

4

D

9

C

14

C

19

B

5

C

10

B

15

B

20

C

Trên Äây là toà n bá» ná»i dung tà i liá»u Äá» cÆ°Æ¡ng ôn tập HK2 môn Lá»ch Sá»­ 8 nÄm 2021-2022. Äá» xem thêm nhiá»u tà i liá»u tham khảo hữu ích khác các em chá»n chức nÄng xem online hoặc ÄÄng nhập và o trang hoc247.net Äá» tải tà i liá»u vá» máy tính.

Hy vá»ng tà i liá»u nà y sẽ giúp các em há»c sinh ôn tập tá»t và Äạt thà nh tích cao trong há»c tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *