Link 2 chị em ở phòng khách

Dưới đây là Link 2 chị em ở phòng khách hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS XUÂN THƯỢNG

* * *

Số 01-CTr/LĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. Thuận lợi:

– Liên đội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của HĐĐ huyện Xuân Trường, Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ, BGH toàn thể trong nhà trường với công tác đội

– Đảng, chính quyền các tổ chức của đại phương và nhân dân luôn quan tâm , chăm sóc – giáo dục- bảo vệ thiếu nhi, nhi đồng

Mỗi chi đội có 1 phòng học riêng để học tập và sinh hoạt Đội

Đã có phòng truyền thống Đội.

Đại đa số học sinh chăm ngoan, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có lối sống lành mạnh, trung thực. không vi phạm pháp luật.

Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp cùng tập thể giáo viên của nhà trường rất quan tâm và có nhiều nhiÒu t©m huyÕt víi phong trµo thiÕu nhi.

– §éi ngò ban chØ huy liªn §éi, c¸c chi ®éi tr­ëng, đéi sao ®á,đéi tuyªn truyÒn m¨ng non lµ nh÷ng ®éi viªn cã uy tÝn, cã n¨ng lùc nhiÖt t×nh, tù qu¶n tèt do ®ã phong trµo thi ®ua gi÷a c¸c chi ®éi trong toµn thÓ Liªn ®éi ®­îc ®Èy m¹nh.

2. Khó khăn:

– Phía học sinh: Mét sè häc sinh ý thức tự giác tích cực chưa cao, chưa dành nhiều thời gian cho học tập. còn 1 số học sinh sa đà vào các trò chơi điện tử làm ảnh hưởng nhiều tới học tập khiÕn tỉ lệ chuyên cần không cao.

Số lượng chi đội, Đội viên ít nên việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp vµ tham gia c¸c cuéc thi, c¸c ho¹t ®éng thi ®ua do cÊp trªn ph¸t ®éng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.

– C¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng §éi tuy cã nh­­ng ch­­a ®¸p øng ®­­îc yªu cÇu ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c¸c ho¹t ®éng §éi vµ t­­ t­­ëng cña c¸n bé §éi vµ ®éi viªn.

– Phía phụ huynh: Đa số các gia đình đều đi làm ăn xa, học sinh ở nhà với ông bà nên việc đôn đốc, quan tâm các em học tập còn nhiều hạn chế, chưa được kịp thời.

3. Số lượng, chất lượng đội viên :

a. Số lượng:

Trường : cã 5 lớp – 151 Đội viên

Trong đó :

Khối 6 – 1 chi đội (34 HS)

Khối 7 – 1 chi đội (41 HS)

Khối 8 – 1 chi đội (36 HS)

Khối 9 – 2 chi đội (40 HS)

b. Chất lượng

Đạo đức: Hầu hết học sinh có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức trong việc thực hiện nề nếp tự quản, có ý chí phấn đấu trong học tập, nhiệt tình trong tham gia công tác Đội.

Học lực: Học lực học sinh không đồng đều đặc biệt chất lượng HS mới vào lớp 6 còn nhiều HS có lực học yếu kém.

Chủ đề năm học: Tự hào truyền thống

Tiến bước lên Đoàn.

1. Tập trung triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021).

2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019-2022. Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Related Posts