Môi trường bpw

a. Sinh trÆ°á»ng, phát triá»n là gì?

– Sinh trÆ°á»ng là sá»± tÄng vá» kích thÆ°á»c và khá»i lượng của cÆ¡ thá» do sá»± tÄng lên vá» sá» lượng và kích thÆ°á»c tế bà o, nhá» Äó cÆ¡ thá» có thá» lá»n lên.

Phát triá»n bao gá»m sinh trÆ°á»ng, phân hóa tế bà o, phát sinh hình thái cÆ¡ quan và cÆ¡ thá».

Vòng Äá»i của cây bÆ¡ Vòng Äá»i của con ếch

b. Các giai Äoạn sinh trÆ°á»ng và phát triá»n á» sinh vật

Xem thêm: Soạn bài Tây Tiến của Quang Dũng – Ngữ văn 12

– Má»i sinh vật từ khi sinh ra cho Äến khi trÆ°á»ng thà nh Äá»u trải qua những giai Äoạn sinh trÆ°á»ng và phát triá»n nhất Äá»nh, có hình thái và kích thÆ°á»c khác nhau, Äặc trÆ°ng cho từng loà i.

– Trong vòng Äá»i của sinh vật, các giai Äoạn sinh trÆ°á»ng và phát triá»n diá»n ra Äan xen vá»i nhau. Sinh trÆ°á»ng gắn vá»i phát triá»n và phát triá»n dá»±a trên cÆ¡ sá» của sinh trÆ°á»ng.

â Nếu không có sinh trÆ°á»ng thì sẽ không có phát triá»n và ngược lại.

– Sinh trÆ°á»ng là sá»± tÄng lên vá» kích thÆ°á»c và khá»i lượng của cÆ¡ thá» do sá»± tÄng lên vá» sá» lượng và kích thÆ°á»c của tế bà o, nhá» Äó mà cÆ¡ thá» lá»n lên.

– Phát triá»n bao gá»m sinh trÆ°á»ng, phân hoá tế bà o, phát sinh hình thái cÆ¡ quan và cÆ¡ thá».

Xem thêm: Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên mầm non

– Nhóm tế bà o chÆ°a phân hóa, còn duy trì Äược khả nÄng phân chia Äược gá»i là mô phân sinh. Có hai loại mô phân sinh là mô phân sinh Äá»nh và mô phân sinh bên.

– Thá»±c vật phát triá»n nhá» hoạt Äá»ng của mô phân sinh.

Vá» trí các mô phân sinh trên cÆ¡ thá»

– Mô phân sinh Äá»nh có á» Äá»nh rá» và các chá»i thân (gá»m chá»i ngá»n hay còn gá»i là chá»i Äá»nh và chá»i nách), giúp thân, cà nh và rá» tÄng lên vá» chiá»u dà i. Mô phân sinh bên giúp thân, cà nh và rá» tÄng vá» chiá»u ngang.

Xem thêm: Môi trường axit glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn

– Ví dụ:

Thá»±c vật má»t lá mầm không có mô phân sinh bên nên ÄÆ°á»ng kính thân không tÄng nhiá»u nhÆ° á» thá»±c vật hai lá mầm. Tuy nhiên, nhóm thá»±c vật nà y ngoà i mô phân sinh ngá»n còn có mô phân sinh lóng giúp chiá»u cao cây tÄng lên nhanh chóng. Mô phân sinh lóng nằm á» vá» trí các mắt của thân, có tác dụng là m tÄng chiá»u dà i của lóng.

Những cây má»t lá mầm lâu nÄm (cây dừa, cây cau) có vòng mô phân sinh thứ cấp nằm dÆ°á»i các mầm lá, phân chia tạo nên những dãy tế bà o mô má»m á» phía ngoà i là m cho ÄÆ°á»ng kính thân tÄng lên. Kiá»u sinh trÆ°á»ng nà y gá»i là sinh trÆ°á»ng thứ cấp phân tán.

Mô phân sinh lóng

Thá»±c vật sinh trÆ°á»ng nhá» các mô phân sinh. Mô phân sinh Äá»nh có á» Äá»nh của rá» và Äá»nh chá»i giúp thân, cà nh và rá» tÄng lên vá» chiá»u dà i. Mô phân sinh bên giúp thân, cà nh và rá» tÄng lên vá» chiá»u ngang.