Môi trường chọn lọc e.coli

Tìm hiá»u vá» nÄm giá»i sinh vật

SÆ¡ Äá» há» thá»ng nÄm giá»i sinh vật (Theo Whittaker, 1969)

Hình 22.5. SÆ¡ Äá» há» thá»ng nÄm giá»i sinh vật (Theo Whittaker, 1969)

Giá»i là bậc phân loại cao nhất bao gá»m các nhóm sinh vật có chung những Äặc Äiá»m nhất Äá»nh. Dá»±a và o Äặc Äiá»m cấu tạo tế bà o, mức Äá» tá» chức CÆ¡ thá», khả nÄng di chuyá»n, kiá»u dinh dưỡng, sinh vật Äược chia thà nh nÄm giá»i:

Xem thêm: Top 4 bài cảm nhận hình ảnh bà Tú trong bài Thương vợ siêu hay

1. Giá»i Khá»i sinh gá»m những sinh vật có cấu tạo tế bà o nhân sÆ¡; sá»ng tá»± dưỡng hoặc dá» dưỡng; môi trÆ°á»ng sá»ng Äa dạng; Äại diá»n: vi khuẩn E. coli, …

2. Giá»i Nguyên sinh gá»m những sinh vật có cấu tạo tế bà o nhân thá»±c, phần lá»n cÆ¡ thá» ÄÆ¡n bà o, sá»ng tá»± dưỡng hoặc dá» dưỡng; sá»ng trong môi trÆ°á»ng nÆ°á»c hoặc trên cÆ¡ thá» sinh vật; Äại diá»n: trùng roi, tảo lục, …

3. Giá»i Nấm gá»m những sinh vật có cấu tạo tế bà o nhân thá»±c, cÆ¡ thá» ÄÆ¡n bà o hoặc Äa bà o; sá»ng dá» dưỡng; Äại diá»n: nấm má»c, nấm men, ..

4. Giá»i Thá»±c vật gá»m những sinh vật có cấu tạo tế bà o nhân thá»±c, cÆ¡ thá» Äa bà o; sá»ng tá»± dưỡng (có khả nÄng quang hợp), môi trÆ°á»ng sá»ng Äa dạng; không có khả nÄng di chuyá»n; Äại diá»n: rá»u tÆ°á»ng, dÆ°Æ¡ng xá», thá»ng Äất, lúa nÆ°á»c, …

Xem thêm: Bài quê hương của tế hanh

5. Giá»i Äá»ng vật gá»m những sinh vật có cấu tạo tế bà o nhân thá»±c, cÆ¡ thá» Äa bà o; sá»ng dá» dưỡng; có khả nÄng di chuyá»n, môi trÆ°á»ng sá»ng Äa dạng; Äại diá»n: san hô, tôm sá»ng, châu chấu, giun Äất, cá há»i, ếch Äá»ng, thạch sùng, gà lôi, khá» và ng, …

â Theo Whittaker, 1969, thế giá»i sá»ng Äược chia thà nh nÄm giá»i: Khá»i sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thá»±c vật, Äá»ng vật.

TrÆ°á»c Äây, có nhiá»u quan Äiá»m khác nhau vá» há» thá»ng phân chia thế giá»i sá»ng nhÆ° quan Äiá»m hai giá»i, quan Äiá»m ba giá»i, quan Äiá»m nÄm giá»i, quan Äiá»m sáu giá»i, …

Ngà y nay khoa há»c phát triá»n, các nhà phân loại có xu hÆ°á»ng ủng há» quan Äiá»m nÄm giá»i của Whittaker (1969) bao gá»m giá»i Khá»i sinh, giá»i Nguyên sinh, giá»i Nấm, giá»i thá»±c vật, giá»i Äá»ng vật; Quan Äiá»m sáu giá»i của Woese (1977) bá» sung thêm giá»i Vi khuẩn cá».

Xem thêm: 275 câu tục ngữ Việt Nam

Tìm hiá»u cách xây dá»±ng khoá lưỡng phân

Má»t sá» Äại diá»n sinh vật

Hình 22.7. Má»t sá» Äại diá»n sinh vật

Khoá lưỡng phần là cách phân loại sinh vật dá»±a trên má»t Äá»i Äặc Äiá»m Äá»i lập Äá» phân chia chúng thà nh hai nhóm.

Cách xây dá»±ng khoá lưỡng phân: Xác Äá»nh Äặc Äiá»m Äặc trÆ°ng Äá»i lập của má»i sinh vật, dá»±a và o Äó phân chia chúng thà nh hai nhóm cho Äến khi má»i nhóm chá» còn lại má»t sinh vật.