Môi trường field là trắc nghiệm

TRƯá»NG THCS HAI Bà TRƯNG

Äá» THI GIá»®A HK1

NÄM Há»C: 2021-2022

MÃN: VẬT Là 8

Thá»i gian: 45 phút (không ká» thá»i gian giao Äá»)

I. PHẦN TRẮC NGHIá»M:

Khoanh tròn chữ cái Äứng trÆ°á»c câu trả lá»i Äúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Trên toa xe lá»­a Äang chạy thẳng Äá»u, má»t chiếc va li Äặt trên giá Äá» hà ng. Chiếc va li

A. chuyá»n Äá»ng so vá»i thà nh tà u. B. chuyá»n Äá»ng so vá»i Äầu máy.

C. chuyá»n Äá»ng so vá»i ngÆ°á»i lái tà u. D. chuyá»n Äá»ng so vá»i ÄÆ°á»ng ray.

Câu 2: Khi ngá»i trên ô tô hà nh khách thấy mình nghiêng ngÆ°á»i sang phải. Câu nhận xét nà o sau Äây là Äúng?

A. Xe Äá»t ngá»t tÄng vận tá»c. B. Xe Äá»t ngá»t giảm vận tá»c.

C. Xe Äá»t ngá»t rẽ sang phải. D. Xe Äá»t ngá»t rẽ sang trái.

Câu 3: Khi xe Äang chuyá»n Äá»ng, muá»n xe Äứng lại, ngÆ°á»i ta dùng phanh xe Äá»

A. tÄng ma sát trượt. B. tÄng ma sát lÄn.

C. tÄng ma sát nghá». D. tÄng quán tính

Câu 4: Khi có lá»±c tác dụng lên má»t vật thì ⦠Chá»n phát biá»u Äúng

A. Lá»±c tác dụng lên má»t vật là m vật chuyá»n Äá»ng nhanh lên

B. Lá»±c tác dụng lên má»t vật là m vật chuyá»n Äá»ng chậm lại

C. Lá»±c tác dụng lên má»t vật là m vật biến dạng và biến Äá»i chuyá»n Äá»ng của vật

D. Lá»±c tác dụng lên má»t vật là m biến Äá»i chuyá»n Äá»ng của vật

Câu 5: Má»t xe ô tô Äang chuyá»n Äá»ng thẳng thì Äá»t ngá»t dừng lại. Hà nh khách trên xe sẽ nhÆ° thế nà o? Hãy chá»n câu trả lá»i Äúng.

A. Hà nh khách nghiêng sang phải. B. Hà nh khách nghiêng sang trái.

C. Hà nh khách ngã vá» phía trÆ°á»c. D. Hà nh khách ngã vá» phía sau.

Câu 6: Hãy chá»n câu trả lá»i Äúng: Má»t ngÆ°á»i ngá»i trên Äoà n tà u Äang chạy thấy nhà cá»­a bên ÄÆ°á»ng chuyá»n Äá»ng. Khi ấy ngÆ°á»i Äó Äã chá»n vật má»c là :

A. Toa tầu. B. Bầu trá»i.

C. Cây bên ÄÆ°á»ng. D. ÄÆ°á»ng ray.

Câu 7: Dạng chuyá»n Äá»ng của quả táo rÆ¡i từ trên cây xuá»ng lÃ

A. chuyá»n Äá»ng thẳng. B. chuyá»n Äá»ng cong.

C. chuyá»n Äá»ng tròn. D. vừa chuyá»n Äá»ng cong vừa chuyá»n Äá»ng thẳng.

Câu 8: ÄÆ¡n vá» nà o sau Äây không phải là ÄÆ¡n vá» của vận tá»c?

A. m/s B. km/h C. kg/m3 D. m/phút

ÄÃP ÃN

PHẦN

Xem thêm: Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Soạn văn 9 tập 1 bài 4 (trang 53)

Ná»i dung Äáp án

I. Trắc nghiá»m

Câu 1. Chá»n Äáp án D

Trên toa xe lá»­a Äang chạy thẳng Äá»u, má»t chiếc va li Äặt trên giá Äá» hà ng. Chiếc va li chuyá»n Äá»ng so vá»i ÄÆ°á»ng ray.

Câu 2. Chá»n Äáp án D

Khi ngá»i trên ô tô hà nh khách thấy mình nghiêng ngÆ°á»i sang phải xe Äá»t ngá»t rẽ sang trái.

Câu 3. Chá»n Äáp án A

Khi xe Äang chuyá»n Äá»ng, muá»n xe Äứng lại, ngÆ°á»i ta dùng phanh xe Äá» tÄng ma sát trượt.

Câu 4. Chá»n Äáp án C

Lá»±c có thá» là m biến dạng, thay Äá»i vận tá»c của vật hoặc vừa là m biến dạng vừa thay Äá»i vận tá»c của vật.

Câu 5. Chá»n Äáp án C

Xem thêm: Bản kiểm điểm tự soi tự sửa theo 27 biểu hiện suy thoái

Khi xe ô tô Äang chuyá»n Äá»ng thẳng thì Äá»t ngá»t dừng lại. Hà nh khách trên xe sẽ ngã vá» phía trÆ°á»c do có quán tính.

Câu 6. Chá»n Äáp án A

NgÆ°á»i ngá»i trên Äoà n tà u Äang chạy thấy nhà cá»­a bên ÄÆ°á»ng chuyá»n Äá»ng chứng tá» ngÆ°á»i Äó chá»n toa tà u là m má»c.

Câu 7. Chá»n Äáp án A

Dạng chuyá»n Äá»ng của quả táo rÆ¡i từ trên cây xuá»ng là chuyá»n Äá»ng thẳng.

Câu 8. Chá»n Äáp án C

ÄÆ¡n vá» của vận tá»c là m/s; km/h; m/phút.

{- Ná»i dung Äá» và Äáp án phần tá»± luận của Äá» sá» 1 các em vui lòng xem á» phần xem online hoặc Tải vá»-}

2. Äá» Sá» 2

I. PHẦN TRẮC NGHIá»M:

{- Ná»i dung Äá» và Äáp án phần tá»± luận của Äá» sá» 2 các em vui lòng xem á» phần xem online hoặc Tải vá»-}

Khoanh tròn chữ cái Äứng trÆ°á»c câu trả lá»i Äúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Công thức tính vận tá»c trung bình trên quãng ÄÆ°á»ng gá»m 2 Äoạn s1 và s2 lÃ

A. (v = frac{{{s_1}}}{{{t_1}}}) B. (v = frac{{{s_2}}}{{{t_2}}})

C. (v = frac{{{v_1} + {v_2}}}{2}) D. (v = frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}})

Câu 2: Ãp suất phụ thuá»c và o

A. phÆ°Æ¡ng của lá»±c. B. chiá»u của lá»±c.

C. Äiá»m Äặt của lá»±c. D. Äá» lá»n của áp lá»±c và diá»n tích mặt bỠép.

Câu 3: Chá»n phát biá»u Äúng vá» tính tÆ°Æ¡ng Äá»i của chuyá»n Äá»ng:

A. Chuyá»n Äá»ng và Äứng yên có tính tÆ°Æ¡ng Äá»i vì má»t vật Äứng yên so vá»i vật nà y sẽ Äứng yên so vá»i vật khác.

B. Chuyá»n Äá»ng và Äứng yên có tính tÆ°Æ¡ng Äá»i vì má»t vật Äứng yên so vá»i vật nà y nhÆ°ng lại chuyá»n Äá»ng so vá»i vật khác.

C. Chuyá»n Äá»ng và Äứng yên có tính tÆ°Æ¡ng Äá»i vì má»t vật chuyá»n Äá»ng hay Äứng yên phụ thuá»c và o quỹ Äạo chuyá»n Äá»ng.

D. Chuyá»n Äá»ng và Äứng yên có tính tÆ°Æ¡ng Äá»i vì má»t vật chuyá»n Äá»ng so vá»i vật nà y sẽ chuyá»n Äá»ng so vá»i vật khác.

Câu 4: Má»t ô tô chá» khách chạy trên ÄÆ°á»ng, ngÆ°á»i phụ lái Äi soát vé cùa hà nh khách trên xe. Nếu chá»n ngÆ°á»i lái xe là m vật má»c thì trÆ°á»ng hợp nà o dÆ°á»i Äây Äúng?

A. NgÆ°á»i phụ lái Äứng yên. B. à tô Äứng yên.

C. Cá»t Äèn bên ÄÆ°á»ng Äứng yên. D. Mặt ÄÆ°á»ng Äứng yên.

Câu 5: Tính chất giữ nguyên vận tá»c của vật là :

A. Hai lực không cân bằng B. Hai lực cân bằng

C. Quán tính D. Khá»i lượng

Câu 6: Trong các trÆ°á»ng hợp sau trÆ°á»ng hợp nà o vận tá»c của vật không thay Äá»i? Hãy chá»n câu Äúng nhất?

A. Khi có má»t lá»±c tác dụng

B. Khi có hai lá»±c tác dụng vá»i Äá» lá»n khác nhau

C. Khi có các lực tác dụng lên vật cân bằng

D. Khi có các lực tác dụng lên vật không cân bằng

Câu 7: Chuyá»n Äá»ng cÆ¡ há»c là :

A. sá»± thay Äá»i khoảng cách theo không gian của vật so vá»i vật khác

B. sá»± thay Äá»i phÆ°Æ¡ng chiá»u của vật

C. sá»± thay Äá»i vá» trí của vật theo thá»i gian so vá»i vật khác

D. sá»± thay Äá»i hình dạng của vật so vá»i vật khác

Câu 8: Trong các chuyá»n Äá»ng sau Äây, chuyá»n Äá»ng nà o là chuyá»n Äá»ng Äá»u?

A. Chuyá»n Äá»ng của ngÆ°á»i Äi xe Äạp khi xuá»ng dá»c

B. Chuyá»n Äá»ng của ô tô khi khá»i hà nh

C. Chuyá»n Äá»ng của Äầu kim Äá»ng há»

D. Chuyá»n Äá»ng của Äoà n tà u khi và o ga

ÄÃP ÃN

PHẦN

Xem thêm: Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Soạn văn 9 tập 1 bài 4 (trang 53)

Ná»i dung Äáp án

I. Trắc nghiá»m

Câu 1. Chá»n Äáp án D

Công thức tính vận tá»c trung bình trên quãng ÄÆ°á»ng gá»m 2 Äoạn s1 và s2 là : (v = frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}})

Câu 2. Chá»n Äáp án D

Ãp suất phụ thuá»c và o Äá» lá»n của áp lá»±c và diá»n tích mặt bỠép.

Câu 3. Chá»n Äáp án B

Chuyá»n Äá»ng hay Äứng yên có tính tÆ°Æ¡ng Äá»i, vì cùng má»t vật có thá» Äược xem là chuyá»n Äá»ng so vá»i vật nà y nhÆ°ng lại Äược xem là Äứng yên so vá»i vật khác.

Câu 4. Chá»n Äáp án B

Má»t ô tô chá» khách chạy trên ÄÆ°á»ng, ngÆ°á»i phụ lái Äi soát vé cùa hà nh khách trên xe. Nếu chá»n ngÆ°á»i lái xe là m vật má»c thì ô tô Äứng yên.

Câu 5. Chá»n Äáp án C

Tính chất giữ nguyên vận tá»c của vật là quán tính.

Câu 6. Chá»n Äáp án C

Khi vật chá»u tác dụng của hai lá»±c cân bằng thì vật Äang Äứng yên sẽ tiếp tục Äứng yên, Äang chuyá»n Äá»ng sẽ tiếp tục chuyá»n Äá»ng thẳng Äá»u.

Câu 7. Chá»n Äáp án C

Sá»± thay Äá»i vá» trí của má»t vật theo thá»i gian so vá»i vật khác (vật má»c) gá»i là chuyá»n Äá»ng cÆ¡ há»c (gá»i tắt là chuyá»n Äá»ng).

Câu 8. Chá»n Äáp án C

Chuyá»n Äá»ng của Äầu kim Äá»ng há» là chuyá»n Äá»ng Äá»u.

—-Còn tiếp—-

I. PHẦN TRẮC NGHIá»M:

Khoanh tròn chữ cái Äứng trÆ°á»c câu trả lá»i Äúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: ÄÆ¡n vá» nà o sau Äây không phải là ÄÆ¡n vá» của vận tá»c?

A. m/s B. km/h C. N D. m/phút

Câu 2: Má»t xe máy Äi từ thà nh phá» A Äến thà nh phá» B vá»i vận tá»c trung bình 30km/h mất 1,5h. Quãng ÄÆ°á»ng từ thà nh phá» A Äến thà nh phá» B lÃ

A. 39 km B. 45 km C. 2700 km D. 10 km

Câu 3: PhÆ°Æ¡ng án nà o sau Äây không Äúng vá»i tình huá»ng: Má»t con tà u Äang lÆ°á»t sóng trên biá»n.

A. Tà u Äang Äứng yên so vá»i hà nh khách trên tà u.

B. Tà u Äang chuyá»n Äá»ng so vá»i mặt nÆ°á»c.

C. Tà u Äang chuyá»n Äá»ng so vá»i chiếc tà u Äánh cá Äang chạy ngược chiá»u trên biá»n.

D. Tà u Äang chuyá»n Äá»ng so vá»i ngÆ°á»i lái tà u.

Câu 4: Chuyá»n Äá»ng và Äứng yên có tính tÆ°Æ¡ng Äá»i vì

A. má»t vật Äứng yên so vá»i vật nà y sẽ Äứng yên so vá»i vật khác.

B. má»t vật Äứng yên so vá»i vật nà y nhÆ°ng lại chuyá»n Äá»ng so vá»i vật khác.

D. má»t vật chuyá»n Äá»ng hay Äứng yên phụ thuá»c và o quỹ Äạo chuyá»n Äá»ng.

C. má»t vật chuyá»n Äá»ng so vá»i vật nà y sẽ chuyá»n Äá»ng so vá»i vật khác.

Câu 5: Hai ô tô chuyá»n Äá»ng cùng chiá»u, cùng vận tá»c Äi ngang qua má»t ngôi nhà . Phát biá»u nà o dÆ°á»i Äây là Äúng:

A. Các ô tô chuyá»n Äá»ng Äá»i vá»i nhau

B. Các ô tô Äứng yên Äá»i vá»i ngôi nhÃ

C. Các ô tô Äứng yên Äá»i vá»i nhau

D. Ngôi nhà chuyá»n Äá»ng Äá»i vá»i các ô tô

Câu 6: Hình vẽ bên. Câu mô tả nà o sau Äây Äúng

1661935417 786 bo de thi giua hk1 mon vat ly 8 nam

A. Lá»±c F có phÆ°Æ¡ng nằm ngang, chiá»u từ trái sang phải, Äá» lá»n 3N.

B. Lá»±c F có phÆ°Æ¡ng nằm ngang, chiá»u từ phải sang trái, Äá» lá»n 15N.

C. Lá»±c F có phÆ°Æ¡ng nằm ngang, chiá»u từ trái sang phải, Äá» lá»n 15N.

Xem thêm: Những câu ca dao tục ngữ hay nhất Việt Nam

D. Lá»±c F có phÆ°Æ¡ng nằm ngang, chiá»u từ trái sang phải, Äá» lá»n 1,5N.

Câu 7: Hai lực cân bẳng là :

A. hai lá»±c cùng Äặt lên má»t vật, có cÆ°á»ng Äá» bằng nhau, phÆ°Æ¡ng nằm trên cùng má»t ÄÆ°á»ng thẳng, chiá»u ngược nhau.

B. hai lá»±c Äược Äặt lên hai vật, có cÆ°á»ng Äá» bằng nhau, phÆ°Æ¡ng nằm trên cùng má»t ÄÆ°á»ng thẳng, chiá»u ngược nhau.

C. hai lá»±c cùng Äặt lên má»t vật, có cÆ°á»ng Äá» bằng nhau, phÆ°Æ¡ng nằm trên cùng má»t ÄÆ°á»ng thẳng, chiá»u cùng nhau.

D. hai lá»±c Äược Äặt lên hai vật, có cÆ°á»ng Äá» bằng nhau, phÆ°Æ¡ng nằm trên cùng má»t ÄÆ°á»ng thẳng, chiá»u cùng nhau.

Câu 8: Trong các trÆ°á»ng hợp sau Äây, trÆ°á»ng hợp nà o không cần tÄng ma sát.

A. Phanh xe Äá» xe dừng lại. B. Khi Äi trên ná»n Äất trÆ¡n.

C. Khi kéo vật trên mặt Äất. D. ÄỠô tô vượt qua chá» lầy.

ÄÃP ÃN

PHẦN

Xem thêm: Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Soạn văn 9 tập 1 bài 4 (trang 53)

Ná»i dung Äáp án

I. Trắc nghiá»m

Câu 1. Chá»n Äáp án C

ÄÆ¡n vá» của vận tá»c là : m/s; km/h; m/phút.

Câu 2. Chá»n Äáp án B

Quãng ÄÆ°á»ng từ thà nh phá» A Äến thà nh phá» B là :

S = v. t = 30 . 1,5 = 45 km.

Câu 3. Chá»n Äáp án D

Má»t con tà u Äang lÆ°á»t sóng trên biá»n:

– thì Äang Äứng yên so vá»i hà nh khách trên tà u.

– Äang chuyá»n Äá»ng so vá»i mặt nÆ°á»c.

– Äang chuyá»n Äá»ng so vá»i chiếc tà u Äánh cá Äang chạy ngược chiá»u trên biá»n.

Câu 4. Chá»n Äáp án C

Chuyá»n Äá»ng và Äứng yên có tính tÆ°Æ¡ng Äá»i vì má»t vật Äứng yên so vá»i vật nà y nhÆ°ng lại chuyá»n Äá»ng so vá»i vật khác.

Câu 5. Chá»n Äáp án C

Ta có: Hai ô tô chuyá»n Äá»ng cùng chiá»u, cùng vận tá»c Äi ngang qua má»t ngôi nhÃ

A – sai vì các ô tô Äứng yên Äá»i vá»i nhau

B – sai vì các ô tô chuyá»n Äá»ng Äá»i vá»i ngôi nhÃ

C – Äúng

D – sai vì các ô tô chuyá»n Äá»ng Äá»i vá»i ngôi nhÃ

Câu 6. Chá»n Äáp án C

Lá»±c là má»t Äại lượng vectÆ¡ Äược biá»u diá»n bằng má»t mÅ©i tên có:

– Äiá»m Äặt tại vật.

– PhÆ°Æ¡ng ngang, chiá»u từ trái sang phải.

– Äá» dà i biá»u diá»n cÆ°á»ng Äá» của lá»±c theo má»t tá» lá» xích cho trÆ°á»c: Má»i mắt xích ứng vá»i 5Nâ 3 mắt xích ứng vá»i 15N.

Câu 7. Chá»n Äáp án A

Hai lá»±c cân bằng là hai lá»±c cùng Äặt lên má»t vật, có cÆ°á»ng Äá» bằng nhau, phÆ°Æ¡ng nằm trên cùng má»t ÄÆ°á»ng thẳng, chiá»u ngược nhau

Câu 8. Chá»n Äáp án C

A, B, D – là các trÆ°á»ng hợp ma sát có lợi => cần tÄng

C – trÆ°á»ng hợp ma sát không có lợi => không cần tÄng ma sát

—-Còn tiếp—-

Trên Äây là trích dẫn má»t phần ná»i dung Bá» Äá» thi giữa HK1 môn Vật lý 8 nÄm 2021-2022 – TrÆ°á»ng THCS Hai Bà TrÆ°ng có Äáp án. Äá» xem toà n bá» ná»i dung các em ÄÄng nhập và o trang hoc247.net Äá» tải tà i liá»u vá» máy tính.

Hy vá»ng tà i liá»u nà y sẽ giúp các em há»c sinh ôn tập tá»t và Äạt thà nh tích cao trong há»c tập.

Chúc các em há»c tá»t!

Các em có thá» tham khảo các tà i liá»u khác tại Äây:

  • Äá» cÆ°Æ¡ng ôn tập giữa HK1 môn Vật lý 8 nÄm 2021-2022
  • Bá» Äá» thi giữa HK1 môn Vật lý 8 nÄm 2021-2022 – TrÆ°á»ng THCS Hòa Bình có Äáp án