Môi trường java

Phần má»m trình chiếu là phần má»m Äược thiết kế Äá» cho phép ngÆ°á»i sá»­ dụng trình bà y thông tin nhÆ° vÄn bản, hình ảnh, âm thanh và video dÆ°á»i hình thức trình chiếu má»t cách hấp dẫn và hiá»u quả.

– Phần má»m trình chiếu có các chức nÄng há» trợ ngÆ°á»i sá»­ dụng tạo các bà i trình chiếu. Phần má»m trình chiếu thÆ°á»ng có má»t sá» chức nÄng cÆ¡ bản sau:

+ Tạo bà i trình chiếu lÆ°u trên máy tính dÆ°á»i dạng tá»p tin. Chức nÄng nà y bao gá»m soạn thảo, chá»nh sá»­a, Äá»nh dạng vÄn bản. Má»i bà i trình chiếu gá»m má»t hay nhiá»u trang chiếu (slide) Äược Äánh sá» thứ tá»±. Thông tin trên má»i trang có thá» là vÄn bản, âm thanh, hình ảnh, biá»u Äá» hay video.

+ Trình chiếu ná»i dung các trang chiếu lên mà n hình hoặc mà n chiếu rá»ng bằng máy chiếu (projector).

– Phần má»m trình chiếu có các hiá»u ứng Äá»ng, hiá»u ứng chuyá»n trang là m cho ná»i dung trình bà y thêm sinh Äá»ng và hấp dẫn.

– Phần má»m trình chiếu thÆ°á»ng Äược sá»­ dụng Äá» tạo bà i trình chiếu phục vụ há»i thảo, há»i nghá», dạy há»c, quảng cáo, tạo các phần má»m giải trí nhÆ° album vá»i các hiá»u ứng hoạt hình (ảnh, ca nhạc, …).

– Phần má»m trình chiếu có hai chức nÄng cÆ¡ bản là tạo bà i trình chiếu và trình chiếu nó

– Phần má»m trình chiếu có các hiá»u ứng là m cho ná»i dung trình bà y thêm sinh Äá»ng và hấp dẫn.

– Phần má»m trình chiếu thÆ°á»ng Äược sá»­ dụng Äá» tạo bà i trình chiếu phục vụ há»i thảo, há»i nghá», dạy há»c, quảng cáo, …

– Má»t bà i trình chiếu thÆ°á»ng có nhiá»u trang Äược Äánh sá» thứ tá»±.

– Trang Äầu tiên là trang tiêu Äá», còn lại là các trang ná»i dung.

Xem thêm: Whose là gì? – Phân biệt cách dùng Whose, Whos, Who và Whom trong tiếng Anh

– Ná»i dung trên các trang thượng Äược bá» trí thá»ng nhất theo cùng má»t mẫu

– Trang tiêu Äá» (Title Slide) cho biết chủ Äá» của bà i trình chiếu. Trang tiêu Äá» còn có thêm thông tin nhÆ° tên tác giả, ngà y trình bà y, Äá»a Äiá»m trình bà y, … Trang nà y Äược ví nhÆ° cá»ng và o bà i trình chiếu, nó thu hút sá»± chú ý của ngÆ°á»i nghe ngay từ Äầu.

– Trang ná»i dung thÆ°á»ng có tiêu Äá» trang và ná»i dung (Title and Content). Tiêu Äá» trang Äược viết dÆ°á»i dạng vÄn bản á» trên Äầu má»i trang. Tiêu Äá» trang là thà nh phần là m ná»i bật ná»i dung cần trình bà y.

– Mẫu bá» trí ná»i dung trang trình chiếu (layout): Các phần má»m trình chiếu có sẵn các mẫu bá» trí ná»i dung. NgÆ°á»i sá»­ dụng có thá» sá»­ dụng các mẫu nà y hoặc thay Äá»i bá» trí ná»i dung của trang sao cho phù hợp.

– Bà i trình chiếu thÆ°á»ng có trang Äầu tiên là trang tiêu Äá» cho biết chủ Äá» của bà i trình bà y, tiếp theo là các trang ná»i dung.

– Tiêu Äá» trang là m ná»i bật ná»i dung cần trình bà y trong trang và Äược Äặt trên Äầu các trang ná»i dung.

– Các phần má»m trình chiếu có sẵn các mẫu bá» trí ná»i dung trang chiếu Äá» thuận tiá»n cho ngÆ°á»i sá»­ dụng.

– Cấu trúc phân cấp là má»t cấu trúc gá»m danh sách nhiá»u cấp rất phá» biến trong soạn thảo vÄn bản, tạo các bà i trình chiếu, ….

– Cấu trúc phân cấp giúp truyá»n tải thông tin má»t cách mạch lạc, dá» hiá»u và dá» quản lí. NgÆ°á»i xem dá» dà ng hiá»u Äược bá» cục của ná»i dung cần trình bà y.

– Ví dụ:

Cấu trúc phân cấp

Cấu trúc phân cấp (hay danh sách kí hiá»u Äầu dòng nhiá»u cấp) thÆ°á»ng Äược dùng trong soạn thảo vÄn bản, tạo bà i trình chiếu, …. Äây là má»t công cụ giúp là m cho ná»i dung trình bà y có bá» cục mạch lạc, dá» hiá»u, giúp truyá»n tải thông tin và quản lí ná»i dung tá»t hÆ¡n.

Xem thêm: Bài thu hoạch giáo viên THCS hạng 2 mới nhất 2022

* Nhiá»m vụ

– Tạo bà i trình chiếu báo cáo kết quả thá»±c hiá»n dá»± án TrÆ°á»ng há»c xanh của nhóm.

– Bà i trình chiếu có trang tiêu Äá», các trang ná»i dung có tiêu Äá» trang.

– Bà i trình chiếu sá»­ dụng cấu trúc phân cấp.

– LÆ°u tá»p trình chiếu vá»i tên Truonghocxanh.pptx.

* HÆ°á»ng dẫn

a) Tạo bà i trình chiếu

– BÆ°á»c 1. Khá»i Äá»ng PowerPoint. Phần má»m tá»± Äá»ng tạo má»t bà i trình chiếu má»i. Trang Äầu tiên là trang tiêu Äá»

– BÆ°á»c 2. Tạo các trang ná»i dung theo các bÆ°á»c nhÆ° trong Hình 11.2

Hình 11.2. Trang ná»i dung

Xem thêm: Mục đích bảo vệ môi trường là gì

b) Tạo cấu trúc phân cấp

– Tạo cấu trúc

+ BÆ°á»c 1. Äặt con trá» soạn thảo á» Äầu dòng cần tạo cấu trúc phân cấp

+ BÆ°á»c 2. Chá»n lá»nh Increase List Level (hoặc nhấn phím Tab) Äá» tÄng bậc phân cấp;

Chá»n lá»nh Decrease List Level (hoặc nhấn tá» hợp phím Shift + Tab) Äá» giảm bậc phân cấp.

– Thay Äá»i mà u sắc, kí hiá»u Äầu dòng

+ BÆ°á»c 1. Äặt con trá» soạn thảo á» Äầu dòng cần thay Äá»i kí hiá»u

+ BÆ°á»c 2. Chá»n Home, nháy chuá»t và o mÅ©i tên bên phải lá»nh Bullets hoặc Numbering chá»n Bullets and Numbering… Äá» má» há»p thoại Bullets and Numbering. Trong há»p thoại, chá»n Bulleted Äá» thay Äá»i kí hiá»u, chá»n Numbered Äá» Äánh sá» thứ tá»±, chá»n Color Äá» Äá»i mà u cho kí hiá»u.

Hình 11.9. Trang chiếu sau khi thay Äá»i hình dạng và mà u sắc của các kí hiá»u Äầu dòng

c) Lưu bà i trình chiếu

LÆ°u bà i trình chiếu vá»i tên Truonghocxanh.pptx