Môi trường làm việc của google

– Có nhiá»u cách phân loại mạng máy tính

– Dá»±a theo phạm vi Äá»a lí, các mạng máy tính có thá» chia thà nh hai loại:

+ Mạng cục bá»: Local Area Network, viết tắt là LAN

+ Mạng diá»n rá»ng: Wide Area Network, viết tắt là WAN

– Äặc Äiá»m của mạng LAN:

+ Phạm vi Äá»a lí nhá» nhÆ° gia Äình, trÆ°á»ng há»c hay công ty.

+ Hình thà nh bằng cách liên kết các LAN hay các máy tính ÄÆ¡n lẻ.

+ Cấu tạo nhÆ° hình 8.1 dÆ°á»i Äây

Hình 8.1. Mô hình của mạng cục bá»

– Äặc Äiá»m của Internet:

+ Mạng diá»n rá»ng có quy mô toà n cầu.

+ Các cÆ¡ quan, trÆ°á»ng há»c, gia Äình có thá» lắp Äặt mạng cục bá», sau Äó ÄÄng kí vá»i nhà cung cấp dá»ch vụ Internet Äá» có thá» truy cập Internet.

+ Cấu tạo như hình 8.2

Hình 8.1. Mô hình của Internet

– Trong mạng máy tính:

+ Bá» chia (Hub) hay bá» chuyá»n mạch (Switch) chá» chuyá»n tiếp dữ liá»u trong ná»i bá» LAN.

+ Bá» Äá»nh tuyến (Router) dùng Äá» kết ná»i các LAN vá»i nhau. Nguyên lí hoạt Äá»ng của bá» Äá»nh tuyến là nếu Äá»a chá» nÆ¡i nhận của dữ liá»u không có trong LAN thì nó gá»­i theo cá»ng Internet.

– Quyá»n sỡ hữu:

+ LAN là sá» hữu của má»t cá nhân, gia Äình hay má»t cÆ¡ quan, tá» chức xác Äá»nh.

Xem thêm: FeO H2SO4 → Fe2(SO4)3 SO2 H2O

+ Internet là không của riêng ai theo nghÄ©a nó hoạt Äá»ng mà không có má»t cÆ¡ quan quản lí tập trung nà o, nhÆ°ng có má»t và i tá» chức phi lợi nhuận quá»c tế Äiá»u phá»i tà i nguyên (nhÆ° Äá»a chá», tên miá»n) và tiêu chuẩn hoá các ná»n tảng kÄ© thuật.

– So sánh Mạng cục bá» và Internet

Internet ngà y cà ng Äược sá»­ dụng rá»ng rãi trên toà n thế giá»i và có ảnh hÆ°á»ng Äến hầu hết các lÄ©nh vá»±c hoạt Äá»ng của con ngÆ°á»i.

– Trong giao tiếp cá»ng Äá»ng:

+ Internet Äã thay Äá»i cách má»i ngÆ°á»i tÆ°Æ¡ng tác vá»i nhau.

+ Có thá» liên lạc, kết ná»i thông tin, chia sẻ kiến thức, kinh nghiá»m, ÄÆ°a ra ý tÆ°á»ng và nhận phản há»i ngay lập tức và o bất cứ lúc nà o, á» bất cứ Äâu mà không cần tiếp xúc trá»±c tiếp.

– Trong giáo dục:

+ Internet Äã giúp hoạt Äá»ng giáo dục hiá»u quả hÆ¡n.

+ Internet là má»t nguá»n thông tin khá»ng lá» vá» má»i lÄ©nh vá»±c.

+ Ta có thá» sá»­ dụng Internet Äá» truy cập thÆ° viá»n các bà i giảng, các bách khoa toà n thÆ°

+ Sá»± xuất hiá»n của các ná»n tảng há»c tập trá»±c tuyến giúp ngÆ°á»i há»c có thá» há»c từ xa má»i lúc, má»i nÆ¡i, biến mong muá»n không ngừng há»c tập nâng cao hiá»u biết, há»c tập suá»t Äá»i trá» thà nh hiá»n thá»±c.

– Internet là má»t kho tri thức khá»ng lá» thÆ°á»ng xuyên Äược cập nhật, có thá» truy cập bất cứ á» Äâu, bất cứ lúc nà o.

– Internet Äã giúp con ngÆ°á»i có thá» kết ná»i và giao tiếp vá»i nhau má»t cách dá» dà ng và tiá»n lợi.

– Internet Äã có ảnh hÆ°á»ng sâu sắc tá»i má»i lÄ©nh vá»±c của Äá»i sá»ng xã há»i, là m thay Äá»i cách thức là m viá»c, há»c tập và giao tiếp vá»i nhau.

a) Khái niá»m vá» Äiá»n toán Äám mây

– Sá»± phát triá»n mang tính bùng ná» của Internet, Äặc biá»t liên quan tá»i tá»c Äá» truy cập ngà y má»t tÄng cao, cho phép ngÆ°á»i dùng có thá» truy cập Äá» sá»­ dụng nhiá»u nguá»n tà i nguyên dùng chung (mạng, máy chủ, trung tâm lÆ°u trữ, các ứng dụng, dá»ch vụ,…).

– Viá»c chia sẻ các tà i nguyên mang theo nhu cầu qua Internet miá»n phí hoặc trả phí theo hạn mức sá»­ dụng Äược gá»i là dá»ch vụ Äiá»n toán Äám mây (gá»i tắt là dá»ch vụ Äám mây).

– Äá» sá»­ dụng dá»ch vụ Äám mây, ngÆ°á»i dùng phải ÄÄng kí thuê bao, thoả thuận hạn mức sá»­ dụng nếu phải trả phí và Äược cấp tà i khoản truy cập.

– Những ví dụ Äiá»n hình của dá»ch vụ Äám mây nhÆ°: Google Does, Dropbox, …

b) Các loại dá»ch vụ Äám mây cÆ¡ bản

Xem thêm: Puskin tôi yêu em

Các dá»ch vụ Äám mây cÆ¡ bản nói chung Äá»u chủ yếu liên quan tá»i viá»c chủ thuê các tà i nguyên phần má»m và phần cứng.

* Phần má»m:

– NgÆ°á»i ta chia phần má»m thà nh hai nhóm:

+ Nhóm các phần má»m ứng dụng:

. Dùng trong các hoạt Äá»ng nghiá»p vụ thông thÆ°á»ng

. Phần má»m soạn thảo Google Docs hay phần má»m tạo lá»p há»c ảo Zoom là phần má»m ứng dụng.

+ Nhóm các phần má»m ná»n tảng (platform): Là công cụ là m ra các sản phẩm khác trong Äó có phần má»m ứng dụng.

– Viá»c cho thuê phần má»m ứng dụng Äược viết tắt là SaaS (Software as a service – phần má»m nhÆ° là dá»ch vụ). Ví dụ, các công ty chuyên là m website thuê phần má»m quản trá» cÆ¡ sá» dữ liá»u, phần má»m quản lí tin tức. Các tá» chức là m phần má»m Äặt xe taxi, giao hà ng, hÆ°á»ng dẫn du lá»ch Äá»u cần bản Äá» Äá» Äá»nh vá» và dẫn ÄÆ°á»ng. Viá»c tá»± Äầu tÆ° sẽ rất tá»n kém nên há» trả tiá»n Äá» thuê ná»n tảng bản Äá» sá» của Google.

– Viá»c cho thuê ná»n tảng Äược viết tắt là PaaS (Platform as a service – ná»n tảng nhÆ° là dá»ch vụ).

* Phần cứng:

– Phần cứng nhÆ° máy chủ, thiết bá» lÆ°u trữ,… – những cấu thà nh quan trá»ng của hạ tầng (infrastructure) công nghá» thông tin cÅ©ng có thá» cho thuê qua Internet.

– Ví dụ: LÆ°u trữ thông tin trên Internet thông qua Dropbox hay Google Drive là má»t trong các ví dụ thuê phần cứng ÄÆ¡n giản nhất.

– Viá»c cho thuê hạ tầng Äược viết tắt là laaS (Infrastructure as a service – hạ tầng nhÆ° là dá»ch vụ).

â SaaS, PaaS và laaS là các loại dá»ch vụ chủ yếu của Äiá»n toán Äám mây.

c) Lợi ích của dá»ch vụ Äám mây

Dá»ch vụ Äám mây mang Äến các lợi ích sau:

– Tính má»m dẻo và Äá» sẵn sà ng cao: NgÆ°á»i dùng không bá» lá» thuá»c và o phÆ°Æ¡ng tiá»n cá nhân, thá»i gian và Äá»a Äiá»m là m viá»c miá»n là có kết ná»i Internet.

– Chất lượng cao: Phần má»m Äược kiá»m Äá»nh nhá» sá» lượng ngÆ°á»i dùng lá»n. Hạ tầng có công suất dá»± phòng lá»n, á»n Äá»nh và an toà n.

– Kinh tế hÆ¡n:

+ Do chia sẻ cho nhiá»u ngÆ°á»i, dá»ch vụ Äám mây có thá» phân tải các dá»ch vụ và ngÆ°á»i dùng Äá» không bá» lãng phí.

+ Chính ngÆ°á»i dùng cÅ©ng chá» trả tiá»n theo mức sá»­ dụng. Rất nhiá»u dá»ch vụ Äám mây miá»n phí Äá»i vá»i ngÆ°á»i dùng cá nhân (chá» thu phí vá»i ngÆ°á»i dùng là tá» chức) nhÆ° Gmail Äá» gá»­i thÆ°, Google maps Äá» tìm ÄÆ°á»ng.

Xem thêm: Môi trường là gì giáo dục công dân lớp 7

– Äiá»n toán Äám mây Äược Äá»nh nghÄ©a nhÆ° là viá»c phân phá»i các tà i nguyên Công nghá» thông tin theo nhu cầu qua Internet vá»i chính sách thanh toán theo mức sá»­ dụng. SaaS, PaaS, laaS là các loại hình dá»ch vụ chủ yếu của Äiá»n toán Äám mây.

– Sá»­ dụng dá»ch vụ Äám mây linh hoạt hÆ¡n, tin cậy hÆ¡n, chi phí nói chung rẻ hÆ¡n so vá»i tá»± mua sắm phần cứng và phần má»m.

– Nguá»n gá»c: à tÆ°á»ng liên kết thiết bá» thông minh là nguá»n gá»c của kết ná»i vạn vật (Internet of Things, viết tắt là loT).

– Äá»nh nghÄ©a: IoT là viá»c liên kết các thiết bá» thông minh Äá» tá»± Äá»ng thu thập, trao Äá»i và xá»­ lí dữ liá»u phục vụ cho các mục Äích khác nhau.

– Má»t sá» lợi ích của loT:

+ Có thá» thu thập dữ liá»u trên diá»n rá»ng nhá» mạng máy tính; Có thá» là m viá»c á» những nÆ¡i có Äiá»u kiá»n bất lợi mà con ngÆ°á»i không là m Äược, nhÆ° ghi dữ liá»u giám sát trong lò phản ứng hạt nhân.

+ Có thá» hoạt Äá»ng liên tục, tá»± Äá»ng, cung cấp dữ liá»u tức thá»i – Äiá»u nà y Äặc biá»t quan trá»ng Äá»i vá»i các há» thá»ng thá»i gian thá»±c (real time) mà má»t quyết Äá»nh chậm trá» có thá» gây thảm hoạ, ví dụ Äiá»u khiá»n lò phản á»­ng hạt nhân hay lái xe tá»± Äá»ng.

+ Tiết kiá»m chi phí do giảm bá»t lao Äá»ng thu thập và xá»­ lí thông tin mang tính thủ công.

– Má»t và i ví dụ vá» IoT:

Ví dụ 1. Thu phí không dừng trên các ÄÆ°á»ng cao tá»c

Quy trình:

+ Các xe ô tô phải dán thẻ Äá»nh danh giao tiếp qua sóng radio (Radio Frequency Identification, RFID) á» kính lái.

+ Khi và o hay ra khá»i cao tá»c, thiết bá» Äá»c thẻ RFID sẽ thu thông tin trên thẻ rá»i truyá»n vá» há» thá»ng kiá»m soát. Nếu tà i khoản còn Äủ tiá»n thì há» thá»ng trừ phí và truyá»n lá»nh vá» trạm thu phí má» thanh chắn.

Hình 8.4. Thẻ RFID gắn trên kính ô tô giúp tá»± Äá»ng thu phí

Ví dụ 2. Nhà thông minh (Smart home).

Các cảm biến có thá» tá»± Äá»ng bật tắt Äiá»u hoà không khí, máy Äun nÆ°á»c nóng và há» thá»ng chiếu sáng khi cần thiết Äá» tiết kiá»m nÄng lượng. Các khoá cá»­a có khả nÄng nhận dạng khuôn mặt. Há» thá»ng kiá»m soát chá»ng Äá»t nhập có khả nÄng Äánh giá nguy cÆ¡ vầ tá»± Äá»ng nhắn tin cho chủ nhà khi cần, ….

Hình 8.5. Nhà thông minh

– loT là há» thá»ng liên mạng bao gá»m các phÆ°Æ¡ng tiá»n và vật dụng, các thiết bá» thông minh Äược cà i Äặt các cảm biến, phần má»m chuyên dụng giúp chúng có thá» tá»± Äá»ng kết ná»i, thu thập và trao Äá»i dữ liá»u qua mạng mà không nhất thiết có sá»± tÆ°Æ¡ng tác trá»±c tiếp giữa con ngÆ°á»i vá»i con ngÆ°á»i, hay con ngÆ°á»i vá»i máy tính.

– Vá»i khả nÄng thu thập dữ liá»u tá»± Äá»ng trên diá»n rá»ng, phát hiá»n và xá»­ lí ká»p thá»i các vụ viá»c phát sinh loT mang lại nhiá»u lợi ích trong các hoạt Äá»ng nghiá»p vụ và Äem lại nhiá»u tiá»n nghi cho cuá»c sá»ng. Vì vậy, loT Äược xem là má»t ná»i dung chủ chá»t của cuá»c cách mạng công nghiá»p lần thứ tÆ°.