Môi trường làm việc startup

MISSION

Giải thÆ°á»ng BÄS Viá»t Nam là má»t sá»± kiá»n Äược tá» chức và Äánh giá chuyên nghiá»p bá»i má»t há»i Äá»ng giám khảo Äá»c lập gá»m các chuyên gia hà ng Äầu trong lÄ©nh vá»±c phát triá»n bất Äá»ng sản, kiến trúc, thiết kế và tÆ° vấn. ChÆ°Æ¡ng trình Äã nhận Äược nhiá»u Äá» cá»­ chất lượng trong nÆ°á»c Äến từ nhiá»u nhà phát triá»n khác nhau, từ các chuyên gia trong lÄ©nh vá»±c BÄS lẫn công chúng.

Cá»ng thông tin Äiá»n tá»­ Muabannha.vn . Sá» lượng các hạng mục tranh giải Äược má» rá»ng Äến 31 hạng mục Äã phản ánh sá»± phát triá»n sôi Äá»ng của thá» trÆ°á»ng BÄS.

Ãng Terry Blackburn, nhà sáng lập kiêm Giám Äá»c Äiá»u hà nh Asia Property Awards, chia sẻ: âThá» trÆ°á»ng BÄS Viá»t Nam Äã có bÆ°á»c phát triá»n Äầy ấn tượng trong những nÄm gần Äây. Chúng tôi Äã thấy có nhiá»u dá»± án Äẳng cấp vượt trá»i, cao cấp và cả các dá»± án chất lượng cao mà giá cả vẫn phù hợp vá»i khả nÄng của ngÆ°á»i mua tham gia tranh giải trong hai nÄm Äầu. Vì vậy chúng tôi mong Äợi sẽ nhận Äược những Äá» cá»­ tÆ°Æ¡ng tá»± trong nÄm nay. Vietnam Property Awards 2017 Äã trá» thà nh má»t trong những sá»± kiá»n quan trá»ng trong chuá»i sá»± kiá»n lá»n thÆ°á»ng niên của Asia Property Awards cÄn cứ trên sá» lượng nhà phát triá»n dá»± án tham dá»± và chúng tôi tá»± hà o tiếp tục há» trợ cho sá»± phát triá»n không ngừng của thá» trÆ°á»ng BÄS Viá»t Nam.â

Äược biết Äến bá»i các tiêu chí Äánh giá nghiêm ngặt, Giải thÆ°á»ng Äược giám sát Äá»c lập bá»i BDO â công ty kế toán và kiá»m toán lá»n thứ 5 trên thế giá»i, hiá»n có mặt tại 151 lãnh thá» vá»i gần 60.000 nhân sá»±. BDO cÅ©ng là ÄÆ¡n vá» giám sát viá»c chấm giải của Asia Property Awards nhiá»u nÄm qua, duy trì má»i quan há» Äá»i tác khắng khít trong hÆ¡n má»t thập ká»· nay.

Vá»i quy trình ÄÆ¡n giản, công bằng và minh bạch, BDO xem xét từng há» sÆ¡ Äá» cá»­ Äược gá»­i vá» cho ban tá» chức và kiá»m tra xem liá»u có Äáp ứng Äủ các tiêu chí tham dá»± Äược công bá» hay không. Äại diá»n của BDO cÅ©ng có tham gia chuyến thÄm thá»±c Äá»a của há»i Äá»ng giám khảo Äến các dá»± án Äược chá»n nhằm Äảm bảo thủ tục chấm thi Äược tuân thủ Äúng Äắn. Cuá»i cùng, BDO sẽ kiá»m duyá»t các kết quả từ ban giám khảo, Äá»ng thá»i ÄÆ°a ra kết quả cuá»i cùng trÆ°á»c ban tá» chức.

Vá»i kinh nghiá»m giám sát sâu rá»ng nhiá»u cuá»c thi và há» thá»ng giải thÆ°á»ng trên toà n thế giá»i của BDO, các ÄÆ¡n vá» tham dá»± có thá» yên tâm rằng Vietnam Property Awards chính là bảo chứng Äáng tin cậy của ngà nh BÄS trong nÆ°á»c.