Môi trường marketing tiểu luận

Bà i tập: Em hãy viết bà i vÄn nghá» luận vá» hiá»n tượng bá»nh thà nh tích trong thi cá»­.

HÆ°á»ng dẫn giải:

1. Giải thích

– Thà nh tích là kết quả có thá» Äánh giá Äược của ná» lá»±c con ngÆ°á»i

– âBá»nh thà nh tích trong giáo dụcâ: Là hiá»n tượng chạy theo những danh hiá»u thi Äua của giáo viên, há»c sinh, các lá»p, các trÆ°á»ng và các phòng ban thuá»c ngà nh giáo dục⦠gây nên hiá»n tượng Äiá»m ảo, thà nh tích ảo, không phản ánh Äúng khả nÄng và trình Äá».

2. Nguyên nhân và hậu quả của bá»nh thà nh tích

a. Nguyên nhân

– Há»c sinh há»c kém nhÆ°ng vẫn mong có tiếng là “há»c giá»i”

Xem thêm: Dung dịch có môi trường axit (ph 7)

– Thầy cô muá»n có tiếng tÄm là “thầy giá»i”

– Nhà trÆ°á»ng, các phòng ban muá»n có thà nh tích nhÆ°ng không có thá»±c lá»±c.

â CÄn bá»nh “thà nh tích” xuất hiên nhằm Äáp ứng nhu cầu Äó

b. Hậu quả của cÄn bá»nh thà nh tích

– Äây là hiá»n tượng xấu Äá» lại hậu quả nghiêm trá»ng cho ngà nh Giáo dục

– Äá»i vá»i há»c sinh: Tạo tâm lí há»c sinh á»· lại, không phát huy Äược nÄng lá»±c há»c tập, không có Äá»ng lá»±c há»c, không tiếp thu Äược tri thức, ảnh hÆ°á»ng Äến chất lượng dạy – há»c

– Äá»i vá»i giáo viên: Äánh mất lÆ°Æ¡ng tâm nghá» nghiá»p; không có Äá»ng lá»±c Äá» dạy, không có sáng kiến Äá»i má»i phÆ°Æ¡ng pháp dạy há»c.

– Äá»i vá»i ngà nh giáo dục: Ná»n giáo dục trì trá», chậm phát triá»n.

Xem thêm: Môi trường marketing của pepsi

3. Giải pháp

Tất cả cần nhận thức Äây là viá»c cần thiết là m mang lại lợi ích cho ngà nh giáo dục, tạo ká» cÆ°Æ¡ng trong môi trÆ°á»ng sÆ° phạm.

– Äá»i vá»i há»c sinh: Phát huy nÄng lá»±c há»c tập, bá» Äi tính á»· lại, há»c sinh không còn tình trạng âchá»i nhauâ trong các kì thi tập trung.

– Äá»i vá»i giáo viên: Sẽ không còn những viá»c là m không Äúng vá»i lÆ°Æ¡ng tâm, cá» gắng tìm tòi phÆ°Æ¡ng pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy há»c, thá»±c hiá»n kiá»m tra, Äánh giá Äúng nÄng lá»±c của há»c sinh.

– Phê phán những hà nh vi tiêu cá»±c trong thi cá»­ và bá»nh thà nh tích trong giáo dục.

4. Bà i há»c

– Rút ra bà i há»c cho bản thân và kêu gá»i má»i ngÆ°á»i nói không vá»i bá»nh “thà nh tích”. TÆ°Æ¡ng lai do mình quyết Äá»nh, hãy sá»ng nhÆ° thế nà o Äá» không há» thẹn vá»i mình vá»i những thà nh quả mình Äạt Äược trong há»c tập.

– Há»c tập và là m theo tấm gÆ°Æ¡ng Äạo Äức Há» Chí Minh, xứng Äáng vá»i lá»i Bác “Non sông Viá»t Nam có trá» nên tÆ°Æ¡i Äẹp hay không, dân tá»c Viá»t Nam có bÆ°á»c tá»i Äà i vinh quang Äá» sánh vai vá»i các cÆ°á»ng quá»c nÄm châu Äược hay không Äó là nhá» phần lá»n công há»c tập của các cháu” hãy quyết tâm Äẩy lùi cÄn bá»nh “thà nh tích”…

Xem thêm: Gia hân nghĩa là gì

Lá»i giải chi tiết:

Trong cuá»c sá»ng Äang bá»n bá», biến chuyá»n hằng ngà y nhÆ° hiá»n nay thì xã hôi, Äất nÆ°á»c Äang cần Äến má»t lá»±c lượng thanh niên há»c sinh giá»i giang, tà i Äức. Ngay từ bây giá», há»c sinh Äược xem là những mầm non tÆ°Æ¡ng lai, là ngÆ°á»i kế thừa công cuá»c phát triá»n Äất nÆ°á»c Äang ra sức há»c tập, rèn luyá»n hết sức mình. NhÆ°ng trái lại bên cạnh Äó, lại có má»t sá» há»c sinh Äang há»c không Äúng vá»i khả nÄng của mình, và Äiá»u nà y Äã tạo Äiá»u kiá»n cho má»t âcÄn bá»nhâ xâm nhập và o há»c ÄÆ°á»ng hoà nh hoà nh, gây xôn xao ngà nh giáo dục nói riêng và xã há»i nói chung. Äó chính là bá»nh thà nh tích trong giáo dục cùng vá»i những tiêu cá»±c trong thi cá»­.

Thà nh tích là kết quả có thá» Äánh giá Äược của ná» lá»±c con ngÆ°á»i. Kết quả Äó không chá» là má»t lợi ích vật chất hay tinh thần cá nhân, tuy rằng phần lá»n yếu tá» tạo nên Äá»ng lá»±c khiến con ngÆ°á»i phải ná» lá»±c nhiá»u hÆ¡n, tá»t hÆ¡n Äá» Äạt thà nh tích chính là lợi ích cho mình. NhÆ°ng con ngÆ°á»i vẫn có thá» là m hết sức mình vì lợi ích chung, lợi ích của xã há»i, của Äất nÆ°á»c.

Theo Äá»nh nghÄ©a Äó, ná» lá»±c Äạt thà nh tích của má»t cá nhân hay má»t tập thá» là má»t phẩm chất Äạo Äức tá»t, Äáng biá»u dÆ°Æ¡ng và nhân rá»ng. Hãy tÆ°á»ng tượng má»t xã há»i mà trong Äó má»i thà nh viên Äá»u ná» lá»±c Äá» Äạt những thà nh tích cao hÆ¡n trong các lÄ©nh vá»±c hoạt Äá»ng: Thá» thao, vÄn hóa, nghá» thuật, giáo dục, sản xuất, thÆ°Æ¡ng mại, công nghá»… vì lợi ích cho mình và cho cả cá»ng Äá»ng. Xã há»i Äó chắc chắn tiến bá», ná»n kinh tế nÆ°á»c Äó chắc chắn phát triá»n, Äá»i sá»ng nhân dân nÆ°á»c Äó chắc chắn già u có, quá»c gia Äó chắc chắn cÆ°á»ng thá»nh. NhÆ°ng Äến má»t lúc nà o Äó, khi chính những ná» lá»±c Äạt thà nh tích, má»t phẩm chất tá»t và cần thiết của má»i thà nh viên trong xã há»i lại trá» thà nh má»t cÄn bá»nh, mà ngà y nay chúng ta gá»i nó là bá»nh thà nh tích.

Äiá»u lo ngại chung hiá»n nay là cÄn bá»nh thà nh tích Äang lan trà n trong ngà nh giáo dục của nÆ°á»c ta, không phải chá» lây nhiá»m cho má»t bá» phận những ngÆ°á»i công tác trong ngà nh mà còn cho nhiá»u gia Äình trong xã há»i. Vá»i bá»nh thà nh tích, các phÆ°Æ¡ng pháp Äánh giá, kiếm tra kết quả há»c tập trá» nên dà y Äặc, nặng ná», phức tạp nhÆ°ng lại mang tính chất rập khuôn, không có chá» dà nh cho sá»± sáng tạo của há»c sinh, sinh viên. Xét từ phía ngà nh giáo dục, thà nh tích giáo dục là thÆ°á»c Äo sá»± thà nh công trong nghá» nghiá»p của giáo viên nói riêng, của nhà trÆ°á»ng và Äá»a phÆ°Æ¡ng nói chung. Äáng tiếc thay, trong thá»i gian qua, chính ngà nh giáo dục lại âthiết kếâ ra thÆ°á»c Äo trên bằng các chá» tiêu giáo dục khô cứng. âBá»nh thà nh tích giáo dụcâ chính là viá»c nhà trÆ°á»ng và Äá»a phÆ°Æ¡ng cá» gắng Äạt Äược các chá» tiêu giáo dục bằng má»i giá. Chúng ta Äá»u nhận thức rõ rà ng rằng má»t xã há»i muá»n phát triá»n tiến bá» phải có nhiá»u nhân tà i, mà nhân tà i phải là ngÆ°á»i có chân tà i thá»±c há»c, Äược tiếp thu những kiến thức và các phẩm chất Äạo Äức tinh hoa của nhân loại và của dân tá»c thông qua há» thá»ng giáo dục của cá»ng Äá»ng. Giáo dục chính là Äiá»m xuất phát, là nÆ¡i sản sinh ra nguá»n nÄng lá»±c cho sá»± cÆ°á»ng thá»nh của má»t nÆ°á»c, má»t cá»ng Äá»ng dân tá»c. Má»t ná»n giáo dục tá»t và trung thá»±c sẽ tạo nên những con ngÆ°á»i Äạt những thà nh tích tá»t và trung thá»±c. Những thà nh tích tá»t và trung thá»±c sẽ tạo nên những bÆ°á»c tiến mạnh mẽ cho cá»ng Äá»ng dân tá»c trên con ÄÆ°á»ng phát triá»n.

Cuá»c vận Äá»ng âNói không vá»i tiêu cá»±c trong thi cá»­ và bá»nh thà nh tích trong giáo dục” ngay từ khi má»i phát Äá»ng Äã Äược xã há»i quan tâm, nhân dân Äá»ng tình hÆ°á»ng ứng. Bá»i ai cÅ©ng biết rằng, nếu cứ Äá» ”nạn tiêu cá»±c trong thi cá»­” hoà nh hà nh và ”bá»nh thà nh tích trong giáo dục” trá» thà nh má»t cÄn bá»nh ”mãn tínhâ thì sẽ dẫn Äến lãng phí thá»i gian, sức lá»±c, tuá»i Äá»i của há»c sinh; lãng phí tiá»n bạc, công sức chÄm sóc con cái của phụ huynh; của thầy cô và lãng phí của cải xã há»i. Äiá»u Äó sẽ là há» quả tất yếu của những suy thoái Äạo Äức trong há»c sinh; Äạo Äức trong quan há» thầy, trò và sẽ góp phần là m suy thoái những má»i quan há» xã há»i khác. Cuá»c vận Äá»ng nà y là cuá»c Äấu tranh gay go, quyết liá»t. Äiá»u Äáng mừng là nhân dân, xã há»i Äá»u quyết liá»t tham gia chá»ng lại những tiêu cá»±c trong thi cá»­ và bá»nh thà nh tích trong giáo dục, sẵn sà ng lên tiếng phê phán những cá nhân hoặc tá» chức có thái Äá» không hÆ°á»ng ứng. Sá»± khá»i Äầu tá»t Äẹp báo hiá»u sá»± thà nh công của má»t cuá»c vận Äá»ng mang tính nhân vÄn sâu sắc.

Trên tiến trình Äá»i má»i giáo dục, bá»nh thà nh tích phải Äược xóa bá». Äó không phải là má»t viá»c quá khó, nhÆ°ng chắc chắn cÅ©ng không dá» dà ng. Äiá»u trÆ°á»c nhất là phải thay Äá»i từ những sai phạm của ngà nh giáo dục, phải kiên quyết thá»±c hiá»n cuá»c vận Äá»ng Äã Äá» ra, vì Äó sẽ là m gÆ°Æ¡ng Äá» thế há» trẻ ngà y nay tin tÆ°á»ng và noi theo. Há»c sinh chúng ta, ngay từ bây giá» phải hết mình phấn Äấu há»c tập bằng chính bản thân, tuyá»t Äá»i nói không vá»i tiêu cá»±c trong thi cá»­ Äá»ng thá»i giúp sức vá»i nhà trÆ°á»ng khuyên bảo va ngÄn chặn các hà nh vi tiêu cá»±c ấy.

Äất nÆ°á»c chúng ta Äang tiến bÆ°á»c trên con ÄÆ°á»ng Äá»i má»i, má» cá»­a, há»i nhập và tranh Äua vá»i thế giá»i Äá» già nh lấy má»t vi trí xứng Äáng trên hà nh tinh nà y. Cuá»c Äấu tranh kinh tế sắp Äến rất quyết liá»t và mang tính chất thắng bại sinh tá»­ không khác gì trên thao trÆ°á»ng hay trên võ Äà i. á» Äó, má»t võ sÄ© chá» chá» có thá» chiến thắng Äá»i chủ bằng tà i nÄng thá»±c sá»± của chính mình, không phải vì bất kì vÄn bằng chứng nhận Äẳng cấp cao hÆ¡n nà o. Äất nÆ°á»c chúng ta sau nà y có cÆ°á»ng thá»nh hay không tùy thuá»c và o viá»c ná»n giáo dục của chúng ta có Äá»i má»i Äá» có thá» sản sinh ra những chân tà i thá»±c há»c hay không. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức Äá» Äẩy lùi những tiêu cá»±c và bá»nh thà nh tích ấy, Äá» ÄÆ°a nÆ°á»c Viá»t Nam ta ngà y cà ng phát triá»n vững mạnh.