Môi trường production là gì

Look at the photo. What do you think this person does? (Nhìn và o bức ảnh. Bạn nghÄ© ngÆ°á»i nà y là m gì?)

Guide to answer

I think this person is a fisherman. (Tôi nghÄ© ngÆ°á»i nà y là má»t ngÆ° dân.)

Read the article and answer the questions (Äá»c bà i và trả lá»i các câu há»i)

Electricity from the Sun

When you go home this evening after school or after work, youâre probably going to switch a light on, turn the heat or air conditioning on, cook dinner, or watch TV. Whatever you plan to do, youâre probably going to use electricity.

Most of us use electricity without thinking about it, but outside of the cities, people get light from the sun during the day and from candles at night. Candles are expensive and dangerous, but now there is a safer and cheaper solution to this problem: small solar panels are easy to use and can give electricity immediately.

When Spanish photographer Rubén Salgado Escudero first visited Myanmar, he said: âI worked in villages and the people had no light at night. Then, one day, l visited a village with solar lights and people’s everyday life was much easier. For example, fishermen went fishing before sunrise because of the solar panels. Children could do their homework as a result of electricity.

After his first visit, Rubén showed his photographs of people with their solar lights and he raised money to pay for more solar lights. Now, more people in Myanmar have solar panels; these panels take energy from the sun and then provide 12 hours of light during the night. In the future, Myanmar is going to build larger solar panels for some of these villages.

1. What problem do some people in Myanmar have? (Má»t sá» ngÆ°á»i á» Myanmar gặp vấn Äá» gì?)

2. What is the solution? (Giải pháp là gì?)

Guide to answer

1. Some people in Myanmar have no light at night. (Má»t sá» ngÆ°á»i á» Myanmar không có ánh sáng và o ban Äêm.)

2. The solution is using solar panels. (Giải pháp là sá»­ dụng các tấm pin mặt trá»i.)

Tạm dá»ch

Nguá»n Äiá»n từ mặt trá»i

Khi bạn vá» nhà và o buá»i tá»i nay, sau giá» há»c hoặc sau giá» là m viá»c, bạn có thá» sẽ bật Äèn, bật lò sÆ°á»i hoặc Äiá»u hòa không khí, nấu bữa tá»i hoặc xem TV. Dù bạn Äá»nh là m gì, bạn Äá»u sẽ cần sá»­ dụng Äiá»n.

Hầu hết chúng ta sá»­ dụng Äiá»n mà không nghÄ© Äến nó, nhÆ°ng á» các vùng ngoại ô thà nh phá», má»i ngÆ°á»i nhận Äược ánh sáng từ mặt trá»i và o ban ngà y và từ nến và o ban Äêm. Nến rất Äắt và nguy hiá»m, nhÆ°ng giá» Äây có má»t giải pháp an toà n và rẻ hÆ¡n cho vấn Äá» nà y: các tấm pin mặt trá»i nhá» dá» sá»­ dụng và có thá» cung cấp Äiá»n ngay lập tức.

Xem thêm: Nano3 ra nh3

Khi nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Rubén Salgado Escudero lần Äầu Äến thÄm Myanmar, anh nói: âTôi là m viá»c trong những ngôi là ng và ngÆ°á»i dân không có ánh sáng và o ban Äêm. Sau Äó, má»t ngà y, tôi Äến thÄm má»t ngôi là ng có Äèn nÄng lượng mặt trá»i và cuá»c sá»ng hà ng ngà y của má»i ngÆ°á»i dá» dà ng hÆ¡n nhiá»u. Ví dụ, ngÆ° dân Äã Äi Äánh cá trÆ°á»c khi mặt trá»i má»c nhá» các tấm pin mặt trá»i. Trẻ em có thá» là m bà i tập vá» nhà nhá» có Äiá»n.

Sau chuyến thÄm Äầu tiên, Rubén Äã cho thấy những bức ảnh chụp má»i ngÆ°á»i vá»i những chiếc Äèn nÄng lượng mặt trá»i của há» và anh ấy Äã quyên góp tiá»n Äá» trả cho nhiá»u chiếc Äèn nÄng lượng mặt trá»i hÆ¡n. Giá» Äây, nhiá»u ngÆ°á»i á» Myanmar Äã có các tấm pin mặt trá»i; những tấm pin nà y lấy nÄng lượng từ mặt trá»i và sau Äó cung cấp ánh sáng suá»t 12 giá» trong Äêm. Trong tÆ°Æ¡ng lai, Myanmar sẽ xây dá»±ng các tấm pin mặt trá»i lá»n hÆ¡n cho những ngôi là ng nà y.

MY WORLD What is a problem in your town or city? What is the solution? (Vấn Äá» á» thá» trấn hoặc thà nh phá» của bạn là gì? Cách giải quyết là gì?)

Guide to answer

The problem of my city is clean water is getting exhausted day by day, so I think the best sollution is using water sparingly, avoid waste.

(Vấn Äá» của thà nh phá» tôi là nÆ°á»c sạch Äang ngà y má»t cạn kiá»t, vì vậy tôi nghÄ© cách xá»­ lý tá»t nhất là sá»­ dụng nÆ°á»c tiết kiá»m, tránh lãng phí.)

Read the article again. Circle T for true or F for false (Äá»c lại bà i báo. Khoanh tròn T cho câu Äúng hoặc F cho câu sai)

1. The writer thinks that most people use electricity.

2. Candles are not cheap and not safe in Myanmar.

3. The energy for the solar panels comes from the sun.

4. Rubén Salgado Escudero is from Myanmar.

5. Some villages will have larger solar panels in the future.

Guide to answer

1 – T

2 – F

3 – T

4 – F

5 – T

Tạm dá»ch

1. NgÆ°á»i viết cho rằng hầu hết má»i ngÆ°á»i Äá»u sá»­ dụng Äiá»n.

Xem thêm: Chấm điểm ngay ý nghĩa tên Minh Anh là gì mà hot vậy?

2. Nến không rẻ và không an toà n ỠMyanmar.

3. NÄng lượng cho các tấm pin mặt trá»i Äến từ mặt trá»i.

4. Rubén Salgado Escudero Äến từ Myanmar.

5. Má»t sá» ngôi là ng sẽ có các tấm pin mặt trá»i lá»n hÆ¡n trong tÆ°Æ¡ng lai.

Find these sentences in the third paragraph. Write the phrases for giving reasons (Tìm những câu nà y trong Äoạn vÄn thứ ba. Viết các cụm từ Äá» ÄÆ°a ra lý do)

1. Fishermen went fishing before sunrise ______________ the solar panels.

2. Children could do their homework ________________ electricity.

Guide to answer

1. Fishermen went fishing before sunrise because of the solar panels.

2. Children could do their homework as a result of electricity.

Tạm dá»ch

1. NgÆ° dân Äi câu cá trÆ°á»c khi mặt trá»i má»c vì các tấm pin mặt trá»i.

2. Trẻ em có thá» là m bà i tập vá» nhà của chúng nhÆ° là kết quả của Äiá»n.

Use the phrases in E to write sentences about two of the following enviromental problems. (Sá»­ dụng các cụm từ trong phần E Äá» viết câu vá» hai trong sá» các vấn Äá» vá» môi trÆ°á»ng sau Äây)

1. __________ air pollution, ____________

Xem thêm: 8 mẫu thuyết minh về một trò chơi dân gian siêu hay

_____________

2. __________ global warming, ____________

Xem thêm: 8 mẫu thuyết minh về một trò chơi dân gian siêu hay

_____________

3. __________ deforestation, ____________

Xem thêm: 8 mẫu thuyết minh về một trò chơi dân gian siêu hay

_____________

4. __________ the increasing use of energy, ____________

Xem thêm: 8 mẫu thuyết minh về một trò chơi dân gian siêu hay

_____________

Guide to answer

1. Talking about air pollution, this problem is becoming more and more serious as a result of human industrial production.

(Nói vỠô nhiá»m không khí, vấn Äá» nà y ngà y cà ng trá» nên nghiêm trá»ng hÆ¡n do hậu quả của quá trình sản xuất công nghiá»p của con ngÆ°á»i.)

2. Currently, deforestation is becoming a painful problem because of its effects on human life.

(Hiá»n nay, nạn phá rừng Äang trá» thà nh vấn Äá» nhức nhá»i vì những ảnh hÆ°á»ng của nó Äến Äá»i sá»ng con ngÆ°á»i.)

GOAL CHECK

1. In groups, imagine you have these problems in your town or city. Make a list of solutions for each. (Theo nhóm, hãy tÆ°á»ng tượng em gặp những vấn Äá» nà y á» thá» trấn hoặc thà nh phá» của em. Lập danh sách các giải pháp cho từng vấn Äá»)

– A lot of people don’t recycle plastic bottles. (Rất nhiá»u ngÆ°á»i không tái chế chai nhá»±a)

– Everyone drives to work, so the traffic is bad. (Má»i ngÆ°á»i Äá»u lái xe Äi là m nên giao thông rất tá»)

– Lots of young people don’t have jobs. (Nhiá»u ngÆ°á»i trẻ không có viá»c là m)

– There’s nowhere for people to relax downtown. (Không có nÆ¡i nà o Äá» má»i ngÆ°á»i thÆ° giãn á» trung tâm thà nh phá»)

2. Present your solutions to the class. Tell them what you are going to do about each problem and why. (Trình bà y các giải pháp của em trÆ°á»c lá»p. Hãy cho há» biết em sẽ là m gì Äá»i vá»i từng vấn Äá» và tại sao)

Guide to answer

Lots of young people don’t have jobs. (Nhiá»u ngÆ°á»i trẻ không có viá»c là m)

– Promote career guidance activities. (Äẩy mạnh các hoạt Äá»ng hÆ°á»ng nghiá»p.)

– Train students according to the requirements of the labor market. (Äà o tạo sinh viên theo yêu cầu của thá» trÆ°á»ng lao Äá»ng.)

– Improve the quality of training at educational institutions. (Nâng cao chất lượng Äà o tạo tại các cÆ¡ sá» giáo dục.)