Môi trường xich đạo ẩm

Spontaneous loss retreat was first organized in Hoang Phap Temple from 2-5 to 9-5-1999 (17-3 to 24-3 of the Hare) with the number of 68 participants Buddhists. This is the key to be held from 6th-12den 31 07-01-2007 (12/11 to 19/11 of the Dog) with the number of Buddhists attended the 2500 position

The purpose and meaning of Interior Buddhist retreat

Khóa tu Phật thất lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp từ ngày 2-5 đến 9-5-1999 (17-3 đến 24-3 Ká»· Mão) vá»›i số lượng 68 Phật tá»­ tham dá»±. Äến nay là khóa thứ 6 được tổ chức từ ngày 31-12đến 07-01-2007 (12/11 đến 19/11 Bính tuất) vá»›i số lượng Phật tá»­ tham dá»± là hÆ¡n 2500 vị. Äây là má»™t mô hình tổ chức khá má»›i lạ, nên dù Ä‘ã mở được 6 khóa tu, và số Phật tá»­ đến tham dá»± ngày càng Ä‘ông, nhÆ°ng vẫn có nhiá»u ngÆ°á»i chÆ°a hiểu rõ được vá» ý nghÄ©a của khóa tu.

rnrn

Nay, nhân buổi pháp thoại này, chúng tôi xin được giảng giải vá» ý nghÄ©a và mục Ä‘ích của khóa tu Phật thất, để quý vị hiểu thật rành rõ, khi Ä‘ó má»›i có thể phát lòng chánh tín và chí tâm thá»±c hành để Ä‘em lại lợi ích cho mình, cho ngÆ°á»i.

rnrnrnrn

Quý vị nên phân biệt rõ sá»± khác nhau giữa hai từ “Phật thất” và “nhập thất”. “Nhập thất”, nghÄ©a chữ thất ở Ä‘ây là nhà. Nhập thất là chỉ có má»™t ngÆ°á»i tu tập riêng biệt trong căn nhà má»™t thá»i gian nào Ä‘ó tùy theo sá»± phát nguyện. Còn Phật thất là má»™t tập thể gồm nhiá»u ngÆ°á»i cùng tu tập niệm Phật trong thá»i gian 7 ngày tại tá»± viện.

rnrn

Phật thất cÅ©ng có thể xem là Ä‘oản kỳ xuất gia và cÅ©ng là má»™t dạng biến thể của Bát quan trai giá»›i. Bát quan trai giá»›i là hành giả phát nguyện tu trong 1 ngày 1 Ä‘êm. Còn Phật thất thì thá»i gian tu tập trong suốt 7 ngày 7 Ä‘êm. Äoản kỳ xuất gia là má»™t loại hình thức xuất gia ngắn ngày, suốt trong thá»i gian 7 ngày ở tại chùa, ngÆ°á»i cÆ° sÄ© tại gia cố gắng tu tập giống nhÆ° Ä‘á»i sống phạm hạnh của ngÆ°á»i tu sÄ© xuất gia.

rnrnrnrn

Từ Ä‘ó, các bậc Tổ sÆ° Trung Quốc Ä‘ã nghÄ© ra mô hình Phật thất nhằm tạo Ä‘iá»u kiện cho Phật tá»­ tại gia đến chùa tu tập trong 7 ngày để tinh tấn niệm Phật đạt đến chá»— nhất tâm bất loạn.

rnrn

Còn ở Việt Nam, Phật thất có từ lúc nào và được tổ chức ở Ä‘âu, thì chúng tôi không biết chắc chắn, nhÆ°ng tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ chùa Hoằng Pháp là nÆ¡i tổ chức mô hình Phật thất đầu tiên.

rnrn

Nguyên nhân nào mà chúng tôi tổ chức khóa tu Phật thất này ? TrÆ°á»›c Ä‘ây chúng tôi có hoài bão làm thế nào tổ chức được má»™t đạo tràng tu há»c có quy củ ná» nếp, dành cho Phật tá»­ tại gia. Khi tìm hiểu vá» các khóa tu há»c của Phật giáo Äài Loan qua sách vở, nhất là thông tin của Phật Quang SÆ¡n, trong lòng chúng tôi rất cảm má»™ và ao Æ°á»›c có dịp nào được đến Ä‘ó chiêm bái và há»c há»i thêm kinh nghiệm tổ chức của Phật giáo nÆ°á»›c bạn.

rnrn

Thế rồi má»™t nhân duyên Ä‘ã đến, thầy Minh Hiệp du há»c bên Äài Loan vá» chÆ¡i, có ghé thăm chùa Hoằng Pháp. Thầy má»i chúng tôi qua Äài Loan dá»± lá»… khánh thành tháp Phật Äà Xá Lợi do Thượng tá»a Thích Quảng Tâm xây dá»±ng. Nhân chuyến Ä‘i này chúng tôi có đến thăm Phật Quang SÆ¡n. Hôm Ä‘ó chúng tôi được tham dá»± má»™t thá»i công phu khuya, nhận thấy từ cách xếp hàng, Ä‘i đứng đến việc tụng kinh, từng Ä‘á»™ng tác lá»… lạy của đại chúng Ä‘á»u được thể hiện rất trang nghiêm. Chắc chắn há» phải trải qua má»™t quá trình luyện tập thật kỹ má»›i được nhÆ° vậy.

rnrn

Sau Ä‘ó, chúng tôi đến chùa Linh Nham của Hòa thượng Diệu Liên. Hòa thượng là má»™t trong những vị cao tăng chuyên tu vá» pháp môn Tịnh Ä‘á»™. Ngài Ä‘ã nhiá»u lần nhập thất tu pháp Ban Chu tam muá»™i, thá»i gian má»—i lần nhập thất là 90 ngày không ngồi, không nằm, không ngủ, chỉ Ä‘i đứng niệm Phật. Khi chúng tôi đến thấy khoảng gần 1000 Phật tá»­ Ä‘ang niệm Phật tại chánh Ä‘iện, âm thanh niệm Phật của há» trầm bổng du dÆ°Æ¡ng, và Ä‘á»™ng tác lá»… lạy, đứng lên ngồi xuống, kinh hành của há» rất nhịp nhàng thuần thục. Quả thật công lao của chÆ° Tăng huấn luyện cho Phật tá»­ tu tập được nhÆ° vậy là Ä‘iá»u rất Ä‘áng phục, Ä‘áng để cho chúng ta há»c há»i.

rnrn

Äược chứng kiến tận mắt, chúng tôi có suy nghÄ©, so vá»›i Phật giáo Äài Loan, Phật giáo Việt Nam Ä‘ã có bá» dày lịch sá»­ hÆ¡n 2000 năm, nhÆ°ng nhìn lại vá» hình thức tổ chức tu há»c của Phật tá»­ tại gia thì lại thua kém rất nhiá»u. Äiá»u này khiến cho chúng tôi băn khoăn suy nghÄ©, làm thế nào để Ä‘Æ°a vấn Ä‘á» tu tập của Phật tá»­ chúng ta nâng cao lên, nhằm đạt được má»™t trình Ä‘á»™ nào Ä‘ó, mặc dù chÆ°a nói vá» tâm linh, chỉ riêng vá» mặt hình thức thôi thì cÅ©ng cần phải có má»™t tổ chức để Ä‘Æ°a Phật tá»­ vào khuôn khổ ná» nếp.

rnrn

Chúng tôi rất muốn thá»±c hiện mô hình tu há»c Ä‘ó, nhÆ°ng không biết cách thức tổ chức nhÆ° thế nào. Vì thá»i gian thăm viếng của chúng tôi lại quá ngắn ngủi, chỉ má»›i được nhìn ngó sÆ¡ sÆ¡ qua sá»± sinh hoạt, chÆ°a tiếp xúc được nhiá»u, chÆ°a nắm được má»™t cái gì cụ thể hết thì làm sao tổ chức được. Cần phải có thá»i gian lâu dài ở tại chá»—, quan sát cách thức sắp xếp, Ä‘iá»u hành nhÆ° thế nào thì má»›i há»c há»i được nhiá»u cái hay.

rnrn

NhÆ°ng khi chúng tôi hoài bão má»™t việc gì thì nhất quyết phải làm cho bằng được. Vá»›i nhiệt tâm Ä‘ó, chúng tôi trình bày vá»›i hai vị Thượng tá»a Chánh và Phó Ban Äại diện Phật giáo huyện Hóc Môn vá» việc tổ chức mô hình Phật thất để tạo Ä‘iá»u kiện cho Phật tá»­ tu tập. Khi nêu ý kiến này ra thì cả hai vị Thượng tá»a Ä‘á»u rất hoan há»· và chấp nhận coi Ä‘ó là Phật sá»± của Ban Äại diện Phật giáo huyện Hóc Môn.

rnrn

Sau khi thống nhất ý kiến, Ban Äại diện quyết định đứng ra xin phép tổ chức, và địa Ä‘iểm khóa tu Phật thất được đặt tại chùa Hoằng Pháp, do chùa Hoằng Pháp chịu trách nhiệm đảm nhận khâu tổ chức. Sau Ä‘ó, chúng tôi lên xin phép Thành há»™i Phật giáo TP.HCM, khi má»›i nghe qua thì chÆ° tôn đức lãnh đạo thấy cÅ©ng hÆ¡i lạ, nhÆ°ng sau khi nghe chúng tôi giải thích cặn kẽ, quý ngài cÅ©ng hoan há»· đồng ý cho tổ chức.

rnrn

Vá» mặt chính quyá»n, khi Ä‘Æ°a Ä‘Æ¡n xin phép thì Ban Tôn giáo huyện Hóc Môn cÅ©ng thấy hÆ¡i lạ, nhÆ°ng do Ä‘ây là má»™t Phật sá»± của Ban Äại diện nên Ban Tôn giáo thấy không có gì trở ngại, và tạo má»i Ä‘iá»u kiện thuận lợi giúp đỡ Ban Äại diện Phật giáo huyện Hóc Môn tổ chức khóa tu Phật thất. Trong buổi lá»… khai khóa tu Phật thất đầu tiên, ông Nguyá»…n Kim On, Phó Ban Tôn giáo huyện Hóc Môn, phát biểu rằng : “Hôm trÆ°á»›c Ban Äại diện có gởi Ä‘Æ¡n để xin tổ chức khóa tu, nhÆ°ng tôi thấy sao cái này nó lạ quá, trÆ°á»›c Ä‘ây tổ chức tu Bát quan trai chỉ có 1 ngày 1 Ä‘êm, mà bây giá» tổ chức tu Phật thất tá»›i 7 ngày 7 Ä‘êm. Tôi má»›i suy nghÄ© lại hình nhÆ° trong kinh Di Äà có câu nhất nhật, nhị nhật, thất nhật gì Ä‘ó, nhÆ° vậy trong kinh nói là tu 7 ngày, chắc là quý vị tổ chức tu 7 ngày Ä‘ây…”. Câu nói này khiến má»i ngÆ°á»i hiện diện trong khóa tu Ä‘á»u cảm Ä‘á»™ng và hoan há»·.

rnrn

NhÆ° vậy, bÆ°á»›c thứ nhất là Giáo há»™i, bÆ°á»›c thứ hai là chính quyá»n, tức là vá» mặt pháp lý, má»i việc tÆ°Æ¡ng đối được ổn định rồi.

rnrn

Còn vá» phía nhà chùa, để tạo Ä‘iá»u kiện thuận lợi cho má»™t số Ä‘ông Phật tá»­ tập trung vá» tu tập trong nhiá»u ngày, thì trÆ°á»›c nhất Ä‘òi há»i phải có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt nhÆ° chá»— ăn, chá»— ngủ, nhà vệ sinh…; rồi kéo theo nhiá»u thứ nhÆ° mùng má»n, chiếu gối v.v…. Những thứ này có thể giải quyết được, nhÆ°ng cái Ä‘áng lo nhất là việc tổ chức thá»i khóa tu tập cho Phật tá»­ nhÆ° thế nào để ổn định và đạt được kết quả tốt đẹp. Sau Ä‘ó chúng tôi có má»i SÆ° Ngá»™ ChÆ¡n Thành trụ trì chùa Giác Hạnh ở Mỹ Tho, Tiá»n Giang đến cùng bàn bạc và Ä‘á» ra chÆ°Æ¡ng trình tu há»c.

rnrn

Chúng tôi phải tập trung quý thầy lại để tập niệm Phật, suốt mấy ngày cÅ©ng chÆ°a chá»n ra được cách niệm Phật nào cho thích hợp. Rồi lại phải lo sắp xếp má»i việc ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh sao cho chu Ä‘áo, nhất nhất việc gì cÅ©ng Ä‘á»u má»›i lạ cả.

rnrn

Má»i việc Ä‘ã được sắp đặt xong xuôi. Chúng tôi còn lo má»™t Ä‘iá»u nữa là không biết có ai đến tu không ? Vì tu Bát quan trai má»™t ngày má»™t Ä‘êm Ä‘ã là khó rồi, còn tu Phật thất Ä‘òi há»i tá»›i bảy ngày bảy Ä‘êm thì không dá»… gì có ngÆ°á»i đủ Ä‘iá»u kiện tham dá»±.

rnrn

NhÆ°ng rồi do nhân duyên tốt đẹp, khóa tu đầu tiên được gần 70 ngÆ°á»i tham dá»±. Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức khóa tu Phật thất, nhÆ°ng chúng tôi Ä‘ã Ä‘Æ°a ra những ná»™i quy cùng thá»i khóa tu tập khá nghiêm ngặt. Từ hạt nhân 70 ngÆ°á»i này có lẽ sau khi tu tập khóa Phật thất đầu tiên chắc đạt được nhiá»u Ä‘iá»u hay và lợi ích, nên má»›i giá»›i thiệu vá»›i bạn bè. Äến khóa 2 số lượng tăng gấp Ä‘ôi gần 150 ngÆ°á»i. Và đến khóa 43 này thì Ä‘ã hÆ¡n 2500 vị.

rnrn

Äến khóa 3, chúng tôi có nghe má»™t Phật tá»­ nói chùa Nhất Nguyên ở Bình DÆ°Æ¡ng cÅ©ng tổ chức tu niệm Phật 100 ngày. Chúng tôi liá»n đến tận nÆ¡i tham khảo để há»c tập rút kinh nghiệm cho tổ chức của mình. Chúng tôi được biết khóa niệm Phật bá nhật này được tổ chức từ trÆ°á»›c năm 1975, cứ má»—i năm tổ chức má»™t lần kéo dài tá»›i ngày vía Phật A Di Äà thì kết thúc. Vá» thá»i khóa tu tập, thì thấy há» luân phiên niệm Phật suốt ngày Ä‘êm, có tính chất tá»± do. Sau khi quan sát kỹ cách tu hành này, chúng tôi thấy tổ chức niệm Phật nhÆ° thế rất hay nhÆ°ng không thể Ä‘Æ°a má»i ngÆ°á»i vào khuôn khổ ná» nếp được.

rnrn

Khóa 6 này chúng tôi dá»± định nhận khoảng 250 ngÆ°á»i thôi. Khi Phật tá»­ đăng ký Ä‘ã đủ số lượng nhÆ° dá»± định, chúng tôi Ä‘ã ngÆ°ng không nhận nữa, nhiá»u vị cứ Ä‘iện thoại vá» xin mãi. Cuối cùng chúng tôi bàn vá»›i quý thầy là ngÆ°á»i ta ham tu quá, cÅ©ng phải tạo Ä‘iá»u kiện cho há» tu thôi. Vá» phía nhà chùa thấy quý vị vá» tu Ä‘ông thì rất hoan há»·. NhÆ°ng sau cái vui là cái lo, lo là không tạo được má»i Ä‘iá»u kiện thuận lợi tốt đẹp để cho các vị tu. Vì khi quý vị vá» Ä‘ây tu tập Ä‘ông đảo mà chá»— ăn chá»— ngủ không được chu Ä‘áo, không biết quý vị có hoan há»· không, hay là Ä‘ôi khi do chật hẹp lại sinh phiá»n não thì uổng công tu tập quá.

rnrn

Äể Ä‘áp ứng nhu cầu tu há»c ngày càng Ä‘ông của quý vị, chúng tôi Ä‘ã ná»›i rá»™ng thêm nhà ăn, nhà vệ sinh, và Ä‘ang tiến hành xây dá»±ng má»™t dãy nhà ngang 14m, dài 38m, má»™t trệt hai lầu vá»›i sức chứa khoảng hÆ¡n 600 ngÆ°á»i. NhÆ°ng rồi không biết trong tÆ°Æ¡ng lai những cÆ¡ sở vật chất ấy có đủ để phục vụ cho nhu cầu tu há»c của quý vị không ?

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

Vì trong cuá»™c Ä‘á»i này chúng ta thÆ°á»ng đắm chìm vào năm thứ ham muốn (ngÅ© dục) là tiá»n tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ. Äó là những thứ mà con ngÆ°á»i chúng ta bị lệ thuá»™c, bị ràng buá»™c vào Ä‘ó. Từ những thứ ham muốn Ä‘ó nó lôi kéo chúng ta Ä‘i vào cái vòng tham, sân, si, phiá»n não, nối tiếp theo muôn ngàn Ä‘iá»u ác. Vì muốn có được tiá»n tài, sắc đẹp, danh lợi mà chúng ta phải lao vào tính toán, thậm chí gây ra biết bao tá»™i lá»—i để phục vụ cho ngÅ© dục.

rnrn

Vấn Ä‘á» mà chúng ta thấy trong thế gian ít ai tránh khá»i, Ä‘ó là nghiệp nhà, nghiệp gia Ä‘ình, vợ chồng, con cái, từ cái nghiệp nhà này Ä‘ã gây biết bao nhiêu Ä‘iá»u phiá»n toái, bất hạnh xảy ra.

rnrn

Cho nên ngÆ°á»i Ä‘á»i thÆ°á»ng nói : “Con là nợ, vợ là oan gia, cá»­a nhà là nghiệp báo”. Tuy biết Ä‘ó là nghiệp báo, là oan gia, nhÆ°ng ngÆ°á»i Ä‘á»i vẫn cứ ham thích. Vẫn biết nghiệp nhà là nghiệp phiá»n não, nghiệp Ä‘au khổ, nhÆ°ng mà hình nhÆ° ngÆ°á»i ta vẫn không sao tránh được nó. Vì Ä‘ã vÆ°á»›ng vào vòng tình ái thì bao nhiêu dây oan gia nghiệp chÆ°á»›ng cứ theo Ä‘ó mà phát sinh, kéo dài mãi, cứ nối tiếp nhÆ° vậy không bao giá» ngừng nghỉ, gây cho ta má»™t cái vòng oan nghiệt Ä‘au khổ luân hồi. NhÆ° bài kệ sau Ä‘ây của ngài Thanh SÄ© :

rnrn

Nghiệp cha má»›i vừa buông con bắt

Hết cháu rồi kế chắt nối truyá»n

Cứ nhÆ° thế Ä‘ó lÆ°u liên

Gây nên má»™t mối thảm duyên nhiá»u Ä‘á»i

Xem thêm: 122 Câu tục ngữ tiếng Anh thông dụng nhất

Cha mẹ chết con rơi nước mắt

Con chết thì cháu chắt khóc ròng

Vợ thì chan chứa vì chồng

Chồng thì vì vợ Ä‘ôi dòng lệ rÆ¡i

NÆ°á»›c mắt ấy từ Ä‘á»i vô thỉ

Bốn biển to Ä‘em ví không cùng

Tá»­ sinh sinh tá»­ không ngằn

Dây oan Ä‘áng sợ, nợ trần Ä‘áng ghê

rnrn

NhÆ° chúng tôi Ä‘ã trình bày, cái nghiệp gia Ä‘ình Ä‘ã ràng buá»™c chúng ta không những Ä‘á»i này mà là nhiá»u Ä‘á»i nhiá»u kiếp rồi, muốn thoát ra khá»i cái vòng luân hồi sinh tá»­, muốn cắt bá» dây oan gia nghiệp chÆ°á»›ng này không phải dá»… dàng Ä‘âu. Nếu chúng ta không đại hùng đại lá»±c thì không thể cắt được. NhÆ° câu :

rnrn

Ái bất trá»ng bất sinh Ta bà

Niệm bất nhất bất sinh Tịnh độ.

rnrn

Có nghÄ©a là nếu chúng ta không có tình cảm luyến ái thì chúng ta không sinh ở cõi Ta bà này. Vì tình cảm luyến ái Ä‘ó mà chúng ta phải sinh vào cuá»™c Ä‘á»i này luẩn quẩn hết làm ngÆ°á»i, đến làm thú trong dục giá»›i không bao giá» nhàm chán. Và nếu chúng ta niệm Phật mà không chuyên tâm, nhất tâm bất loạn thì không thể sinh vá» cõi Phật được.

rnrn

Cho nên cái tình cảm, cái luyến ái của gia Ä‘ình thế gian là lối sống quen thuá»™c của con ngÆ°á»i. Từ Ä‘ó gây nên bao nghiệp chÆ°á»›ng nặng ná», khiến bị chìm đắm trôi lăn mãi trong biển khổ luân hồi sinh tá»­.

rnrn

NgÆ°á»i tu muốn chấm dứt khổ lụy tái sinh thì phải lập chí mạnh bÆ°á»›c ra khá»i má»i trói buá»™c hệ lụy vá» năm thứ ham muốn. Phải biết tu tập xả ly, cắt đứt không luyến tiếc bất cứ cái gì, gắng công tập buông bá» má»i lo nghÄ©, má»i bám víu quá nặng vá» vật dục, siêng năng tháo gỡ từng hồi, từng chút má»i Ä‘eo níu vào cái tình cảm ham thích dục lạc Ä‘ó.

rnrn

Cho nên khóa tu Phật thất này là để tạo Ä‘iá»u kiện cho quý vị tập cắt bá»›t trần duyên. Nếu quý vị chÆ°a thể cắt được trá»n vẹn, thì tập cắt 7 ngày. NhÆ° vậy khi đến Ä‘ây, quý vị có còn nghÄ© gì đến chuyện gia Ä‘ình nữa hay không, cái Ä‘ó Ä‘òi há»i ở tâm tÆ° của má»—i vị phải khẳng định và cố gắng buông hết, đừng có còn nghÄ© gì hết.

rnrn

Ông Lê Văn Bái có lẽ cÅ©ng thao thức trong vấn Ä‘á» cuá»™c sống và muốn cắt đứt trần duyên nên Ä‘ã làm bài thÆ¡ sau :

rnrn

Phù thế Ä‘ã nhiá»u duyên nghiệp quá

Lệ lòng mong cạn chốn am không

Cá»­a thiá»n má»™t Ä‘óng duyên trần dứt

Quên hết ngÆ°á»i quen chốn bụi hồng

rnrn

2. Thúc liá»…m thân tâm

rnrn

Thúc liá»…m thân tâm có nghÄ©a là cá»™t trói thân tâm. Quý vị thÆ°á»ng nghe nói trong kinh Äức Phật ví tâm chúng ta là “tâm viên, ý mã”. Có nghÄ©a là tâm của chúng ta vốn buông lung phóng túng, lăng xăng nghÄ© tưởng đủ thứ không ngừng, ví nhÆ° con khỉ leo trèo nhảy nhót không biết chán, ý thức chạy rong không bá» bến giống nhÆ° ngá»±a chạy.

rnrn

Quý vị khi ở ngoài muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, Ä‘i lại tá»± do, buông lung phóng túng. Khi vào Ä‘ây tu tập, chúng tôi tạo Ä‘iá»u kiện để cho quý vị thúc liá»…m thân tâm, nghÄ©a là cá»™t trói thân tâm lại bằng những giá»›i luật, bằng những thá»i khóa tu tập. Chẳng hạn nhÆ° quý vị chịu ngồi Ä‘ây từ sáng đến giá» là Ä‘ã cá»™t thân lại ở Ä‘ây rồi, nếu để tá»± do có lẽ quý vị Ä‘ã không chịu ngồi yên.

rnrn

Trong khóa tu Phật thất, pháp tu của chúng ta là niệm Phật. Trong lúc niệm Phật, thân chúng ta ngồi yên, miệng niệm Phật, ý chúng ta có chăm chú vào câu niệm Phật, nhá»› tưởng đến Phật thì tâm chúng ta không vá»ng tưởng Ä‘iên đảo hay lăng xăng nghÄ© nhá»› Ä‘iá»u xấu gì khác, vì nhá» câu niệm Phật thúc liá»…m tâm chúng ta lại.

rnrn

Vì thế, chúng tôi thÆ°á»ng xuyên nhắc nhở quý vị chú tâm vào từng Ä‘á»™ng tác Ä‘i đứng, ăn uống… trong má»i sinh hoạt, thì má»›i có thể thúc liá»…m được cả thân và tâm.

rnrn

Trong nhà Thiá»n thÆ°á»ng sá»­ dụng mÆ°á»i bức tranh chăn trâu để cụ thể hóa cho việc Ä‘iá»u chỉnh tâm, rèn luyện tá»± tánh của chính ta từ lúc khởi Ä‘iểm cho đến khi thành đạo hoàn mãn. Con trâu lúc ban đầu là trâu Ä‘en còn hung hăng chÆ°a thuần thục, tượng trÆ°ng cho vá»ng tưởng Ä‘iên đảo của chúng ta cứ lÆ°á»›t Ä‘i mãi không bao giá» dừng nghỉ. Muốn chế ngá»± sai sá»­ được trâu, mục đồng phải lấy dây xá» mÅ©i nó, lại phải có cái roi để canh chừng dá»a nạt. Há»… nó mà Ä‘i sai thì nắm mÅ©i kéo lại, còn bÆ°á»›ng quá thì lấy roi quất để răn Ä‘e. Cho tá»›i chừng nào trâu Ä‘ã chịu phép, ngÆ°á»i chăn má»›i bá» dây bá» roi. Khi trâu Ä‘ã thuần phục, lúc Ä‘ó mục đồng má»›i hoàn toàn thảnh thÆ¡i ngắm nhìn bốn bá» bát ngát trá»i xanh mây trắng.

rnrn

3. Trau giồi giới đức

rnrn

Khi vào Ä‘ây tu há»c là chúng ta há»c cái hạnh làm Phật, tu cái hạnh để thành Phật. Phần Ä‘ông, khi được há»i tu để làm gì, thì hầu nhÆ° không ai dám trả lá»i là tu để thành Phật. NhÆ° Äức Phật dạy : “Tất cả chúng sinh Ä‘á»u là Phật sẽ thành”, nghÄ©a là tất cả chúng sinh Ä‘á»u có khả năng thành Phật. Cho nên mục Ä‘ích của chúng ta há»c Phật, tu Phật là để thành Phật, nhÆ°ng còn thá»i gian bao lâu má»›i thành được là do sá»± quyết tâm của má»—i ngÆ°á»i.

rnrn

Äức Phật là bậc lưỡng túc tôn, đầy đủ phÆ°á»›c đức, trí tuệ, là má»™t con ngÆ°á»i toàn diện vá» nhân cách, nghÄ©a là ba nghiệp thân khẩu ý của Äức Phật là hoàn toàn thanh tịnh trang nghiêm.

rnrn

Chúng ta trau giồi ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta cho được thanh tịnh nhÆ° Äức Phật tức là trau giồi giá»›i đức. Bởi vì ba nghiệp Ä‘ó nếu được thanh tịnh thì chúng ta má»›i có an lạc. Chúng tôi thÆ°á»ng nhắc quý vị cố gắng chăm chú vào tất cả má»i oai nghi cá»­ chỉ Ä‘á»™ng tác để từ Ä‘ó mà có chánh niệm giúp cho ba nghiệp của quý vị được thanh tịnh,

rnrn

Ở ngoài thế gian, các vị thấy tÆ° cách của má»™t ông thầy giáo phải khác vá»›i ngÆ°á»i đạp xích lô, hay má»™t vị nguyên thủ quốc gia, tÆ° cách lại khác hÆ¡n ngÆ°á»i thÆ°á»ng. Vì há» là bậc đại diện mẫu má»±c của quốc gia, cho nên từ cái ăn cái nói, cái Ä‘i cái đứng Ä‘á»u phải hết sức cẩn thận trang nghiêm nhằm thể hiện cái gì Ä‘ó khiến má»i ngÆ°á»i nhìn vào phải mến phục cung kính.

rnrn

Xem thêm: Môi trường ci/cd

Còn Äức Phật là bậc đầy đủ phÆ°á»›c đức, trí tuệ, đạo đức cao thượng Ä‘Æ°Æ¡ng nhiên nói vá» nhân cách oai nghi thì Ngài hÆ¡n há» rất nhiá»u. Còn chúng ta vá» Ä‘ây tu há»c để làm Phật, thì từ lá»i nói, suy nghÄ©, việc làm cho đến tÆ° cách phải thể hiện giống nhÆ° Phật, vì “con nhà tông không giống lông cÅ©ng giống cánh”, Ä‘i tu Phật mà không giống Phật thì không phải là con Phật. Cho nên, ngoài việc chuyên tâm niệm Phật, chúng ta còn cần phải chăm chú vá» oai nghi. Vì vậy chúng tôi thÆ°á»ng hay nhắc nhở quý vị khi Ä‘i đứng ngồi nằm, lúc ăn uống, hoặc khi chắp tay, khi kinh hành cần cố `tá»­.

rnrn

Thí dụ khi làm bánh, muốn có loại bánh tròn thì phải dùng khuôn tròn, muốn có loại bánh vuông thì phải dùng khuôn vuông. Còn muốn làm Phật thì chúng ta phải khép mình vào khuôn khổ, vào giá»›i luật của Äức Phật Ä‘ã chế, có làm Ä‘úng nhÆ° thế thì sau này chúng ta má»›i có thể làm Phật, má»›i thành Phật được. Chúng ta muốn tu Phật, há»c Phật, thành Phật mà Ä‘i ngược lại giáo lý, giá»›i luật và oai nghi của Äức Phật là không được, vì “Thầy nào trò nấy”.

rnrn

Khi đến Ä‘ây là quý vị phải theo ở Ä‘ây, vì khuôn khổ, ná»™i quy ở Ä‘ây là nhÆ° vậy rồi, quý vị không thể tá»± chế ra cái của mình rồi cho là mình Ä‘úng bắt chùa phải theo. Chúng tôi khép quý vị vào ná»™i quy, vào khuôn khổ là để quý vị trau giồi giá»›i đức. Nếu quý vị chú tâm vào từng Ä‘á»™ng tác từng cá»­ chỉ thì thói quen buông lung trÆ°á»›c Ä‘ây của quý vị sẽ có sá»± thay đổi rất nhiá»u. Khi giá»›i đức của quý vị tốt đẹp tức là ba nghiệp thân khẩu ý của quý vị sẽ được thanh tịnh. NhÆ° trong bài thÆ¡ của Viên Minh dÆ°á»›i Ä‘ây :

rnrn

Há»c đạo quý vô tâm

Làm nói nghÄ© không lầm

Sáng trong và lặng lẽ

Giản dị má»›i uyên thâm

rnrn

NghÄ©a là làm, nghÄ©, nói thuá»™c vá» ba nghiệp thân khẩu ý lúc nào cÅ©ng tỉnh giác, giữ vững chánh niệm, không bị lầm lạc thì không gây ra tá»™i lá»—i, Ä‘au khổ cho mình và cho ngÆ°á»i. Má»i hành Ä‘á»™ng cá»­ chỉ Ä‘i đứng không phóng túng, thô tháo, bá»›t ăn nói ồn ào cÅ©ng là cách định tâm lắng ý. Những ngày tu tập này chính là những ngày phản tỉnh cần thiết. Äó là dịp thuận tiện để ta Ä‘i sâu vào nhất tâm bất loạn.

rnrn

4. Nhất tâm niệm Phật

rnrn

Nhất tâm niệm Phật là Ä‘em hết ý chí vào câu niệm Phật. Nếu miệng niệm Phật mà trong tâm vá»ng tưởng lăng xăng thì khó được lợi ích thiết thá»±c.

rnrn

Khi đặt ra khóa tu Phật thất chúng tôi Ä‘ã bàn bạc rất kỹ việc tổ chức nhÆ° thế nào Ä‘ó để tạo Ä‘iá»u kiện thuận lợi cho quý vị khá»i phải bận tâm vỠăn uống, ngủ nghỉ, để quý vị có thá»i gian tu tập, chú tâm vào việc niệm Phật nhiá»u hÆ¡n. Ngoài thá»i khóa niệm Phật ở trên chánh Ä‘iện, chúng tôi còn mở băng niệm Phật để quý vị nghe tiếng niệm Phật, lúc nào cÅ©ng nhá»› Phật tưởng Phật.

rnrn

Tuy nhiên trong thá»i khóa quý vị còn ổn định chăm chú niệm Phật, chứ ngoài thá»i khóa quý vị lại không chú tâm nữa, cứ ngồi lại vá»›i nhau để nói chuyện, thấy uổng lắm. Vậy má»i ngÆ°á»i hãy cố gắng nhiếp tâm niệm Phật. Nếu tu mà không nhiếp tâm thì không thành tá»±u được, coi nhÆ° chỉ má»›i bÆ°á»›c vào tá»›i cổng thôi.

rnrn

Muốn vá» Tịnh Ä‘á»™ thì phải nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì ngay Ä‘ây, bây giá» phải thá»±c tập nó bằng công khóa và quán chiếu để lập chí hăng hái.

rnrn

Nhất tâm bất loạn có dá»… không ? Trong thá»i khóa niệm Phật chúng ta còn chÆ°a chắc nhiếp tâm được, huống chi trong lúc buông lung phóng túng. Chúng ta thấy Ä‘Æ¡n giản nhÆ°ng thá»±c không Ä‘Æ¡n giản Ä‘âu, nhÆ° ngài Thanh SÄ© có bài kệ :

rnrn

Ngồi niệm Phật thì ai cÅ©ng niệm

Nhất tâm không xao xuyến ít ngÆ°á»i

Tâm nhÆ° chong chóng giữa trá»i

Phật thì má»™t niệm còn mÆ°á»i niệm ma

Các việc xấu nhá»› ra trÆ°á»›c nhất

Kế tay chân buồn bá»±c má»i mê

Rồi ma buồn ngủ chạy vá»

Phật không niệm tá»›i khói mê phủ vào

Chẳng cần há»i ông nào cÅ©ng biết

Niệm thế bao giỠPhật chứng cho

Ví nhÆ° nồi gạo má»›i vo

Bắc lên nhắc xuống bao giá» chín cÆ¡m

rnrn

Bất cứ việc gì ở Ä‘á»i muốn thành công cÅ©ng Ä‘á»u phải trải qua sá»± gian khổ rèn luyện, nhÆ° ngÆ°á»i làm trò xiếc, há» cÅ©ng phải khổ luyện lâu ngày má»›i biểu diá»…n hay tuyệt nhÆ° thế. Tu cÅ©ng vậy, phải trải má»™t quá trình gian khổ để huấn luyện tâm ý, chá»› má»™t sá»›m má»™t chiá»u thì chÆ°a ăn thua gì. Pháp tu nào cÅ©ng luôn luôn Ä‘òi há»i sá»± siêng năng vô hạn từ Ä‘êm Ä‘en đến ngày trắng má»›i mong có kết quả sáng chói. Cho nên sá»± nhất tâm bất loạn Ä‘òi há»i sá»± quyết tâm nhiá»u lắm, phải kiên trì, nhẫn nại má»›i có thể thành công được. NhÆ° lá»i Thiá»n sÆ° Hoàng Bá Hy Vân :

rnrn

“Nếu chẳng má»™t phen xÆ°Æ¡ng lạnh buốt,

Hoa mai Ä‘âu dá»… ngá»­i mùi hÆ°Æ¡ng”.

rnrn

Theo kinh nghiệm tu hành của chúng tôi, chúng ta khó nhất tâm được là do chúng ta Ä‘ã tạo bao nhiêu nghiệp chÆ°á»›ng từ nhiá»u Ä‘á»i nhiá»u kiếp. Do nghiệp chÆ°á»›ng nặng ná» nên khi niệm Phật tâm dá»… sinh loạn tưởng. Tu tá»›i khi nào nghiệp chÆ°á»›ng nhẹ lần cho đến tiêu tan hết thì chúng ta má»›i có thể thanh tịnh, má»›i vào chánh định được. Không phải má»™t sá»›m má»™t chiá»u mà chúng ta có thể thá»±c hiện được sá»± nhất tâm bất loạn. Nên chúng ta đừng coi thÆ°á»ng pháp niệm Phật này. Vì pháp niệm Phật là má»™t pháp tu rất thù thắng nhằm trợ duyên cho chúng ta nhiếp tâm để mà tiêu trừ nghiệp chÆ°á»›ng.

rnrn

Thí dụ chúng ta trồng cây mít, mong muốn chừng má»™t tháng sau cây có trái, có được hay không ? ÄÆ°Æ¡ng nhiên là không được rồi. Vì khi ta gieo hạt cho đến khi cây trổ trái, còn Ä‘òi há»i bao nhiêu Ä‘iá»u kiện tối thiểu cần thiết, chÆ°a kể hạt giống có thể bị hÆ° do sâu rầy, thá»i tiết hoặc hạt giống của chúng ta không tốt.

rnrn

Xem thêm: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cho Đảng viên là giáo viên

Việc tu hành cÅ©ng vậy, phải có quá trình thá»i gian. Nhân má»›i gieo mà muốn có quả, quả Ä‘âu ra liá»n. Má»›i tu muốn thành Phật ngay thì sao mà thành được. Tiến trình từ lúc gieo nhân đến kết quả còn tùy thuá»™c vào duyên lá»±c, hoàn cảnh, Ä‘iá»u kiện thích hợp và nhất là ý chí con ngÆ°á»i. Quá trình chúng ta tu đến khi thành Phật không dá»… dàng Ä‘âu. Chúng tôi rất tâm đắc bài kệ sau :

rnrn

Äốn ngá»™ tuy đồng Phật

Äa sinh tập khí thâm

Phong Ä‘ình ba thượng dÅ©ng

Lý hiện niệm du xâm

rnrn

Hai câu đầu ý nói Phật tánh của ta vá»›i Äức Phật đồng nhau, giống nhau, nhÆ°ng chúng ta lại khác Phật ở chá»— Äức Phật Ä‘ã tích lÅ©y công đức tu hành trong nhiá»u Ä‘á»i, còn chúng ta từ vô thỉ kiếp Ä‘ã tạo biết bao nhiêu tá»™i lá»—i, nghiệp chÆ°á»›ng trần lao nên tập khí của chúng ta quá sâu dầy rồi.

rnrn

Câu thứ ba của bài kệ Ä‘Æ°a ra hình ảnh má»™t cÆ¡n gió mạnh thổi đến, mặt biển sóng dậy lên, gió Ä‘i qua rồi làn sóng vẫn chÆ°a ngÆ°ng liá»n được, cứ dập tá»›i dập lui cho đến khi hết cái trá»›n má»›i dừng lại được. Câu thứ tÆ° có nghÄ©a là lý Phật tánh của chúng ta lúc nào cÅ©ng vẫn có sẵn Ä‘ó nhÆ°ng mà cái niệm Ä‘iên đảo vá»ng tưởng vẫn còn, nghÄ©a là chúng ta muốn dừng cái nghiệp chÆ°á»›ng nhiá»u Ä‘á»i nhiá»u kiếp nhÆ°ng mà chÆ°a dừng được, cÅ©ng giống nhÆ° gió dừng nhÆ°ng sóng chÆ°a dừng vậy.

rnrn

Chúng ta giác ngá»™ rồi, biết tu Phật thành Phật nhÆ° vậy rồi, đốn ngá»™ nhÆ° Phật rồi, nhÆ°ng nghiệp chÆ°á»›ng nhiá»u Ä‘á»i nhiá»u kiếp của chúng ta chÆ°a cho chúng ta yên. Cái dòng tâm thức của chúng ta Ä‘ang sôi trào cuồn cuá»™n nhÆ° sóng bay khắp chân trá»i mặt đất trong tâm ta, không bao giá» ngừng nghỉ phút nào, muốn dừng cho yên thì không dá»… Ä‘âu. Chúng ta phải hiểu Ä‘iá»u này và cố gắng tu tập để cho nghiệp chÆ°á»›ng tiêu trừ dần dần, cÅ©ng nhÆ° làn sóng giảm từ từ rồi má»›i yên. Khi sóng nghiệp từ từ lặng yên, lúc Ä‘ó tá»± nhiên chúng ta sẽ vào được định. Phải cố gắng kiên trì đừng có nản, nếu chán nản bá» ná»­a chừng thì lại càng tệ hại hÆ¡n. Äã biết nghiệp lá»±c sâu dầy thì càng phải cố gắng tu, nay không được, mai không được, càng phải quyết tâm vững chắc nhiá»u hÆ¡n nữa thì cÅ©ng có ngày nghiệp chÆ°á»›ng tiêu trừ, vá»ng tưởng Ä‘iên đảo không còn, chúng ta sẽ dá»… dàng nhất tâm.

rnrn

Pháp nhiếp tâm không gì hÆ¡n phải chí thành khẩn thiết. Nếu tâm chẳng chí thành mà muốn nhiếp thì khó có thể được. Khi được nhất tâm rồi, tâm cùng Phật hợp nhau, tâm cùng đạo hòa nhau thì mình và Phật không xa. Cho nên mục Ä‘ích của ngÆ°á»i tu Phật thất phải quyết tâm đạt cho được sá»± nhất tâm.

rnrn

5. Chứng nghiệm sự an lạc

rnrn

Thá»±c hiện được bốn Ä‘iá»u cắt bá»›t trần duyên, thúc liá»…m thân tâm, trau giồi giá»›i đức và nhất tâm niệm Phật, thì chúng ta sẽ đạt được mục Ä‘ích cứu cánh là chứng nghiệm sá»± an lạc. Trong bài thÆ¡ chúc mừng Phật thất, chúng tôi có nêu lên cái ý nhÆ° vầy :

rnrn

Bảy ngày tu tập cùng chung

Thân tâm thanh tịnh cõi lòng thảnh thÆ¡i

Miệng luôn nở nụ cÆ°á»i tÆ°Æ¡i

Uống ăn Ä‘i đứng nằm ngồi trang nghiêm

BÆ°á»›c chân má»—i bÆ°á»›c tá»± nhiên

Kinh hành niệm Phật não phiá»n tiêu tan

Âm thanh trầm bổng ngân vang

Hòa theo tiếng mõ nhịp nhàng xuống lên

Bụi trần vá»ng tưởng đảo Ä‘iên

Lặng yên theo tiếng kinh thiá»n ngân nga

Nam mô Äức Phật Di Äà

Tây phÆ°Æ¡ng Cá»±c lạc không xa tâm mình

rnrn

Trong 7 ngày tu tập quý vị cố gắng trau giồi giá»›i đức, tinh tấn niệm Phật để thá»±c hiện được sá»± trang nghiêm. Có trang nghiêm rồi thì sẽ Ä‘Æ°a đến thanh tịnh tức là không còn phiá»n não nữa. Có trang nghiêm, có thanh tịnh, có tinh tấn, có nhất tâm chúng ta má»›i chứng nghiệm được sá»± an lạc ngay trong cuá»™c sống hiện tại.

rnrn

Ta trôi nổi trong ná»™i thức suy tÆ° và đối tượng bên ngoài suốt tháng năm, bồng bá»nh theo cÆ¡n vui buồn giận ghét. Chúng ta không tá»± cứu mình trÆ°á»›c bằng cách phản tỉnh làm lắng sạch tâm ý thì Ä‘âu có ai làm cho mình được. Nên chúng ta cần phải trút bá» lại má»i lo toan trần thế, tá»± hứa gom mình vào định hÆ°á»›ng tu tập.

rnrn

Nếu lòng thanh thản không lo nghÄ©

Ấy buổi êm Ä‘á»m chốn thế gian

rnrn

Chúng ta tu đến khi nào đạt được sá»± an vui thì má»›i vỠđược cõi Cá»±c lạc. Vì Tây phÆ°Æ¡ng Cá»±c lạc được gá»i là cõi Tịnh Ä‘á»™ – Tịnh Ä‘á»™ : Ä‘á»™ là cõi, tịnh là thanh tịnh, Tịnh Ä‘á»™ là cõi thanh tịnh – Chúng ta muốn vá» cõi Tịnh Ä‘á»™ thì chúng ta phải thanh tịnh, còn tâm cứ bá»±c tức, phiá»n não, buồn giận thì không vỠđược Tịnh Ä‘á»™. Phật là thanh tịnh, cho nên ta cÅ©ng phải thanh tịnh thì việc đến vá»›i Phật không còn xa.

rnrn

Nếu không quyết liệt lập chí, thì ta không vá» Cá»±c lạc được. Do vậy tu Tịnh Ä‘á»™ cÅ©ng phải lập nguyện thiết tha vô hạn nhÆ° kẻ tha hÆ°Æ¡ng chí cốt muốn vá» yên nghỉ nÆ¡i cố hÆ°Æ¡ng. NhÆ°ng Ä‘iá»u cần thiết nhất là phải tin sâu chắc, nguyện tha thiết má»›i cảm thông vá»›i Phật, má»›i có thể quyết định hiện Ä‘á»i ra khá»i Ta Bà sinh vá» Cá»±c Lạc.

rnrn

Tóm lại, trên Ä‘ây chúng tôi Ä‘ã trình bày rõ ràng vá» ý nghÄ©a và mục Ä‘ích của khóa tu Phật thất. Äến nay, mô hình Phật thất Ä‘ang trên Ä‘Æ°á»ng phát triển mạnh. Ngoài việc tổ chức tu Phật thất mang tính tập thể ra, chúng tôi cÅ©ng Ä‘ang xây dá»±ng mô hình tu nhập thất cá nhân. Hiện tại chúng tôi Ä‘ã xây dá»±ng được 6 cái thất. Trong hÆ°á»›ng tá»›i, chúng tôi sẽ thá»±c hiện việc tu nhập thất, và pháp tu này Ä‘òi há»i ngÆ°á»i tu phải có bản lÄ©nh và phải có sá»± quyết tâm cao. Mong rằng sau này chúng tôi sẽ được Ä‘ón tiếp các Phật tá»­ phát nguyện chuyên tâm tu há»c để đạt được kết quả an vui giải thoát.

rnrn

Chúng tôi rất mừng là Khóa tu Phật thất Ä‘ã tạo ra má»™t sinh khí tu há»c má»›i, từng bÆ°á»›c Ä‘Æ°a Phật tá»­ vào trong khuôn khổ ná» nếp của sá»± tu tập, khi Ä‘i đến Ä‘âu cÅ©ng thể hiện được sá»± trang nghiêm thanh tịnh, vì khi quý vị đến Ä‘ây Ä‘ã được Ä‘ào luyện tu há»c rất kỹ lưỡng. Chúng tôi mong rằng những hạt nhân này sẽ được Ä‘âm chồi, nẩy lá»™c, phát triển nhiá»u hÆ¡n nữa. Äây chính là sá»± Ä‘óng góp công sức để xây dá»±ng cho Phật giáo Việt Nam thăng hoa và phát triển phù hợp vá»›i thá»i đại má»›i.

rn