Mục đích bảo vệ môi trường là gì

Rừng là má»t há» sinh thái bao gá»m há» thá»±c vật rừng, Äá»ng vật rừng, vi sinh vật rừng, Äất rừng và các yếu tá» môi trÆ°á»ng khác, trong Äó há» thá»±c vật là thà nh phần chính của rừng

Hình 7.1. Các thà nh phần của rừng

Rừng có vai trò rất quan trá»ng Äá»i vá»i môi trÆ°á»ng và Äá»i sá»ng của con ngÆ°á»i, cung cấp nguá»n gá», Äiá»u hoà không khí, Äiá»u hoà nÆ°á»c, chá»ng biến Äá»i khí hậu, là nÆ¡i cÆ° trú của Äá»ng, thá»±c vật và lÆ°u trữ các nguá»n gene quý hiếm, bảo vá» và ngÄn chặn gió bão, chá»ng xói mòn Äất,…

Xem thêm: Tên con gái hay và ý nghĩa

á» Viá»t Nam, rừng rất Äa dạng, phong phú, phân bá» khắp nÆ¡i trên lãnh thá». Dá»±a và o mục Äích sá»­ dụng, rừng Äược chia thà nh ba loại là rừng phòng há» (Hinh 7.2a). rừng sản xuất (Hinh 7.2b) và rừng Äặc dụng (Hình 7.2c).

Rừng phòng há»

Là loại rừng sá»­ dụng chủ yếu Äá» bảo vá» nguá»n nÆ°á»c, bảo vá» Äất, chá»ng xói mòn, chá»ng sa mạc hoa, hạn chế thiên tại, Äiá»u hoà khí hậu, góp phần bảo vá» môi trÆ°á»ng. Rừng phòng há» Äược phân thà nh bá»n loại là rừng phòng há» Äầu nguá»n, rừng phòng há» chắn gió, chân cát bay, rừng phòng há» chân sóng, lần biá»n; rừng phòng há» bảo vá» môi trÆ°á»ng.

a)

Xem thêm: Ý nghĩa của tên Như & Những tên đệm với Như đẹp nhất

Rừng sản xuất

Là loại rừng Äược sá»­ dụng chủ yếu Äá» sản xuất, kinh doanh gá» và là m sản ngoà i gá». Ngoà i ra, nó còn có vai trò phòng há» và góp phần bảo vá» môi trÆ°á»ng.

b)

Xem thêm: Kết tu dưỡng

Rừng Äặc dụng

Là loại rừng sá»­ dụng chủ yếu Äá» bảo tá»n thiên nhiên, nguá»n gene sinh vật, bảo vá» di tích lá»ch sá»­, danh lam thắng cảnh, phục vụ nghá» ngÆ¡i, du lá»ch và nghiên cứu. Có ba dạng rừng Äặc dụng chủ yếu là vÆ°á»n Quá»c gia, khu bảo tá»n thiên nhiên; rừng vÄn hoá â lá»ch sá»­.

c)

Hình 7.2. Các loại rừng phá» biến á» Viá»t Nam