Những bài hát buồn về tình yêu mp3

Mặc Lâm, phóng viên Äà i RFA

Tết Mậu Tý nÄm nay vừa tròn 40 nÄm biến cá» Mậu Thân. Trong ná»i buá»n chung của dân tá»c, từ những gia Äình có ngÆ°á»i thân bá» thảm sát cho Äến những ai may mắn sá»ng sót trong cÆ¡n Äá»a chấn Äó Äá»u không nhiá»u thì ít cùng mang tâm trạng bâng khuâng ngậm ngùi mặc dù thá»i gian Äã trôi qua gần phân ná»­a thế ká»·.

  • Nghe cuá»c phá»ng vấn nà y
  • Download story audio

Nhắc Äến Tết Mậu Thân hầu nhÆ° ngÆ°á»i Viá»t nà o sá»ng trong khoảng thá»i gian Äó Äá»u biết má»t cuá»n sách của tác giả Nhã Ca mang tên Giải KhÄn Sô Cho Huế, quyá»n sách là hình ảnh sá»ng Äá»ng miêu tả lại hầu nhÆ° toà n cảnh của biến cá» nà y vì tác giả của nó trá»±c tiếp sá»ng và bá» cuá»n theo dòng chảy của má»t cuá»c thanh trừng Äẫm máu nhất trong lá»ch sá»­ chiến tranh Viá»t Nam.

Tác phẩm Già i KhÄn Sô Cho Huế sẽ Äược nhà xuất bản Viá»t Báo tái bản trá» lại trong dá»p ká»· niá»m 40 nÄm biến cá» Mậu Thân, Mặc Lâm má»i quý vá» theo dõi buá»i phá»ng vấn Äặc biá»t vá»i tác giả Nhã Ca trong chÆ°Æ¡ng trình vÄn há»c nghá» thuật tuần nà y Äá» biết thêm những chi tiết liên quan Äến vấn Äá» nà y.

Mặc Lâm: ThÆ°a chá» Nhã Ca, Tết Mậu Tý 2008 là Äúng 40 nÄm biến cá» Huế Tết Mậu Thân. Ãược biết nhân dá»p nà y, lần Äầu tiên tại hải ngoại, cuá»n Giải KhÄn Sô Cho Huế Äã Äược tác giả cho tái bản. Xin chá» cho biết vá» lần tái bản nà y, cuá»n sách má»i có gì khác biá»t vá»i sách cÅ©.

Nhã Ca: Cám Æ¡n anh Mặc Lâm và Äà i RFA Äã có lòng nhá» Huế Tết Mậu Thân và há»i thÄm. Sách má»i âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ ấn bản Äầu tiên tại hải ngoại do Viá»t Báo ấn hà nh, sách dầy 640 trang, khá» lá»n, bìa cứng, sẽ Äược phát hà nh trong tháng 2-2008.

NhÆ° anh biết, sách cÅ© âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ in lần Äầu tại Viá»t Nam cuá»i nÄm 1969, là má»t… bút ký chạy loạn. Sách má»i, ngoà i bút ký cÅ©, còn in thêm Äầy Äủ tất cả chữ nghÄ©a Nhã Ca Äã viết vá» biến cá» Tết Mậu Thân tại Huế, gá»m má»t truyá»n dà i, thêm nhiá»u bút ký và truyá»n ngắn.

Xem thêm: Cách ghép 2 ảnh thành 1 trên story facebook

Mặc Lâm: Xin chá» cho biết thêm chi tiết. Trong lần tái bản nà y, có thay Äá»i gì Äáng phải bà n tá»i trong tác phẩm, hoặc có Äiá»u gì tác giả muá»n gá»­i gấm?

Nhã Ca: ThÆ°a anh, trong lá»i tá»±a nhá» cho bản in lần Äầu của âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ tôi có viết là âNhân ngà y giá» thứ hai của Huế Tết Mậu Thân sắp tá»i, xin coi cuá»n sách nà y nhÆ° má»t bó nhang Äèn góp giá».â Tinh thần ấy không thay Äá»i.

Vá» chi tiết cuá»n sách má»i vừa Äược in lại, tôi có ká» thêm chút chút trong âtá»±a nhá»â là :

âTôi tin và o tÆ°Æ¡ng lai của Huế và tÆ°Æ¡ng lai Viá»t Nam, nhÆ° tin và o những tình ca vá» lòng yêu thÆ°Æ¡ng và sá»± Än á» tá»­ tế giữa con ngÆ°á»i vá»i nhau. Vá»i lòng tin ấy, sau âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ còn có thêm hai cuá»n sách nhá» viết vá» Tết Mậu Thân: âTình Ca Cho Huế Ãá» Nátâ là tập truyá»n viết vá» tình yêu và lòng thà nh của Huế trong Äau thÆ°Æ¡ng, tang tóc. Tiếp Äó là âTình Ca Trong Lá»­a Ãá»,â má»t truyá»n dà i vá» tình yêu của cô gái Huế dà nh cho má»t chà ng lính Bắc tá»­ tế.

âTừ sau 1975, sách vá» miá»n Nam bá» Äá»t, và nhà vÄn Äi tù. Cho tá»i nay, Huế không còn Äược phép chính thức có má»t ngà y giá» chung cùng hÆ°á»ng vá» những ngÆ°á»i chết tức tÆ°á»i há»i Tết Mậu Thân.

Vẫn vá»i lòng tin xÆ°a, Äây là lần Äầu cả ba cuá»n sách vá» Huế Mậu Thân Äược gom lại là m má»t. Và sách âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ thêm má»t lần in lại, nhÆ° má»t bó nhang Äèn góp giá». Góp cho ngà y giá» thứ 40 thầm lặng trong lòng Huế. Và góp cho má»t ngà y giá» tÆ°Æ¡ng lai tại quê hÆ°Æ¡ng, nÆ¡i từng biết thế nà o là tình yêu thÆ°Æ¡ng, sá»± Än á» tá»­ tế, nhÆ° từng biết thế nà o là vÄn hoá, lá»ch sá»­.â

ThÆ°a anh, Äó là lá»i gá»­i gấm của ngÆ°á»i âgóp giá»â khi âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ Äược in lại.

Xem thêm: 3 cách tìm kiếm nhóm chat Zalo nhanh, đơn giản, tìm nhóm Zalo bị ẩn

Mặc Lâm: ThÆ°a chá», khoảng cách thá»i gian của âchữ nghÄ©a Nhã Caâ viết vá» biến cá» Tết Mậu Thân tại Huế Äến nay Äã là 40 nÄm. Xin chá» nhìn lại và i thá»i Äiá»m chính. Báo New York Times nÄm 1973 trong má»t bà i vá» Nhã Ca có ká» là âkhi Giải KhÄn Sô Cho Huế khá»i sá»± ÄÄng tải trên má»t nhật báo tại Saigon, Äặc công Viá»t Cá»ng Äã gá»­i thÆ° Äe dá»a, buá»c bà ta ngÆ°ng viết. Bà Äã không nhượng bá».â Sá»± viá»c Äã diá»n tiến ra sao từ Äó vá» sau?

Nhã Ca: ThÆ°a anh, Äúng nhÆ° báo New York Times Äã viết. Chắc anh còn nhá» thà nh tích của cái gá»i là âbiá»t Äá»ng thà nhâ của cá»ng sản tại Saigon. Há» Äã bắn chết nhà báo Từ Chung khi anh là tá»ng thÆ° ký nhật báo Chính Luận. Há» Äã bắn bá» mặt của nhà vÄn Chu Tá»­ khi anh là chủ nhiá»m nhật báo Sá»ng. Và sau Äó thì Äến phiên tôi nhận thÆ° Äe doạ.

Chắc anh cÅ©ng nhá», ngay sau ngà y Saigon bá» Äá»i tên Äá»i Äá»i, có cuá»n sách mang tên là âBiá»t Kích VÄn Hoáâ do các há»c giả, nhà vÄn cá»ng sản nhÆ° Trần VÄn Già u, Lữ PhÆ°Æ¡ng, VÅ© Hạnh… viết vá» 10 tác giả miá»n Nam. Trong sách nà y Nhã Ca là nữ biá»t kích duy nhất, Äược xếp hạng thứ sáu. Những tác giả miá»n Nam khác là Há» Hữu TÆ°á»ng, Nguyá»n Mạnh Côn, Nhất Hạnh, Doãn Quá»c Sỹ, Võ Phiến… Và sau Äó, dÄ© nhiên là ânữ biá»t kíchâ Äược vinh dá»± cùng các bạn vÄn Äi tù…

Mặc Lâm: Vẫn báo New York Times, tháng 2 nÄm 1988, có ÄÄng bà i của nữ phái viên Barbara Crossette thÄm Saigon viết là âTết Mậu Thìn, 20 nÄm sau biến cá» Tết Mậu Thân, Saigon cÅ© vẫn nhắc nhá» Äến Giải KhÄn Sô Cho Huế của Nhã Ca.. Tác giả sách nà y Äã bá» bắt sau khi cá»ng sản chiếm miá»n Nam cùng vá»i chá»ng là thi sÄ© Trần DạTừ. Cả hai Äã bá» nhá»t nhiá»u nÄm nhÆ° những tù nhân chính trá». NgÆ°á»i chá»ng thì cho mãi Äến nay hình nhÆ° vẫn chÆ°a Äược thả ra.â Chá» có gặp bà Barbara?

Nhã Ca: ThÆ°a anh, tôi chÆ°a từng gặp bà Barbara. Thá»±c sá»± thì và o thá»i Äiá»m Barbara muá»n thÄm tôi tại Saigon và o Tết Mậu Thìn, tôi còn Äang bận xách Äá» Äi thÄm nuôi ông chá»ng vẫn còn Äang á» tù.

Mặc Lâm: Bên cạnh những lá»i khen thÆ°á»ng gặp chá» có nhận Äược những bÄn khoÄn hay nghi ngá» gì vá» mức khả tín mà Äá»c giả Äặt ra Äá»i vá»i tác phẩm? Có nhân vật âthậtâ nà o trong âGiải khÄn sô cho Huếâ công khai chá»ng Äá»i hay Äá»ng tình vá»i những gì chá» trình bà y trong tác phẩm hay không? Nếu có chá» có thá» cho biết phản há»i của chá»?

Nhã Ca: Cám Æ¡n câu há»i Äặc biá»t của anh. NhÆ° Äã thÆ°a vá»i anh, âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ chá» là bút ký hoặc truyá»n ký của má»t ngÆ°á»i chạy loạn Tết Mậu Thân tại Huế, ká» lại những Äiá»u mắt thấy tại nghe. Trong cảnh bom Äạn, chết chóc, dù mắt chính mình có thấy vẫn không thá» thấy hết má»i phía. Tai nghe là nghe ngÆ°á»i khác ká» lại. Dù tai nghe mắt thấy, có sao viết vậy, hẳn nhiên cÅ©ng không khá»i thiếu sót hoặc sai sót. Ãiá»u quan trá»ng là tấm lòng. Chữ nghÄ©a Äã viết là chuyá»n Äã rá»i, có sao Äá» vậy. Tôi thật tình mong những thiếu sót sẽ dần Äược bá» túc, những sai sót sẽ dần Äược chá» rõ.

Xem thêm: C trong vật lý là gì

Vá» ânhững nhân vật thậtâ, nêu Äích danh chá» có anh Lê VÄn Hảo, thá» trÆ°á»ng Huế Mậu Thân do phía quân giải phóng cá»­ ra. Anh Hảo nay Äã tá» nạn cá»ng sản tại Pháp, Äã chính thức lên án viá»c quân giải phóng tà n sát dân Huế há»i Tết Mậu Thân. Nhân vật thứ hai trong sách mang tên Phủ là nhà vÄn Hoà ng Phủ Ngá»c TÆ°á»ng, nguyên Tá»ng ThÆ° Ký Liên Minh Các Lá»±c Lượng Dân Tá»c Dân Chủ Và Hòa Bình Thà nh Phá» Huế thá»i Tết Mậu Thân. Ãây là chức vụ âphụ trách công viá»c chính trá»â có nghÄ©a là âxếpâ của cả chức thá» trÆ°á»ng. NÄm 1997, anh TÆ°á»ng Äã Äến Paris, lên tiếng trên Äà i RFI, nói vá» -xin trích nguyên vÄn: âná»i thá»ng thiết tận Äáy lòng má»i khi tôi nghÄ© vá» những tang tóc thê thảm mà nhiá»u gia Äình ngÆ°á»i Huế Äã phải gánh chá»u, do hà nh Äá»ng giết oan của quân ná»i dậy trên mặt trận Huế nÄm Mậu Thân. Ãó là má»t sai lầm không thá» nà o biá»n bác Äược…â Anh cÅ©ng Äã công khai âgá»­i lá»i cám Æ¡n sá»± khách quan của chá» Nhã Ca dà nh cho tôiâ và nói nguyên vÄn rằng âGiải KhÄn Sô Cho Huế Äá»i vá»i tôi, vẫn là má»t bút ký hay viết vá» Huế Mậu Thân; hà ng chục nÄm qua Äá»c lại, tôi vẫn còn thấy quặn lòng.â VÄn bản lá»i anh TÆ°á»ng trả lá»i cuá»c phá»ng vấn của chá» Thụy Khuê Äà i RFI hiá»n còn lÆ°u trên internet, ai cÅ©ng có thá» Äá»c Äược. Nhân vật thứ ba trong sách có tên là Ãắc, theo lá»i ká» mà tai tôi nghe, liên quan tá»i cái chết Äau thÆ°Æ¡ng của ngÆ°á»i bạn tên là Mậu Tý. Nhà báo Nguyá»n Ãắc Xuân, má»t phụ tá của anh Hoà ng Phủ Ngá»c TÆ°á»ng, có viết bà i phản bác, nói là anh không há» liên quan.

Cả ba nhân vật ká» trên, Äá»u Äã có lòng Äích thân Äến gặp tôi trÆ°á»c ngà y chúng tôi rá»i Saigon sang Thụy Ãiá»n. Ãoạn ká» lại những gặp gỡ nà y trong Há»i Ký Nhã Ca có Äược trích in trong sách má»i Giải KhÄn Sô Cho Huế.

Mặc Lâm: Cho tá»i nay, Äiá»u gì còn Äậm lại rõ nét nhất nÆ¡i chá» khi nhìn lại tác phẩm âGiải khÄn sô cho Huếâ. Xin nhắc câu Äã há»i, là chá» có thá» nói vá» sá»± âphản há»iâ của chá», nếu có.

Nhã Ca: Vá» Äiá»u mà anh gá»i là âcòn Äậm nét nhấtâ khi nhìn lại âGiải KhÄn Sô Cho Huếâ, tôi thấy Äó là sá»± oan khiên ná»i dà i chÆ°a biết Äến bao giá». Hà ng ngà n ngÆ°á»i chết oan cho tá»i nay không có Äược má»t lá»i xin lá»i, má»t ngà y tÆ°á»ng niá»m. Cuá»c Äại tà n sát Tết Mậu Thân, ngà y giá» lá»n nhất của Huế, thì Äược Äánh trá»ng thá»i kèn nhÆ° ngà y há»i chiến thắng. Phần oan khiên riêng của cuá»n sách và tác giả thì Äủ cảnh tức cÆ°á»i, sách bá» những ngÆ°á»i cá»ng sản treo Äá» âtriá»n lãm tá»i ácâ, tác giả Äi tù.

Từ cảnh Huế Mậu Thân trong sách Äược viết lại thà nh chuyá»n phim Ãất Khá», phim quay xong nÄm 1972 bá» cấm chiếu á» Saigon vì tá»i phản chiến. Bá»n mÆ°Æ¡i nÄm sau, má»i Äây thôi, tháng 5 nÄm 2007, cuá»n phim Äược má»t hãng Mỹ khai thác là m DVD bán ngay tại Mỹ và dán cho nó cái bìa là … cá» Äá» sao và ng. Chi tiết chuyá»n oan khiên tức cÆ°á»i nà y báo Tết Viá»t Báo nÄm nay có Äá» cập.

Vá» Äiá»u anh gá»i là âphản há»iâ, tôi thấy chá» có thá» nói thế nà y: Bi hà i ká»ch của thá»i Äại chúng ta là sá»± ngá» nhận. Nó á» khắp nÆ¡i, phe nà y, phe kia, chủ nghÄ©a nà y chủ nghÄ©a ná», ông nà y, bà kia, tác giả, nhân vật… Äâu Äâu cÅ©ng có nó. NhÆ° dân tá»c của mình, tất cả chúng ta, dù ngÆ°á»i bá» giết hay kẻ giết ngÆ°á»i, Äá»u chá» là nạn nhân. Thuá»c chữa sá»± ngá» nhận cho ngÆ°á»i hay cho chính mình, theo tôi, nên là sá»± hiá»u biết và Än á» tá»­ tế, vá»i cả ngÆ°á»i sá»ng lẫn ngÆ°á»i chết.

Mặc Lâm: Cám ơn chỠNhã Ca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *