Nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

Dưới đây là Nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

PhÇn 1. Dao ®éng vµ sãng c¬

Dao ®éng c¬ häc

Câu 1: Dao động tự do của một vật là dao động có:

A. Tần số không đổi

B. Biên độ không đổi

C. Tần số và biên độ không đổi

D. Tần số chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

Câu 2: Chọn phát biểu đúng: Dao động tự do là:

A. Dao động có chu kỳ phụ thuộc vào các kích thích của hệ dao động.

B. Dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

C. Dao đọng của con lắc đơn khi biên độ góc  nhỏ ( ≤ 100)

D. Dao động có chu kỳ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.

Câu 3: Chọn phát biểu sai:

A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật dao động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.

C. Pha ban đầu  là đai lượng xác định vị trí của vật dao động ở thời điểm t = 0

D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo

Câu 4: Dao động được mô tả bằng một biểu thức có dạng x = A sin(t +  ) trong đó A, ,  là những hằng số, được gọi là những dao động gì?

A. Dao động tuàn hoàn C. Dao động cưỡng bức

B. Dao động tự do D. Dao động điều hòa

Câu 5: Chọn phát biểu đúng Dao động điều hòa là:

A. Dao động được mô tả bằng một định luật dạng sin (hay cosin) đối với thời gian.

B. Những chuyển động có trạng thái lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.

C. Dao động có biên độ phụ thuộc và tần số riêng của hệ dao động.

D. Những chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng

Câu 6: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất, mà sau đó trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ, được gọi là gì?

A. Tần số dao động C. Chu kì dao động

B. Chu kì riêng của dao động

D. Tần số riêng của dao động

Câu 7: Chọn phát biểu đúng:

A. Dao động của hệ chịu tác dụng của lực ngoài tuần hoàn là dao động tự do.

B. Chu kì của hệ dao động tự do không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

C. Chu kì của hệ dao động tự do không phụ thuộc vào biên độ dao động.

D. Tần số của hệ dao động tự do phụ thuộc vào lực ma sát.

Câu 8: Chọn phát biểu đúng:

A. Những chuyển động có trạng thái chuyển động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là dao động điều hòa.

B. Những chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng gọi là dao động.

C. Chu kì của hệ dao động điều hòa phụ thuộc vào biên độ dao động.

D. Biên độ của hệ dao động điều hòa không phụ thuộc ma sát.

Câu 9: Chọn định nghĩa đúng về dao động điều hòa:

A. Dao động điều hòa là dao độngcó biên độ dao động biến thiên tuần hoàn.

B. Dao động điều hòa là dao động co pha không đổi theo thời gian.

C. Dao động điều hòa là dao động tuân theo quy luật hình sin với tần số không đổi.

Related Posts