Tuần 13 – Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ – Tiếng Việt 5

a) Nhá» phục há»i rừng ngập mặn mà Ỡnhiá»u Äá»a phÆ°Æ¡ng, môi trÆ°á»ng Äã có những thay Äá»i rất nhanh chóng.

b) Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triá»n, cung cấp Äủ giá»ng không những cho hà ng nghìn Äầm cua á» Äá»a phÆ°Æ¡ng mà còn cho hà ng trÄm Äầm cua á» các vùng lân cận.

Gợi ý:

  • Các cặp quan há» từ trong những câu trên là :

a) Nhá» phục há»i rừng ngập mặn á» nhiá»u Äá»a phÆ°Æ¡ng, môi trÆ°á»ng Äã có những thay Äá»i rất nhanh chóng.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Tro Mật Mía Truyền Thống Dân Dã

b) Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triá»n, cung cấp Äủ giá»ng không những cho hà ng nghìn Äầm cua á» Äá»a phÆ°Æ¡ng mà còn cho hà ng trÄm Äầm cua á» các vùng lân cận.

a) Mấy nÄm qua, chúng ta Äã là m tá»t công tác thông tin, tuyên truyá»n Äá» ngÆ°á»i dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn Äá»i vá»i viá»c bảo vá» Äê Äiá»u. Vì thế á» ven biá»n các tá»nh nhÆ° Cà Mau, Bạc Liêu, Nghá» An, Thái Bình, Quảng Ninh,… Äá»u có phong trà o trá»ng rừng ngập mặn.

b) á» ven biá»n các tá»nh nhÆ° Bến Tre, Trà Vinh, Sóc TrÄng, Hà TÄ©nh, Hải Phòng, Quảng Ninh,… Äá»u có phong trà o trá»ng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn Äược trá»ng á» các Äảo má»i bá»i ngoà i biá»n nhÆ° Cá»n Và nh, Cá»n Äen (Thái Bình), Cá»n Ngạn, Cá»n Lu, Cá»n Má» (Nam Äá»nh),….

Gợi ý:

Xem thêm: Ví dụ về marketing là gì

a) Mấy nÄm qua, vì chúng ta Äã là m tá»t công tác thông tin, tuyên truyá»n Äá» ngÆ°á»i dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn Äá»i vá»i viá»c bảo vá» Äê Äiá»u nên á» ven biá»n các tá»nh nhÆ° Cà Mau, Bạc Liêu, Nghá» An, Thái Bình, Quảng Ninh,… Äá»u có phong trà o trá»ng rừng ngập mặn.

b) Chẳng những á» ven biá»n các tá»nh nhÆ° Bến Tre, Trà Vinh, Sóc TrÄng, Hà TÄ©nh, Hải Phòng, Quảng Ninh,… Äá»u có phong trà o trá»ng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn còn Äược trá»ng á» các Äảo má»i bá»i ngoà i biá»n nhÆ° Cá»n Và nh, Cá»n Äen (Thái Bình), Cá»n Ngạn, Cá»n Lu, Cá»n Má» (Nam Äá»nh),….

a) Hôm sau, hai chú cháu ra Äầm. Má»t và i con le ngụp lặn trÆ°á»c mÅ©i thuyá»n. Nhìn ra phía trÆ°á»c, chợt thấy bầy vá»t Äang Äùa giỡn. á», có cả vá»t nâu, vá»t Äầu Äá», vá»t lưỡi liá»m và cả con vá»t và ng cá»±c hiếm. Tâm bất ngá» rút khẩu súng ra Äá»nh bắn. Mai giật mình khiếp hãi. Cô bé bá»ng thấy Tâm trá» thà nh má»i tai há»a cho bầy chim. Chẳng ká»p can Tâm, cô bé Äứng hẳn lên thuyá»n xua tay và hô to:

– Ãi, nà y! Bay Äi, bay Äi,..

Xem thêm: Cách dùng would đầy đủ chính xác nhất

Theo VŨ Là MAI

b) Hôm sau, hai chú cháu ra Äầm. Má»t và i con le ngụp lặn trÆ°á»c mÅ©i thuyá»n.Nhìn ra phía trÆ°á»c, chợt thấy bầy vá»t Äang Äùa giỡn. á» có cả vá»t nâu, vá»t Äầu Äá», vá»t lưỡi liá»m và cả con vá»t và ng cá»±c hiếm. Tâm bất ngá» rút khẩu súng ra Äá»nh bắn. Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi. Cùng vì vậy, cô bé bá»ng thấy Tâm trá» thà nh má»i tai há»a cho bầy chim. Vì chẳng ká»p can Tâm nên cô bé Äứng hẳn lên thuyá»n xua tay và hô to:

– Ãi nà y! Bay Äi, bay Äi…

Gợi ý:

  • So vá»i Äoạn a, Äoạn b có thêm má»t sá» quan há» từ á» các câu sau:
    • Câu 6: vì vậy, Mai
    • Câu 7: cÅ©ng vì vậy, cô bé
    • Câu 8: vì chẳng ká»p⦠nên cô bé
  • Äoạn a hay hÆ¡n Äoạn b. Vì các quan há» từ và cặp từ quan há» từ thêm và o các câu 6, 7, 8, 9 á» Äoạn b là m cho câu vÄn nặng ná».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *