Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là

Qua bài viết này Askanswerswiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là hot nhất được tổng hợp bởi Askanswerswiki

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là gì là câu hỏi được nhiều học sinh quan tâm tìm kiếm.

Câu hỏi:

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là?

A. Động lực thúc đẩy xã hội phát triển.

B. Cơ sở cho sự tồn tại của Nhà nước.

C. Nền tảng của xã hội loài người.

D. Cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Đáp án:

Đáp án đúng cho câu hỏi sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là đáp án D. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Vai trò của sản xuất của cải vật chất gồm: Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội và sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội. Có thể thấy sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội giữ vai trò quan trọng.

+ Đời sống xã hội bao gồm nhiều mặt hoạt động khác nhau như: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học – công nghệ, thể thao, tôn giáo, v.v.. Các hoạt động này thường xuyên có quan hệ và tác động lẫn nhau. Xã hội càng phát triển thì các hoạt động nói trên càng phong phú, đa dạng và có trình độ cao hơn.

+ Bên cạnh đó để tiến hành các hoạt động khác nhau như: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học – công nghệ, thể thao, tôn giáo, v.v.., trước hết con người phải tồn tại. Muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đổ mặc, nhà ở, phương tiện đi lại và nhiều thứ cần thiết khác. Để có những thứ đó, con người phải sản xuất và sản xuất với quy mô ngày cảng lớn. Xã hội sẽ không tổn tại nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất.

+ Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Đây là cơ sở lí luận để giải thích các hiện tượng kinh tế — xã hội. Bởi vì, phương thức sản xuất của cải vật chất là cơ sở nảy sinh và quy định các quan hệ xã hội, ý thức và tỉnh thân của xã hội. Quá trình phát triển của lịch sử loài người là sự thay thế, kế tiếp nhau của các phương thức sản xuất của cải vật chất, phương thức sản xuất sau tiến bộ và hoàn thiện hơn phương thức sản xuất trước.

=> Do đó đáp án đúng và đầy đủ cho câu hỏi là đáp án D. Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Related Posts