Thêm bảng vào bản chiếu

Video Tạo bảng trong powerpoint

Khi bạn chèn bảng tính Excel vào bản trình bày của mình, nó sẽ trở thành đối tượng nhúng OLE. Nếu bạn thay đổi chủ đề (màu sắc, phông chữ và các hiệu ứng) của bản trình bày, thì chủ đề sẽ không cập nhật bảng tính mà bạn đã chèn vào từ Excel. Bạn cũng không thể chỉnh sửa bảng bằng cách sử dụng các tùy chọn trong PowerPoint.

  1. Hãy chọn trang chiếu bạn muốn chèn bảng tính Excel vào.

  2. Đi tới Chèn > Bảng, rồi chọn Bảng tính Excel.

  3. Để thêm văn bản vào một ô của bảng, bấm vào ô rồi nhập văn bản của bạn.

    Sau khi nhập văn bản, bạn bấm vào bên ngoài bảng.

Sau khi thêm bảng vào bản trình bày, bạn có thể dùng công cụ bảng trong PowerPoint để tạo định dạng, kiểu hay các kiểu thay đổi khác đối với bảng. Để tìm hiểu cách sửa những gì bạn đã thêm vào bản trình bày PowerPoint của mình, hãy xem mục thay đổi diện mạo của bảng.

Đầu trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *