Thời trang bảo vệ môi trường từ đồ phế thải

Chương II: Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Vi Sinh Vật – Sinh Học Lớp 10

Bài 27: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Của Sinh Vật

Bài Tập 1 Trang 108 SGK Sinh Học Lớp 10

Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau:

– Môi trường a gồm: nước, muối khoáng và nước thịt.

– Môi trường b gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B,).

– Môi trường C gồm: nước, muối khoáng, glucôzơ. Sau khi nuôi ở tủ ấm ()(37^0C) một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường C vân trong suốt.

a. Môi trường a, b và c là loại môi trường gì?

b. Hãy giải thích kết quả thực nghiệm.

c. Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?

Lời Giải Bài Tập 1 Trang 108 SGK Sinh Học Lớp 10

Câu a: Môi trường a, b và c là loại môi trường gì?

Xem thêm: Môi trường axit ph

Môi trường a là môi trường bán tổng hợp

Môi trường b, c là môi trường tổng hợp

Xem thêm: Môi trường zing news

Câu b: Hãy giải thích kết quả thực nghiệm.

Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môi trường a, b, c các loại môi trường này sẽ là:

– Môi trường a: tuy không có vitamin B1, nhưng có chất dinh dưỡng là nước thịt nên tụ cầu vàng sinh trưởng được, môi trường trở nên đục.

– Môi trường b: có muối khoáng, glucôzơ, vitamin, đây là môi trường có đầy đủ nhân tố sinh trưởng nên tụ cầu vàng phát triển được, môi trường trở nên đục.

– Môi trường c: vẫn trong suốt, không thay đổi, chứng tỏ môi trường không có các nhân tố giúp sự sinh trưởng của vi sinh vật, nên tụ cầu vàng không phát triển được.

– Giải thích kết quả thí nghiệm: Tụ cầu vàng muốn phát triển chúng đòi hỏi vitamin và các hợp chất phức tạp trong nước thịt, glucôzơ nên môi trường a, b, phù hợp còn môi trường c là môi trường khoáng nên nó không phát triển được.

Câu c: Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?

Xem thêm: Luật bảo hiểm xã hội 2014 file word

– Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.

– Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.

– Nước thịt: là hợp chất cung cấp nitơ hữu cơ cho vi khuẩn

Cách giải khác

Câu a: Môi trường a, b và c là loại môi trường gì?

Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môi trường, ba loại môi trường này lần lượt là:

– Môi trường a là môi trường bán tổng hợp vì có nước thịt và muối khoáng.

– Môi trường b là môi trường tổng hợp vì có nước thịt, muối khoáng và vitamin B1.

– Môi trường c là môi trường tổng hợp vì có glucôzơ và muối khoáng.

Xem thêm: Môi trường zing news

Câu b: Hãy giải thích kết quả thực nghiệm.

– Vi khuẩn tụ cầu vàng cần có vitamin B và muối khoáng để phát triển, do vậy môi trường b là môi trường phù hợp với tụ cầu vàng.

– Tuy nhiên ở môi trường a có nước thịt, tụ cầu vàng có thể phân giải nước thịt để lấy các chất cần thiết nên cũng có thể sinh trưởng.

– Ở bình c tụ cầu vàng hoàn toàn không thể sinh trưởng do chúng không lấy được nguồn vitamin cần thiết.

Câu c: Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn?

Xem thêm: Luật bảo hiểm xã hội 2014 file word

– Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.

– Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.

– Nước thịt: là hợp chất cung cấp nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.

Ở Trên Là Lời Giải Bài Tập 1 Trang 108 SGK Sinh Học Lớp 10 Của Bài 27: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng Của Sinh Vật Thuộc Chương II: Sinh Trưởng Và Sinh Sản Của Vi Sinh Vật Môn Sinh Học Lớp 10. Chúc Các Bạn Học Tốt Sinh Học Lớp 10.