Tiếng anh 11 trang 174

Dưới đây là Tiếng anh 11 trang 174 hot nhất được tổng hợp bởi Askanswerswiki

Unit 15: Space Conquest

D. Writing (Trang 174 SGK Tiếng Anh 11)

Writing a biography (Viết tiểu sử)

Task 1. Below is some information about Neil Armstrong, the first human to set foot on the moon. Put each … . (Dưới đây là một vài thông tin về Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Đặt đầu đề ở trong khung vào khoảng trống phù hợp.)

Gợi ý:

(1) Birth

(2) Place of Birth

(3) Known As

(4) Career

(5) Quote

Task 2. Write a biography of Neil Armstrong from the information given in Task 1. (Viết tiểu sử của Neil Armstrong từ những thông tin đã cho trong Task 1.)

Gợi ý:

Neil Armstrong is an American astronaut. He is known as the first person to walk on the Moon. He was born on August 5th, 1930 in Wapokoneta in Ohio. From 1949 to 1952, he worked as a pilot in the United States Navy. Armstrong received his B.S (Bachelor of Science) from Purdue University in 1955. He joined the NASA astronaut program in 1962. Neil Armstrong became the first human to step on the Moon’s surface on July 20th, 1969. Armstrong received his M.S (Master of Science) at the University of Southern California in 1970. In 1971, he resigned from NASA and from 1971 to 1979, he taught at the University of Cincinnati. In 1986, Armstrong was appointed vice chairman of the committee that investigated the space shuttle Challenger disaster. He is also well-known for what he said when he stepped on the moon’s surface: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”

Hướng dẫn dịch:

Neil Armstrong là một phi hành gia người Mỹ. Ông ấy còn được biết đến là người đầu tiên đi trên Mặt Trăng. Ông sinh ngày 5 tháng 8 năm 1930 ở Wapokoneta, Ohio. Từ 1949 đến 1952, ông làm phi công ở Hải Quân Hoa Kỳ. Armstrong nhận bằng Cử nhân khoa học từ trường Đại học Purdue năm 1955. Ông tham gia chương trình phi hành gia NASA vào năm 1962. Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Armstrong nhận bằng Thạc sĩ tại trường Đại học Nam California năm 1970. Vào năm 1971, ông nghỉ việc ở NASA và từ 1971 đến 1979, ông dạy học tại trường Đại học Cincinnati. Năm 1986, Armstrong được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban điều tra thảm họa nổ tàu con thoi Challenger. Ông còn nổi tiếng với câu nói đầu tiên khi đặt chân lên Mặt Trăng: “Đây là bước đi nhỏ bé của con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại.”

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 15 khác:

 • A. Reading (trang 166-167-168-169 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work with a partner. Ask and answer … While you read. Task 1. Match the headings to … Task 2. Read the passage again … After you read. Complete the summary …

 • B. Speaking (trang 170-171 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Read the following piece … Task 2. Work in groups. Take turns to talk about …

 • C. Listening (trang 172-173 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Match the pictures … While you listen. Task 1. Listen and decide … Task 2. Listen again and answer … After you listen. Discuss the following questions. …

 • D. Writing (trang 174 SGK Tiếng Anh 11) Writing a biography. Task 1. Below is some information about Neil Armstrong, the first … Task 2. Write a biography of Neil Armstrong from the information given in Task 1.

 • E. Language Focus (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Complete the sentences, using … Exercise 2. Read the situation and write … Exercise 3. Mark and Jenny were showing some …

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 15

 • Ngữ âm Unit 15: Nhận biết cụm phụ âm /nt/ …

 • Từ vựng Unit 15:

 • Ngữ pháp Unit 15: Could/be able to …

 • Ngữ pháp Unit 15: Câu hỏi đuôi (Tag questions) …

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 15 (Đề 1): Choose the word whose underlined …

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11
 • 960 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 có đáp án
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 năm 2021 – 2022 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Related Posts