Tóm tắt tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

Video Tóm tắt tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa

Phan tich nhan vat phung trong chiec thuyen ngoai

2.1. MỠbà i

– Giá»i thiá»u chung vá» tác giả, tác phẩm:

+ Nguyá»n Minh Châu là nhà vÄn không ngừng trÄn trá» vá» sá» phận nhân dân và trách nhiá»m của nhà vÄn, của ngÆ°á»i nghá» sÄ©.

+ Chiếc thuyá»n ngoà i xa là tác phẩm kết tinh những Äặc sắc nghá» thuật của Nguyá»n Minh Châu.

– Giá»i thiá»u nhân vật Phùng: Tác phẩm cÅ©ng ÄÆ°a ra những quan niá»m của tác giả vá» trách nhiá»m, vai trò của má»t ngÆ°á»i nghá» sÄ©, Äiá»u nà y thá» hiá»n qua hình tượng nhân vật nhiếp ảnh Phùng.

2.2. Thân bà i

* Má»t tâm há»n nghá» sÄ© nhạy cảm, say mê vá»i cái Äẹp

Phùng là ngÆ°á»i say mê nghá» thuật, có trách nhiá»m vá»i công viá»c: sẵn sà ng bá» cả và i tuần Äá» Äi sÄn lùng má»t bức ảnh Äẹp, loay hoay suá»t mấy ngà y vẫn chÆ°a tìm Äược bức ảnh Æ°ng ý.

– Tâm há»n nghá» sÄ© nhạy cảm vá»i cái Äẹp: trong má»t thoáng nhìn anh Äã phát hiá»n ra cảnh Äắt trá»i cho Äá» chá»p lấy,

+ Nhận xét âmá»t bức tranh má»±c tà u của má»t danh há»a thá»i cá»â, má»t vẻ Äẹp toà n bích.

+ Bá»i rá»i trÆ°á»c cái Äẹp: âtrong trái tim nhÆ° có cái gì bóp thắt và oâ, nhận ra rằng âbản thân cái Äẹp chính là Äạo Äứcâ

Xem thêm: Cách khóa màn hình cực nhanh bằng 3D Touch trên iPhone

=> Không chá» nhạy bén trÆ°á»c cái Äẹp, Phùng còn có cả những suy tÆ°á»ng sâu sắc vá» quan há» giữa cái Äẹp vá»i cái thiá»n: cái Äẹp thá»±c sá»± phải có khả nÄng thanh lá»c tâm há»n con ngÆ°á»i.

* Má»t tấm lòng luôn trÄn trá» vá» thân phận con ngÆ°á»i

– TrÆ°á»c cảnh bạo hà nh trong gia Äình hà ng chà i, lúc Äầu Phùng kinh ngạc tá»t Äá»: âchá» biết há má»m ra mà nhìnâ, nhÆ°ng sau Äó Äã vứt máy ảnh xuá»ng chạy nhà o tá»i. Khi chứng kiến thêm má»t lần nữa, Phùng Äã can ngÄn, rá»i bá» thÆ°Æ¡ng phải và o viá»n Äiá»u trá».

Sau câu nói của ngÆ°á»i Äà n bà Ỡtòa án (xin không bá» chá»ng), Phùng cảm thấy bức xúc, âcảm thấy gian phòng ngủ lá»ng lá»ng gió biá»n của Äẩu bá» hút hết không khí, trá» nên ngá»t ngạtâ nên Äã vén mà n bÆ°á»c ra ngoà i nhÆ° muá»n Äòi lại công lí cho chá» ta.

– Khi nghe câu chuyá»n của ngÆ°á»i Äà n bà , trÄn trá», ám ảnh day dứt trong lòng cho sá» phận những gia Äình giá»ng nhÆ° gia Äình Phác, anh xách máy ảnh Äi lang thang.

=> Mặc dù chÆ°a quen nghá»ch lí trong cuá»c Äá»i nhÆ°ng trong anh vẫn là phẩm chất tá»t Äẹp của ngÆ°á»i chiến sÄ© cÄm ghét những bất công, sẵn sà ng hà nh Äá»ng vì lẽ công bằng.

* Là nhân vật tự nhận thức

– Ban Äầu, Phùng là ngÆ°á»i nghá» sÄ© có thái Äá» dá» bằng lòng, nhìn Äá»i bằng con mắt ÄÆ¡n giản má»t chiá»u (nghÄ© ÄÆ¡n giản rằng những kẻ Äi theo ngụy là xấu âlão ta há»i 75 có Äi lính ngụy không?â), không sẵn sà ng Äá»i mặt vá»i nghá»ch lí cuá»c Äá»i.

– Phùng cảm thông cho sá» phận của ngÆ°á»i Äà n bà hà ng chà i, cuá»c Äá»i và câu chuyá»n của chá» á» tòa án Äã giúp Phùng vỡ lẽ ra nhiá»u Äiá»u, anh biết chấp nhận những Äiá»u nghá»ch lí á» Äá»i.

=> Thông qua những cảm nhận của Phùng, nhà vÄn gá»­i Äến ngÆ°á»i Äá»c những nhận thức sâu sắc vá» cuá»c Äá»i, vá» nghá» thuật: cần phải có cái nhìn Äa diá»n nhiá»u chiá»u Äá» phát hiá»n ra bản chất sau vẻ Äẹp của hiá»n tượng.

2.3. Kết bà i

– Khái quát giá trá» nghá» thuật: khắc há»a nhân vật, xây dá»±ng tình huá»ng truyá»n, sá»­ dụng ngôn ngữ linh hoạt,…

Xem thêm: Rau càng cua làm món gì ngon

– Trong tác phẩm, nhà vÄn Äã tá» ra cảm thông sâu sắc trÆ°á»c cuá»c Äá»i khá»n khá» của ngÆ°á»i Äà n bà hà ng chà i, Äá»ng thá»i ngợi ca và phát hiá»n những phẩm chất mạnh mẽ của chá», tá» cáo hậu quả chiến tranh Äá» lại.

Äá» bà i: Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyá»n ngoà i xa

Gợi ý là m bà i

Nguyá»n Minh Châu là nhà vÄn má» ÄÆ°á»ng tà i nÄng và tinh anh nhất của vÄn há»c ta hiá»n nay. Ãng Äã Äi sâu khám phá sá»± thật Äá»i sá»ng á» bình diá»n Äạo Äức thế sá»±. Tâm Äiá»m những khám phá nghá» thụât của ông là con ngÆ°á»i trong cuá»c mÆ°u sinh, trong hà nh trình nhá»c nhằn kiếm tiá»n hạnh phúc và hoà n thiá»n nhân cách. Chiếc thuyá»n ngoà i xa là má»t trong những sáng tác tiêu biá»u của ông. Truyá»n Äã xây dá»±ng thà nh công hình tượng nhân vật Phùng, má»t nghá» sÄ© khao khát khám phá, sáng tạo ra cái Äẹp, ngÆ°á»i luôn lo lắng, trÄn trá», suy tÆ° vá» nhân cách và Äá»i sá»ng con ngÆ°á»i.

Truyá»n Chiếc thuyá»n ngoà i xa in Äậm phong cách tá»± sá»± – triết lí của Nguyá»n Minh Châu, rất tiêu biá»u cho hÆ°á»ng tiếp cận Äá»i sá»ng từ góc Äá» thế sá»± của nhà vÄn á» giai Äoạn sáng tác thứ hai. Truyá»n ra Äá»i trong hoà n cảnh Äất nÆ°á»c ta Äang dần Äá»i má»i, cuá»c sá»ng kinh tế có nhiá»u mặt trái, nhiá»u tá»n tại khiến ngÆ°á»i ta phải bÄn khoÄn. Truyá»n ngắn lúc Äầu Äược in trong tập Bến quê (1985), sau Äược nhà vÄn lấy là m tên chung cho má»t tuyá»n tập truyá»n ngắn (in nÄm 1987).

Äá» có thá» xuất bản má»t bá» lá»ch nghá» thuật vá» thuyá»n và biá»n thật Æ°ng ý, trÆ°á»ng phòng Äá» nghá» nghá» sÄ© nhiếp ảnh Phùng Äi thá»±c tế chụp bá» sung má»t bức ảnh vá»i cảnh biá»n buá»i sáng có sÆ°Æ¡ng mù. Phùng Äi tá»i má»t vùng biá»n từng là chiến trÆ°á»ng cÅ© của anh thá»i chá»ng MÄ©. Sau gần má»t tuần lá» suy nghÄ©, tìm kiếm, Phùng Äã chụp Äược má»t bức ảnh thật Äẹp và toà n bích. NhÆ°ng chính từ chiếc thuyá»n ngoà i xa thật Äẹp ấy lại bÆ°á»c xuá»ng má»t Äôi vợ chá»ng hà ng chà i, lão Äà n ông thẳng tay quật vợ chá» Äá» giải toả ná»i uất ức, buá»n khá» của mình. Thằng Phác, con lão che chá» ngÆ°á»i mẹ Äáng thÆ°Æ¡ng. Ba hôm sau, Phùng lại chứng kiến cảnh lão Äà n ông Äánh vợ, cô chá» gái tÆ°á»c Äoạt con dao gÄm mà thằng em trai Äá»nh dùng là m vÅ© khí Äá» bảo vá» mẹ. Phùng xông ra buá»c lão phải chấm dứt hà nh Äá»ng Äá»c ác. Lão Äà n ông Äánh trả, Phùng bá» thÆ°Æ¡ng, anh Äược ÄÆ°a vá» trạm y tế của toà án huyá»n. á» Äây, anh Äã nghe câu chuyá»n của ngÆ°á»i Äà n bà hà ng chà i vá»i bao cảm thông và ngỡ ngà ng, ngạc nhiên. Anh hiá»u:không thá» ÄÆ¡n giản và sÆ¡ lược khi nhìn nhận má»i hiá»n tượng của cuá»c Äá»i. Từ câu chuyá»n vá» má»t bức tranh nghá» thuật và sá»± thật cuá»c Äá»i Äằng sau bức ảnh, truyá»n ngắn “Chiếc thuyá»n ngoà i xa” mang Äến má»t bà i há»c Äúng Äắn vá» cách nhìn nhận cuá»c sá»ng và con ngÆ°á»i: má»t cách nhìn Äa diá»n, nhiá»u chiá»u, phát hiá»n ra bản chất thật sau vẻ Äẹp bên ngoà i của hiá»n tượng.

Phùng trong truyá»n vừa là nhân vật chính Äá»ng thá»i lại là ngÆ°á»i ká» chuyá»n. Má»i diá»n biến của tác phẩm Äá»u Äược soi chiếu qua lá»i ká» và suy nghÄ© của anh. Trong tác phẩm, Phùng Äã có những phát hiá»n quan trá»ng vá» cuá»c sá»ng và nghá» thuật. TrÆ°á»c hết là nhận thức của Phùng vá» cái Äẹp của nghá» thuật. Phùng Äang Äứng trÆ°á»c cảnh biá»n sá»m khi mặt trá»i má»i thức dậy qua Äám mây ánh há»ng.Phùng bá»c lá» rung Äá»ng trÆ°á»c ” Má»t cảnh Äắt trá»i cho” mà ” suá»t Äá»i cầm máy chÆ°a bao giá» thấy”. Nó Äẹp ” nhÆ° bức tranh má»±c tà u của má»t danh hoạ thá»i cá»” Cảnh Äó Äược nhìn từ xa nên ” MÅ©i thuyá»n in má»t nét mÆ¡ há» loè nhoè và o bầu sÆ°Æ¡ng mù trắng nhÆ° sữa có pha chút há»ng há»ng do ánh mặt trá»i chiếu và o”. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua Äôi mắt của ngÆ°á»i nghá» sÄ©.Anh khẳng Äá»nh ” toà n bá» khung cảnh từ ÄÆ°á»ng nét Äến ánh sáng Äá»u hà i hoà và Äẹp,má»t vẻ Äẹp thá»±c ÄÆ¡n giản và toà n bích”.Phùng thá»±c sá»± rung Äá»ng ” Äứng trÆ°á»c nó tôi trá» nên bá»i rá»i.Trong trái tim nhÆ° có cái gì bóp thắt và o” và ” phát hiá»n ra khoảnh khắc trắng ngần của tâm há»n”. Phùng là má»t nghá» sÄ© trên ÄÆ°á»ng sÄn tìm cái Äẹp.Anh thá»±c sá»± biết quan sát lá»±a chá»n cái Äẹp của thiên nhiên,cảnh vật,con ngÆ°á»i.Sá»± rung Äá»ng của ngÆ°á»i nghá» sÄ© Äã Äến Äúng lúc.Sá»± rung Äá»ng thá»±c sá»± khi Äứng trÆ°á»c cái Äẹp.Cái Äẹp tá»± nhiên ” Äắt giá”, “trá»i cho”,má»i thá»±c sá»± là m rung Äá»ng lòng ngÆ°á»i. Từ Äây, ta thấy ngÆ°á»i nghá» sÄ© phải là ngÆ°á»i phát hiá»n và mang cái Äẹp Äến cho Äá»i. Phùng còn nhận ra trong suy nghÄ© của mình ” chẳng biết ai Äó lần Äầu phát hiá»n ra bản thân cái Äẹp là Äạo Äức”.Äó là cái Äẹp phải kết hợp vá»i cái tâm,cái tà i kết hợp vá»i cái thiá»n.

Nhận thức thứ 2 của Phùng là vá» bạo lá»±c gia Äình. Từ chiếc thuyá»n Äẹp nhÆ° mÆ¡, Phùng thấy bÆ°á»c ra má»t Äôi vợ chá»ng là ng chà i má»t má»i, xấu xí, thô ká»ch..” NgÆ°á»i Äà n bà Äứng lại, ÄÆ°a cặp mắt nhìn xuá»ng chân”. ” Lão Äà n ông lập tức trá» nên hùng há»,mặt Äá» gay,lão rút trong ngÆ°á»i ra má»t chiếc thắt lÆ°ng của lính nguỵ ngà y xÆ°a, chẳng nói chẳng rằng lão trút cÆ¡n giận nhÆ° lá»­a cháy, dùng cái thắt lÆ°ng quật tá»i tấp lên lÆ°ng ngÆ°á»i Äà n bà , lão vừa Äánh vừa thá» há»ng há»c, hai hà m rÄng ngiến và o nhau ken két.Cứ má»i nhát quất xuá»ng lão lại nguyá»n rủa bằng cái giá»ng rên rá» Äau Äá»n ” Mà y chết Äi cho ông nhá».Chúng mà y chết Äi cho ông nhá»”. ” NgÆ°á»i Äà n bà có vẻ cam chá»u nhẫn nhục không há» kêu má»t tiếng,không chá»ng trả,cÅ©ng không tìm cách trá»n chạy. Bạo lá»±c trong gia Äình thuyá»n chà i ấy diá»n ra thÆ°á»ng xuyên ” Ba ngà y má»t trận nhẹ,nÄm ngà y má»t trận nặng”. Bạo lá»±c gia Äình là vấn Äá» tá»n tại trong xã há»i.BÆ°á»c sang thế ká» XXI chúng ta vẫn chÆ°a dứt Äiá»m Äược.á» Äâu có bạo lá»±c gia Äình thì nạn nhân của nó là ngÆ°á»i vợ,ngÆ°á»i mẹ và những Äứa con tá»i nghiá»p. Bạo lá»±c là dấu hiá»u của sá»± Äau khá»,rạn nứt của hạnh phúc gia Äình.Nó là m tá»n thÆ°Æ¡ng bao má»i quan há» của Äá»i sá»ng tình cảm con ngÆ°á»i. Bạo lá»±c gia Äình lại diá»n ra ngay sau chiếc xe dò phá mìn của mÄ© trên bãi cát.Phải chÄng cuá»c chiến Äầu già nh Äá»c lập tá»± do ta Äã giải quyết Äược trá»n vẹn,mang lại niá»m vui cho má»i ngÆ°á»i. NhÆ°ng sau khi miá»n Nam hoà n toà n giải phóng còn biết bao vấn Äá» Äặt ra: Äói kém,bá»nh tật,bạo lá»±c gia Äình.

Từ sá»± thật phÅ© phà ng trên bãi biá»n vá» chiếc thuyá»n Äánh ca Äẹp nhÆ° mÆ¡, nghá» sÄ© Phùng Äã dần dần vỡ ra bao Äiá»u vá» cuá»c sá»ng của những ngÆ°á»i dân chà i lÆ°á»i. Biết bao cảnh Äá»i cứ phÆ¡i bà y ra trÆ°á»c mắt: Má»t ngÆ°á»i Äà n bà trạc ngoà i bá»n mÆ°Æ¡i, cao lá»n vá»i những ÄÆ°á»ng nét thô ká»ch. Mụ rá» mặt. Khuôn mặt má»t má»i sau má»t Äêm thức trắng kéo lÆ°á»i, tái ngắt và dÆ°á»ng nhÆ° Äang buá»n ngủ. NgÆ°á»i Äà n ông Äi sau. Tấm lÆ°ng rá»ng và cong nhÆ° má»t con thuyá»n. Mái tóc tá» quạ.Lão Äi chân chữ bát,hà ng lông mà y cháy nắng rủ xuá»ng hai con mắt Äầy vẻ Äá»c dữ. Cặp vợ chá»ng là ng chà i là nạn nhân của cái nghèo khá», vất vả lao Äá»ng cật lá»±c mà vẫn ngặt nghèo vì miếng cÆ¡m manh áo vì Äông con. NgÆ°á»i Äà n bà thú nhận: ” giá tôi Äẻ ít và chúng tôi sắm Äược cái thuyá»n rá»ng hÆ¡n”.Thì ra Äẻ nhiá»u,thuyá»n nà o cÅ©ng từ mÆ°á»i Äến hÆ¡n mÆ°á»i Äứa.Äây là nguyên nhân của sá»± Äói nghèo. Rá»i thiên tai, trá»i là m Äá»ng biá»n ” vợ chá»ng con cái phải Än xÆ°Æ¡ng rá»ng chấm muá»i” Cái lí á» Äá»i ” ông trá»i sinh ra ngÆ°á»i Äà n bà là Äá» Äẻ con và nuôi con cho Äến khi khôn lá»n,cho nên phải gánh lấy cái khá».Äà n bà Ỡthuyá»n chúng tôi phải sá»ng cho con chứ không thá» sá»ng nhÆ° mình trên Äất Äược”. Do con ngÆ°á»i, do thiên tai do cái lẽ á» Äá»i Äã Än sâu,bám bám rá» hà ng ngà n Äá»i nay mà ngÆ°á»i Äà n bà phải chá»u Äau khá».NgÆ°á»i Äà n ông vì vất vả cá»±c nhá»c,không biết Äá» cái bá»±c tức, uất ức và o Äâu, chá» còn biết trút lên ngÆ°á»i vợ.

Cậu bé Phác thÆ°Æ¡ng mẹ nhÆ°ng hà nh Äá»ng liá»u lÄ©nh, thiếu suy nghÄ©. Nó chá» nghÄ© thÆ°Æ¡ng mẹ bá» Äánh mà sẵn sà ng bá» quên tình phụ tá»­. Xét cho cùng, Phác cÅ©ng là nạn nhân của bạo lá»±c gia Äình. Cứ xem cá»­ chá» của nó thì thấy: ” Cái thằng nhá» lặng lẽ ÄÆ°a mấy ngón tay khẽ sá» lên khuôn mặt ngÆ°á»i mẹ nhÆ° muá»n lau Äi những giá»t nÆ°á»c mắt”. Hà nh Äá»ng nhất thá»i của Phác ” NhÆ° viên Äạn” bắn và o ngÆ°á»i bá» và lúc nà y ” Äang xuyên qua tâm há»n” ngÆ°á»i mẹ.Tình cảnh thật Äau lòng. Là m thế nà o Äá» xoá Äi những chuyá»n Äau lòng trong gia Äình nà y.

Phùng còn có nhận thức vá» cách giải quyết tấn bi ká»ch gia Äình. Cách giải quyết của chánh án toà án huyá»n là : Gá»i ngÆ°á»i Äà n bà tá»i cÆ¡ quan và nói bằng giá»ng giận dữ: ” Chá» không sá»ng ná»i vá»i lão vÅ© phu ấy Äâu” Cách giải quyết nà y tuy Äứng vá» phía ngÆ°á»i Äà n bà nhÆ°ng thiếu thá»±c tế. Äáng lẽ phải tìm hiá»u nguyên nhân, phân tích cụ thá», nắm bắt yêu cầu nguyá»n vá»ng. Cách giải quyết nà y thá»±c sá»± chÆ°a á»n. Không thỠáp dụng lí thuyết sách vá» mà phải cÄn cứ và o thá»±c tế Äá»i sá»ng. Cách gợi ý của Äâủ là m cho cÄn phòng ” lá»ng lá»ng gió biá»n tá»± nhiên bá» hút hết không khí trá» nên ngá»t ngạt”. Cảm giác của Phùng thấy nhÆ° vậy. Pháp luật phải gắn liá»n vá»i Äạo Äức, không thỠáp dụng tuỳ tiá»n. Giải quyết li hôn cà ng là m cho gia Äình rạn nứt và tan vỡ. Những Äứa con rá»i sẽ ra sao? Những ngÆ°á»i là m Än lam lÅ© khó nhá»c ra khÆ¡i và o lá»ng cần phải có bà n tay của ngÆ°á»i Äà n ông. NgÆ°á»i Äà n ông là trụ cá»t trong nhà .

Cuá»i truyá»n Äẩu Äi gặp ngÆ°á»i Äà n ông. Phùng Äi gặp thằng Phác. Kết quả nhÆ° thế nà o, tác giả còn bá» ngá». Chá» biết bức ảnh anh chụp có chiếc thuyá»n lÆ°á»i vó và suy nghÄ© của Phùng ” bao giá» tôi cÅ©ng thấy ngÆ°á»i Äà n bà ấy Äang bÆ°á»c ra khá»i tấm ảnh,Äó là ngÆ°á»i Äà n bà vùng biá»n cao lá»n vá»i ÄÆ°á»ng nét thô ká»ch,tấm lÆ°ng áo bạc phếch có miếng vá,ná»­a thân dÆ°á»i Æ°á»t sÅ©ng,khuôn mặt rá» Äã nhợt trắng vì kéo lÆ°á»i suá»t Äêm”.Phải chÄng Äây là sá»± trÄn trá» trÆ°á»c cuá»c sá»ng còn nhiá»u Äiá»u khó khÄn, vất vả của ngÆ°á»i là m nghá» thuật. Äó là má»i quan há» giữa vÄn chÆ°Æ¡ng vá»i cuá»c Äá»i.

Xem thêm: Ipad bao nhiêu tiền

Truyá»n Chiếc thuyá»n ngoà i xa qua những phát hiá»n của Phùng vá» vẻ Äẹp của thiên nhiên, vá» sá»± thật cay Äắng, Äầy bi ká»ch, nghèo khá» của những con ngÆ°á»i lao Äá»ng bằng nghá» chà i lÆ°á»i, Äã bá»c lá» những lo lắng, trÄn trá» của nhà vÄn vá» nhân cách, Äá»i sá»ng con ngÆ°á»i, bá»c lá» lòng thÆ°Æ¡ng cảm, trắc ẩn, trân trá»ng những vẻ Äẹp trong tâm há»n ngÆ°á»i dân lao Äá»ng. Truyá»n Äậm chất tá»± sá»±, triết lý, tiêu biá»u cho phong cách nghá» thuật của Nguyá»n Minh Châu.

Nguyá»n Minh Châu là má»t nhà vÄn xuôi ná»i tiếng của dân tá»c Viá»t Nam 1945, má»i tác phẩm của ông Äá»u thá» hiá»n má»t quan Äiá»m nhân sinh và có triết lý sá»ng sâu sắc. Tác phẩm “Chiếc thuyá»n ngoà i xa” thông qua cái nhìn của nhiếp ảnh Phùng Äã xây dá»±ng Äược má»t tình huá»ng truyá»n bất ngá» và chứa Äá»±ng nhiá»u nghá»ch lý.

Tình huá»ng truyá»n thông qua cách nhìn nhận của nhân vật nhiếp ảnh gia Phùng. Phùng là má»t ngÆ°á»i nghá» sÄ© có tâm có tà i vá»i nghá» theo yêu cầu của cấp trên anh Äi công tác vùng biá»n là chiến trÆ°á»ng xÆ°a của mình Äá» chụp những bức ảnh là m lá»ch. Chính trong chuyến Äi nà y nhân vật Phùng Äã nhận thức Äược những Äiá»u mà trÆ°á»c Äây anh chÆ°a nhận thức Äược. Cảm xúc của nhân vật Phùng thá» hiá»n thông qua cái nhìn của anh vá» sá» phận của ngÆ°á»i Äà n bà và những con ngÆ°á»i lao Äá»ng nÆ¡i Äây, thá» hiá»n má»t cái nhìn nhân vÄn sâu.

TrÆ°á»c hết, nhân vật Phùng là ngÆ°á»i có má»t tâm há»n nghá» sÄ©, sau buá»i sáng anh Äã chụp má»t bức tranh vô cùng Äẹp Äẽ, thá» hiá»n cảnh Äắt trá»i cho, má»t tác phẩm nghá» thuật mà Phùng tìm kiếm Äã lâu. Hình ảnh nắng ban mai, vá»i chiếc thuyá»n in má»t nét mÆ¡ há», bầu trá»i sÆ°Æ¡ng mù trắng pha chút há»ng há»ng do mặt trá»i chiếu và o, thật sá»± là má»t bức ảnh tuyá»t vá»i.

Vá»i tâm há»n nghá» sÄ© của mình, Phùng cảm nhận Äược bức tranh kia tá»±a danh há»a thá»i cá», rá»i anh cÅ©ng cảm thấy niá»m hạnh phúc ngập trà n, bá»i rá»i, trái tim nhÆ° có má»t ai Äó thắt chặt và o. Phùng thấy Äược cái khoảnh khắc trong tâm ngần của tâm há»n và cảm nhận Äược sá»± chân thiá»n mỹ của bức tranh toát ra. Anh thấy trong tâm há»n mình Äược thanh lá»c, trá» nên tinh khiết và trong trẻo vô cùng. Từ Äó, anh nhận thức Äược rằng chính bản thân cái Äẹp cÅ©ng là Äiá»u vô cùng nhân vÄn là Äạo Äức. Bằng con mắt và tâm há»n nghá» sÄ© của mình, Phùng Äã cho ngÆ°á»i Äá»c má»t quan niá»m má»i vá» cái Äẹp. Äó chính là viá»c cái Äẹp có thá» thà nh lá»c tâm há»n của má»t con ngÆ°á»i, hÆ°á»ng con ngÆ°á»i tá»i những Äiá»u hoà n mỹ, tá»t Äẹp hÆ¡n.

Nhân vật Phùng không chá» là ngÆ°á»i có tâm há»n nghá» sÄ© mà còn là ngÆ°á»i có tâm há»n vô cùng nhân vÄn, lÆ°Æ¡ng thiá»n và tá»t bụng. Phùng Äá»ng cảm vá»i những sá» phận con ngÆ°á»i gặp bất hạnh trong cuá»c sá»ng, bá»i trong con ngÆ°á»i anh có Äức tính của má»t ngÆ°á»i chiến sÄ©. Chính từ bức ảnh Äẹp Äẽ chiếc thuyá»n ngoà i xa kia, Phùng Äã bÆ°á»c ra và gặp má»t cặp vợ chá»ng bất hạnh. Má»t ngÆ°á»i Äà n bà vá»i ná»­a thân áo dÆ°á»i Æ°á»t sÅ©ng do ngâm nÆ°á»c, Äôi mắt thâm quần, trÅ©ng sâu vì thức Äêm, thân hình của ngÆ°á»i Äà n bà thô ká»ch vạm vỡ nhÆ° những ngÆ°á»i Äà n bà vùng biá»n khác.

Má»t ngÆ°á»i Äà n ông vô cùng dữ tợn luôn miá»ng chá»­i bá»i nhiếc móc vợ, anh ta còn dùng chiếc dây lÆ°ng của mình Äánh vợ không thÆ°Æ¡ng tiếc. Má»t cuá»c sá»ng nhá»c nhằn lam lÅ© xảy ra trÆ°á»c mắt Phùng. Sá»± cam chá»u của ngÆ°á»i phụ nữ kia khiến Phùng cảm thấy vô cùng tò mò, và thÆ°Æ¡ng cảm vô cùng. Há» là những con ngÆ°á»i lao Äá»ng, lam lÅ© nghèo khá» hiá»n thân của những ngÆ°á»i dân ven biá»n của là ng chà i nà y. Những cảnh tượng Äau lòng cứ liên tục xảy ra trÆ°á»c mắt anh.

NgÆ°á»i chá»ng Äạp vợ má»t cái vô cùng dã man rá»i liên tục chá»­i bá»i những câu khó nghe”Chúng mà y chết Äi cho ông nhá»” nhÆ°ng, ngÆ°á»i Äà n bà vẫn cam lòng chá»u Äòn không phản kháng lại, sá»± nhẫn nhá»n chá»u Äá»±ng Äã thà nh thói quen Än sâu và o trong tiá»m thức, trái tim của ngÆ°á»i phụ nữ. Äứa con trai lá»n của gia Äình nhìn thấy bá» Äánh mẹ tà n nhẫn, có lẽ nó Äã phải chứng kiến cảnh nà y nhiá»u lần rá»i. Nó xông lên can ngÄn bá» thì bá» bá» cho Än mấy cái tát. Má»t ngÆ°á»i chiến sÄ© nhÆ° Phùng Äã nhìn thấy nhiá»u cảnh bom rÆ¡i, Äạn ná», nhiá»u sá»± hy sinh của các Äá»ng Äá»i mình.

NhÆ°ng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng bạo hà nh trong chính ngÆ°á»i thân ruá»t thá»t của má»t gia Äình trong thá»i kỳ hòa bình lòng Phùng không khá»i se sắt, trà o dâng những cảm xúc nghẹn ngà o khó tả. Nhân vật Phùng là má»t con ngÆ°á»i vô cùng tân tiến và theo ká»p vá»i xu thế của thá»i Äại anh cÅ©ng biết thay Äá»i mình vá»i hoà n cảnh má»i dù Äã trải qua những nÄm tháng chiến tranh, nhÆ°ng anh không khÆ° khÆ° giữ lấy nó phải thay Äá»i mình cho phù hợp hoà n cảnh sá»ng.

Nhân vật Phùng Äã rất vui mừng khi chụp Äược bức ảnh vô cùng quý giá, má»t bức tranh Äá» Äá»i tác phẩm trá»i cho nhÆ°ng khi chứng kiến hoà n cảnh của ngÆ°á»i Äà n bà là ng chà i những con ngÆ°á»i sá»ng trên chiếc thuyá»n Äẹp Äẽ kia Phùng nhận thức ra má»t Äiá»u còn quan trá»ng hÆ¡n, má»t triết lý mà toà n diá»n, mà nhân vật Phùng muá»n gá»­i gắm tá»i tất cả ngÆ°á»i Äá»c.

Äó là má»i viá»c cần phải nhìn nhận má»t cách toà n diá»n thấu Äáo. Có những thứ bên ngoà i Äẹp Äẽ nhÆ°ng bên trong lại không phải nhÆ° vậy, chá» khi chúng ta tá»i gần vá»i nó, chạm Äược và o bên trong má»i cảm nhận hết Äược cái Äẹp thật sá»±, cuá»c sá»ng thật sá»± của cái Äẹp.

Nghá» thuật là những thứ bắt nguá»n và gắn liá»n vá»i cuá»c sá»ng của con ngÆ°á»i. Nghá» thuật nhÆ° vậy má»i Äích thá»±c là nghá» thuật. Nhân vật Phùng trong truyá»n ngắn Chiếc thuyá»n ngoà i xa chính là Äại diá»n góc nhìn của nhà vÄn Nguyá»n Minh Châu, Äây là nhân vật không thá» thiếu bá»i nó giúp cho ngÆ°á»i Äá»c Äến gần vá»i tác phẩm hÆ¡n.

———-Mod Ngữ vÄn biên soạn và tá»ng hợp———-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *