Trong môi trường windows có thể chạy cùng lúc

Câu 1. Những ngÆ°á»i trong tranh trang 123 Äang là m gì? Há» là ai?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

1. NgÆ°á»i công nhân Äang hà n xì. Äây là công viá»c hà n xì.

2. NgÆ°á»i lính Äang canh gác bảo vá» Tá» Quá»c. Äây là những chú bá» Äá»i.

3. NgÆ°á»i dân Äang kéo lÆ°á»i. Äây là nghá» Äánh bắt cá.

4. NgÆ°á»i ta Äang phẫu thuật. Äây là những bác sÄ© tà i ba.

Con ÄÆ°á»ng của bé

ÄÆ°á»ng của chủ phi công Lẫn trong mây cao tít Khắp những vùng trá»i xa Những vì sao chi chít.

ÄÆ°á»ng của chú hải quân Mênh mông trên biá»n cả Tá»i những vùng Äảo xa Và những bá» bến lạ.

Con ÄÆ°á»ng là m bằng sắt Là của bác lái tà u Chạy dà i theo Äất nÆ°á»c Äi song hà nh bên nhau.

Bà bảo ÄÆ°á»ng của bé Chá» Äi tá»i trÆ°á»ng thôi Bé tìm má»i sá»m mai Con ÄÆ°á»ng trên trang sách.

Thanh Thảo

Câu 1. Bà i thÆ¡ nói vá» công viá»c của những ai?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Bà i thÆ¡ nói vá» công viá»c của: chú phi công, chú hải quân, bác lái tà u.

Câu 2. Công viá»c của má»i ngÆ°á»i gắn vá»i má»t con ÄÆ°á»ng. Ghép Äúng.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

a- 3 b- 1 c- 2 d- 4

Câu 3. Em hiá»u hai dòng cuá»i bà i thÆ¡ nhÆ° thế nà o? Chá»n ý Äúng:

a) Bé tìm ÄÆ°á»ng tá»i trÆ°á»ng.

b) Bé tìm ÄÆ°á»ng của các chú, các bác.

c) Bé tìm con ÄÆ°á»ng tÆ°Æ¡ng lai trong các bà i há»c.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

à Äúng là : Bé tìm con ÄÆ°á»ng tÆ°Æ¡ng lai trong các bà i há»c.

Câu 1. Những ngÆ°á»i trong tranh trang 125 Äang là m gì? Há» là ai?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

1- Chú Lê xây nhà . Chú là thợ xây.

2- Cô Hoa Äang chá» ÄÆ°á»ng. Cô là cảnh sát giao thông.

3- Bác Tâm Äang gặt lúa. Bác là nông dân.

4- Chú Mạnh Äang may. Chú là thợ may.

Câu 2. Ká» thêm vá» má»t sá» nghá» nghiá»p mà em biết.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Xem thêm: Cách Viết Bài Thu Hoạch Môn Học Mới Nhất 2022

Má»t sá» nghá» nghiá»p khác nhÆ°: ca sÄ©, bác sÄ©, kÄ© sÆ°, diá»n viên, cô giáo,….

Câu 1. Nghe – viết: Con ÄÆ°á»ng của bé (2 khá» thÆ¡ Äầu).

Câu 2. Tìm chữ hoặc vần phù hợp vá»i ô trá»ng:

a) Chữ s hay x?

Äã …ế trÆ°a, máy cà y của bác nông dân trong …óm vẫn chạy giòn giã. Máy lật lên những hà ng Äất tÆ¡i …á»p cho mùa tá»i, cây cá»i …inh …ôi.

b) Chữ i hay iê?

Thủy rất mê chuyá»n cá» tích. Cô bé luôn t… là sẽ có những cô t…n xinh Äẹp, d… hiá»n xuất h…n Äúng lúc khó khÄn nhất Äá» giúp con ngÆ°á»i.

c) Vần ao hay au?

S… mấy Äợt rét Äậm, mùa xuân Äã vá». Trên cây g… Äầu là ng, từng Äà n s… chuyá»n cà nh lao xao nhÆ° b… tin vui, giục ngÆ°á»i ta m… Äón ch… xuân má»i.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

a) Äã xế trÆ°a, máy cà y của bác nông dân trong xóm vẫn chạy giòn giã. Máy lật lên những hà ng Äất tÆ¡i xá»p cho mùa tá»i, cây cá»i sinh sôi.

b) Thủy rất mê chuyá»n cá» tích. Cô bé luôn tin là sẽ có những cô tiên xinh Äẹp, dá»u hiá»n xuất hiá»n Äúng lúc khó khÄn nhất Äá» giúp con ngÆ°á»i.

c) Sau mấy Äợt rét Äậm, mùa xuân Äã vá». Trên cây gạo Äầu là ng, từng Äà n sáo chuyá»n cà nh lao xao nhÆ° báo tin vui, giục ngÆ°á»i ta mau Äón chà o xuân má»i.

Câu 3. Tìm chữ hoặc vần phù hợp vá»i ô trá»ng:

a) Chữ s hay x?

Ngà y …Æ°a say …Æ°a quả …ung …ung phong

b) Chữ i hay iê?

Kim t…m trái t…m buá»i ch…u ch… khó

c) Vần ao hay au?

C… lá»n trầu c…. thứ s…. chim s…

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

a) ngà y xưa, say sưa, quả sung, xung phong.

b) kim tiêm, trái tim, buá»i chiá»u, chá»u khó.

c) cao lá»n, trầu cau, thứ sáu, chim sáo.

Câu 4. Tập viết

a) Viết chữ hoa kiá»u 2:

b) Viết ứng dụng: Viá»t Nam, quê hÆ°Æ¡ng yêu dấu.

NgÆ°á»i là m Äá» chÆ¡i

1. Bác Nhân, hà ng xóm nhà tôi, là má»t ngÆ°á»i là m Äá» chÆ¡i bằng bá»t mà u. á» ngoà i phá», cái sà o nứa cắm Äá» chÆ¡i của bác dá»±ng chá» nà o là trẻ con xúm lại.

2. Dạo nà y, hà ng của bác Nhân bá»ng ế. Những Äá» chÆ¡i má»i bằng nhá»±a Äã xuất hiá»n. Má»t hôm, bác Nhân bảo bác sắp vá» quê là m ruá»ng. Tôi suýt khóc, nhÆ°ng cá» tá» ra bình tÄ©nh:

– Bác á» Äây là m Äá» chÆ¡i cho chúng cháu. Cháu sẽ rủ các bạn cùng mua.

Bác cảm Äá»ng ôm lấy tôi.

Xem thêm: Cách tạo môi trường axit để sinh con trai

3. Hôm sau là buá»i bán hà ng cuá»i cùng của bác Nhân. Tôi Äập con lợn Äất, Äếm Äược hÆ¡n mÆ°á»i nghìn Äá»ng. Tôi chia nhá» món tiá»n, nhá» mấy bạn trong lá»p mua giúp Äá» chÆ¡i của bác.

Gặp tôi chiá»u hôm ấy, bác rất vui. Bác bảo: âThì ra, vẫn còn nhiá»u trẻ nhá» thích Äá» chÆ¡i của bác.â.

Bác còn bảo:

– Vá» quê, bác cÅ©ng sẽ nặn Äá» chÆ¡i Äá» bán. Trẻ á» nông thôn thích thứ nà y hÆ¡n trẻ thà nh phá».

Theo Xuân Quỳnh

Chú thích và giải nghĩa:

– Ế hà ng: không bán Äược hà ng.

Câu 1. Bác Nhân trong câu chuyá»n là m nghá» gì?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Bác Nhân là má»t ngÆ°á»i là m Äá» chÆ¡i bằng bá»t.

Câu 2. Vì sao bác Nhân Äá»nh chuyá»n vá» quê? Chá»n ý Äúng:

a) Vì bác không thích á» thà nh phá».

b) Vì dạo nà y bác không bán Äược hà ng.

c) Vì bác không thích là m Äá» chÆ¡i bằng bá»t.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Bác Nhân Äá»nh chuyá»n vá» quê: b) Vì dạo nà y bác không bán Äược hà ng

Câu 3. Khi biết bác Nhân Äá»ng bá» vá» quê, thái Äá» của bạn nhá» nhÆ° thế nà o?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Khi biết bác Nhân Äá»nh bá» vá» quê, bạn nhá» suýt khóc nhÆ°ng cá» tá» ra bình tÄ©nh.

Câu 4. Bạn nhá» Äã là m gì Äá» bác Nhân vui trong buá»i bán hà ng cuá»i cùng.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Bạn nhá» Äã Äập con lợn Äất, chia cho các bạn nhá» trong lá»p mua Äá» chÆ¡i giúp bác trong buá»i bán hà ng cuá»i cùng.

Câu 1. Sá»­ dụng các câu há»i á» Äâu?, Khi nà o?, Vì sao? há»i Äáp vá»i bạn vá» ná»i dung câu chuyá»n.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

– Vì sao bạn nhá» trong truyá»n muá»n bác Nhân á» lại?

=> Bạn ấy muá»n bác Nhân á» lại vì quý mến bác.

– Khi nà o là buá»i bán hà ng cuá»i cùng của bác Nhân?

=> Hôm sau là buá»i bán hà ng của bác.

– Bác Nhân tiếp tục nặn Äá» chÆ¡i Äá» bán cho trẻ em á» Äâu?

=> Vá» quê, bác tiếp tục nặn Äá» chÆ¡i Äá» bán cho trẻ á» nông thôn.

Câu 2. Em hãy thay bạn nhá» trong truyá»n nói lá»i chà o tạm biá»t và lá»i chúc bác Nhân khi chia tay bác.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

“Bác vá» quê nhá» giữ gìn sức khá»e, chúng cháu luôn nhá» bác. Chúc bác thượng lá» bình an.”

Xem thêm: Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng

Câu 1: Nghe và ká» lại mẩu chuyá»n sau:

May áo

1. á» khu rừng ná» có má»t chú thá» rất tá»t bụng. Ai cÅ©ng yêu mến chú. Má»t nÄm trá»i rét quá, thấy thá» Än mặc phong phanh, nhím muá»n may tặng thá» má»t chiếc áo ấm.

2. NhÆ°ng nhím chá» có kim. Muá»n may áo, phải có vải. Nhím chợt nhá» ngoà i bãi có chá» tằm. Nó tìm Äến chá» tằm. Chá» vui vẻ tặng cho nhím 1 tấm vải lá»n.

3.Có vải rá»i, nhím Äi tìm ngÆ°á»i cắt. Äi má»t quãng, nhím gặp anh bá» ngá»±a có chiếc kéo rất sắc. NhÆ°ng bá» ngá»±a bảo: âTá» chá» biết cắt. Phải tìm ngÆ°á»i Äo vải rá»i má»i cắt Äược.â. Hai bạn bèn nhỠông á»c sên Äo vải. Ãng á»c sên vui vẻ nhận lá»i.

4. Cuá»i cùng chiếc áo Äã hoà n thà nh. Các bạn Äem tặng thá». Thá» bảo:

– Cảm Æ¡n các bạn rất nhiá»u. NhÆ°ng vẫn còn nhiá»u bạn chÆ°a có áo ấm. Chúng ta hãy cùng lập má»t xÆ°á»ng may Äá» ai cÅ©ng có áo ấm Äi.

Thế là má»t xÆ°á»ng may ra Äá»i giữa rừng. Mùa Äông ấy, tất cả Äá»u có áo ấm.

Truyá»n ká» vá» lòng cao thượng

Gợi ý:

a) Vì sao nhím muá»n may tặng thá» má»t chiếc áo ấm?

b) Nhím Äã có kim, nó tìm vải may áo á» Äâu?

c) Ai giúp nhím cắt vải, Äo vải?

d) Thá» nghÄ© ra sáng kiến gì khi Äược các bạn tặng áo?

Câu 2: Nói lá»i của em:

a) Khen nhím, thỠvà các con vật trong khu rừng.

b) Äá»ng tình vá»i sáng kiến của thá».

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

a)

– HS1: Các bạn thật tuyá»t.

– Nhím: Bá»n mình cần quan tâm Äến nhau mà .

b)

HS1: Thá» Ã , tá» hoà n toà n Äá»ng ý vá»i sáng kiến của câu.

Thá»: Cảm Æ¡n cậu.

Câu 1. Nói vá» má»t ngÆ°á»i lao Äá»ng á» trÆ°á»ng em.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Gợi ý:

– Em nói vá» bác lao công.

– Bác Äó là m công viá»c quét dá»n, vá» sinh.

– Bác từng giúp em là m vá» sinh lá»p há»c khi em bá» á»m.

– Em rất muá»n nói lá»i cảm Æ¡n và luôn yêu quý bác.

Câu 2. Dá»±a và o những Äiá»u vừa nói, hãy viết 4 -5 câu vá» má»t ngÆ°á»i lao Äá»ng á» trÆ°á»ng em.

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Bác Liên là m lao công á» trÆ°á»ng em. Hằng ngà y, bác quét dá»n sân trÆ°á»ng luôn sạch Äẹp. Bác là ngÆ°á»i rất tá»t bụng vì luôn giúp Äỡ chúng em là m vá» sinh lá»p há»c khi có bạn nà o bá» á»m. Chúng em Äá»u rất yêu quý và biết Æ¡n bác Liên.