Vẽ tranh cuộc sống quanh em lớp 5

Video Vẽ tranh cuộc sống quanh em lớp 5

Quan sát tranh 2 ÄÆ°á»ng phá» trong 2 bức tranh dÆ°á»i Äây có gì khác nhau? Theo em, vì sao có sá»± khác nhau Äó?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

– Hai bức tranh khác nhau á» chá»:

+ Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh ban Äêm, có ánh trÄng, Äèn ÄÆ°á»ng. Bức tranh thứ hai vẽ cảnh ban ngà y, buá»i sáng, có ánh mặt trá»i rá»±c rỡ;

+ Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh con ÄÆ°á»ng Äang Äược quét dá»n, còn nhiá»u rác. Bức tranh thứ hai vẽ cảnh ÄÆ°á»ng phá» sạch Äẹp, ngÄn nắp.

+ Bức tranh thứ nhất có hình ảnh chá» lao công Äang quét rác. Bức tranh thứ hai không có hình ảnh chá» lao công, thay và o Äó là các bạn há»c sinh Äang há»n há» tá»i trÆ°á»ng.

– Sá»± khác nhau nà y là vì: có sá»± Äóng góp của chá» lao công. Mặc dù á» bức tranh thứ hai chá» lao công không xuất hiá»n nhÆ°ng ngÆ°á»i ta vẫn có thá» thấy sá»± cá»ng hiến âm thầm của chá» qua hình ảnh ÄÆ°á»ng phá» Äã trá» nên sạch Äẹp hÆ¡n.

Tiếng chá»i tre

Những Äêm hè Khi ve ve Äã ngủ Tôi lắng nghe Trên ÄÆ°á»ng Trần Phú Tiếng chá»i tre Xao xác Hà ng me Tiếng chá»i tre Äêm hè Quét rácâ¦

Những Äêm Äông Khi cÆ¡n dông Vừa tắt Tôi Äứng trông Trên ÄÆ°á»ng lặng ngắt Chá» lao công NhÆ° sắt NhÆ° Äá»ng Chá» lao công Äêm Äông Quét rác…

Nhá» em nghe Tiếng chá»i tre Chá» quét Những Äêm hè Äêm Äông gió rét Tiếng chá»i tre Sá»m tá»i Äi vá» Giữ sạch lá» Äẹp lá»i Em nghe!

(TỠHữu)

Câu 1: Chá» lao công là m viá»c và o những thá»i gian nà o?

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Chá» lao công là m viá»c và o Äêm hè và Äêm Äông.

Câu 2: Äoạn thÆ¡ thứ hai cho biết công viá»c của chá» lao công vất vả nhÆ° thế nà o?

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Chá» lao công phải là m viá»c và o lúc Äêm khuya, không khí lạnh giá, con ÄÆ°á»ng vắng tanh,â¦

Câu 3: Những câu thÆ¡ sau nói lên Äiá»u gì?

âNhững Äêm hè

Äêm Äông gió rét

Tiếng chá»i tre

Sá»m tá»i

Äi vá»”

a. Sá»± chÄm chá» của chá» lao công

b. Niá»m tá»± hà o của chá» lao công

c. Sá»± thay Äá»i của thá»i tiết Äêm hè và Äêm Äông

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Äáp án a. Sá»± chÄm chá» của chá» lao công.

Câu 4: Tác giả nhắn nhủ em Äiá»u gì qua 3 câu thÆ¡ cuá»i?

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Tác giả nhắn nhủ em nhá» giữ gìn ÄÆ°á»ng phá» sạch Äẹp.

Xem thêm: Iui và ivf dùng ovaq1 spermq

* Luyá»n tập theo vÄn bản Äá»c:

Câu 1: Trong Äoạn thÆ¡ thứ nhất, từ nà o miêu tả âm thanh của tiếng chá»i tre?

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

– Từ âxao xácâ

Câu 2: Thay tác giả, nói lá»i cảm Æ¡n Äá»i vá»i chá» lao công.

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Tôi rất biết Æ¡n chá» vì chá» Äã giúp ÄÆ°á»ng phá» sạch sẽ.

– Luyá»n viết chữ hoa X

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

– Quan sát chữ viết hoa X: cỡ vừa cao 5 li, cỡ nhá» 2,5 li, gá»m 1 nét viết liá»n là kết hợp của 3 nét cÆ¡ bản (2 nét móc hai Äầu và 1 nét xiên)

– Cách viết:

+ Nét 1: Äặt bút lên ÄÆ°á»ng kẻ 5, viết nét móc hai Äầu bên trái, dừng bút giữa ÄÆ°á»ng kẻ 1 vá»i ÄÆ°á»ng kẻ 2.

+ Nét 2: từ Äiá»m dừng bút của nét 1 viết nét xiên lượn từ trái sang phải, từ dÆ°á»i lên trên, dừng bút trên ÄÆ°á»ng kẻ 6.

+ Nét 3: từ Äiá»m dừng bút của nét 2 Äá»i chiá»u bút, viết nét móc hai Äầu bên phải từ trên xuá»ng dÆ°á»i, cuá»i nét uá»n và o trong, dừng bút á» ÄÆ°á»ng kẻ 2.

– Luyá»n viết ứng dụng: Xuân vá», hà ng cây bên ÄÆ°á»ng thay áo má»i.

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Xem thêm: Patchim trong tiếng Hàn và cách sử dụng phụ âm cuối trong tiếng Hàn Quốc

– Viết chữ hoa X Äầu câu, chú ý cách ná»i chữ viết hoa vá»i chữ viết thÆ°á»ng, khoảng cách giữa các tiếng trong câu, vá» trí Äặt dấu chấm cuá»i câu.

Câu 1: Dá»±a và o tranh và câu há»i gợi ý, Äoán ná»i dung của từng tranh.

Hạt giá»ng nhá»

(Theo 101 Tuyá»n tập truyá»n, thÆ¡, câu Äá» Mầm non)

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

– Tranh 1: Hạt giá»ng nhá» trá» thà nh cây cao to là nhá» Äất, nắng, mÆ°a.

– Tranh 2: Cây mong muá»n quả Äá»i có thêm nhiá»u cây khác là m bạn.

– Tranh 3: Những hạt cây nảy mầm nhá» mÆ°a, nắng,â¦

– Tranh 4: Quả Äá»i có thêm nhiá»u cây xanh.

Câu 2: Nghe ká» chuyá»n.

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

Câu 3: Ká» lại từng Äoạn của câu chuyá»n theo tranh.

Xem thêm: Chặn quảng cáo youtube trên ios

HÆ°á»ng dẫn trả lá»i:

– Tranh 1: Có hạt giá»ng nhá» nằm ngủ yên trong lòng Äất trên má»t quả Äá»i. Chẳng bao lâu hạt giá»ng nhú thà nh chá»i non tÆ°Æ¡i rói và xinh xắn. Nhá» có cô mây và ông mặt trá»i giúp Äỡ mà nó dần thà nh cây non khá»e mạnh.

– Tranh 2: Sá»ng má»t mình trên Äá»i buá»n bã, nó mong muá»n có những cây khác là m bạn. Hiá»u Äược mong Æ°á»c ấy, ông mặt trá»i, cô mây, chá» gió Äã bà n bạc và nghÄ© cách giúp Äỡ cây.

– Tranh 3: Chá» gió kiếm những hạt giá»ng nhá» Äem vá» gieo trên quả Äá»i. Cô mây tÆ°á»i nÆ°á»c mát. Ãng mặt trá»i chiếu nắng ấm. Chẳng bao lâu những hạt giá»ng Äó vÆ°Æ¡n mình và lá»n lên.

– Tranh 4: Nhiá»u nÄm trôi qua, quả Äá»i có không biết bao nhiêu là cây xanh sinh sá»ng. hà ng ngà y, các chú chim sâu, gõ kiến, sÆ¡n ca,⦠bay tá»i Äậu trên những cà nh cây, vừa bắt sâu vừa líu lo ca hát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *