When is your birthday

Duới đây là các thông tin và kiến thức về When is your birthday hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video When is your birthday

What’s the date today?

Hôm này là ngày mấy?

What’s the date today?

Is it the first of October?

What’s the date today?

Is it the first or is it the third?

What’s the date today?

It isn’t the first, it isn’t the third.

It’s the second of October.

Hôm nay là ngày mấy?

Hôm nay là ngày 1 tháng 10 phải không?

Hôm nay là ngày mấy?

Ngày 1 hoặc ngày 3 phải không?

Hôm nay là ngày mấy?

Không phải ngày 1, không phải ngày 3.

Nó là ngày 2 tháng 10.

Lesson 3 Unit 4:

1. Look, listen anh repeat.

Nhìn, nghe và đọc lại.

a) Oh! What a nice cake! 0h! Một cái bánh đẹp làm sao!

Yes. It’s my birthday today. Vâng. Hôm nay là sinh nhật của mình.

b) Happy birthday, Linda. Chúc mừng sinh nhật Linda.

Thank you. Cảm ơn bạn.

c) When’s your birthday, Mai? Sinh nhật của bạn là khi nào vậy Mai?

It’s on the fifth of March. Nó là vào ngày 5 tháng 3.

2. Point and say.

Chỉ và nói.

a) When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It’s on the first of January. Nó là vào ngày 1 tháng 1.

b) When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It’s on the twelfth of February. Nó là vào ngày 12 tháng 2.

c) When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It’s on the fourteenth of March. Nó là vào ngày 14 tháng 3.

d) When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It’s on the twentieth of April. Nó là vào ngày 20 tháng 4.

e) When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It’s on the thirty-first of May. Nó là vào ngày 31 tháng 5.

f) When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

It’s on the twenty-fourth of June. Nó vào ngày 24 tháng 6.

3. Let’s talk.

What is the date today? Hôm nay là ngày mấy?

When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

4. Listen and number.

Nghe và điền số.

a 3 b 1 c 4 d 2

Bài nghe:

1. Mai: Today is my birthday.

Nam: Happy birthday!

Mai: When’s your birthday, Nam?

Nam: It’s on the second of April.

2. Akiko: When’s your birthday, Hoa?

Hoa: It’s on the sixth of March.

Akiko: Oh. That’s my birthday, too.

Hoa: Really?

Akiko: Yes. It’s on the sixth of March.

3. Mai: Hi, Tom. When’s your birthday?

Tom: It’s on the fifteenth of January.

Mai: Sorry?

Tom: My birthday is on the fifteenth of January.

Mai: I see.

4. Akiko: When’s your birthday, Linda?

Linda: It’s on the twenty-sixth of July.

Akiko: of June or July?

Linda: It’s on the twenty-sixth of July.

5. Look and write.

Nhìn và viết.

1. A: When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

B: It’s on the fourth of February. Nó vào ngày 4 tháng 2.

2. A: When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

B: It’s on the fifth of March. Nó vào ngày 5 tháng 3.

3. A: When’s your birthday? Sinh nhật của bạn là khi nào?

B: It’s on the twenty-third of June. Nó vào ngày 23 tháng 6.

6. Let’s play.

Chúng ta cùng chơi.

Related Posts