Bảo vệ môi trường gdcd 10

Phần má»m Sun Times sẽ giúp em nhìn Äược toà n cảnh các vá» trí, thà nh phá» thủ Äô của các nÆ°á»c trên toà n thế giá»i vá»i rất nhiá»u thông tin liên quan Äến thá»i gian. Ngoà i ra, phần má»m còn cung cấp nhiá»u chức nÄng hữu ích khác liên quan Äến thá»i gian Mặt Trá»i má»c, Mặt Trá»i lặn, nhật thá»±c, nguyá»t thá»±c,…

a. Khá»i Äá»ng phần má»m

Nháy Äúp và o biá»u tượng Äá» khá»i Äá»ng phần má»m.

b. Mà n hình chính

Mà n hình chính của phần má»m là bản Äá» các nÆ°á»c trên thế giá»i. Hãy quan sát kÄ© Äá» hiá»u và nhận biết các thông tin mà bản Äá» mang lại.

1658994194 468 tin hoc 8 tim hieu thoi gian voi phan mem

Hình 1. Mà n hình là m viá»c chính của phần má»m Sun Times

c. Thoát khá»i phần má»m

Xem thêm: Tóm tắt 3 trùng vi thạch trận

Muá»n thoát khá»i phần má»m thá»±c hiá»n lá»nh File -> Exit hoặc nhấn tá» hợp phím Alt+F4.

a. Phóng to quan sát má»t vùng bản Äá» chi tiết

 • Phóng to má»t vùng hình chữ nhật trên bản Äá» ta dùng cách sau:
  • Nhấn giữ nút phải chuá»t kéo thả từ má»t Äá»nh Äến Äá»nh Äá»i diá»n của hình chữ nhật.
  • Cá»­a sá» xuất hiá»n hiá»n thá» vùng bản Äá» Äánh dấu Äã Äược phóng to.

b. Quan sát và nhận biết thá»i gian: ngà y và Äêm

 • Trên bản Äá» có các vùng sáng, tá»i khác nhau cho biết thá»i gian hiá»n tại của các vùng là ngà y hay Äêm.
 • Ranh giá»i phân chia ngà y và Äêm, sẽ là thá»i Äiá»m chuyá»n giao giữa Äêm – ngà y và ngà y – Äêm.
 • Trái Äất tá»± quay quanh mặt trá»i tạo ra ngà y và Äêm.
 • Theo sá»± chuyá»n Äá»ng của Trái Äất Mặt trá»i chuyá»n Äá»ng từ Äông sang Tây.
 • Trên bản Äá» sẽ thấy các vùng tá»i “chuyá»n Äá»ng” theo hÆ°á»ng từ phải sang trái.
 • Äi theo chuyá»n ngang của má»t ÄÆ°á»ng thẳng từ trái sang phải sẽ quan sát Äược thá»i gian hiá»n thá»i của các vá» trí trên Trái Äất theo Äúng thá»i gian chuyá»n Äá»ng.
 • Quan sát hình thấy Hà Ná»i Äang là 1 gá»i chiá»u, trung tâm nÆ°á»c Mỹ là ná»­a Äêm, tại má»t vùng biá»n Châu Phi là 5 giá» sáng và Mặt trá»i Äang lặn tại vùng biá»n Thái Bình DÆ°Æ¡ng.

1658994194 330 tin hoc 8 tim hieu thoi gian voi phan mem

Hình 2. Nhận biết thá»i gian ngà y và Äêm

c. Quan sát và xem thông tin thá»i gian chi tiết của má»t Äá»a Äiá»m cụ thá»

1658994194 845 tin hoc 8 tim hieu thoi gian voi phan mem

Hình 3. Thông tin thá»i gian chi tiết của má»t Äá»a Äiá»m cụ thá»

 • Cách 1: Nháy chuá»t lên má»t vá» trí Äã Äánh dấu trên bản Äá»
 • Cách 2: Chá»n Äá»a Äiá»m cần xem tại ô chá»n Äá»a Äiá»m

1. Thá»i gian Äá»a phÆ°Æ¡ng của vùng, thà nh phá» Äược chá»n.

Xem thêm: Môi trường làm việc mbbank

2. Má»t và i thông tin vá» Äá»a Äiá»m Äã chá»n.

3. Các thông tin liên quan Äến thá»i gian trong ngà y của Äá»a Äiá»m Äược chá»n:

 • Sunrise: Thá»i gian Mặt trá»i má»c.
 • Midday: Thá»i gian giữa trÆ°a.
 • Sunset: Thá»i gian Mặt trá»i lặn.
 • Day Length: Äá» dà i ban ngà y.

4. Toạ Äá» của vá» trí hiá»n thá»i.

d. Quan sát vùng Äá»m giữa ngà y và Äêm

1658994194 602 tin hoc 8 tim hieu thoi gian voi phan mem

Hình 4. Vùng Äá»m giữa ngà y và Äêm

e. Äặt thá»i gian quan sát

Xem thêm: Môi trường axit có ph nhỏ hơn 7

1658994194 759 tin hoc 8 tim hieu thoi gian voi phan mem

Hình 5. Äặt thá»i gian quan sát

a. Hiá»n ra và không hiá»n ra hình ảnh bầu trá»i theo thá»i gian

Option â Maps â Show Sky Color.

b. Cá» Äá»nh vá» trí và thá»i gian quan sát

Option â Maps â Hover Update.

c. Tìm các Äá»a Äiá»m có thông tin thá»i gian trong ngà y giá»ng nhau

 • Chá»n vá» trí ban Äầu.
 • Thá»±c hiá»n Option â Anchor TimeTo â Sunrise.

d. Tìm kiếm và quan sát nhật thá»±c trên trái Äất

 • Chá»n Äá»a Äiá»m muá»n xem nhật thá»±c.
 • Thá»±c hiá»n lá»nh View â Eclipse.

e. Quan sát sá»± chuyá»n Äá»ng của thá»i gian

1658994194 238 tin hoc 8 tim hieu thoi gian voi phan mem

Hình 6. Sá»± chuyá»n Äá»ng của thá»i gian