Bảo vệ môi trường thiên nhiên là gì

1.1.1. Äá»a Äiá»m

Lá»±a chá»n Äá»a Äiá»m thuận lợi và phù hợp vá»i vá» trí, Äiá»u kiá»n của trÆ°á»ng: vÆ°á»n quá»c gia, khu bảo tá»n thiên nhiên, thảm cầm viên,â¦

1.1.2. Dụng cụ

STT Dụng cụ STT Dụng cụ STT Dụng cụ 1 Bút viết, bút chì 5 á»ng nhòm 9 Vợt thủy sinh 2 Sá» ghi chép 6 Máy ảnh hoặc Äiá»n thoại di Äá»ng có chức nÄng chụp hình 10 Phanh kẹp 3 Nhãn dán mẫu 7 Lá» Äá»±ng mẫu 11 Tà i liá»u ảnh Äá» nhận diá»n nhanh sinh vật ngoà i thiên nhiên 4 Kính lúp 8 Vợt bắt bÆ°á»m 12 Khóa phân loại má»t sá» nhóm sinh vật

Dán nhãn mẫu gá»m các thông tin

– Tên loà i

– Äá»a Äiá»m thu thập

– Môi trÆ°á»ng sá»ng

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Tự Tình 2 – Tác Giả Hồ Xuân Hương

– Ngà y lấy mẫu

– Há»c sinh lấy mẫu

1.1.3. Yêu cầu

– Quan sát theo nhóm hoà n thà nh bà i thu hoạch.

– Chấp hà nh nghiêm túc các quy Äá»nh của buá»i ngoại khóa và hÆ°á»ng dẫn của giáo viên.

– Trang phục gá»nn gà ng, phù hợp.

– LÆ°u ý má»t sá» sinh vật có thá» gây Äá»c.

1.2.1. HÆ°á»ng dẫn chung

Xem thêm: Môi trường làm việc herbalife

– Quan sát cÆ¡ thá» và các bá» phận của sinh vật bằng mắt thÆ°á»ng, kính lúp, á»ng nhòm.

– Chụp ảnh, ghi chép lại các thông tin tên loà i, môi trÆ°á»ng sá»ng, sá» lượng, kích thÆ°á»c các loà i.

– Thu lại mẫu Äã quan sát nếu có thá», là m tập san.

1.2.2. Tìm hiá»u vá» thá»±c vật và Äá»ng vật

a) Quan sát môi trÆ°á»ng sá»ng, vai trò của thá»±c vật và Äá»ng vật.

b) Quan sát hình thái, phân loại má»t sá» nhóm thá»±c vật và Äá»ng vật.

Xem thêm: Đường trung tuyến là gì? Tính chất, công thức tính đường trung tuyến chuẩn 100%

– Quan sát Äặc Äiá»m hình thái và dá»±a và o các Äặc Äiá»m Äặc trÆ°ng của các ngà nh/lá»p thá»±c vật, Äá»ng vật Äã há»c Äá» tiến hà nh phân loại.

– Tìm và ghi lại các Äặc Äiá»m hình thái phù hợp vá»i môi trÆ°á»ng sá»ng.

c) Cách bắt thả mẫu

– á» nÆ°á»c: Dùng vợt bắt Äá»ng vật thủy sinh Äá» vá»t lên rá»i chuyá»n sang khay nÆ°á»c.

– Äá»ng vật biết bay, nhảy: Dùng vợt bắt bÆ°á»m, cần khóa vợt Äá» giữ.

– Dùng tay bắt trá»±c tiếp vá»i Äá»ng vật an toà n, dùng panh kẹp Äá» bắt các loà i Äá»t, cắn hoặc tiết ra chất Äá»c.