Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Nhân giá»ng cây trá»ng là quá trình là m tÄng sá» lượng cây của loà i hoặc giá»ng cây trá»ng.

Có hai phÆ°Æ¡ng pháp nhân giá»ng cây trá»ng là :

– Nhân giá»ng hữu tinh

– Nhân giá»ng vô tính

– Nhân giá»ng hữu tính là phÆ°Æ¡ng pháp nhân giá»ng bằng hạt, Äược tiến hà nh qua 5 bÆ°á»c (Hình 11.1)

Hình 11.1. Quy trình nhân giá»ng hữu tính

– Äá» Äảm bảo chất lượng hạt giá»ng sau khi nhân, cần tiến hà nh chá»n lá»c thÆ°á»ng xuyên Äá» loại bá» cây xấu, cây lẫn giá»ng.

– Ưu Äiá»m: dá» thá»±c hiá»n, chá» phi thấp, há» sá» nhân cao, cây có tuá»i thá» cao,tá»nh thích nghi cao, dá» dà ng bảo quản và vận chuyá»n hạt giá»ng.

– Nhược Äiá»m: dá» phản là tình trạng, lâu ra hoa, Äậu quả.

– Phạm vi áp dụng: áp dụng Äược cho tất cả các loại cây có hạt. ThÆ°á»ng áp dụng cho cây ngắn ngà y, cây là m gá»c ghép,…

– Nhân giá»ng vô tính là phÆ°Æ¡ng pháp tạo cây má»i từ cÆ¡ quan sinh dưỡng của cây mẹ.

Xem thêm: Trao duyên 12 câu cuối

– PhÆ°Æ¡ng pháp nà y giữ Äược các Äặc tính di truyá»n của cây mẹ và thu hoạch sá»m hÆ¡n phÆ°Æ¡ng pháp nhân giá»ng hữu tính

– Có nhiá»u phÆ°Æ¡ng pháp nhân giá»ng vô tính giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô,….

a. Phương pháp giâm cà nh

PhÆ°Æ¡ng pháp nà y sá»­ dụng Äoạn cảnh hoặc các bá» phận khác (thân, rá», lá, chá»i,…) từ cây mẹ Äặt trong chất ná»n (Äất, giá thá», dung dá»ch) Äá» tạo cây má»i (Hình 11.2).

Hình 11.2. Các bÆ°á»c giâm cà nh

Lưu ý:

– nên giảm trong nhà mái che.

– giữ ẩm thÆ°á»ng xuyên.

– giảm cÆ°á»ng ÄỠánh sáng.

– Giả thá» giảm cảnh thÆ°á»ng sá»­ dụng. cát, than bùn. Cần cắt cảnh giảm vật má»t góc 30 so vá»i cảnh Äá» diá»n tích tạo mô sẹo lá»n, thuận lợi ra nhiá»u rá» Cảnh giảm nên cắm sát nhau Äá» giữ ẩm Äá»u

– Ưu Äiá»m: há» sá» nhân giá»ng cao, dá» thá»±c hiá»n.

Xem thêm: Thư upu lần thứ 50

– Nhược Äiá»m: bá» rá» phát triá»n kém hÆ¡n cây nhân giá»ng tá»­ hạt, giảm sức sá»ng nếu nhận giá»ng nhiá»u lần, dá» lây lan bá»nh hại

– Phạm vi áp dụng: thÆ°á»ng áp dụng cho những cây dá» ra rá», cây lâu nÄm, cây không có hạt

b. Phương pháp chiết cà nh

Chiết cà nh là phÆ°Æ¡ng pháp tạo cây má»i từ cảnh vẫn còn trên cây mẹ (Hình 11.3)

Hình 11.3. Các bÆ°á»c chiết cà nh

LÆ°u ý: Äá» tÄng tá» lá» cây ra rá», cà nh chiết phải cạo sạch tÆ°Æ¡ng tá»ng, phÆ¡i 1 â 2 ngà y má»i tiến hà nh bá»i chất kích thích ra rá» và bá»c bằng giả thỠâm.

– Ưu Äiá»m: cây chiết cà nh sinh trÆ°á»ng nhanh hÆ¡n cây giảm cảnh do kích thÆ°á»c cây lá»n.

– Nhược Äiá»m: tÆ°Æ¡ng tá»± cây giảm cảnh những há» sá» nhân giá»ng thấp hÆ¡n.

Phạm vi áp dụng: thÆ°á»ng áp dụng cho những cây thân gá» lâu nÄm, cây không có hạt.

c. Phương pháp ghép

PhÆ°Æ¡ng pháp ghép là phÆ°Æ¡ng pháp tạo cây má»i bằng cách gắn Äoạn cảnh, mắt ghép, chá»i của cây mẹ (ngá»n ghép) lên cây khác (gá»c ghép) nhằm phát huy tại Äiá»m của cây mẹ và gá»c ghép (Hình 11.4)

Xem thêm: Công thức tính áp suất chất rắn, lỏng, khí và bài tập áp dụng

Hình 11.4. Các bÆ°á»c ghép cà nh

– LÆ°u ý: có thá» ghép mắt hoặc Äoạn cà nh lên gá»c ghép cùng loà i hay khác loại. Nên chá»n cây gá»c ghép tiếp hợp tá»t vá»i ngá»n ghép, có bá» rá» khoẻ, thích nghi tá»t vá»i Äiá»u kiá»n khí hậu á» Äá»a phÆ°Æ¡ng.

Hình 11.5. Ghép mắt và ghép Äoạn cà nh

– Ưu Äiá»m: cây ghép có bá» rá» khá»e, thích nghá» Äiá»u kiá»n ngoại cảnh Äá»a phÆ°Æ¡ng nên cây có sức sinh trÆ°á»ng mạnh

– Nhược Äiá»m: sức tiếp hợp giữa gá»c ghép và cảnh ghép kém sẽ ảnh hÆ°á»ng Äến cây ghép, Äòi há»i kÄ© thuật cao.

– Phạm vi áp dụng: áp dụng cho hầu hết các nhóm cây Än quả, cây cảnh, cây công nghiá»p lâu nÄm và má»t sá» loại rau.

d. Ứng dụng công nghá» sinh há»c trong nhân giá»ng cây trá»ng

Ứng dụng công nghá» nuôi cấy mô tế bà o có thá» nhân nhanh cây giá»ng vá»i sá» lượng lá»n.

– Ưu Äiá»m: tạo ra cây sạch bá»nh và nhân nhanh vá»i sá» lượng lá»n.

– Nhược Äiá»m: Äòi há»i kỹ thuật cao, chi phí Äầu tÆ° lá»n, thá»i gian dà i

– Phạm vi áp dụng: áp dụng cho cây cần tạo cây giá»ng sạch bá»nh hoặc khả nÄng nhân giá»ng bằng phÆ°Æ¡ng pháp khác kém hiá»u quả nhÆ° cây khoai tây, chuá»i, dâu tây, hoa lan,..