Cách phối áo khoác với áo dài học sinh

ÔN T P MÔN KINH DOANH QUÔỐC TẾỐẬ

CH NG 1: TOÀN CẦẦU HÓAƯƠ

1/ TOÀN CẦẦU HÓA LÀ GÌ?

– Toàn cấầu hóa là xu h ướ ng làm mấất đi tính bi t l p c a các n ệ ậ ủ ềần kinh tềấ quốấc gia đ h ể ướ ng t i m t th tr ớ ộ ị ườ ổ ng kh ng lốầ trền ph m vi toàn cấầu. ạ a/ Toàn cầầu hóa th tr ng:ị ườ là vi c sáp nh p mang tính l ch s c a các th tr ệ ậ ị ử ủ ị ườ ng quốấc gia riềng bi t và tách r i nhau. Đ c đi m: ệ ờ ặ ể – Vi c d b các rào c n th ệ ỡ ỏ ả ươ ạ ng m i làm cho ho t đ ng mua bán ạ ộ quốấc tềấ tr nền dềễ dàng ở h n. ơ – Th hiềấu và s thích c a ng ị ở ủ ườ i tiều dùng bắất đấầu h i t theo m t s ộ ụ ộ ốấ tiều chu n toàn cấầu. ẩ – Các doanh nghi p góp phấần t o nền xu h ệ ạ ướ ng này bắầng vi c c ệ ung cấấp các s n ph m c ả ẩ ơ b n t ả ươ ự ng t nhau. b/ Toàn cầầu hóa s n xuầất:ả xu h ướ ủ ữ ng c a nh ng cống ty riềng l tiềấn hành phấn tán các ẻ b ph n trong quy trình s n xuấất t i nhiềầu đ a đi m khác nhau t ộ ậ ả ớ ị ể rền toàn thềấ gi i đ khai ớ ể thác l i thềấ do s khác bi t vềầ chi phí và chấất l ợ ự ệ ượ ủ ng c a các yềấu tốấ s n xuấất. ả – Các doanh nghi p có th : h thấấp toàn di n c cấấu chi phí v ệ ể ạ ệ ơ à c i tiềấn chấất l ả ượ ng/tính nắng s n ph m t đó cho phép h c nh tranh m t cách hi u qu h n. ả ẩ ừ ọ ạ ộ ệ ả ơ 2/ CÁC Đ NG L C C A TOÀN CẦẦU HÓA?Ộ Ự Ủ a/ Vi c cắất gi m các rào c n th ng m i và đầầu t : ệ ả ả ươ ạ ư – Cho phép các doanh nghi p xem xét th tr ệ ị ườ ủ ọ ạ ng c a h trền ph m vi toàn cấầu ch khống ứ ch bó h p trong ph m vi m t quốấc gia ỉ ẹ ạ ộ – Cho phép các doanh nghi p bốấ trí s n xuấất đ a đi m tốấi u cho ệ ả ở ị ể ư ho t đ ng kinh doanh. ạ ộ Ví d : m t cống ty có th thiềất kềấ s n ph m t i m t quốấc gia, s n xuấ ụ ộ ể ả ẩ ạ ộ ả ất các linh ki n t i hai ệ ạ QG khác, lắấp ráp s n ph m m t QG khác n a, rốầi xuấất kh u thành p ả ẩ ở ộ ữ ẩ h m đi khắấp thềấ gi i. ẩ ớ b/ S thay đ i công ngh :ự ổ ệ – M ch vi x lý và cống ngh viềễn thống:ạ ử ệ + M ra s tắng tr ở ự ưở ạ ủ ng m nh meễ c a dòng máy tính chi phí thấấp và cống suấất cao, cho phép tắng khốấi l ượ ử ng x lý thống tin c a các cá nhấn và doanh n ủ ghi p vố cùng to l n. ệ ớ + M ch vi x lý – chi phí s n xuấất gi m trong khi cống suấất ạ ử ả ả tắng (đ nh lu t Moore) ị ậ  chi phí c a các ho t đ ng truyềần thống toàn cấầu gi m m nh, kéo gi m ủ ạ ộ ả ạ ả chi phí điềầu phốấi và ki m soát c a t ch c toàn cấầu. ể ủ ổ ứ – Internet và m ng viềễn thống m r ng toàn cấầu:ạ ở ộ + Giúp gi m b t s c ép chi phí do s khác bi t vềầ khống gian, ả ớ ứ ự ệ th i gian và quy mố l i ờ ợ suấất kinh tềấ. + Làm cho ng ườ i mua và ng ườ ặ i bán g p nhau dềễ dàng h n. ơ + Cho phép các doanh nghi p m r ng s hi n di n c a h trền toàn ệ ở ộ ự ệ ệ ủ ọ cấầu; phốấi h p và ợ ki m soát h thốấng s n xuấất phấn tán trền toàn cấầu theo cách ể ệ ả th c ch a t ng có tr ứ ư ừ ướ _c đấy.

 • Cống ngh v n t i:ệ ậ ả_ + S ra đ i c a container, s phát tri n c a máy bay ph n l c ự ờ ủ ự ể ủ ả ự ụ dấn d ng và máy bay v n t i hàng hóa kh ng lốầ giúp đ n gi n hóa vi c chuy n t i hàng ậ ả ổ ơ ả ệ ể ả hóa t ph ừ ươ ứ ng th c v n t i này sang ph ậ ả ươ ứ ậ ả ng th c v n t i khác. + V n t i bắầng container làm gi m đáng k chi phí v n chuy n ậ ả ả ể ậ ể hàng hóa đ ườ ng dài. (tiềất ki m th i gian và chi phí cống nhấn bốấc xềấp) ệ ờ

3/ GI I THÍCH CÁC LU N C CHÍNH (VÀ LIẾN H BẰẦNG CH NG TH C Ả Ậ Ứ Ệ Ứ Ự TẾỐ ) TRONG

CU C TRANH LU N VẾẦ S TÁC Đ NG TIẾU C C C A TOÀN CẦẦU HÓA.Ộ Ậ Ự Ộ Ự Ủ

a/ Vi c làm và thu nh p:ệ ậ – Vi c h thấấp hàng rào th ệ ạ ươ ạ ng m i seễ cho phép các doanh nghi ệ p di chuy n ho t đ ng ể ạ ộ s n xuấất sang nh ng n ả ữ ướ ứ ươ c có m c l ng thấấp h n rấất nhiềầu ơ  t l thấất nghi p cao h n ỷ ệ ệ ơ và m c sốấng thấấp h n chính quốấc, th ứ ơ ở ườ ng là các n ướ c phát tri n. ể – S gia tắng quá m nh c a l c l ự ạ ủ ự ượ ng lao đ ng toàn cấầu khi kề ộ ất h p v i vi c m r ng ợ ớ ệ ở ộ th ươ ạ ng m i quốấc tềấ, seễ kéo gi m m c tiềần l ả ứ ươ ở ng các quốấc gia phát tri ể _n.

 • VD: cống ty s n s n xuấất quấần áo c a Myễ Harwood Industri_ ả ả ủ es đã đóng c a các c s s n ử ơ ở ả xuấất t i Myễ, n i có chi phí nhấn cống đềấn 9 USD m t gi , đ d ạ ơ ộ ờ ể i chuy n s n xuấất đềấn ể ả Honduras, n i mà cống nhấn d t may ch nh n 48 cent m t gi. ơ ệ ỉ ậ ộ ờ Chính vì s di chuy n c a ự ể ủ các ho t đ ng s n xuấất nh thềấ này mà m c l ạ ộ ả ư ứ ươ ủ ườ ng c a ng i Myễ tấầng l p d ớ ướ ả i đã gi m đi đáng k trong vòng m t phấần t thềấ k v a qua. ể ộ ư ỷ ừ b/ Chính sách lao đ ng và môi tr ng:ộ ườ – Vi c tuấn th đấầy đ các quy đ nh vềầ b o v ng ệ ủ ủ ị ả ệ ườ ộ i lao đ ng và mối tr ườ ng seễ làm tắng đáng k chi phí s n xuấất c a các doanh nghi p và đ y h vào t ể ả ủ ệ ẩ ọ hềấ bấất l i trong quan h ợ ệ c nh tranh trền th tr ạ ị ườ ng toàn cấầu v i nh ng cống ty đ t tr s ớ ữ ặ ụ ở ạ ướ t i các n c đang phát tri n vì các cống ty đó khống tuấn theo nh ng quy đ nh nh thề ể ữ ị ư ấ. Vềầ lý thuyềất, các doanh nghi p seễ đốấi phó v i s bấất l i vềầ chi phí này bắầng cách ệ ớ ự ợ di chuy n c s s n xuấất c a h ể ơ ở ả ủ ọ đềấn các QG khống có nh ng quy đ nh khắất khe vềầ b o v ng ữ ị ả ệ ườ ộ i lao đ ng và mối tr ườ ng ho c dềễ dãi trong khấu giám sát th c thi các quy đ nh đó. ặ ự ị  Th ươ ạ ự ng m i t do dấễn đềấn tình tr ng gia tắng ố nhiềễm mối tr ạ ườ ng và doanh nghi p ệ c a các QG phát tri n bóc l t lao đ ng c a các QG kém phát tri n. ủ ể ộ ộ ủ ể – VD: Vi c x th i khống qua x lý c a Cống ty TNHH gang t ệ ả ả ử ủ hép H ng Nghi p Formosa Hà ư ệ Tĩnh (FHS), chi nhánh c a t p đoàn nh a Formosa Plastics Gro ủ ậ ự up Đài Loan đã h y ho i ủ ạ mối tr ườ ng sinh thái bi n m t sốấ t nh miềần Trung, gấy nh h ể ộ ỉ ả ưở n đềấn cu c sốấng và vi c ộ ệ làm c a các ng dấn kiềấm sốấng ph thu c vào vi c đánh bắất. ủ ư ụ ộ ệ c/ Ch quyềần quôấc gia:ủ – M c đ ph thu c lấễn nhau ngày càng tắng lền trong nềần ứ ộ ụ ộ kinh tềấ toàn cấầu hi n nay đã ệ t o ra s thay đ i theo h ạ ự ổ ướ ả ớ ng gi m b t quyềần l c kinh tềấ c a c ự ủ ác chính ph QG đ t p ủ ể ậ trung cho các t ch c siều QG ổ ứ  làm suy yềấu ch quyềần QG và làm h n chềấ kh nắng t ủ ạ ả ự ki m soát v n m nh c a QG đó. ể ậ ệ ủ – VD: WTO ra đ i nắm 1995 đ giám sát h thốấng th ờ ể ệ ươ ạ ượ ng m i TG – đ c thành l p theo ậ Hi p đ nh chung vềầ Thuềấ quan và M u d ch. WTO gi i quyềất ệ ị ậ ị ả các tranh chấấp th ươ ạ ng m i gi a 155 QG ký kềất GATT. C quan x lý tranh chấấp có th ữ ơ ử ể ư đ a ra phán quyềất trền cắn b n ả c a lu t l hi n hành đ bu c m t n ủ ậ ệ ệ ể ộ ộ ướ c thành viền ph i thay đ i nh ả ổ ữ ng chính sách th ươ ạ ạ ng m i vi ph m các quy đ nh c a GATT. Nềấu thành viền v ị ủ i ph m t chốấi tuấn th lu t ạ ừ ủ ậ l hi n hành, WTO seễ cho phép các n ệ ệ ướ c thành viền khác áp đ t ặ ữ ệ nh ng bi n pháp tr ng ừ ph t th ạ ươ ạ ng m i thích đáng đốấi v i bền vi ph m. ớ ạ d/ Đói nghèo trền thềấ gi i:ớ – Kho ng cách giàu nghèo gi a các QG trền thềấ gi i đã m r ng t ả ữ ớ ở ộ _hềm trong vòng 100 nắm qua.
 • VD: Nắm 1870, thu nh p bình quấn đấầu ng_ ậ ườ ủ i c a 17 QG giàu nhấất thềấ gi i gấấp 2,4 lấần so ớ v i thu nh p bình quấn đấầu ng ớ ậ ườ ủ ả i c a tấất c các QG còn l i. ạ Nắm 1990, kho ng cách thu ả nh p gi a hai nhóm QG t ậ ữ ươ ứ ng ng này đã m r ng đềấn 4,5 lấần. ở ộ

+ Chính ph lền kềấ ho ch nh ng hàng hóa, d ch v mà QG seễ ủ ạ ữ ị ụ SX cũng nh sốấ l ư ượ ng và giá bán c a chúng. ủ + Đ ng l c và đ i m i khống xuấất hi n ộ ự ổ ớ ệ  các nềần KT ch huy có xu h ỉ ướ ệ ng trì tr. c/ Kinh tềấ hôỗn h p: ợ – Trong nềần kinh tềấ hốễn h p: ợ + M t sốấ lĩnh v c KT seễ do t nhấn s h u và theo c chềấ t ộ ự ư ở ữ ơ ị ườ ự h tr ng t do trong khi nh ng lĩnh v c khác c b n thu c s h u c a Nhà n ữ ự ơ ả ộ ở ữ ủ ướ c và chính ph l p ủ ậ ạ _kềấ ho ch.

 • Chính ph có xu h_ ủ ướ ng quốấc h u hóa nh ng cống ty có vấấn đề ữ ữ ầ nh ng l i có vai trò ư ạ quan tr ng đốấi v i l i ích QG. ọ ớ ợ 3/ H THÔỐNG PHÁP LÝ:Ệ là h thốấng các nguyền tắấc, các điềầu lu t điềầu tiềất hành ệ ậ vi và các quy trình giúp thi hành các điềầu lu t, qua đó x lý các tranh c ậ ử hấấp. *** Các yềấu tôấ cầần nghiền c u vềầ h thôấng pháp lý c a các qứ ệ ủ uôấc gia :** – Quyềần s h u tài s n ở ữ ả – Lu t vềầ tính an toàn c a s n ph m và trách nhi m đốấi v i s n p ậ ủ ả ẩ ệ ớ ả ẩ _h m
 • Lu t vềầ h p đốầng._ ậ ợ _- Thuềấ
 • Lu t điềầu ch nh các nhà cống ty n_ ậ ỉ ướ c ngoài. a/ Quyềần s h u tài s n:ở ữ ả – Vềầ ph ươ ệ ậ ng di n lu t pháp, thu t ng quyềần s h u là ch m ậ ữ ở ữ ỉ ộ ả t tài s n, qua đó m t cá ộ nhấn hay m t t ch c kinh doanh nắấm gi tền pháp lý, cũng chín ộ ổ ứ ữ h là m t tài s n mà h s ộ ả ọ ở h u. ữ – Các QG khác nhau vềầ m c đ b o vềầ quyềần s h u tài s n. ứ ộ ả ở ữ ả – Quyềần s h u có th b xấm ph m theo 2 cách: ở ữ ể ị ạ + Hành đ ng c a cá nhần:ộ ủ hành đ ng ắn cắấp, sao ch p, tốấng tiềần, và nh ng hành ộ ụ ữ đ ng t ộ ươ ự ủ ng t c a các cá nhấn hay các nhóm ng ườ i. + Hành đ ng c a quyềần:ộ ử s xấm ph m thu nh p ho c các nguốần l c c a nh ng ự ạ ậ ặ ự ủ ữ ng ườ i nắấm gi quyềần s h u c a các chính tr gia và quan ch c c ữ ở ữ ủ ị ứ hính ph. (t ch thu, xung ủ ị _cống và tham nhũng).
 • B o v quyềần s h u tài s n trí tu : s n ph m c a ho t đ ng trí tu n_ ả ệ ở ữ ả ệ ả ẩ ủ ạ ộ ệ ư h phấần mềầm máy tính, k ch b n phim, b n t ng ph ấm nh c hay cống th c hóa h c ị ả ả ổ ổ ạ ứ ọ ủ ạ c a lo i thuốấc m i có ớ th đ ể ượ ả ệ ở c b o v b i bắầng sáng chềấ, b n quyềần và nhãn hi u. ả ệ – Cách ng x c a các cống ty kinh doanh quốấc tềấ đốấi v ứ ử ủ ớ ữ ạ i nh ng vi ph m quyềần s h u trí ở ữ tu c a h : ệ ủ ọ + H có th v n đ ng nh ng chính ph ký kềất các th a thu n qu ọ ể ậ ộ ữ ủ ỏ ậ ốấc tềấ nhắầm b o h quyềần ả ộ s h u trí tu và s th c thi c a pháp lu t ở ữ ệ ự ự ủ ậ  c ng cốấ lu t pháp quốấc tềấ. ủ ậ + Các cống ty có th n p đ n ki n. ể ộ ơ ệ + Các cống ty cũng có th ch n cách rút kh i quốấc gia có nhiềầu v ể ọ ỏ i ph m vềầ quyềần s h u trí ạ ở ữ tu hay các thống tin hay đ ệ ượ ể ệ ở ơ c ki m duy t b i các c quan chính ph. ủ **b/ Lu t vềầ an toàn s n ph m và trách nhi m s n ph m:ậ ả ẩ ệ ả ẩ
 • Lu t vềầ tính an toàn c a s n ph m:ậ ủ ả ẩ** quy đ nh nh ng tiều chu n an toàn c th mà ị ữ ẩ ụ ể các s n ph m ph i đáp ng. ả ẩ ả ứ – Trách nhi m đôấi v i s n ph m: ệ ớ ả ẩ liền quan đềấn trách nhi m c a cống ty và các thành ệ ủ viền trong tr ườ ợ ả ẩ ng h p s n ph m gấy th ươ ng tích, thi t m ng hay thi t ệ ạ ệ ạ ườ ử h i cho ng i s d ng. ụ + Myễ và các n ướ ươ c ph ng Tấy: lu t ch t cheễ h n và trách nhi m cao h ậ ặ ơ ệ ơ n

Xem thêm: Các phép tính trong tiếng anh

+ Các n ướ c đang phát tri n: yều cấầu thấấp h n. ể ơ c/ Lu t vềầ h p đôầng: ậ ợ lu t điềầu ch nh quá trình ký kềất và th c hi n h p đốầng gi a c ậ ỉ ự ệ ợ ữ ác bền trong h p đốầng. ợ 4/ H THÔỐNG PHÁP LU T C A QUÔỐC GIA VÀ H P ĐÔẦNG:Ệ Ậ Ủ Ợ a/ Thông lu t: ậ là h thốấng lu t d a trền m t b các lu t chi tiềất đ ệ ậ ự ộ ộ ậ ượ ậ c l p thành t p h p ậ ợ các chu n m c đ o đ c mà m t xã h i ho c m t c ng đốầng chấấp nh n. ẩ ự ạ ứ ộ ộ ặ ộ ộ ậ – Đ c tr ng:ặ ư + Th m phán có th áp d ng các quy đ nh pháp lý cho t ng tình h ẩ ể ụ ị ừ uốấng c th. ụ ể + Các phán xét này tr thành án l cho các phán xét tiềấp theo. ở ệ + Lu t có th thay đ i d a trền các án l này. ậ ể ổ ự ệ – Đ c đi m c a h p đôầng:ặ ể ủ ợ + H p đốầng th ợ ườ ng dài, rấất chi tiềất, trong đó m i s ki n ng ọ ự ệ ấễu nhiền đềầu ph i đ ả ượ ả _c gi i thích rõ ràng.

 • Chi phí so n h p đốầng cao, vi c gi i quyềất các tranh chấấp_ ạ ợ ệ ả vềầ h p đốầng có th seễ rấất khó ợ ể khắn. + u đi m:Ư ể có tính linh ho t cao và cho phép các th m phán diềễn gi i ạ ẩ ả ộ m t tranh chấấp vềầ h p đốầng theo tình huốấng ph biềấn. ợ ổ b/ Dần lu t:ậ m t h thốấng lu t dấn s d a trền m t b các lu t chi tiềất đ ộ ệ ậ ự ự ộ ộ ậ ượ c thành l p ậ t p h p các chu n m c đ o đ c mà m t xã h i ho c m t c ng đốầng chấấp n ậ ợ ẩ ự ạ ứ ộ ộ ặ ộ ộ h n. ậ – Đ c tr ng: ặ ư so v i thống lu t ớ ậ + Có xu h ướ ng ít thù đ ch h n. ị ơ + Th m phán kém linh ho t h n. (h ch có quyềần áp d ng l ẩ ạ ơ ọ ỉ ụ ậ u t thay vì diềễn gi i lu t ả ậ nh trong h thốấng thống lu t) ư ệ ậ – Đ c đi m c a h p đôầng:ặ ể ủ ợ + H p đốầng có xu h ợ ướ ng ngắấn g n và kém chi tiềất h n nhiềầu ọ ơ + Ít tốấn kém th i gian và tiềần b c cho vi c so n th o, d ch v t ờ ạ ệ ạ ả ị ụ ư vấấn pháp lu t. ậ 5/ L I ÍCH, CHI PHÍ VÀ R I RO KHI KINH DOANH TRẾN TH TỢ Ủ Ị ƯỜR NG QUÔỐC TẾỐ D A TRẾN CÁC YẾỐU TÔỐ KINH TẾỐ CHÍNH TR Ự ỊS C HẦỐP DẦỖN T NG TH C AỨ Ổ Ể Ủ M T NẾẦN KINH TẾỐ ĐÔỐI V I DOANH NGHI P:Ộ Ớ Ệ a/ L i ích:ợ – Các QG v i h thốấng KT t do trong đó quyềần s h u đ ớ ệ ự ở ữ ượ ả ộ ườ ạ ượ c b o h th ng đ t đ c tắng tr ưở ng kinh tềấ cao h n các nềần KT ch huy ho c nh ng n i m ơ ỉ ặ ữ ơ ệ ả ộ à vi c b o h quyềần s h u ở ữ còn l ng l o. ỏ ẻ – Theo đó, h thốấng kinh tềấ, c chềấ quyềần s h u và quy m ệ ơ ở ữ ố th tr ị ườ ng (vềầ m t dấn sốấ) c a ặ ủ m t QG có th cấấu thành các ch sốấ khá chính xác vềầ l i í ộ ể ỉ ợ ch lấu dài c a vi c kinh doanh ủ ệ ở n ướ _c đó.
 • Ng_ ượ ạ ữ ơ c l i, nh ng n i quyềần s h u khống đ ở ữ ượ ự c th c thi nghiềm túc và tham nhũng tràn lan thì th ườ ứ ộ ng có m c đ phát tri n kinh tềấ thấấp ể  gi m l i ích kinh doanh. ả ợ **b/ Chi phí:
 • Vềầ m t chính tr :ặ ị** m t cống ty có th seễ ph i hốấi l các l c l ộ ể ả ộ ự ượ ng chính tr có ị quyềần l c ự ở ộ ướ ượ m t QG tr c khi đ c chính ph đốầng ý cấấp phép kinh doanh. ủ Tình tr ng hốấi l các ạ ộ ở n ướ c chuyền chềấ khép kín l n h n rấất nhiềầu so v i các XH dấn ớ ơ ớ ch c i m. ủ ở ở – Vềầ m t kinh tềấ: ặ liền quan đềấn m c đ tinh vi c a m t nềần KT. Vi c kinh doanh c ứ ộ ủ ộ ệ ó th seễ ể tốấn kém h n các th tr ơ ở ị ườ ươ ơ ặ ng t ng đốấi s khai ho c kém phát tri n d ể o thiềấu c s h ơ ở ạ tấầng và các ngành cống nghi p ph tr. ệ ụ ợ

2/ PHẦN TÍCH CÁC YẾỐU TÔỐ T O NẾN S KHÁC BI T VẾẦ VHXH, VÀẠ Ự Ệ ĐÁNH GIÁ NH Ả

H NG C A NH NG YẾỐU TÔỐ NÀY ĐẾỐN KINH DOANH QUÔỐC TẾỐ:ƯỞ Ủ Ữ

– Các yềấu tôấ quyềất đ nh VH:ị + Cấấu trúc XH + Tốn giáo + Giáo d c ụ + Ngốn ng ữ + Triềất lý chính tr và kinh tềấ ị a/ CẦỐU TRÚC XH: là vi c t ch c c b n c a m t XH. ệ ổ ứ ơ ả ủ ộ – Hai yềấu tốấ quan tr ng giúp gi i thích s khác bi t VH: (1) ọ ả ự ệ m c đ nhìn nh n cá nhấn là ứ ộ ậ đ n v c b n c a t ch c XH trong t ơ ị ơ ả ủ ổ ứ ươ ng quan so v i t p th ; (2 ớ ậ ể ứ ộ ) m c đ XH phấn tấầng thành các giai cấấp hay đ ng cấấp. ẳ *** Phần tích: (1) CÁ NHẦN VÀ T P TH :Ậ Ể** – T i nhiềầu XH ph ạ ươ ng Tấy, cá nhấn là nhấn tốấ c b n c a c cấấu ơ ả ủ ơ XH. + Chú tr ng hi u suấất cá nhấn ọ ệ  s nắng đ ng c a nềần KT Myễ phấần l n xuấất phát t ự ộ ủ ớ ừ ch nghĩa cá nhấn. ủ + M c đ cao c a tốấ chấất kinh doanh. ứ ộ ủ + Nh ng gấy ra s thiềấu trung thành và thấất b i trong vi c ti ư ự ạ ệ ềấp thu các kiềấn th c đ c ứ ặ tr ng đốấi v i m t cống ty c a nhấn viền cấấp qu n lý. ư ớ ộ ủ ả + Gấy khó dềễ cho vi c xấy d ng đ i ngũ bền trong m t t ch c ệ ư ộ ộ ổ ứ ể ự ệ đ th c hi n các nhi m ệ v t p th. ụ ậ ể  Chú tr ng ch nghĩa cá nhấn khiềấn chi phí kinh doanh tắng lền ọ ủ do hi u ng tiều c c đốấi ệ ứ ự v i s n đ nh c a nhấn viền cấấp qu n lý và tinh thấần h p tác. ớ ựổ ị ủ ả ợ – Trong nhiềầu XH Chấu Á, t p th là đ n v c b n c a cấấu trú ậ ể ơ ị ơ ả ủ c XH. + Khống khuyềấn khích chuy n đ i cống vi c gi a các cống ty. ể ổ ệ ữ + Khuyềấn khích h thốấng cống vi c tr n đ i. ệ ệ ọ ờ + Dấễn đềấn s h p tác trong vi c gi i quyềất vấấn đềầ kinh doanh. ự ợ ệ ả + Nh ng có th h n chềấ s sáng t o và sáng kiềấn cá nhấn ư ể ạ ự ạ  thiềấu ý t ưở ng kinh doanh (2) S PHẦN TẦẦNG XÃ H IỰ Ộ – M i XH đềầu b phấn tấầng theo m t c s th b c thành các t ọ ị ộ ơ ở ứ ậ hành phấần trong XH ho c ặ các tấầng l p XH. Cấần xem xét 2 yềấu tốấ: S d ch chuy n gi a ớ ự ị ể ữ các tấầng l p XH và Tấầm quan ớ tr ng gắấn v i tấầng l p XH trong các bốấi c nh kinh doanh. ọ ớ ớ ả – S d ch chuy n XHự ị ể là ph m vi mà các cá nhấn có th di chuy n kh i m t tấầng ạ ể ể ỏ ộ ớ l p XH mà t đó h đ ừ ọ ượ c sinh ra. + H thôấng đ ng cầấp:ệ ẳ h thốấng phấn tấầng khép kín trong đó v trí XH đ ệ ị ượ ị c xác đ nh b i gia đình mà t đó m t ng ở ừ ộ ườ ượ i đ c sinh ra. Thay đ i v trí th ổ ị ườ ng là khống th trong ể suốất cu c đ i c a m t cá nhấn. ộ ờ ủ ộ + H thôấng giai cầấpệ là m t d ng phấn tấầng m. V trí m t ng ộ ạ ở ị ộ ườ ượ i có đ c khi ra đ i có ờ th thay đ i qua thành cống ho c may mắấn. ể ổ ặ – Tầầm quan tr ng:ọ + Ý th c giai cầấp:ứ điềầu ki n mà trong đó m i ng ệ ọ ườ i có xu h ướ ậ ứ ả ng nh n th c b n thấn d a trền xuấất thấn giai cấấp, và điềầu này đ nh hình các m ự ị ốấi quan h c a h v i thành viền ệ ủ ọ ớ c a các tấầng l p khác ủ ớ

+ nh h ng đềấn KDQT:Ả ưở Mốấi quan h đốấi kháng gi a ban qu n lý và các tấầng l p l ệ ữ ả ớ ao đ ng, và h u qu là s thiềấu h p tác và tình tr ng gián đo n cố ộ ậ ả ự ợ ạ ạ ng nghi p triềần miền có xu ệ h ướ ng làm gia tắng chi phí s n xuấất các QG có đ c thù phấn ả ở ặ chia giai cấấp sấu sắấc  gấy khó khắn trong vi c t o l p l i thềấ c nh tranh trong nềần ki ệ ạ ậ ợ ạ nh tềấ toàn cấầu cho các cống ty đ t t i các n ặ ạ ướ c này. b/ TÔN GIÁO: ch yềấu phấn tích vềầ h qu kinh tềấ c a các tốn giáo l n ủ ệ ả ủ ớ – THIẾN CHÚA GIÁO: triềất lý làm vi c c a tín đốầ Tin lành. Max Weber nắm 19 ệ ủ 04 đã l p ậ lu n rắầng s lao đ ng chắm ch , vi c t o ra c a c i và s tiềất ậ ự ộ ỉ ệ ạ ủ ả ự chềấ là tiềần đềầ phát tri n c a ể ủ ch nghĩa t b n. ủ ư ả – Đ O HÔẦI: Ạ + Ủ ộ ng h kinh doanh t do và vi c thu l i nhu n h p pháp thố ự ệ ợ ậ ợ ng qua trao đ i và ổ th ươ ạ _ng m i.

 • Con ng_ ườ i khống s h u tài s n, mà là ng ở ữ ả ườ ượ ủ i đ c y thác. Vì v ậ ọ ượ y h đ c quyềần thu l i nhu n t tài s n và nhắấc nh s d ng m t cách chính đáng, ợ ậ ừ ả ở ử ụ ộ có l i cho xã h i và th n ợ ộ ậ tr ng. ọ + Dềễ chấấp nh n các DN quốấc tềấ ch ng nào h c x phù h p v i đ o đ ậ ừ ọ ư ử ợ ớ ạ ứ _c Hốầi giáo
 • Cấấm vi c chi tr hay nh n lãi suấất, th b coi là cho vay n n_ ệ ả ậ ứ ị ặ g lãi. – ẦỐN Đ GIÁO: Ộ + T p trung vào tấầm quan tr ng c a vi c đ t đ ậ ọ ủ ệ ạ ượ ự c s phát tri n về ể ầ tấm linh mà có th ể yều cấầu t thấn chốấi b v t chấất và th chấất. ự ỏ ậ ể + Thắng tiềấn và tiềấp nh n nh ng trách nhi m m i có leễ khống ậ ữ ệ ớ quan tr ng, ho c có leễ ọ ặ khống kh thi vì lý do đ ng cấấp XH c a nhấn viền. ả ẳ ủ – PH T GIÁO:Ậ + Nhấấn m nh đềấn s phát tri n tấm linh và kiềấp sau h n là ạ ự ể ơ ệ ạ ượ ữ vi c đ t đ c nh ng thành t u thềấ gi i đang sốấng. ự ở ớ + Khống coi tr ng vi c t o ra c a c i và hành vi kinh doanh. ọ ệ ạ ủ ả + Khống ng h h thốấng đ ng cấấp, mốễi cá nhấn có kh nắng d c ủ ộ ệ ẳ ả ị ể ớ h chuy n tấầng l p và có th làm vi c v i nh ng ng ể ệ ớ ữ ườ ừ i đềấn t các tấầng l p khác nhau. ớ – NHO GIÁO: + D y vềầ tấầm quan tr ng c a vi c c u rốễi linh hốần b n thấn ạ ọ ủ ệ ứ ả thống qua hành đ ng đúng ộ _đắấn.
 • Đ o đ c cao, hành vi có đ o đ c và lòng trung thành v i ng_ ạ ứ ạ ứ ớ ườ ượ ọ _i khác đ c coi tr ng.
 • 3 giá tr trung tấm c a h t t_ ị ủ ệ ư ưở ng Nho giáo – lòng trung thành, nghĩa v t ụ ươ ổ ng h , và s trung th c – có th dấễn đềấn vi c gi m chi phí kinh doanh n ự ự ể ệ ả ở ữ h ng XH Nho giáo. c/ NGÔN NG : Ữ là m t trong nh ng đ c đi m c b n đ nh hình m t nềần VH ộ ữ ặ ể ơ ả ị ộ – Gốầm ngốn ng nói và ngốn ng khống l i (bi u hi n khuốn m t, ữ ữ ờ ể ệ ặ khống gian cá nhấn, c ử ch tay…) ỉ – Các quốấc gia có nhiềầu h n 1 ngốn ng th ơ ữ ườ ng có nhiềầu h n 1 nềần ơ vắn hóa – nh h ng đềấn KDQT:Ả ưở + Hi u biềất vềầ ngốn ng đ a ph ể ữ ị ươ ng mang l i nhiềầu l i ích, ạ ợ giúp xấy d ng m t mốấi ự ộ quan h tốất và t o tiềần đềầ cho vi c h p tác kinh doanh. ệ ạ ệ ợ + Vi c thấất b i khi gi i mã các dấấu hi u khống l i c a m t nềần ệ ạ ả ệ ờ ủ ộ VH khác có th dấễn đềấn ể sai lấầm trong giao tiềấp  nh ng nh h ữ ả ưở ng khống đáng có trong kinh doanh. d/ GIÁO D C:Ụ chính quy là ph ươ ứ ng th c mà qua đó các cá nhấn tiềấp thu nhiềầu kyễ nắng t ừ ngốn ng , nh n th c, t i toán h c khống th thiềấu trong XH hi n đ i. ữ ậ ứ ớ ọ ể ệ ạ

Xem thêm: Phòng Kế toán tài vụ

– S n l ả ượ ng toàn cấầu tiềầm nắng trong điềầu ki n th ệ ươ ạ ự ớ ơ ớ ng m i t do seễ l n h n so v i điềầu ki n th ệ ươ ạ ị ạ ng m i b h n chềấ  ng ườ ạ i dấn t i các quốấc gia có th tiều dùng nhiềầu h n khi ể ơ t do TM và th ự ươ ạ ộ ơ ổ ươ ng m i là m t trò ch i có t ng d ng. – Vai trò c a chính ph :ủ ủ tiềấn hành m c a kinh tềấ và theo đu i th ở ử ổ ươ ạ ự ể ng m i t do đ thu đ ượ ộ ưở c tốấc đ tắng tr ng kinh tềấ cao h n. ơ d/ H C THUYẾỐT HECKSCHER – OHLIN: Ọ nhấấn m nh rắầng l i thềấ so sánh hình thành t ạ ợ ừ nh ng khác bi t QG vềầ m c đ sắễn có c a các yềấu tốấ s n xuấất. ữ ệ ứ ộ ủ ả – M c đ sắễn có c a các YTSX là m c đ dốầi dào tài nguyề ứ ộ ủ ứ ộ n c a m t QG nh đấất đai, lao ủ ộ ư _đống và vốấn. YTSX càng dốầi dào thì chi phí SX càng thấấp.

 • Các QG seễ xuấất kh u nh ng hàng hóa s d ng nhiềầu các YT_ ẩ ữ ử ụ SX dốầi dào t i đ a ph ạ ị ươ ng và nh p kh u nh ng hàng hóa s d ng nhiềầu YTSX khan hiềấm t i đ a ph ậ ẩ ữ ử ụ ạ ị ươ ng. e/ H C THUYẾỐT VẾẦ VÒNG Đ I S N PH M:Ọ Ờ Ả Ẩ – Khi các s n ph m đã chín muốầi, v trí bán hàng và đ a đi m s ả ẩ ị ị ể ả n xuấất tốấi u seễ thay đ i, ư ổ ả ưở nh h ng đềấn dòng ch y và xu h ả ướ ươ ạ ng th ng m i. – Ít phù h p v i ngày nay.ợ ớ f/ H C THUYẾỐT TH NG M I M I: Ọ ƯƠ Ạ Ớ – Vi c đ t đ ệ ạ ượ ợ c l i thềấ theo quy mố kinh tềấ – hi n t ệ ượ ả ng gi m chi phí trền m t đ n v s n ộ ơ ị ả xuấất nh s n l ờ ả ượ ng đấầu ra l n – có ý nghĩa quan tr ng đốấi v i th ớ ọ ớ ươ ạ _ng m i QT.
 • H c thuyềất này nều ra_ ọ 2 đi m quan tr ng:ể ọ + Thống qua tác đ ng lền tính kinh tềấ theo quy mố, th ộ ươ ạ ể ng m i có th làm gia tắng m c ứ đ đa d ng c a các hàng hóa cung cấấp cho ng ộ ạ ủ ườ i tiều dùng và gi m b t chi phí bình quấn ả ớ trền m t đ n v s n ph m. ộ ơ ị ả ẩ + Nh ng ngành s n xuấất mà s n l ữ ả ả ượ ng đấầu ra đòi h i đ t tính ỏ ạ kinh tềấ theo quy mố ph i ả có t tr ng nhu cấầu đáng k trong t ng cấầu thềấ gi i, th tr ỉ ọ ể ổ ớ ị ườ ng toàn cấầu ch có th hốễ tr ỉ ể ợ cho m t sốấ ít doanh nghi p ộ ệ  cấần tr thành QG tiền phong. ở – Ý nghĩa: + QG có th có l i ích t th ể ợ ừ ươ ạ ả ng m i ngay c khi khống có l i t ợ ừ ự hềấ t nguốần l c hay cống ngh. C th , m t QG có th tr thành n ệ ụ ể ộ ể ở ướ c xuấất kh u chính cho m t ẩ ộ ặ m t hàng nềấu nó là QG đấầu tiền s n xuấất s n ph m đó. ả ả ẩ + Chính ph nền xem xét b o h các cống ty và ngành trong ủ ả ộ giai đo n đấầu đ a ra s n ạ ư ả ph m và nh ng ngành CN đòi h i tính kinh tềấ theo quy mố. ẩ ữ ỏ 2/ CÁC BI N PHÁP TH C THI CHÍNH SÁCH TH NG M I C A CHÍNH Ệ Ự ƯƠ Ạ Ủ PH :Ủ a/ Thuềấ quan: gốầm thuềấ đánh vào hàng hóa xuấất kh u hay nh p kh u. ẩ ậ ẩ – Gốầm 2 lo i chính: ạ + Thuềấ tuy t đôấi:ệ áp d ng m t m c thuềấ cốấ đ nh trền mốễi đ n v hàng nh p kh u. ụ ộ ứ ị ơ ị ậ ẩ + Thuềấ theo giá tr :ị áp d ng d ụ ướ ạ ỉ ệ i d ng t l phấần trắm trền giá tr hàng nh p kh u. ị ậ ẩ – Đi m quan tr ng hi u vềầ thuềấ: ai ch u thuềấ và ai h ể ọ ể ị ưở ợ ng l i. + Chính ph và nhà s n xuấất n i đ a h ủ ả ộ ị ưở ợ ng l i vì thuềấ giúp tắng nguốần thu cho chính ph và thuềấ t o ra m t s b o h nhấất đ nh cho các nhà SX n i đ a. ủ ạ ộ ự ả ộ ị ộ ị + Ng ườ i tiều dùng ch u thi t vì h ph i tr nhiềầu h n cho m t sốấ m t hàn ị ệ ọ ả ả ơ ộ ặ g nh p kh u. ậ ẩ – Tác đ ng c a thuềấ nh p kh u:ộ ủ ậ ẩ + Hốễ tr cho nhà s n xuấất và chốấng l i ng ợ ả ạ ườ i tiều dùng thống qua b o v các NSX trong ả ệ n ướ ỏ c kh i các đốấi th c nh tranh n ủ ạ ướ c ngoài và làm tắng giá hàng hóa trong n ướ c. + H n chềấ hi u qu chung c a nềần KT thềấ gi i do x y ra tình t ạ ệ ả ủ ớ ả r ng s d ng khống hi u ạ ử ụ ệ qu các tài nguyền. ả

– Tác đ ng c a thuềấ xuầất kh u:ộ ủ ẩ + Tắng doanh thu cho chính ph. ủ + Gi m xuấất kh u t m t khu v c, th ả ẩ ừ ộ ự ườ ng do nh ng nguyền nhấn chính tr. ữ ị b/ Tài tr :ợ là kho n tr cấấp chính ph dành cho NSX n i đ a ả ợ ủ ộ ị – Giúp NSX n i đ a: c nh tranh v i hàng ngo i nh p và giành ộ ị ạ ớ ạ ậ l i thềấ trền th tr ợ ị ườ ng xuấất kh u. ẩ – Tr cấấp c a chính ph thống th ợ ủ ủ ườ ượ ừ ng có đ c t nguốần thu thuềấ đánh vào cá nhấn và doanh nghi p. ệ c/ H n ng ch nh p kh u:ạ ạ ậ ẩ bi n pháp h n chềấ tr c tiềấp vềầ sốấ l ệ ạ ự ượ ộ ạ ng m t lo i hàng hóa có th nh p kh u vào m t n ể ậ ẩ ộ ướ ườ ượ ự c, th ng đ c th c thi bắầng cách cấấp phép nh p kh u cho ậ ẩ m t nhóm các cá nhấn hay doanh nghi p. ộ ệ – Thuềấ theo h n ng ch:ạ ạ m c thuềấ đ ứ ượ ụ c áp d ng cho hàng nh p kh u nắầm trong h n ậ ẩ ạ ng ch seễ thấấp h n m c áp d ng cho hàng hóa nh p kh u v ạ ơ ứ ụ ậ ẩ ượ ạ ạ t h n ng ch. – H n chềấ xuầất kh u t nguy n (VER):ạ ẩ ự ệ h n ng ch vềầ th ạ ạ ươ ạ ượ ặ ở ướ ng m i đ c đ t ra b i n c xuấất kh u, th ẩ ườ ng là theo yều cấầu c a chính ph n ủ ủ ướ ậ ẩ _c nh p kh u.

 • C h n ng ch và VER đềầu đem l i l i ích cho NSX n i đ a thố_ ả ạ ạ ạ ợ ộ ị ng qua h n chềấ kh nắng ạ ả c nh tranh c a hàng nh p kh u và gấy thi t cho ng ạ ủ ậ ẩ ệ ườ i tiều dùng khi làm tắng giá n i đ a ộ ị c a các m t hàng nh p kh u. ủ ặ ậ ẩ d/ Yều cầầu vềầ hàm l ng n i đ a hóa:ượ ộ ị yều cấầu t l c th nhấất đ nh c a hàng hóa ỷ ệ ụ ể ị ủ ph i đ ả ượ ả c s n xuấất trong n ướ _c.
 • Mang l i l i ích cho NSX n i đ a và tắng giá hàng hóa nh_ ạ ợ ộ ị ậ ẩ p kh u  ng ườ i tiều dùng thi t. ệ e/ Các bi n pháp hành chính:ệ quy đ nh hành chính đ ị ượ ự c d ng lền nhắầm gấy khó khắn cho hàng hóa nh p kh u vào m t QG. ậ ẩ ộ – Làm h n chềấ s l a ch n các m t hàng nh p kh u tốất c a NTD. ạ ự ự ọ ặ ậ ẩ ủ f/ Chính sách chôấng bán phá giá: các chính sách đ ượ c thiềất kềấ đ tr ng ph t các DN ể ừ ạ n ướ c ngoài tham gia vào vi c bán phá giá và do đó b o v các ệ ả ệ NSX n i đ a t s c nh ộ ị ừ ự ạ tranh thiềấu cống bắầng c a phía n ủ ướ c ngoài – Bán phá giá là ho t đ ng bán hàng t i th tr ạ ộ ạ ị ườ ướ ở ứ ng n c ngoài m c giá thấấp h n ơ chi phí s n xuấất hay m c giá th tr ả ứ ị ườ ợ ng ‘h p lý’ + Giúp DN x hàng d th a t i th tr ả ư ừ ạ ị ườ ướ ng n c ngoài. + Có th là hành vi thốn tính khi các NSX s d ng l i nhu n t ể ử ụ ợ ậ ừ ị ườ th tr ng trong n ướ c đ tr giá th tr ể ợ ở ị ườ ướ ng n c ngoài nhắầm lo i các đốấi th c nh tranh ạ ủ ạ ra kh i th tr ỏ ị ườ ng và sau đó tắng giá. 3/ L P LU N CHÍNH BI N H CHO S CAN THI P C A CHÍNH PH :Ậ Ậ Ệ Ộ Ự Ệ Ủ Ủ – Có 2 l p lu n chính: ậ ậ + L p lu n chính tr :ậ ậ ị b o v l i ích c a m t sốấ nhóm trong n ả ệ ợ ủ ộ ướ ườ c (th ng là các NSX) trong khi hy sinh l i ích c a nhóm khác (th ợ ủ ườ ng là NTD). + L p lu n kinh tềấ:ậ ậ thúc đ y s giàu có c a QG ẩ ự ủ  làm l i cho c NSX và NTD ợ ả *** L P LU N CHÍNH TR :Ậ Ậ Ị
 • B o v vi c làm và các ngành công nghi p:ả ệ ệ ệ** lý do chính tr ph biềấn nhấất đốấi v i h n ị ổ ớ ạ chềấ th ươ ạ ng m i. – An ninh QG: b o v các ngành cống nghi p có vai trò quan tr ng v i an n ả ệ ệ ọ ớ inh QG – các ngành CN liền quan đềấn quốấc phòng (hàng khống vũ tr , cốn ụ g ngh đi n t tiền tiềấn hay ệ ệ ử v t li u bán dấễn…) ậ ệ

**B/Nhóm lý thuyềất gi i thích t i sao các doanh nghi p tronả ạ ệ g cùng m t ngành l iộ ạ th c hi n FDI t i cùng th i đi m và đ a đi m:ự ệ ạ ờ ể ị ể

 • Lý thuyềất Hành vi chiềấn l c- ượ** Dòng ch y FDI là s ph n ánh vềầ tình hình c nh tranh ả ự ả ạ chiềấn l ượ ữ c gi a các doanh nghi p trền th tr ệ ị ườ ng toàn cấầu (theo chấn đốấi th c nh tranh) ủ ạ + C nh tranh đa đi mạ ể – Khi hai ho c nhiềầu doanh nghi p g p nhau t i các th tr ặ ệ ặ ạ ị ườ ng khác nhau trong khu v c, th tr ự ị ườ ng trong n ướ ặ c, ho c các ngành cống nghi p ệ + Lý thuyềất Chu kỳ sôấng s n ph m – ả ẩ Doanh nghi p tiềấn hành FDI các giai đo n c ệ ở ạ ụ th trong vòng đ i s n ph m ể ờ ả ẩ **C/Nhóm lý thuyềất gi i thích t i sao lý do và khuynh h nả ạ ướ g đầầu t u tr c tiềấp n cư ự ướ ngoài:
 • Mô hình chiềất trung -** điềầu quan tr ng là ph i xem xét: ọ ả + L i thềấ v trí chuyền bi t c a quôấc gia- ợ ị ệ ủ L i thềấ có đ ợ ượ ừ ệ ử ụ c t vi c s d ng nguốần l c ự hay tài s n gắấn v i m t đ a đi m c th và l i thềấ mà doanh ả ớ ộ ị ể ụ ể ợ nghi p thấấy có giá tr đ kềất ệ ị ể h p v i các tài s n riềng c a mình. ợ ớ ả ủ VD: TNTN nh dấầu m và các khoáng s n khác có đ c tính nắầm n ư ỏ ả ặ ở ữ ị ể h ng đ a đi m nhấất đ nh nền FDI seễ đ ị ượ ự ệ ớ c th c hi n b i các cống ty dấầu m đ khai thá ỏ ể c nguốần tài nguyền c a ủ quốấc gia có giá tr. ị +Ngo i ng (Hi u ng h c t p) – ạ ứ ệ ứ ọ ậ S lan t a kiềấn th c x y ra khi các cống ty trong ự ỏ ứ ả cùng m t ngành ho t đ ng t i cùng m t khu v c. ộ ạ ộ ạ ộ ự VD: các cống ty máy tính và bán dấễn đấầu t t i vùng thung lũ ư ạ ng Silicon đ tìm hi u và s ể ể ử d ng các kiềấn th c m i có giá tr tr ụ ứ ớ ị ướ c khi chúng đ ượ ụ ở ơ c áp d ng n i khác, do đó đem l i ạ l i thềấ c nh tranh trền ph m vi toàn cấầu. ợ ạ ạ

Xem thêm: &quotCon Ghẹ&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

II/Phần tích l i ích, chi phí c a đầầu t tr c tiềấp n c ngoàợ ủ ư ự ướ i đềấn các doanh nghi p c a n c ch nhà và n c s t i ệ ủ ướ ủ ướ ở ạ A. Đôấi v i n c s t i:ớ ướ ở ạL i ích:ợ 1ác đ ng chuy n nguôần l c:ộ ể ự FDI đóng góp tích c c vào nềần kinh tềấ c a n ự ủ ướ ở ạ c s t i bắầng vi c cung cấấp nguốần l c vềầ vốấn,cống ngh ,và qu n lí khố ệ ự ệ ả ng sắễn có => thúc đ y t l ẩ ỷ ệ tắng tr ưở ng kinh tềấ c a quốấc gia ủ_._ 2. nh h ng vi c làm:Ả ưở ệ FDI mang vi c làm t i n ệ ớ ướ ở ạ c s t i 3. nh h ng cán cần thanh toán:Ả ưở FDI là s thay thềấ cho vi c nh p kh u hàng hóa và ự ệ ậ ẩ d ch v. nh h ị ụẢ ưở ng này có th c i thi n cán cấn tài kho n vấễng ể ả ệ ả lai c a n ủ ướ ở ạ c s t i đó n ướ ậ ư ỡ ả ậ ẩ c nh n đấầu t đ ph i nh p kh u mà còn có th đem xuấất kh u n ể ẩ ữ a; 4. nh h ng t i c nh tranh và tắng tr ng kinh tềấẢ ưở ớ ạ ưở : Đấầu t m i seễ làm tắng ư ớ m c ứ đ c nh tranh trền th tr ộ ạ ị ườ ng, kéo theo s gi m giá và c i thi n l i ự ả ả ệ ợ ích cho ng ườ i tiều dùngó th dấễn đềấn vi c tắng nắng suấất, đ i m i s n ph m ể ệ ổ ớ ả ẩ và cống đo n s n xuấất, tắng ạ ả tr ưở ng kinh tềấ cao h n ơ  Chi phí: 1ác nh h ng bầất l i c a FDI t i c nh tranh trong n c nh n đả ưở ợ ủ ớ ạ ướ ậ ầầu t (trư ở thành kinh tềấ ki m soát th tr ng n i đ a)ể ị ườ ộ ị : – Các cống ty con c a cống ty đa quốấc gia n ủ ướ c ngoài có th có ể ứ ạ s c m nh kinh tềấ l n h n ớ ơ đốấi th c nh tranh b n đ a, vì h có th là m t b ph n c a m t t ch c ủ ạ ả ị ọ ể ộ ộ ậ ủ ộ ổ ứ quốấc tềấ l n h n ớ ơ

2. nh h ng bầất l i lền cán cần thanh toánẢ ưở ợ : – Khi m t cống ty con n ộ ướ c ngoài nh p kh u m t sốấ l ậ ẩ ộ ượ ng đáng k ể các yềấu tốấ đấầu vào t ừ n ướ c ngoài thì seễ làm phát sinh m t kho n ghi n vào tài kho n ộ ả ợ ả vãng lai c a cán cấn ủ thanh toán c a n ủ ướ ủ c ch nhà 3. Mầất nh n th c vềầ ch quyềần và quyềần t ch quôấc giaậ ứ ủ ự ủ : – Các quyềất đ nh nh h ị ả ưở ớ ướ ủ ng t i n c ch nhà seễ đ ượ c đềầ ra b i ở cống ty m t i n ẹ ạ ướ c ngoài mà khống có cam kềất th c s cho n ự ự ướ ủ ặ ạ ộ ơ c ch nhà, ho c t i m t n i mà chính ph n ủ ướ ủ c ch nhà khống th ki m soát đ ể ể ượ c

B. Đôấi v i n c ch nhà (n c đi đầầu t ):ớ ướ ủ ướ ưL i ích:ợ – nh h Ả ưở ng tích c c lền tài kho n vốấn trong cán cấn thanh toán ự ả c a n ủ ướ ư ừ c đấầu t t dòng ch y vào c a thu nh p t n ả ủ ậ ừ ướ _c ngoài

 • Hi u ng vi c làm t vi c đấầu t ra n_ ệ ứ ệ ừ ệ ư ướ _c ngoài
 • Các l i ích t vi c h c đ_ ợ ừ ệ ọ ượ c các kyễ nắng có giá tr t các ị ừ ị ườ ướ th tr ng n c ngoài mà sau đó có th chuy n vềầ chính quốấc ể ể

 **Chi phí:

 • Cán cần thanh toán c a n c đầầu t có th ph i ch u áp l c ủ ướ ư ể ả ị ự khi: +** Gia tắng các dòng vốấn ra cấần thiềất đ th c hi n FDI ban đấầu. ể ự ệ + Nềấu m c đích c a FDI là đ ụ ủ ể giúp th tr ị ườ ướ ậ ư ng n c nh n đấầu t thoát kh i ỏ tình tr ng ạ s n xuấất chi phí thấấp. ả + Nềấu FDI là gi i pháp thay thềấ cho xuấất kh u tr c tiềấp ả ẩ ự_._ – Lao đ ng trong n c có th b nh h ng tiều c cộ ướ ể ị ả ưở ự nềấu FDI là m t gi i pháp thay ộ ả thềấ cho s n xuấất trong n ả ướ _c.
 • Tuy nhiền, lý thuyềất th_ ươ ạ ng m i quốấc tềấ ch ra rắầng các l ỉ o ng i c a n ạ ủ ướ ư c đấầu t vềầ tác đ ng kinh tềấ tiều c c c a vi c s n xuấất t i n ộ ự ủ ệ ả ạ ướ c ngoài (offshore production, t c là FDI ứ đ ượ ự ệ ể ụ ụ ị ườ ướ c th c hi n đ ph c v th tr ng n c nh n đấầu t ậ ư ) có th khống có giá tr ể ị + Có th kích thích tắng tr ể ưở ng kinh tềấ và vi c làm ệ ạ t i chính quốấc bắầng cách gi i phóng ả các nguốần l c đ chuyền mốn hóa vào các lĩnh v c mà chính quố ự ể ự ấc có l i thềấ so sánh ợ_._

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *