Môi trường làm việc it

SPEAKING Work in groups. Look at the photo above and the title of the text. Guess the answers to the questions. (Là m viá»c nhóm. Nhìn và o bức ảnh trên và tiêu Äá» của vÄn bản. Äoán câu trả lá»i cho các câu há»i.)

1. What is the large machine in the photo for? (Cái máy lá»n trong ảnh Äá» là m gì?)

2. When was the machine developed? (Máy Äược phát triá»n khi nà o?)

Guide to answer

1. It is for displaying art works in a virtual way.

(Nó là Äá» trÆ°ng bà y các tác phẩm nghá» thuật má»t cách ảo.)

2. I guess it was invented 100 years ago.

(Tôi Äoán nó Äã Äược phát minh ra cách Äây 100 nÄm.)

Read the text. Find out the answers to the questions in exercise 1. (Äá»c vÄn bản. Tìm câu trả lá»i cho các câu há»i trong bà i tập 1.)

Virtual museums went back to the 1950s, when early experiments of virtual reality were carried out, one typical example being the “Sensorama” machines developed by an American inventor. In 1992, the Apple Computer Inc. released The Virtual Computer, a CD-ROM which displays some 3D-modelled scientific exhibits in an environment similar to a museum. The Virtual Computer has been considered the first digital virtual museum covering themes such as medicine, plant growth and space. Another well-known example was the “Guggenheim Virtual Museum” by Asymptote Architecture in I 999. When the internet gained popularity and became more widespread in the 1990s, online virtual museums came into existence, including the Museum of Computer Art (USA) founded in 1993 and the WebMuseum, initially named WebLouvre, which was launched in 1994.

Most physical museums now offer virtual tours. These virtual museums provided endless education and entertainment opportunities to people around the world during the Covid-19 pandemic in 2020.

Guide to answer

1. The machine is for displaying some 3D-modelled scientific exhibits in an environment similar to a museum.

2. It was developed in the 1950s.

Xem thêm: Sửa chính tả tiếng anh

Xem thêm: Lực hấp dẫn là gì? Công thức tính lực hấp dẫn

Tạm dá»ch

Bảo tà ng ảo quay trá» lại những nÄm 1950, khi các thí nghiá»m ban Äầu vá» thá»±c tế ảo Äược thá»±c hiá»n, má»t ví dụ Äiá»n hình là máy “Sensorama” do má»t nhà phát minh ngÆ°á»i Mỹ phát triá»n. NÄm 1992, Apple Computer Inc. phát hà nh Máy tính Ảo, má»t ÄÄ©a CD-ROM hiá»n thá» má»t sá» cuá»c triá»n lãm khoa há»c mô hình 3D trong má»t môi trÆ°á»ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° bảo tà ng. Máy tính ảo Äã Äược coi là bảo tà ng ảo kỹ thuật sá» Äầu tiên bao gá»m các chủ Äá» nhÆ° y há»c, sá»± phát triá»n của thá»±c vật và không gian. Má»t ví dụ ná»i tiếng khác là “Bảo tà ng ảo Guggenheim” của Asymptote Architecture và o nÄm I 999. Khi internet trá» nên phá» biến và rá»ng rãi hÆ¡n và o những nÄm 1990, các bảo tà ng ảo trá»±c tuyến ra Äá»i, bao gá»m cả Bảo tà ng Nghá» thuật Máy tính (Hoa Kỳ) Äược thà nh lập tại 1993 và Bảo tà ng WebMuseum, tên ban Äầu là WebLouvre, Äược ra mắt và o nÄm 1994.

Hầu hết các bảo tà ng vật lý hiá»n nay Äá»u cung cấp các chuyến tham quan ảo. Những bảo tà ng ảo nà y Äã cung cấp cÆ¡ há»i giáo dục và giải trí vô tận cho má»i ngÆ°á»i trên khắp thế giá»i trong Äại dá»ch Covid-19 và o nÄm 2020.

Put the events in the order they happened, according to the text. (Äặt các sá»± kiá»n theo thứ tá»± chúng Äã xảy ra, theo vÄn bản.)

a. The internet grew in popularity. (Internet ngà y cà ng phỠbiến.)

b. Early experiments of virtual reality were conducted. (Các thí nghiá»m ban Äầu vá» thá»±c tế ảo Äã Äược tiến hà nh.)

c. WebLourve was launched. (WebLourve Äã Äược khá»i chạy.)

d. WebLouvre was renamed WebMuseum. (WebLouvre Äược Äá»i tên thà nh WebMuseum.)

e. The Virtual Computer by the Apple Computer Inc. came out. (Máy tính ảo của Apple Computer Inc. ra mắt.)

f. Online virtual museums emerged. (Bảo tà ng ảo trá»±c tuyến xuất hiá»n.)

Guide to answer

The events in the order: b â e â a â c â d â f

SPEAKING Work in pairs. Discuss the advantages of virtual museums. (Là m viá»c theo cặp. Thảo luận vá» lợi thế của bảo tà ng ảo.)

Guide to answer

For museums, they can save a lot of costs and attract more visitors.

For visitors, they can practically visit any museum they want, anywhere in the world, from their bed.

Xem thêm: Sửa chính tả tiếng anh

Xem thêm: Lực hấp dẫn là gì? Công thức tính lực hấp dẫn

Tạm dá»ch

Äá»i vá»i bảo tà ng, há» có thá» tiết kiá»m Äược nhiá»u chi phí và thu hút Äược nhiá»u du khách hÆ¡n.

Äá»i vá»i du khách, há» thá»±c tế có thá» Äến thÄm bất kỳ bảo tà ng nà o há» muá»n, á» bất kỳ Äâu trên thế giá»i, từ giÆ°á»ng của há».

Listen to a talk about the benefits of virtual museums. Make a list of the main points. Compare it with your answers in exercise 4. (Nghe bà i nói vá» lợi ích của bảo tà ng ảo. Lập danh sách các Äiá»m chính. So sánh nó vá»i câu trả lá»i của bạn trong bà i tập 4.)

Guide to answer

– Visitors can see what the past was like. (Du khách có thá» xem quá khứ nhÆ° thế nà o.)

– Heritages can be admired without damage. (Các di sản có thá» Äược chiêm ngưỡng mà không bá» thiá»t hại.)

– They offer education and entertainment. (Há» cung cấp giáo dục và giải trí.)

– Visitors can access virtual museums regardless of the time and location. (Du khách có thá» truy cập các bảo tà ng ảo bất ká» thá»i gian và Äá»a Äiá»m)

Audio Script

Like physical museums that virtual museums can transport visitors to the past. For example, the museum of flight Seattle USA shows its visitors the early days of aviation history. But virtual museums have a number of benefits. To begin with, they enable people to admire precious heritages around the world without doing any damage to them. Thanks to virtual museums, archaeological sites are visually accessible to the public while remaining perfectly preserved. The terracotta warriors and horses museum in China for example gives visitors virtual experience of sweeping into the tomb walking among the terracotta soldiers and feeling that facial expressions. In addition, museums of the education and entertainment at the same time making learning more enjoyable and making information memorable. Last but not least, virtual museums are accessible regardless at the time and location. Vietnamese students can easily explore the natural history museum in London without having to travel to the UK.

Xem thêm: Sửa chính tả tiếng anh

Xem thêm: Lực hấp dẫn là gì? Công thức tính lực hấp dẫn

Tạm dá»ch

Giá»ng nhÆ° bảo tà ng vật lý mà bảo tà ng ảo có thá» vận chuyá»n du khách vá» quá khứ. Ví dụ, bảo tà ng vá» chuyến bay Seattle Hoa Kỳ cho du khách thấy những ngà y Äầu của lá»ch sá»­ hà ng không. NhÆ°ng bảo tà ng ảo có má»t sá» lợi ích. Äầu tiên, chúng cho phép má»i ngÆ°á»i chiêm ngưỡng những di sản quý giá trên khắp thế giá»i mà không gây ra bất kỳ thiá»t hại nà o cho chúng. Nhá» có các bảo tà ng ảo, công chúng có thá» tiếp cận trá»±c quan các Äá»a Äiá»m khảo cá» trong khi vẫn Äược bảo tá»n hoà n hảo. Ví dụ nhÆ° bảo tà ng chiến binh Äất nung và ngá»±a á» Trung Quá»c mang Äến cho du khách trải nghiá»m ảo khi Äi bá» và o trong lÄng má» giữa những ngÆ°á»i lính Äất nung và cảm nhận nét mặt Äó. Ngoà i các bảo tà ng vá» giáo dục và giải trí Äá»ng thá»i là m cho viá»c há»c tập thú vá» hÆ¡n và là m cho thông tin Äáng nhá». Cuá»i cùng nhÆ°ng không kém phần quan trá»ng, các bảo tà ng ảo có thá» truy cập Äược bất ká» thá»i gian và Äá»a Äiá»m. Sinh viên Viá»t Nam có thá» dá» dà ng khám phá bảo tà ng lá»ch sá»­ tá»± nhiên á» London mà không cần phải sang Anh.

Listen again. Are the sentences true or false? Write T or F. (Nghe má»t lần nữa. NhÆ°ng câu sau Äúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. The Museum of Flight presents the predictions about future aviation. (Bảo tà ng Chuyến bay trình bà y những dá»± Äoán vá» ngà nh hà ng không trong tÆ°Æ¡ng lai.)

Xem thêm: Cấu trúc After và cách dùng trong tiếng Anh

2. Virtual museums help preserve world heritages. (Bảo tà ng ảo giúp bảo tá»n các di sản thế giá»i.)

3. The Terracotta Warriors and Horses Museum in China allows visitors to actually walk among the soldiers. (Bảo tà ng Ngá»±a và Chiến binh Äất nung á» Trung Quá»c cho phép du khách thá»±c sá»± Äi bá» giữa những ngÆ°á»i lính.)

4. A visit to a virtual museum is only a form of entertainment. (Chuyến thÄm bảo tà ng ảo chá» là má»t hình thức giải trí.)

5. Visitors can get to any virtual museums easily whenever they want to. (Du khách có thá» dá» dà ng Äến bất kỳ bảo tà ng ảo nà o bất cứ khi nà o há» muá»n.)

Guide to answer

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

INTERNET RESEARCH Find out some facts about one of the virtual museums mentioned in exercise 5. Share your information with the class. (Tìm hiá»u má»t sá» thông tin vá» má»t trong những bảo tà ng ảo Äược Äá» cập trong bà i tập 5. Chia sẻ thông tin của bạn vá»i cả lá»p.)

Guide to answer

A virtual museum is a digital entity that draws on the characteristics of a museum, in order to complement, enhance, or augment the museum experience through personalization, interactivity and richness of content. Virtual museums can perform as the digital footprint of a physical museum, or can act independently, while maintaining the authoritative status as bestowed by the International Council of Museums (ICOM) in its definition of a museum.

Xem thêm: Sửa chính tả tiếng anh

Xem thêm: Lực hấp dẫn là gì? Công thức tính lực hấp dẫn

Tạm dá»ch

Bảo tà ng ảo là má»t thá»±c thá» kỹ thuật sá» dá»±a trên các Äặc Äiá»m của bảo tà ng, nhằm bá» sung, nâng cao hoặc nâng cao trải nghiá»m của bảo tà ng thông qua cá nhân hóa, tính tÆ°Æ¡ng tác và sá»± phong phú của ná»i dung. Bảo tà ng ảo có thá» hoạt Äá»ng nhÆ° dấu chân kỹ thuật sá» của má»t bảo tà ng vật lý hoặc có thá» hoạt Äá»ng Äá»c lập, trong khi vẫn duy trì trạng thái có thẩm quyá»n nhÆ° Äược Há»i Äá»ng Bảo tà ng Quá»c tế (ICOM) ban cho trong Äá»nh nghÄ©a của nó vá» bảo tà ng.