Môi trường sống của rêu là gì

Bà i tập 1: Viết má»t Äoạn vÄn ngắn sá»­ dụng dấu chấm phẩy. Nêu công dụng của chúng.

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Xem lại lý thuyết vá» dấu chấm phẩy Äá» giải bà i tập nà y.

– Äoạn vÄn vá»i chủ Äá» tá»± chá»n (nên chá»n chủ Äá» gần gÅ©i, quen thuá»c).

Xem thêm: Môi trường vĩ mô của pepsi việt nam

Lá»i giải chi tiết:

Tình cảm gia Äình là tình cảm cao Äẹp và thiêng liêng. Trong tình cảm gia Äình có sá»± yêu thÆ°Æ¡ng của cha và mẹ. Tình yêu nà y nuôi dưỡng biết bao tâm há»n của má»i con ngÆ°á»i. Có ngÆ°á»i há»i: Vì sao lại cho rằng tình yêu gia Äình lại khác vá»i tình yêu há»c trò,…? Vì khi bạn vấp ngã hay khi bạn má»t má»i, tình yêu gia Äình sẽ bù Äắp cho bạn, sẽ giúp Äỡ bạn coi Äó nhÆ° là lá»i Äá»ng viên.Tình yêu gia Äình! Gia Äình là nÆ¡i sinh ra ra; ôm ấp, chá» che ta khôn lá»n; là tỠấm, mái ấm của má»i ngÆ°á»i. NÆ¡i ấy có tá» tiên, ông bà , cha mẹ, anh em, vợ chá»ng sá»ng gắn bó, yêu thÆ°Æ¡ng, máu thá»t vá»i nhau. Má»i quan há» Äó là quan há» bá»n chặt, sá»ng chết, sÆ°á»ng khá» có nhau, khó có thá» lìa xa.Vì thế, tình yêu gia Äình là thứ tình yêu thiêng liêng, sâu nặng nhất, nó thá» hiá»n phẩm chất cao quý của má»i con ngÆ°á»i.

-> Tác dụng: NgÄn cách giữa 2 vế má»t câu ghép, thay cho từ ná»i.

Bà i tập 2: Em hãy Äá»c lại các vÄn bản Thiên nhiên – Mẹ của muôn loà i và Lá» cúng Thần Lúa của ngÆ°á»i ChÆ¡-ro và trả lá»i các câu há»i sau:

Xem thêm: Trong môi trường axit fecl3 không phản ứng với kmno4

a. Các phÆ°Æ¡ng tiá»n giao tiếp phi ngôn ngữ nà o Äã Äược sá»­ dụng?

b. Chá»n má»t sá» hình ảnh Äược dùng trong hai vÄn bản trên và nhận xét ý nghÄ©a của các hình ảnh Äó.

HÆ°á»ng dẫn giải:

– Äá»c kÄ© lại vÄn bản Thiên nhiên – Mẹ của muôn loà i và Lá» cúng Thần Lúa của ngÆ°á»i ChÆ¡-ro Äá» giải bà i tập nà y.

Xem thêm: Giải bất phương trình bậc 2

– Xem lại lý thuyết vá» phÆ°Æ¡ng tiá»n giao tiếp phi ngôn ngữ Äá» chá» ra Äúng phÆ°Æ¡ng tiá»n giao tiếp phi ngôn ngữ Äược sá»­ dụng trong 2 vÄn bản trên.

Xem thêm: Môi trường vĩ mô của pepsi việt nam

Lá»i giải chi tiết:

a. Các phÆ°Æ¡ng tiá»n giao tiếp phi ngôn ngữ Äược sá»­ dụng là : các hình ảnh minh há»a, sá» liá»u vá» khoảng cách và giá»ng Äiá»u của tác giả.

b. à nghÄ©a của các hình ảnh Äược sá»­ dụng trong cả hai vÄn bản trên giúp ngÆ°á»i Äá»c nhận ra Äược sá»± vô giá của thiên nhiên mang lại cho con ngÆ°á»i, chúng ta phải biết bảo vá» và giữ gìn mẹ thiên nhiên thật tá»t.