Thế nào là môi trường axit kiềm trung tính

TRƯá»NG THCS ÄOÃN THá» ÄIá»M

Äá» THI Há»C Kà 2

MÃN HÃA Há»C 9

NÄM Há»C 2021-2022

Thá»i gian là m bà i 45 phút

Câu 1: Viết các phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c của khí SO2 vá»i dung dá»ch KOH.

Câu 2: Tính thá» tích dung dá»ch CH3COOH 1,25M cần Äá» trung hòa 60ml dung dá»ch NaOH 0,75M.

Câu 3: Cho má»t dây nhôm và o dung dá»ch Cu(NO3)2. Sau má»t thá»i gian lấy dây nhôm ra khá»i dung dá»ch. Nhận xét hiá»n tượng.

Câu 4: Cho 0,1 lít dung dá»ch glucozo 0,1M tác dụng vừa Äủ vá»i dung dá»ch AgNO3 trong NH3. Tính khá»i lượng Ag thu Äược (cho Ag = 108).

Câu 5: Khi Äá»t cùng sá» mol các chất: rượu etylic, axit axetic và glucozo cần các thá» tích khí oxi (Äktc) lần lượt là V1, V2, V3.

Xác Äá»nh thứ tá»± tÄng dần của V1, V2, V3.

ÄÃP ÃN Äá» THI Sá» 1

Câu 1:

SO2 + KOH â KHSO3

SO2 + 2KOH â K2SO3+ H2O

Câu 2:

CH3 â COOH + NaOH â CH3âCOONa + H2O

nNaOH = 0,06 x 0,75 = 0,045 mol = nCH3COOH

Thá» tích dung dá»ch CH3âCOOH cần dùng = 0,045/1,25 = 0,036 (lít) hay 36ml.

Câu 3:

2Al + 3CuSO4 (dd mà u xanh) â 3Cu + Al2(SO4)3

– Dây nhôm nhuá»m mà u Äá».

– Mà u xanh của dung dá»ch phai dần.

Câu 4:

C6H12O6 + Ag2O NH3â C6H12O7 + 2 Ag

nAg = 2 x 0,1 x 0,1 = 0,02 mol => mAg = 0,02 x 108 = 2,16 gam

Câu 5:

C2H5OH + 3O2 toâ 2CO2 + 3H2O

CH3 â COOH + 2O2 toâ 2CO2 + 2H2O

C6H12O6 + 6O2 toâ 6CO2 + 6H2O

Từ các phản ứng suy ra: V2 < V1 < V3.

Câu 1: Viết các phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c (Äiá»u kiá»n thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng vá»i các chất sau: CuO, Fe2O3, O2.

Câu 2: Cho các dung dá»ch sau: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic.

Bằng phÆ°Æ¡ng pháp hóa há»c nhận biết từng chất.

Câu 3: Má»t chất béo có công thức: C15H31COO-CH(CH2-OOC17H35)2 bá» thủy phân trong dung dá»ch NaOH. Hãy viết phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c.

Câu 4: Sục khí CO2 và o dung dá»ch NaOH dÆ°. Viết phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c.

Xem thêm: Cấp Số Cộng Là Gì? 5 Công Thức Cấp Số Cộng Và Bài Tập

Sau phản ứng trong dung dá»ch sẽ tá»n tại những chất gì?

Câu 5: Tính ná»ng Äá» % của dung dá»ch rượu etylic 70° (biết DC2H5OH = 0,8 g/ml, DH2O = 1 g/ml, H=1, C=12, O=16).

—-(Äá» xem ná»i dung Äáp án phần của Äá» thi sá» 02, các em vui lòng xem online hoặc ÄÄng nhập Thần Đồng.NET tải vá» máy)—

Phần trắc nghiá»m

Câu 1: Dãy các chất là m mất mà u dung dá»ch nÆ°á»c brom lÃ

A. C2H2, C6H6, CH4

B. C2H2, CH4, C2H4

C. C2H2, C2H4

D. C2H2, H2, CH4

Câu 2: Dẫn 0,56 lít khí etilen (Äktc) và o 200ml dung dá»ch Br2 0,2M.

Hiá»n tượng quan sát Äược lÃ

A. mà u dung dá»ch Br2 không Äá»i

B. mà u da cam của dung dá»ch brom nhạt hÆ¡n so vá»i ban Äầu

C. mà u da cam của dung dá»ch brom Äậm hÆ¡n so vá»i ban Äầu

D. mà u da cam của dung dá»ch brom chuyá»n thà nh không mà u

Câu 3: Cặp chất nà o sau Äây tá»n tại Äược trong cùng má»t dung dá»ch?

A. K2CO3 và HCl

B. NaNO3 và KHCO3

C. K2CO3 và Ca(OH)2

D. KHCO3 và NaOH

Câu 4: Cho axetilen và o bình dung dá»ch brom dÆ°. Khá»i lượng bình tÄng lên a gam, a là khá»i lượng của

A. dung dá»ch brom

B. khá»i lượng brom

C. axetilen

D. brom và khí axetilen

Câu 5: Dãy các chất phản ứng vá»i dung dá»ch NaOH lÃ

A. CH3COOH, (C6H10O5)n

B. CH3COOC2H5, C2H5OH

C. CH3COOH, C6H12O6

D. CH3COOH, CH3COOC2H5

Câu 6: Cho natri tác dụng vá»i rượu etylic, chất tạo thà nh lÃ

A. H2, CH3CH2ONa

B. H2, NaOH

C. NaOH, H2O

D. CH3CH2ONa, NaOH

Câu 7: Má»t loại rượu etylic có Äá» rượu 15°, thá» tích C2H5OH chứa trong 1 lít rượu Äó lÃ

Xem thêm: Ch3cho ra c2h5oh

A. 850 ml

B. 150 ml

C. 300 ml

D. 450 ml

Câu 8: Chá» dùng dung dá»ch iot và dung dá»ch AgNO3 trong NH3 có thá» phân biá»t Äược các chất trong má»i dãy của dãy nà o sau Äây?

A. axit axetic, glucozo, saccarozo

B. xenlulozo, rượu etylic, saccarozo

C. há» tinh bá»t, rượu etylic, glucozo

D. benzene, rượu etylic, glucozo

Phần tự luận

Câu 9: Hãy viết phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c và ghi rõ Äiá»u kiá»n của các phản ứng sau:

1. Trùng hợp etilen.

2. Axit axetic tác dụng vá»i magie.

3. Oxi hóa rượu etylic thà nh axit axetic.

4. Äun nóng há»n hợp rượu etylic và axit axetic có axit sunfuric Äặc là m xúc tác

Câu 10: Viết các phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c (ghi rõ Äiá»u kiá»n) biá»u diá»n những chuyá»n hóa sau: FeS2 â SO2 â SO3 â H2SO4 â CH3COOH

Câu 11: Cho 2,24 lít (Äktc) há»n hợp khí axetilen và metan và o dung dá»ch brom, dung dá»ch brom bá» nhạt mà u. Sau phản ứng khá»i lượng dung dá»ch tÄng 1,3g.

a. Tính khá»i lượng brom tham gia phản ứng.

b. Xác Äá»nh thà nh phần % vá» thá» tích của má»i khí trong há»n hợp.

(cho O=16, C=12, H=1)

ÄÃP ÃN Äá» THI Sá» 3

1

2

3

4

5

6

7

8

Xem thêm: Lập dàn ý

C

B

Xem thêm: Lập dàn ý

C

Xem thêm: Lập dàn ý

C

D

A

B

Xem thêm: Lập dàn ý

C

—-(Äá» xem ná»i dung Äáp án phần tá»± luận của Äá» thi sá» 03, các em vui lòng xem online hoặc ÄÄng nhập Thần Đồng.NET tải vá» máy)—

Câu 1: Viết 3 phÆ°Æ¡ng trình phản ứng Äiá»u chế glucozo.

Câu 2: Äá» xác minh ÄÆ°á»ng gluocozo (thÆ°á»ng có trong nÆ°á»c tiá»u của ngÆ°á»i bá»nh Äái ÄÆ°á»ng) ngÆ°á»i ta chá»n thuá»c thá»­ nà o? Viết phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c Äá» minh há»a.

Câu 3: Khi Äá»t cháy cùng sá» mol các khí: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. Tính tá» lá» theo thá» tích của khí oxi cần dùng Äá» Äá»t cháy má»i chất (Äo cùng Äiá»u kiá»n).

Câu 4: Xà phòng hóa hoà n toà n 964,2g má»t loại chất béo thuá»c dạng (RCOO)3C3H5, cần vừa Äủa 130g NaOH. Tính khá»i lượng muá»i của axit hữu cÆ¡ thu Äược (cho H=1, C=12, O=16, Na=23).

Câu 5: Nhúng má»t thanh sắt và o dung dá»ch CuSO4 sau má»t thá»i gian lấy thanh sắt ra khá»i dung dá»ch cân lại thấy nặng thêm 0,8g. Khá»i lượng dung dá»ch giảm so vá»i ban Äầu là bao nhiêu gam (Cu=64, Fe=56)?

—-(Äá» xem ná»i dung Äáp án của Äá» thi sá» 04, các em vui lòng xem online hoặc ÄÄng nhập Thần Đồng.NET tải vá» máy)—

Câu 1: Nhá» 10ml dung dá»ch AgNO3 1M trong NH3 và o á»ng nghiá»m Äá»±ng dung dá»ch glucozo dÆ°, sau khi kết thúc phản ứng, ngÆ°á»i ta thu Äược má»t lượng Ag cân nặng 0,864g. Tính hiá»u suất phản ứng (Ag=108)

Câu 2: Viết phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c của H2N â CH2 â COOH lần lượt vá»i NaOH, C2H5OH.

Câu 3: Hai phân tử X và Y có công thức cấu tạo lần lượt là :

HO â CH2 â COOH và H2N â CH2 â COOH. Viết các phÆ°Æ¡ng trình hóa há»c vá»i Na

Câu 4: Hãy Äiá»n Ä (nếu Äúng) S (nếu sai) và o bảng sau:

STT

Ä hay S

1

Glucozo tác dụng Äược vá»i AgNO3 trong NH3

2

Saccarozo tác dụng Äược vá»i H2O trong axit

3

Xenlulozo không tác dụng vá»i natri

4

Tinh bá»t tác dụng vá»i iot cho mà u xanh

5

Axit axetic tác dụng Äược vá»i rượu etylic trong axit

6

Amino axit bá» thủy phân trong môi trÆ°á»ng axit hay kiá»m

7

Rượu etylic tác dụng vá»i natri

8

Benzen không tác dụng vá»i nÆ°á»c

Câu 5: Trá»n 50ml axit axetic (D = 1,03 g/cm3) vá»i 50ml nÆ°á»c cất (D = 1 g/cm3). Tính ná»ng Äá» % của axit axetic trong dung dá»ch Äó.

—-(Äá» xem ná»i dung Äáp án của Äá» thi sá» 05, các em vui lòng xem online hoặc ÄÄng nhập Thần Đồng.NET tải vá» máy)—

Trên Äây là má»t phần trích dẫn ná»i dung Bá» 5 Äá» thi HK2 môn Hóa há»c 9 nÄm 2021-2022 có Äáp án TrÆ°á»ng THCS Äoà n Thá» Äiá»m. Äá» xem toà n bá» ná»i dung các em ÄÄng nhập và o trang Thần Đồng.net Äá» tải tà i liá»u vá» máy tính.

Hy vá»ng tà i liá»u nà y sẽ giúp các em há»c sinh ôn tập tá»t và Äạt thà nh tích cao trong há»c tập.

Chúc các em há»c tá»t!