CuSO4 ra Cu(OH)2 phương trình hóa học

Ở bài viết này sẽ hướng dẫn các em viết phương trình phản ứng trao đổi giữa dung dịch muối với bazơ. Đề bài ở đây là cho CuSO4 tác dụng với NaOH, sau phản ứng thu được kết quả như thế nào?

Từ CuSO4 ra Cu(OH)2 ta có phương trình hóa học sau:

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

+ Điều kiện phản ứng: nhiệt độ thường

+ Kết quả thu được: Kết tủa màu xanh lam

+ Phương trình ion rút gọn:

 Cu2+ + 2OH → Cu(OH)2

CuSO4 ra Cu(OH)2
CuSO4 ra Cu(OH)2

Một số bài tập liên quan

Bài tập 1: Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

A. CO2, NaOH, H2SO4, Fe

B. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al

C. NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4

D. NaOH, BaCl2, Fe, Al

Đáp án D

Bài tập 2: Cho các chất CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ?

A. 2      B. 4

C. 3      D. 5

Đáp án B

Bài tập 3: Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. MgCl2, CuSO4

B. BaCl2, FeSO4

C. K2SO4, ZnCl2

D. KCl, NaNO3

Đáp án A

Bài tập 4. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, ta thấy:

A. Có kết tủa xanh, kết tủa không tan

B. Có kết tủa trắng và có khí bay ra

C. Tạo kết tủa trắng xanh sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.

D. Tạo kết tủa xanh sau đó kết tủa tan.

Đáp án A

Bài tập 5. Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), sản phẩm khử duy nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

A. 0,672 lít.

B. 0,336 lít.

C. 0,747 lít.

D. 1,792 lít.

Đáp án A

Bài tập 6. Cho các mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bằng dung dịch HCl đặc nóng giải phóng khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt và dẫn điện tốt, chỉ thua Ag

(3). Ðồng kim loại có thể tan trong dung dịch FeCl3

(4). Có thể hoà tan Cu trong dung dịch HCl khi có mặt O2

(5). Ðồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn tại Cu2O; Cu2S

Số mô tả đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Đáp án C

Bài tập 7. Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

A. CO2, KOH, HNO3, Zn

B. H2SO4, AgNO3, Ba(OH)2, Ag

C. KOH, CaCl2, Fe, H2SO4

D. KOH, BaCl2, Zn, Al

Đáp án D

Bài tập 8. Hoà tan Na2CO3 vào hỗn hợp dung dịch axit HCl 0,5M và H2SO4 1,5M thì thu được một dung dịch A và 3,92 lit khí B (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được 24,225 gam muối khan. Tính khối lượng Na2CO3 bị hoà tan

A.  37,1 gam

B. 18,55 gam

C. 24,7 gam

D. 27.83 gam

Đáp án B

Mong rằng với những thông tin kiến thức trên bạn sẽ học tốt môn Hóa hơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *